13 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30359

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF PASLANMAZ KÜRESEL VANA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


1 ADET TEK LAZERLİ VE TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


2 ADET SÜRÜCÜLÜ TANKER VE 2 ADET SÜRÜCÜLÜ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MARŞ MOTORU TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF PASLANMAZ KÜRESEL VANA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/101717

İşin Adı                                               :  Muhtelif Paslanmaz Küresel Vana Alımı

İhale Türü - Usulü                              :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 266 721 31 00 - 0 266 721 31 25

c) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi           :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Muhtelif Paslanmaz Küresel Vana, Mal Alımı, 8 Kalem/ 85 Adet

b) Teslim [yeri / yerleri]                      :  ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/ Balıkesir

c) Teslim [tarihi / tarihleri]                  :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) Takvim Günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                                 :  03.04.2018 - 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.7. İstekliler teklif dosyalarına, teklif ettikleri vanalara ait tüm teknik bilgileri gösteren belgeleri (katalog vs.) eklemeli ve bu belgelerde teklif ettikleri vana modellerini işaretlemelidir.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 75,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 85,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 03.04.2018 Salı günü, saat 14.00’e kadar ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

2234/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

EANOSS Tipi TSI Belgeli Vagon imalatında kullanılmak üzere 680 adet çap 920 MM 22,5 ton dingil basınçlı TSI sertifikalı komple tekerlek takımı satın alımı için yapılacak ihale 05.04.2018 tarih, saat 14.00'a ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                                       :  2018/81086

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                               :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı               :  680 adet çap 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı TSI Sertifikalı Komple Tekerlek Takımı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 05.04.2018 günü ve saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2324/1-1


İHALE İPTAL İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

21.02.2018 tarihli ve 30339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/67294 ihale kayıt numaralı “E 43000 tipi lokomotiflere ait küçük tip (1600 mm) arşeli dahil, kömür hariç pantograf alımı” ihalesi, ihale kapsamında temin edilecek malzemelerin temininin planlamasında yapılan değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2288/1-1


1 ADET TEK LAZERLİ VE TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Tek Lazerli ve Toz Yataklı Metal Eklemeli İmalat Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2018/113081

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi                       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 Adet Tek Lazerli ve Toz Yataklı Metal Eklemeli İmalat Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                                         :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)

c) Teslim tarihi                                       :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 130 (Yüzotuz) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma (EKTAM) Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                                     :  26.03.2018 Pazartesi günü, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.- Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26.03.2018 Pazartesi günü, saat: 14.00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2266/1-1


2 ADET SÜRÜCÜLÜ TANKER VE 2 ADET SÜRÜCÜLÜ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

TDLHZM-8 Türkiye Petrolleri Batman Üretim Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere 2 adet sürücülü tanker ve 2 adet sürücülü kamyon kiralama hizmet alımı “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                        :  2018/115565

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100  Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası                  :  0 312 207 27 07 ve 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  2 Adet Sürücülü en az 2014 model, en az 120 Bbl ve toplam ağırlığı 25 ton kapasiteli, 3 dingilli (6x2) Tanker Araç olacaktır.

                                                               :  2 Adet Sürücülü en az 2014 model, en az toplam ağırlığı 25 ton kapasiteli, 4 dingilli (8x2) şase halinde tek çekerli Kamyon Araç.

b) Teslim yeri                                         :  TP Batman Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                                           :  Sözleşme tarihinden itibaren; 2 (iki) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   Çankaya/ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  20.03.2018 - Saat 11.00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif formu

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Tanker ve Kamyon ile her türlü malzeme taşıma işi

4.5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (K1 vb) aslı veya noter onaylı sureti.

4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhaleler ve Sözleşmeler Müdürlüğü, 6. Kat 615 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 20.03.2018 tarih ve saat 11.00’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

2267/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.     No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok.   No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

                                                                          MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Y. Ölçümü (m²)

Niteliği

Günü

Saati

Şartname Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç)

Teminat Tutarı (TL)

Çorum

Merkez

Çepni

450

28

4.046,24

(A. Payı:910/6976)

İşyeri (A Blok 48ve 49 ile B Blok 42 Nolu Bağımsız Bölümler)

27/03/2018

09:30

150,00

612.000,00

30.600,00

Kırıkkale

Bahşili

Bahşili

1304

1

5.625,00

Betonarme Binası ve Arsası

27/03/2018

10:15

150,00

1.625.000,00

81.250,00

Zonguldak

Merkez

Ontemmuz

396

31

4.632,78

Arsa

27/03/2018

11:00

150,00

3.700.000,00

185.000,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

80

215,51

(A. Payı:73/1200)

Arsa

27/03/2018

11:30

150,00

10.000,00

500,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

81

132,88

(A. Payı:791/2400)

Arsa

27/03/2018

13:45

150,00

35.000,00

1.750,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

82

136,57

(A. Payı:129/800)

Arsa

27/03/2018

14:15

150,00

17.000,00

850,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

83

251,26

(A. Payı:109/1200)

Bir Zemin, Üç Normal Katlı Betonarme Bina ve Arsası

27/03/2018

14:45

150,00

17.000,00

850,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

84

298,36

(A. Payı:103/480)

Arsa

27/03/2018

15:15

150,00

48.000,00

2.400,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

85

355,37

(A. Payı:683/2400)

Arsa

27/03/2018

16:00

150,00

76.000,00

3.800,00

Burdur

Merkez

Bahçelievler

1270

1

1.743,81

Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası

28/03/2018

09:30

150,00

1.500.000,00

75.000,00

Kütahya

Şaphane

Şaphane

***

7195

172,00

(A. Payı: 170/240)

Bodrumlu İki Katlı Yirmi Dükkanlı Kargir Bina (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu Bağımsız Bölümler)

28/03/2018

10:15

150,00

490.000,00

24.500,00

Balıkesir

Burhaniye

Geriş

667

1

51.122,00

Arsa

28/03/2018

11:00

150,00

5.850.000,00

292.500,00

Niğde

Merkez

Tepe

3337

1

2.825,57

Arsa

28/03/2018

11:30

150,00

3.156.000,00

157.800,00

** İstanbul

Silivri

Selimpaşa

192

1

13.633,95

Arsa

28/03/2018

13:45

150,00

13.600.000,00

680.000,00

Elazığ

Merkez

Hoğu (Yurtbaşı)

***

5863

16.980,00

Arsa

28/03/2018

14:15

150,00

425.000,00

21.250,00

Tunceli

Merkez

Alpdoğan

268

2

546,00

Dört Katlı Kargir Bina ve Arsası

28/03/2018

14:45

150,00

1.190.000,00

59.500,00

Şanlıurfa

Ceylanpınar

Adnan Menderes

***

437

395,00 (A.Payı:200/320)

Mesken: 13, 14, 15, 16 no.lu B.B. Lokal:17 Nolu B.B.

28/03/2018

15:15

150,00

380.000,00

19.000,00

** Şanlıurfa

Akçakale

Koruklu

119

3

31.194,72

Tarla

28/03/2018

16:00

150,00

2.000.000,00

100.000,00

Ardahan

Merkez

Halilefendi

132

26

1.149,26

Arsa

29/03/2018

09:30

150,00

90.000,00

4.500,00

** Karaman

Ermenek

Meydan

467

1

230,82

Arsa

29/03/2018

10:15

150,00

100.000,00

5.000,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

596

25

593,36

Arsa

29/03/2018

11:00

150,00

146.000,00

7.300,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

596

26

475,24

Arsa

29/03/2018

11:30

150,00

147.000,00

7.350,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

596

27

474,99

Arsa

29/03/2018

13:45

150,00

147.000,00

7.350,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

885

1

643,10

Arsa

29/03/2018

14:15

150,00

193.000,00

9.650,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

886

2

401,62

Arsa

29/03/2018

14:45

150,00

80.000,00

4.000,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

886

3

396,78

Arsa

29/03/2018

15:15

150,00

78.000,00

3.900,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

883

3

446,94

Arsa

29/03/2018

16:00

150,00

110.000,00

5.500,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

883

4

425,07

Arsa

30/03/2018

09:30

150,00

105.000,00

5.250,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

900

1

2.260,26

Arsa

30/03/2018

10:15

150,00

60.000,00

3.000,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

103

7

1.757,21

Arsa

30/03/2018

11:00

150,00

200.000,00

10.000,00

** K. Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

6057

1

1.385,94

Arsa

30/03/2018

11:30

150,00

1.700.000,00

85.000,00

** K. Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

8671

2

602,63

Arsa

30/03/2018

14:00

150,00

320.000,00

16.000,00

** K. Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

8672

1

602,62

Arsa

30/03/2018

14:45

150,00

320.000,00

16.000,00

** Muş

Merkez

I. Mıntıka

704

7

7.365,66

Yaprak Tütün Bakımevi ve Arsası

30/03/2018

15:30

150,00

20.970.000,00

1.048.500,00

** Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4929

2

418,54

Arsa

30/03/2018

16:15

150,00

820.000,00

41.000,00

 

** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

2245/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

31.N.III

17931

1

6.740,42

Tam

Arsa

2 Kat Ticaret Sahası

Taks/Kaks: 0.30/0.60 Hmax: 6,50 m

12.000.000,00 TL.

(K.D.V.’den muaftır.)

360.000,00 TL

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

15.00

Not: Parsel doğal mania alanı sahasında kalmaktadır.

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 27.03.2018 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 27.03.2018 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi.

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

2162/1-1


MARŞ MOTORU TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                                 :  2018/107594

1 - İdarenin

a) Adresi                                                                   :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                                    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı             :  100 Adet Marş Motoru Tamiri (DE 24000 tipi Lokomotiflere ait) işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                                        :  27.03.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27.03.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2239/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Payı

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

35030100094

İzmir

Buca

Dumlupınar

8130

1

2.468,00

1007/2400 (1035,53m²)

Arsa

Ayrık nizam 4 kat konut alanı

Açık Teklif Usulü

3.418.000,00

1.025.400,00

28.03.2018

10.30

2

35030101433

İzmir

Buca

Tınaztepe

7361

6

987,80

Tam

Gayrimezru Arazi

Buca Koop. Alanındaki emsal hesaplarında onama sınırı içerisindeki imar adalarının tamamının yüzölçümü esas alınarak Emax=2,35 ve hmax=serbest plan notu uygulanacaktır.

Açık Teklif Usulü

2.964.000,00

889.200,00

28.03.2018

11.00

3

35210105252

İzmir

Menderes

Özdere

1110

2

9.360,21

7.459,16

Arsa

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Turizm Yatırım Alanında kalmaktadır.

Açık Teklif Usulü

6.354.000,00

1.906.200,00

28.03.2018

11.30

 

1 - Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış, Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. Katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Defterdarlığımız ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 489 41 40

İlan olunur.

2073/1-1