14 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30360

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Adabank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüz denetimindeki Çözüm Antrepo ve Depo İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’nin işletici olduğu A-16000035 kod nolu antrepoda bulunan aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen antrepo beyannameleri ile alınan ve halen antrepoda kalan Faruk Taymi Sah. Ort. firmasına ait eşyaların antrepoda kalış süresi ile ilgili olarak;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 101/1 maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 346. maddesine istinaden “tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde anılan eşyaların gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam etmesi yönünde bir talepte bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük Kanunun 177. Maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağına” ilişkin 10.01.2018 tarihli, 31099182 sayılı yazımız firmanın adresine gönderilmiş ancak firmanın adresinde tespit edilememesi nedeni ile bahse konu yazımızı içeren tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 30 günlük süre içerisinde anılan eşyaların gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam etmesi yönünde bir talepte bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük Kanunun 177. Maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağı, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Antrepo Bey. No

Antrepo Bey. Tarihi

Eşya Cinsi

Kalan Kap

Kalan Adet

11160100AN019029

26/08/2011

Çocuk Arabası

529

529

2330/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 8. Tüketici Mahkemesinin 2015/912 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2297/1-1

—————

İstanbul 31. İş Mahkemesinin 2016/436 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2298/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce Doğubeyi Tur. İth. İhr. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (V.N: 3090107624) firması adına tescil edilen 20.04.2012 tarih ve IM159 sayılı sınır ticareti kapsamında işlem gören 14.04.2012 tarihli Form A menşe belgesi ile ilgili olarak Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılan yurtdışı araştırma sonucunda söz konusu Form A menşe belgesinin sahte olduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle eksik alınan fark vergi ve buna bağlı para cezasının tahsilini teminen düzenlenen, 10.12.2015 tarihli, ET15 sayılı Ek Tahakkuk, 10.12.2015 tarihli, CK353 sayılı Para Cezası karar tutarlarının süresi içinde ödenmemesi nedeniyle düzenlenen Ödeme Emrinin ilgili firmaya tebliğ edilemediğinden söz konusu amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 198. maddesi, 3065 sayılı KDV Kanunun 48. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Çiftepınar Mah. Belediye Caddesi No: 4 Doğubayazıt/AĞRI adresinde mukim Doğubeyi Tur. İth. İhr. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (V.N: 3090107624) firması adına ilanen tebliğ olunur.

2305/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Nihat Özdemir, Yusuf Kara

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2018 tarihinde kesinleşen 16/02/2018 tarihli tavzih kararlı, 21/11/2017 tarihli ve E:2016/518, K:2017/387 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun olan yerli, yabancı ve özellikle son zamanlarda ülkemize iltica etmiş olan mülteci çocukların eğitim ve öğrenimlerini sağlayabilmeleri için yardım etmek, onları bu suretle ülkemize ve insanlığa kazandırmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Nihat Özdemir, Yusuf Kara, Zehra Bağcı, Semih Özdemir, Aykut Öztürk

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2268/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Kâğıthane İlçesi, 248Dy-IVc pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.02.2018 tarihli ve E.2017/3005 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 07.03.2018 tarihli ve 41269 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2269/1-1

—————

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 50 ada, 6 parsel üzerindeki 967518 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.02.2018 tarihli ve E.2017/1463 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 07.03.2018 tarihli ve 40604 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2270/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942446 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2017/835 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 16.11.2017 tarihli ve E.2017/835-K.2017/3192 sayılı karar ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” işleminin iptal edilmesi, yapı denetim kuruluşu hakkında 29.09.2016 tarihli ve 22551 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile tesis edilen idari işlemin Bakanlığımızca kayıtlarının tutulması 07.03.2018 tarihli ve 40325 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2271/1-1

—————

Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, İncirliova İlçesi, 120 ada, 14 parsel üzerindeki 1148448 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 173827-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1490 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim Civan Metin ALTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5604, Oda Sicil No: 23775), Erol SAĞDIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2070, Oda Sicil No: 10023), Ayşegül Miray YERLİKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102801), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6577, Oda Sicil No: 19915), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43291 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/1/1-1

—————

Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, 230 ada, 1 parsel üzerindeki 1025989 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi ile 3. Maddesinin 2. Fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 173827-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1490 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Erol SAĞDIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2070, Oda Sicil No: 10023), Emin SELÇUK’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:22197), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Murat GERELİ’nin, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,Denetçi No 6577, Oda Sicil No: 19915) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43258 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/2/1-1

—————

Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 6624 ada, 1 parsel üzerindeki 1021539 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 173827-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1490 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa GÜNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1414, Oda Sicil No: 6814), Erol SAĞDIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2070, Oda Sicil No: 10023), Emin SELÇUK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22197), Ayşegül Miray YERLİKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102801), Engin UYSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97472) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6577, Oda Sicil No: 19915), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43202 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/3/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 596473, 851649 ve 876015 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Özege Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, üç (3) adet idari para cezası işleminden bir tanesinin Aydın 1.İdare Mahkemesinin 05.10.2017 tarihli ve E.2016/1754, K.2017/1179 sayılı kararı ile iptal edilmesine hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Özege Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12581, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:781) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43292 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/4/1-1

—————

SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61056 ada, 10 parsel üzerindeki 592296 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 227219 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 646 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SA Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, SA Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd. Şti.)’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sebahattin AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Mustafa Hayri ÖĞÜT’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84695) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, SA Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin kuruluş ortakları Sebahattin AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Mahir AYDUĞAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23440) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43295 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/5/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 571443, 550305 ve 555892 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 27.12.2017 tarihli ve E.2017/403-K.2017/2108 sayılı, 23.11.2017 tarihli ve E.2017/961-K.2017/1934 sayılı kararları ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 571443 ve 550305 YİBF nolu yapılara ilişkin idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 8638, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:559) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43298 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/6/1-1

—————

Kon-Den Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 959086, 1114680 ve 1058422 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Konya, Ticaret Sicil No: 37693, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1014) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş kuruluş ortakları Selman BAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060), Ali AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43299 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/7/1-1

—————

Ema Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Niğde İli, Merkez İlçesi, 1525 ada, 1 parsel üzerindeki 956565 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3749 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1029 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ema Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ema Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Recep SARAÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7692, Oda Sicil No: 21684), Mehmet Akif ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77562), Mustafa ÖZÜPEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72053), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ema Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Arif AKOVA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13142, Oda Sicil No: 24667), Mehmet Akif ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77562), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43302 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/8/1-1

—————

Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Niğde İli, Merkez İlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3745 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Turgut ACAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12736, Oda Sicil No: 16597), Mahmut BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84192), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gülçin GÜÇ YAŞAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21616, Oda Sicil No: 29719), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43304 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/9/1-1

—————

Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, 298 ada, 2 parsel üzerindeki 1240618 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7313 Ticaret Sicil No ile Uşak Ticaret Odasına kayıtlı 960 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Derya BIYIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25893, Oda Sicil No: 35115), Sema TURAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27118, Oda Sicil No: 39286), Koray ÖZÇAKA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46118), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ali ERDOĞAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20024, Oda Sicil No: 30938), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43308 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/10/1-1

—————

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, İncirliova İlçesi, 105 ada, 10 parsel üzerindeki 1158443 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18318-EFELER Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1921 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23969, Oda Sicil No: 4227), Can Mustafa ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23904, Oda Sicil No: 32658), Birol Semih HASDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100227), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18902, Oda Sicil No: 35354), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43309 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/11/1-1

—————

Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 581 ada, 19 parsel üzerindeki 1130257 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12748 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 838 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa BODEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9874, Oda Sicil No: 8676), Ali Rıza Yalçın ATMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18205), İsmail ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21843), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halil ERKUL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:250, Oda Sicil No: 10549), Mustafa HELVACI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34982) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43310 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/12/1-1

—————

Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2815 ada, 1-2 parsel üzerindeki 544678 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 56073 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 404 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ulaş BASILGAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73129), Şeref ULUŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9482, Oda Sicil No: 15834), Necmi ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5009, Oda Sicil No: 27809), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Taner ORMAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29832), Muzaffer DURMAYAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1985, Oda Sicil No: 30347), Cavit ACAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18695), Mehmet KOKUDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1966, Oda Sicil No: 11114), Meltem KOKUDAL’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40767), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43312 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/13/1-1

—————

Sezgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4354 ada, 6 parsel üzerindeki 741511 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71707 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 933 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sezgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Esra HASIRCI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79457), Mehmet KARTAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15112, Oda Sicil No: 11830), Sinan USLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19886, Oda Sicil No: 61561), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sezgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol KARAARSLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76656), Murat ÖZTÜRK (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41305), Sinan USLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19886, Oda Sicil No: 61561), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43314 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/14/1-1

—————

Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4074 ada, 4 parsel üzerindeki 656151 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 57296 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 431 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gökben SERT (AKTİR) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80502), Nurdan SARICA BAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12911, Oda Sicil No: 17037), Yalçın ÖZYILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10842, Oda Sicil No: 13636), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İrfan BİLGİNÇ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7312, Oda Sicil No: 60723), Sadettin IŞIL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219), Nusret ERDEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7064, Oda Sicil No: 16228), Ahmet NAMAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7599, Oda Sicil No: 12345), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43315 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/15/1-1

—————

Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4194 ada, 2 parsel üzerindeki 678918 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 57296 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 431 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cengiz BEKTEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62026), Sadettin IŞIL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İrfan BİLGİNÇ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7312, Oda Sicil No: 60723), Sadettin IŞIL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219), Nusret ERDEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7064, Oda Sicil No: 16228), Ahmet NAMAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7599, Oda Sicil No: 12345), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43221 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/16/1-1

—————

Bursa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4963 ada, 1 parsel üzerindeki 756588 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 67150 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 908 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bursa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bursa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet ALPSOLEY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33305), Sedat KAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10386, Oda Sicil No: 7641), Recep SIRMACI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16133, Oda Sicil No: 29878), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bursa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Tekin KANBUROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16614, Oda Sicil No: 51979), Rasih Bulut KOCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7206, Oda Sicil No: 61943), Sedat KAYA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10386, Oda Sicil No: 7641), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43224 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/17/1-1

—————

Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2173 ada, 28 parsel üzerindeki 713949 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49818 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 272 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haydar BOZTEPE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17014), Selçuk AFACAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8042, Oda Sicil No: 10001), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla GİRGİÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2973, Oda Sicil No: 7507), Kadri ERSAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1859, Oda Sicil No: 924), Mahmut AYDIN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1821, Oda Sicil No: 1754), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43226 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/18/1-1

—————

Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 6172 ada, 7 parsel üzerindeki 753068 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49798 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Vedat YAMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62666), Refet SERBEST’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1136, Oda Sicil No: 34954), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Seyfi ERTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 883, Oda Sicil No: 14755), Refet SERBEST’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1136, Oda Sicil No: 34954), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43231 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/19/1-1

—————

İzlem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1187 ada, 1 parsel üzerindeki 702193 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 702193 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 386 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzlem Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzlem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet KÖK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79858), Hülya DOLAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9369, Oda Sicil No: 8386), Yaşar KÖKSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6895, Oda Sicil No:21473) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İzlem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet SAKALLIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5546, Oda Sicil No: 23893), Nazım YILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5766, Oda Sicil No: 20800), Altuğ BİLGİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48901), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43234 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/20/1-1

—————

İdol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 3480 ada, 2 parsel üzerindeki 675646 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 66542 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 904 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdol Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mesut AYDIN (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.Kimlik No: 30235295896), Hilmi TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 15358), Necdet KOÇER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14742, Oda Sicil No: 7535), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ayça KIRAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58126), Hilmi TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 15358), Tarhan SELEN’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69149), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43233 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/21/1-1

—————

İdol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1885 ada, 10 parsel üzerindeki 779387 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 66542 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 904 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdol Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Anıl AYTAR (İnşaat Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82546), Hilmi TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 15358), Necdet KOÇER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14742, Oda Sicil No: 7535), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ayça KIRAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58126), Hilmi TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 15358), Tarhan SELEN’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69149), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43236 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/22/1-1

—————

İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 2652 ada, 37 parsel üzerindeki 656174 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Burcu HEMİTLİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38901), Lütfi Alper EKŞİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Cemal AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7939, Oda Sicil No: 38605), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Arzu GÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47632), İbrahim EKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57093), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43237 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/23/1-1

—————

İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 2652 ada, 38 parsel üzerindeki 656176 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Burcu HEMİTLİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38901), Lütfi Alper EKŞİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Cemal AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7939, Oda Sicil No: 38605), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Arzu GÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47632), İbrahim EKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57093), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43239 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/24/1-1

—————

İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 2652 ada, 39 parsel üzerindeki 656179 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Burcu HEMİTLİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38901), Lütfi Alper EKŞİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Cemal AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7939, Oda Sicil No: 38605), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Arzu GÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47632), İbrahim EKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57093), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43242 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/25/1-1

—————

İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4140 ada, 5 parsel üzerindeki 667132 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sezai AKYOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28990), Lütfi Alper EKŞİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Zekeriya AKSULU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7168, Oda Sicil No: 17506), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Arzu GÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47632), İbrahim EKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57093), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43243 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/26/1-1

—————

İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4140 ada, 5 parsel üzerindeki 668159 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sezai AKYOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28990), Lütfi Alper EKŞİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Zekeriya AKSULU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7168, Oda Sicil No: 17506), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlkon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Arzu GÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47632), İbrahim EKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57093), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43244 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/27/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 937019, 967518 ve 967946 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Kavi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 27.11.2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Akif AKA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.01.2018 tarihli ve E.2017/1462 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Akif AKA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43246 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/28/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 937019, 967518 ve 967946 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Kavi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 27.11.2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Hilal BACAKSIZOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2017/1035 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Hilal BACAKSIZOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5590, Oda Sicil No: 15637) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43220 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/29/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 916532, 1094303 ve 1146080 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Atlantis Grup Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti. tarafından Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Bursa 1.İdare Mahkemesinin 27.12.2017 tarihli ve E.2016/1861, K.2017/1983 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 916532 YİBF nolu yapıya ilişkin idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Atlantis Grup Yapı Denetim Ticaret Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 6618, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1928) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43218 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/30/1-1

—————

Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Atakum İlçesi, 135 ada,27 parsel üzerindeki 1060211 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 24240 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 972 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Yaşar GONCAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17616, Oda Sicil No: 19402), İsmet ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77836), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Orsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Onur ERBOĞA’nın, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28641, Oda Sicil No:74514) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43248 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/31/1-1

—————

Yankı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Atakum İlçesi, 323 ada,1 parsel üzerindeki 1054479 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 24259 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1522 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yankı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yankı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Şenol ALAFTAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16688, Oda Sicil No: 52551), Gökhan İĞCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91776), Gökhan ATASOY’un ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97125) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yankı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Şenol ALAFTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16688, Oda Sicil No: 52551) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43250 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/32/1-1

—————

Gökçen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 22H-1C pafta, 1073 ada,6 parsel üzerindeki 1123740 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 24311 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1105 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gökçen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gökçen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mevlüt ŞENGÜL(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91943),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, , Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43253 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/33/1-1

—————

Kayseri İpek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, K34C09B2B pafta, 8964 ada, 1 parsel üzerindeki 1385238 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümleri ve Yapı Denetim Yönetmeliği 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 39335 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1882 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayseri İpek Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayseri İpek Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Gökhan DEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26256, Oda Sicil No: 78473), İzzet SUBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:8836), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayseri İpek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Abdullah ERCAN’ın, (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,, Oda Sicil No:92895)yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43257 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/34/1-1

—————

E.B.A Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, 29J1 pafta, 1412 ada, 8 parsel üzerindeki 1218691 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) bendi hükmüne göre yerine getirmediği anlaşılan; 18795-26530 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 848 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip E.B.A Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, E.B.A Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hamit ALEMDAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14335, Oda Sicil No: 34856), Mehmet AYGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:101577), Merve AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:110708), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, E.B.A Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Erdoğan SAKOĞLU( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15004, Oda Sicil No:22000) ve Kıyasettin ÇELİK’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6586, Oda Sicil No:36417) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43259 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/35/1-1

—————

Samar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1135796- 996082 ve 1020373 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Samar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Samsun, Ticaret Sicil No: 27118, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2166), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Samar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Okan YILMAZ’ın(İnşaat Mühendisi,Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86142), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43262 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/36/1-1

—————

Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 454 ada, 18 parsel üzerindeki 1149115 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3508 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 2350 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Celalettin NARİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10786, Oda Sicil No:6160),Murat SARPKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26778, Oda Sicil No:83475), Remzi POLAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22243, Oda Sicil No:63086), Dilek GENÇELİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:103395), Tahsin GÜNDÜZ’ün (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:46051255402), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Sinan KAYIKÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91097), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43264 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/37/1-1

—————

Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Siirt İli, Merkez İlçesi, 454 ada, 18 parsel üzerindeki 1149099 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3508 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 2350 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Celalettin NARİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10786, Oda Sicil No:6160), Murat SARPKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26778, Oda Sicil No:83475), Remzi POLAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22243, Oda Sicil No:63086), Dilek GENÇELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:103395), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Sinan KAYIKÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91097), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43265 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/38/1-1

—————

Teknoden Yapı Denetim Danışmanlık Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 283291, 283292 ve 283297 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Teknoden Yapı Denetim Danışmanlık Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İstanbul, Ticaret Sicil No: 489708, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:332), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Teknoden Yapı Denetim Danışmanlık Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cengiz AKYOL(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:968, Oda Sicil No:20579), Temel SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:850, Oda Sicil No:31776) ve Hayrettin Barbaros TOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1920, Oda Sicil No:9254), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43270 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/39/1-1

—————

Teknoden Yapı Denetim Danışmanlık Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 283304, 283305 ve 283307 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Teknoden Yapı Denetim Danışmanlık Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İstanbul, Ticaret Sicil No: 489708, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:332), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Teknoden Yapı Denetim Danışmanlık Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cengiz AKYOL(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:968, Oda Sicil No:20579), Temel SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:850, Oda Sicil No:31776) ve Hayrettin Barbaros TOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1920, Oda Sicil No:9254), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43273 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/40/1-1

—————

Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 42 ada, 90 parsel üzerindeki 1343251 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3265 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Levent YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11465, Oda Sicil No:28175),Savaş YEŞİLBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2671, Oda Sicil No:12346), Erdi TİKENOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:115223), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Denizhan YENİLMEZ YÜCETEPE’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37501), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43275 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/41/1-1

—————

Radye Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 4116 ada, 1 parsel üzerindeki 1268133 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;3687 Ticaret Sicil No ile Menemen Ticaret Odasına kayıtlı 1466 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Radye Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Radye Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Nurettin SUNU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4682, Oda Sicil No:9427), Özgür Fırat YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96452), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Radye Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Sadettin DÜZGÜN’ün (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2469, Oda Sicil No: 7988), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43277 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/42/1-1

—————

Teknik-1 Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırıkkale İli, Bahşili İlçesi, 34 ada, 12 parsel üzerindeki 1444641 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 5505-KIRIKKALE Ticaret Sicil No ile Kırıkkale Ticaret Odasına kayıtlı 2455 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik-1 Yapı Denetim Ltd.Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Teknik-1 Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Musa BÜYÜKAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4166, Oda Sicil No:12503), Öztekin ÇÖKELEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24223, Oda Sicil No:31027), Dursun DEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27597, Oda Sicil No:32380), Muhammet ATMACA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97882), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Teknik-1 Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Nedim ARIN’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26971, Oda Sicil No: 46072), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43319 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/43/1-1

—————

Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 22 N II pafta, 1498 ada, 315 parsel üzerindeki 1113104 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 6292 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Tuğrul ATAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111), Ali Şerafettin ERBAY’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:6718), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43325 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/44/1-1

—————

Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1113104, 1113114 ve 1113122 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Edremit, Ticaret Sicil No: 6292, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1714), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34525), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43327 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/45/1-1

—————

Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 22 N II pafta, 1498 ada, 315 parsel üzerindeki 1113114 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 6292 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Tuğrul ATAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111), Orkun İNCECİK’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66884) ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43322 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/46/1-1

—————

Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 22 N II pafta, 1498 ada, 316 parsel üzerindeki 1113131 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Yönetmeliğinin 5. Maddesi 2.fıkrasının (b) bendi ve 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 6292 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Tuğrul ATAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111),Ömer Birol KOŞVAR( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25190, Oda Sicil No:23021), Ömer Erdinç KOŞVAR’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:3387) ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43324 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/47/1-1

—————

Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 2799 ada, 4 parsel üzerindeki 1172332 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 744348 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2391 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haydar DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2191, Oda Sicil No: 22065), Kenan ERDEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107187) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Can Barış CENGİZ’in (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 74502) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43205 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/48/1-1

—————

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 788 parsel üzerindeki 626222 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sami BAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7465, Oda Sicil No: 9238), Ağabey Alptekin YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70233), Yakup DOĞAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12076, Oda Sicil No:12012) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Servet Erol ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No:30422) ve Ağabey Alptekin YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70233) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43209 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/49/1-1

—————

Nida Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1149 ada, 32 parsel üzerindeki 992618 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18438 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 2177 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nida Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nida Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman KABA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80532) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43211 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/50/1-1

—————

Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 480 ada, 61 parsel üzerindeki 868117 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12304-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 718 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali KUŞDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15753, Oda Sicil No: 7883), Zekeriya İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11800, Oda Sicil No: 29248), Cenk KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501), Zafer ÇAKICI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12852, Oda Sicil No: 12554) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cenk KOǒun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43212 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/51/1-1

—————

Özlü Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Söke İlçesi, 1157 ada, 14 parsel üzerindeki 1193132 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8642 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret Odasına kayıtlı 2169 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özlü Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özlü Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdülaziz GÜRBİLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11418, Oda Sicil No: 6903) ve Caner YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94648) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özlü Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Pakize ÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45944), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43214 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/52/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 1048 ada, 9 parsel üzerindeki 1215333 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16549 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fadime UZUNCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19955, Oda Sicil No: 57837), Mustafa ÇİVİCİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63607), Muhammet CEYLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110260) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43216 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/53/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 235 ada, 1 parsel üzerindeki 1051003 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (g) ve (f) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16549 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fadime UZUNCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19955, Oda Sicil No: 57837) ve Muharrem ÇELİKKALELİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24689, Oda Sicil No: 14119) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43217 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2354/54/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_6.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_7.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_8.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_9.jpg


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi’ne 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin www.artuklu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü

ABD / Alanı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İslami İlimler

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanından almış olup, Şafii Mezhebi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

2358/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.03.2018 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 26.03.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 26.03.2018 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/ Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr.

Psikoloji

1

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr.

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

1

Kulak Burun Boğaz alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

2366/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent / Profesör kadrosuna başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini  (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış / muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent

1

Adayların;

- Siyaset Teorisi / Karşılaştırmalı Siyaset / Siyaset Sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmaları,

- Siyaset Bilimi veya Sosyoloji alanlarında doktora yapmış olmaları ya da doktora çalışmalarını en geç Haziran 2018 tarihinde tamamlayacak olmaları,

- Bağımsız araştırma yapabilme ve yüksek nitelikli İngilizce ders verebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent

1

Adayların;

- Uluslararası İlişkiler Kuramı / Dış Politika Analizi / Uluslararası Hukuk alanlarında uzmanlaşmış olmaları,

- Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanlarında doktora yapmış olmaları ya da doktora çalışmalarını en geç Haziran 2018 tarihinde tamamlayacak olmaları,

- Bağımsız araştırma yapabilme ve yüksek nitelikli İngilizce ders verebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent / Profesör

1

Adayların;

- Doktora derecelerini “Okul Öncesi Eğitimi” alanından almış olmaları,

- Eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.

- Doktora tezlerinde fen bilgisi eğitimi ve / veya matematik eğitimi konusunda çalışmış olmaları tercih sebebidir.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Adayların;

- Doktora ve doçentlik derecelerini “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanından almış olmaları gerekmektedir.

- Akademik çalışmalarının etkileşimli kitap okuma, kardeş ilişkileri ve çocuklara yabancı dil eğitimi alanlarında olması tercih sebebidir.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Adayların;

- Doktora derecelerini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanından almış olmaları gerekmektedir.

- Doktora tezlerinde bir müdahele çalışmasının etkililiğinin test edilmesine yönelik çalışmış ve araştırma yanında en az 5 sene uygulama deneyimine sahip olmaları tercih sebebidir.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent / Profesör

2

Adayların;

- Yeni kurulan İç Mim. ve Çev. Tas. Bölümünü ve müfredatını oluşturacak deneyimde olmaları,

- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında doktora yapmış ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarında doçentlik derecesine sahip olarak uzmanlaşmış, yayın yapmış ve ders vermiş olmaları gerekmektedir.

2387/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program, Anasanat Dalı ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                        : 14.03.2018

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)          : 28.03.2018

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / PROGRAM / ANASANAT DALI / ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Sosyal Psikoloji alanından almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktora eğitimini İleri Nörolojik Bilimler alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Katıhal Fiziği alanından almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Üretim ve Operasyon Yönetimi alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Kardiyoloji Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans eğitimini Biyoloji Bölümünden ya da Tıp alanından ve lisansüstü eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyoloji alanlarının birinden almış olmak ve Proteom analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlık eğitimini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanından almış olmak.

Konservatuvar

Müzik Bölümü

Piyano Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

Piyano Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalında bir konservatuvarda en az 10 yıl eğitimci olarak çalışmış olmak, yurtiçi ve yurtdışında konserler vermiş olmak.

Müzik Bölümü

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Profesör

1

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Sanat Dalından Doçent unvanına sahip olmak, en az 10 yıl bir konservatuvarda Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Sanat Dalında eğitimci olarak görev yapmış olmak, yurtiçi ve yurtdışında solist olarak orkestra eşliğinde konserler vermiş olmak.

Müzik Bölümü

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Armoni, Müzik Analizi, Orkestrasyon konularında ders verebiliyor olmak. Türk Bestecilerinin Eserleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, yüksek lisans eğitimini bir Devlet Konservatuvarında yapmış olmak, Müzik Eğitimi alanında Doktora eğitimine sahip olmak.

Müzik Bölümü

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bir Devlet Konservatuvarından Keman Anasanat Dalı mezunu olmak, yurtiçi ve yurtdışında konserler vermiş olmak.

Türk Müziği Bölümü

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sanatta yeterlik derecesini Bağlama alanından almış olmak.

Türk Müziği Bölümü

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sanatta yeterlik derecesini Tar alanından almış olmak.

Türk Müziği Bölümü

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sanatta yeterlik derecesini herhangi bir Türk Halk Müziği Nefesli Çalgılar alanından almış olmak.

Türk Müziği Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ud Sanat Dalı mezunu olmak ve bu alanda sanatta yeterlik derecesini almış olmak.

Türk Müziği Bölümü 

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ney Sanat Dalı mezunu olmak ve bu alanda sanatta yeterlik derecesini almış olmak.

Türk Müziği Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Türk Sanat Müziği Makam Solfeji ve Teorisi alanında sanatta yeterlik derecesini almış olmak.

2357/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi                    : 14.03.2018

Son Başvuru Tarihi             : 28.03.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne;

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Fizyoloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uzmanlık veya Doktorasını Fizyoloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Biyokimya alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatrı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Psikiyatri alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Profesör

1

Doçentliğini Patoloji alanından almış, ilgili alanda yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Doçent

1

Doçentlik Unvanını Patoloji alanından almış olmak, yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığını Patoloji alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

2353/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un İlgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Biyometri ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gri İlişkisel Analiz Yöntemi konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Pediatrik Anestezi ve Nöroanestezi alanlarında çalışmaları olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kardiyoloji literatürüne giren deneysel çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Psikiyatrik hastalıklarda elektrofizyolojik ölçümler konusunda çalışma yapmış olmak.

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyo.

Doçent

1

1

Şarbon hastalığında epidemiyoloji ve aşılar üzerine çalışma yapmış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

ARDS-ALI ile ilgili çalışma yapmış, Multimodal analjezinin akut postoperatif ağrı tedavisi üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

Osteoartritli hastalarda Adropin Biomaker'ı ve Gen Polimorfizmi üzerine çalışmaları olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Tıp fakültesi mezunu ve Lipopolisakkarit ile indüklenmiş hipertermi modelinde serotonin 7 reseptörlerinin rolü konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Meme kanserleri üzerine immünohistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Mesane tümörleri üzerine immünohistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Özofagus tümörleri üzerine immünohistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kardiyak MR konusunda çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr .Öğr. Üyesi

1

1

Diyabette iskemi ve reperfüzyon hasarına anesteziklerin etkisi üzerine deneysel çalışması olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Geniş bant aralıklı yarıiletken malzemelerinde çalışmalar yapmış olmak.

Anorganik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Anorganik Kimya bilim dalında doktora yapmış olmak ve Lityum hava bataryaları konusunda çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

“Türk Dili” alanında doçent unvanı almış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

Toplumsal Yapı ve Siyaset Sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

1

İran’ın Eskiçağ Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu alanında doktora yapmış olmak.

Bilim Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Aristoteles, İbn-i Sina ve Thomas Aquinas'ın Önermeler Mantığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Dental CAD/CAM teknolojisi konusunda ve CAD/CAM materyallerin mekanik özellikleri hakkında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

“Sivil İtaatsizlik” ve ''Tanzimat Sonrası Türkiye'de Siyasal Hayat'' konusunda çalışma yapmış olmak. Doçentlik unvanını ''Siyasal Düşünceler'' alanında kazanmış bulunmak.

Muhasebe ve Finansman

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu, Muhasebe ve Finansman bilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış, hisse senedi getirileri ve reel sektör performansları arasındaki ilişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü alanında almış olmak. Müze ve Sanat Galerinin aktif öğrenmedeki önemi üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Mekanik (İnşaat)

Profesör

1

1

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yazılım, İş süreci yönetimi ve Ontoloji alanlarında çalışma yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Farmasotik Toksikoloji

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasotik Toksikoloji anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Farmakognozi

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Bölge Planlama

Profesör

1

1

İklim ve Turizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

Şehircilik

Doçent

1

1

Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak ve katılım konusu üzerine çalışmaları bulunmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Profesör

1

1

Futbolcularda Creatin kullanımı üzerine çalışması olmak.

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

“Kayak alanlarının yönetimi ve güvenliği'' adlı doktora tezi yazmış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

“Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan personelin mobbing düzeylerinin araştırılması ve örgütsel bağlılık yönünden değerlendirilmesi'' adlı doktora tezi yazmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Halkla İlişkiler

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler alanında almış olmak. Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Radyo

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Radyo, TV ve Sinema, Televizyon Haberciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Hadis

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Veterinerlik İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

Veteriner İç Hastalıkları anabilim dalında doktora yapmış olmak, kanin distenter hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Resim

Doçent

1

1

Sanatta yeterlilik tezini resim sanatında ekspresif anlatımlar üzerine hazırlamış ve modern sanatta dışavurum üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Resim

Doçent

1

1

Sanatta yeterlilik tezini minimalizm üzerine hazırlamış olmak ve serigrafi çalışmaları yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Balıkçılık Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Akuatik toksikolojide antioksidan enzimler ve yüksek performans ince tabaka kramatografsi konusunda çalışmış olmak.

AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Elektrik Enerjisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

NiO, NiCr2O4 ve α-Fe2O3 yarı iletkenlerinin yapısal ve elektriksel özellikleri ile NiO gaz sensörleri alanında çalışma yapmış olmak.

2311/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Adabank Anonim Şirketinden:

ADABANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ