12 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30358

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELASTOMER TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


15.000.000 ADET 3289 FORM TERMAL EL BİLETİ İLE 7.500.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MESKEN, KARGİR DÜKKÂN, TURİZM TESİSİ, İŞ HANI VE KARGİR APARTMAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAMBUR GÖVDESİ İMALİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELASTOMER TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/104196

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  250 adet Elastomer Tampon, teknik bilgiye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  26.03.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 26.03.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2192/1-1


15.000.000 ADET 3289 FORM TERMAL EL BİLETİ İLE 7.500.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/108500

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330 - Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (312) 309 05 15/71391 – 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi      :  yolcutasimacilikdairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  15.000.000 Adet 3289 Form Termal El Bileti İle 7.500.000 Adet Anahat ve YHT Yolcu Bileti Temini (Mal Alımı)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02.04.2018 Pazartesi günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali ve İdari İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 200,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2189/1-1


KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                           :  2018/115252

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 458 55 00     Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif cins ve miktarlarda 93 kalem Kimyasal Madde

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden İtibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  27.03.2018 günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV. dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 27.03.2018 günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2250/1-1


MESKEN, KARGİR DÜKKÂN, TURİZM TESİSİ, İŞ HANI VE KARGİR APARTMAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Elazığ İli Merkez İlçesi Nailbey Mah. Gazi Cad. No: 3, 3A, 3B, 3C (49 Ada 3 Parsel) adresinde bulunan 3 adet dükkan ve turizm tesisi nitelikli taşınmazın satışı 19.03.2018 PAZARTESİ günü saat 11.00’da,

2 - İstanbul İli Fatih İlçesi İskenderpaşa Mah. Yeşik Tekke Kuyulu Sok. Çalpar Apt. No: 24/1 (1061 Ada 96 Parsel, Bağımsız Bölüm No: 1) adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 19.03.2018 PAZARTESİ günü saat 14.30’da,

3 - Muğla İli Menteşe İlçesi Emir Beyazıt Mah. Cemil Şerif Baydur Sok. No: 2 (392 Ada 4 Parsel) adresinde bulunan iş hanı nitelikli taşınmazın satışı 20.03.2018 SALI günü saat 10.00’da,

4 - Edirne İli Merkez İlçesi Sabuni Mah. Esatpaşa Sok. No: 3 (390 Ada 11 Parsel) adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taşınmazın satışı 20.03.2018 SALI günü saat 11.30’da,

5 - Edirne İli Merkez İlçesi Sabuni Mah. Yetimler Çarşısı Sok. No: 4 (390 Ada 14 Parsel) adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taşınmazın satışı 20.03.2018 SALI günü saat 14.30’da,

6 - Edirne İli Merkez İlçesi Sabuni Mah. Yetimler Çarşısı Sok. No: 8 (390 Ada 17 Parsel) adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taşınmazın satışı 20.03.2018 SALI günü saat 16.00’da,

7 - Mersin İli Akdeniz İlçesi Camişerif Mah. 5248 Sok. No: 2 (147 Ada 2 Parsel) adresinde bulunan iş hanı nitelikli taşınmazın satışı 21.03.2018 ÇARŞAMBA günü saat 10.00’da,

8 - Edirne İli Keşan İlçesi Büyükcamii Mah. Anafartalar Cad. No: 78 (344 Ada 10 Parsel) adresinde bulunan kargir 2 katlı dükkan nitelikli taşınmazın satışı 21.03.2018 ÇARŞAMBA günü saat 11.30’da,

9 - İstanbul İli Şişli İlçesi Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Süleyman Nazif Sok. Sedef Apt. No: 28/32 (670 Ada 22 Parsel, Bağımsız Bölüm No: 3) adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 21.03.2018 ÇARŞAMBA günü saat 14.30’da,

10 - İstanbul İli Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mah. Yurttaş Sok. Meleknaz Apt. No: 14 (217 Ada 12 Parsel, Bağımsız Bölümler 3, 4 ve 7) adresinde bulunan mesken ve dükkan nitelikli taşınmazların satışı 21.03.2018 ÇARŞAMBA günü saat 16.00’da yapılacaktır.

11 - İhalelerin tamamı, kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

12 - İstekliler, ilgili şartnameye veya şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’ne teslim edeceklerdir.

13 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’nden temin edebilirler.

14 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname / ihale bedeli 150,00.- TL’dir

15 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi için:    THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                   0 (312) 303 73 80/78/79

2232/1-1


TAMBUR GÖVDESİ İMALİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a)

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

TAMBUR GÖVDESİ İMALİ

58 ADET

2018-97944

TER-AEL-2018-0034

200,00-TL

04/04/2018

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  04/04/2018 Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Kapasite Raporu, İş Deneyim belgesi (teklif tutarının %20'inden az olmamak üzere) Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanları gösterir belge, İsteklinin Ruhsat, Demirbaş veya Amortisman Defterinde kayıtlı olması gereken tezgâh Listesi: 3 boyutlu döner tablalı borweks tezgahı, Tamburları işleyecek kapasitede torna tezgahı. (Minumum işleme kapasitesi Q 1000x2200 olacaktır.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

2237/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Başpınar, Yunus Emre, Feridun Çelik, mahallelerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan

Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı Zemin Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 23 Mart 2018 16.00’ya kadar yatırılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

 

No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Parselin Y.Ö.

Satılan Hisse

m² Birim Fiyatı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

BAŞPINAR

23574

1

20.263,00 m²

6.000,00 m²

375,00-TL

2.250.000,00-TL + (%18 KDV)

  68.000,00-TL

26.03.2018

10.00

2

YUNUS EMRE

23549

5

3.614,28 m²

3.454,28 m²

1600,00-TL

5.526.848,00-TL + (%18 KDV)

166.000,00-TL

26.03.2018

10.00

3

FERİDUN ÇELİK

23953

3

7.440,00 m²

7.440,00 m²

450,00-TL

3.348.000,00-TL + (%18 KDV)

101.000,00-TL

26.03.2018

10.00

4

FERİDUN ÇELİK

23954

3

11.057,00 m²

11.057,00 m²

425,00-TL

4.699.225,00-TL + (%18 KDV)

141.000,00-TL

26.03.2018

10.00

5

FERİDUN ÇELİK

23988

2

5.435,00 m²

5.435,00 m²

400,00-TL

2.174.000,00-TL + (%18 KDV)

  65.500,00-TL

26.03.2018

10.00

2218/1-1