12 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30358

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/12/2017 tarih ve 699 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2018 tarih ve 279 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48309 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 12/03/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2249/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI: Mehmet DELİALİOĞLU

Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait, Birlik Mahallesi 2. Cadde ile 11. Sokak köşesi (415. Cadde ile 406. Sokak kesişimi Süvari Parkı) park içine çiçek büfesi konularak 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca 08.01.2013 tarihinde yapılan ihale sonucu, tarafınıza verilmiş olup; Belediyemiz ile aranızda Ankara 49. Noterliği nezdinde 04.02.2013 tarih ve 01673 yevmiye numaralı kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Düzenlenen kira sözleşmesi 04.02.2016 tarihinde sona ermiş; ancak Belediyemize anahtar teslimi yapılmamıştır.

Bu nedenle; söz konusu çiçek büfesinin sözleşmesinin bittiği 04.02.2016 tarihinden, Çankaya Kaymakamlığı tarafından tahliye edildiği 12.12.2017 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca ecrimisil alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda Belediyemiz Encümeni’nin 09.01.2018 tarih ve 106.21 sayılı kararı ile söz konusu çiçek büfesi için 04.02.2016 tarihinden 12.12.2017 tarihine kadar 2016 yılı için aylık 825,00-TL’den (10 ay + 26 gün) toplam 8.965,00-TL, 2017 yılı için aylık 860,00-TL’den (11 ay + 12 gün) toplam 9.804,04-TL olmak üzere toplam 18.769,04-TL ecrimisil bedeli alınmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine; tarafınıza tahakkuk ettirilen 04.02.2016 -12.12.2017 dönemlerine ait toplam 18.769,04-TL tutarındaki ecrimisil bedelinin ödemesine ilişkin olarak yapılacak tebligata esas olmak üzere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adresinizin tespit edilerek İdaremize bildirilmesi 16.02.2018 tarih ve E. 10735 sayılı yazımız ile Çankaya Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden istenilmiş; alınan 22.02.2018 tarih ve 15303 sayılı cevabi yazıda; Ulusal Adres Veri Tabanında yapılan sorgulamada adınıza ait adres kaydınıza ulaşılamadığı bildirildiğinden anılan Encümen kararının tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle, Belediyemiz Encümeni’nin 09.01.2018 tarih ve 106.21 sayılı kararı ile 04.02.2016 - 12.12.2017 dönemi için tahakkuk ettirilen toplam 18.769,04-TL tutarındaki ecrimisil bedelinin ödenmesi hususunun, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesine göre ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Belediyemiz veznesine ödenmesi hususu adı geçen yasanın ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2173/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 12.03.2018

Son Başvuru Tarihi          : 26.03.2018

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı olmak.

1

Prof. Dr.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Sistemik hastalıkların akciğer tutulumları üzerine deneyim sahibi olmak.

1

Doç. Dr.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak, Gastrointestinal stromal tümörler ile ilgili deneyim sahibi olmak

1

Prof. Dr.

Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Uzmanı olmak, İnme konusunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak, Beyin ve Beden stereotaktik tedavileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Radyoloji Anabilim Dalı

Radyoloji Uzmanı olmak, Girişimsel Radyolojide deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak, Nörovasküler cerrahi ve serebral revaskülarizasyon konusunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Uzmanı olmak, Meme ve Endokrin Cerrahisi alanlarında deneyimli olmak.

1

Prof. Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

Tıp fakültesi mezunu olmak, Enzim aktivitelerinin ölçümü ile ilgili faydalı model veya patent sahibi olmak.

1

Prof. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

2224/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

AÇIKLAMA

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ORTODONTİ

 

 

1

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

 

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

1

 

 

 

KLASİK ARKEOLOJİ

 

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

 

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

EKOLOJİ

 

1

 

 

ORGANİK KİMYA

 

1

 

 

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YO.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

 

1

 

 

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO.

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

 

 

1

Judo ve engelliler üzerine yüksek performans çalışmaları yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN

1

 

 

 

YÖNETİM BİLİMLERİ

1

 

 

 

İKTİSAT TEORİSİ

 

 

1

Alternatif yatırım araçları ve Portföy optimizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

 

1

 

 

ERGOTERAPİ

 

 

1

 

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

 

 

1

 

TOPLUM BESLENMESİ

 

 

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

 

1

Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu olmak ve Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TELEKOMÜNİKASYON

 

1

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

 

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

 

 

 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 

1

 

Kafa Travmaları alanında epidemiolojik ve prognoz tahmini çalışmaları yapmış olmak.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

1

 

 

TIBBİ PATOLOJİ

1

 

 

 

2199/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       18.00/61

 

2208/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

2209/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

2210/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2018 - 257                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2018 - 4223                                       SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Kirmanlı Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları dışında, tapuda 32 ada, 51 parselde kayıtlı taşınmazın tescil edilmesi talebini konu alan Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 18.08.2017 tarih ve 1750 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.10.2017 tarih ve 975 sayılı raporu ve ekleri, taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığının anlaşıldığının belirtildiği Karabük Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu'nun 17.11.2017 tarih ve 4016 sayılı kararı, tespiti yapılan taşınmazın tescili yapılana kadarki süreçte tahribatının önlenmesini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.12.2017 tarih ve 2330 sayılı yazısı, kurum görüşlerini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 29.12.2017 tarih ve 2628 sayılı yazısı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15.01.2017 tarih ve 430-62 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.01.2018 tarih ve 20913469-101.29.02-E.403282 sayılı yazısı okundu; yapılan görüşmeler sonucunda;

  Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Kirmanlı Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları dışında, tapuda 32 ada, 51 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olduğu anlaşıldığına, taşınmazın söz konusu Kanununun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmaz grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmazın koruma alanının kararımız eki 1/500 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" ve "2.Grup Korunması Gerekli Yapıdır" şerhlerinin konulmasına, Kurulumuzun 17.11.2017 tarih ve 4016 sayılı kararı gereği bütün fiziki ve güvenlik önlemlerinin, taşınmazın yapısına uygun olacak şekilde ilgili idarelerce alınarak takibinin yapılmasına, ilgili belediyesince tescili talep edilen taşınmazın, rölöve çizimi, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

 

2211/1-1