11 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30357

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA YÜKSEK KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2018/59                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2018/899                                              ANKARA

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Soğuksu Mahallesi’nde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunan Alaşehir Sur İçi III. derece arkeolojik sit alanında kalan 200 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın sit derecesinin, söz konusu parselde ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj kazısında açığa çıkan kalıntılar nedeniyle, I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/09/2017 tarihli ve 8795 sayılı kararına karşı ilgilisinin 10/11/2017 evrak kayıt tarihli itiraz başvurusu, konuya ilişkin işlem dosyası ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan 19/02/2018 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Soğuksu Mahallesi’nde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunan Alaşehir Sur İçi III. derece arkeolojik sit alanında kalan 200 ada, 15 parsele ilişkin itirazın kabulüne, söz konusu parselin sit derecesinin I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/09/2017 tarihli ve 8795 sayılı kararının iptaline, parseldeki uygulamanın ise İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/03/2015 tarihli ve 4950 sayılı kararıyla uygun bulunan Alaşehir Sur İçi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kat yüksekliklerine ilişkin plan kararları ile zemine müdahale biçimlerini tanımlayan plan notlarının, zemine en az müdahale edilecek şekilde ilgili Belediyesince revize edilerek, anılan çalışmaların İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra yeni KAİP doğrultusunda yapılabileceğinin tavsiyesine karar verildi.

2158/1/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA YÜKSEK KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2018/59                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2018/900                                              ANKARA

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Soğuksu Mahallesi’nde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunan Alaşehir Sur İçi III. derece arkeolojik sit alanında kalan 228 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın sit derecesinin, söz konusu parselde ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj kazısında açığa çıkan kalıntılar nedeniyle, I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/12/2017 tarihli ve 9164 sayılı kararına karşı ilgilisinin 18/01/2018 evrak kayıt tarihli itiraz başvurusu, konuya ilişkin işlem dosyası ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan 19/02/2018 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Soğuksu Mahallesi’nde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunan Alaşehir Sur İçi III. derece arkeolojik sit alanında kalan 228 ada, 6 parsele ilişkin itirazın kabulüne, söz konusu parselin sit derecesinin I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/12/2017 tarihli ve 9164 sayılı kararının iptaline, parseldeki uygulamanın ise İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/03/2015 tarihli ve 4950 sayılı kararıyla uygun bulunan Alaşehir Sur İçi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kat yüksekliklerine ilişkin plan kararları ile zemine müdahale biçimlerini tanımlayan plan notlarının, zemine en az müdahale edilecek şekilde ilgili Belediyesince revize edilerek, anılan çalışmaların İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra yeni KAİP doğrultusunda yapılabileceğinin tavsiyesine karar verildi.

2158/2/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA YÜKSEK KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2018/59                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2018/901                                              ANKARA

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Soğuksu Mahallesi’nde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunan Alaşehir Sur İçi III. derece arkeolojik sit alanında kalan 227 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın sit derecesinin, söz konusu parselde ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj kazısında açığa çıkan kalıntılar nedeniyle, I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/11/2017 tarihli ve 9069 sayılı kararına karşı ilgilisinin 26/12/2017 evrak kayıt tarihli itiraz başvurusu, konuya ilişkin işlem dosyası ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan 19/02/2018 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Soğuksu Mahallesi’nde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunan Alaşehir Sur İçi III. derece arkeolojik sit alanında kalan 227 ada, 20 parsele ilişkin itirazın kabulüne, söz konusu parselin sit derecesinin I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/11/2017 tarihli ve 9069 sayılı kararının iptaline, parseldeki uygulamanın ise İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/03/2015 tarihli ve 4950 sayılı kararıyla uygun bulunan Alaşehir Sur İçi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kat yüksekliklerine ilişkin plan kararları ile zemine müdahale biçimlerini tanımlayan plan notlarının, zemine en az müdahale edilecek şekilde ilgili Belediyesince revize edilerek, anılan çalışmaların İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra yeni KAİP doğrultusunda yapılabileceğinin tavsiyesine karar verildi.

2158/3/1-1

—————

BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             10.12/23

Toplantı Tarihi ve No    : 27.10.2017 - 2                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.10.2017 - 17                                            BALIKESİR

Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Camiatik Mahallesin de bulunan, tapunun 76 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Kepsut Oruç Bey Camii’nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyıp taşımadığının ve Camiinin bitişiğindeki 23-24 nolu parsellerde izinsiz inşai faaliyetin değerlendirilmesi istemine istemine ilişkin; Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih ve E.3898sayılı yazısı ve ekleri ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 27.10.2017 tarih ve 1228 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Camiatik Mahallesin de bulunan, tapunun 76 ada,2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Kepsut Oruç Bey Camii’nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 7. maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; hazırlanan tescil fişinin onanmasına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine; tescillenen yapının imar planına işlenmesine; koruma alanı sınırlarının kararımız eki paftada gösterildiği şekilde belirlenmesine; Koruma alanı içinde kalan taşınmazlarda yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına; Kepsut İlçesi, Camiatik Mahallesi, 76 ada, 23-24 nolu parseldeki işleme yönelik bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

2159/1-1

—————

BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            10.07/335

Toplantı Tarihi ve No    : 13/12/2017 - 6                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13/12/2017 - 81                                            BALIKESİR

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Çamlıbel Mahallesi, İskele Mevkii 270 ada 1 parselde yer alan zeytinyağı fabrikasının tesciline ilişkin; Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.11.2016 tarih 6323 sayılı kurul üyelerince yerinde inceleme kararı ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük 12/12/2017 tarih ve 1874 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, tescile konu taşınmaz kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Çamlıbel Mahallesi, İskele Mevkii’de, 268 ada 1 parsel, 269 ada 1 parsel ve 270 ada 1 parsellerin 2863 sayılı yasanın 6. Ve 7. Maddeleri kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşımaları nedeniyle tescil edilmelerine; koruma gruplarının 2. Grup yapı olarak belirlenmesine; tescil fişlerinin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; tescil şerhleri ile koruma gruplarının tapuya işlenmesine; tapuya şerh verildiğine ilişkin yeni tapu kayıt bilgilerinin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; yapıların koruma alanı sınırlarının kararımız eki paftada gösterildiği şekilde belirlenmesine; tescillenen yapıların tescil gösterimleri ile yapı taban alanı oturumlarının imar planına Belediyesince işlenerek sonucunun kurulumuza iletilmesine; yapıların rölövelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

2160/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

2157/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

2170/1-1


Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve yüksekokullarına 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvuru Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü

Vatan Caddesi No: 69    34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PROGRAM

UNVAN

SAYI

ARANAN ŞARTLAR

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)

PROFESÖR

1*

Kamusal Alan konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)

YARDIMCI DOÇENT

1*

Siyasi Tarih alanında çalışmalar yapmış olmak.

PSİKOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Doktorasını psikoloji alanında yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ

PROGRAM

UNVAN

SAYI

ARANAN ŞARTLAR

MİMARLIK

PROFESÖR

1

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını mimarlık alanında yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

PROFESÖR

1*

Yazılım mühendisliği ve yapay zeka alanlarında bilimsel çalışmalar ve uluslararası araştırma projeleri yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

YARDIMCI DOÇENT

2*

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve ilgili alanların birisinde doktora yapmış olmak.

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

YARDIMCI DOÇENT

1*

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birini İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, alanlarında almış olmak. İlgili konularda çalışmalar, yayınlar yapmış olmak

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAM

UNVAN

SAYI

ARANAN ŞARTLAR

LOJİSTİK

PROFESÖR

1

Doçentlik unvanını yönetim ve strateji alanında almış olmak.

İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PROGRAM

UNVAN

SAYI

ARANAN ŞARTLAR

LOJİSTİK YÖNETİMİ (İngilizce)

DOÇENT

1

Doçentlik unvanını pazarlama alanında almış olmak, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ

PROGRAM

UNVAN

SAYI

ARANAN ŞARTLAR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

YARDIMCI DOÇENT

1

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini Gıda Mühendisliği, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Turizm alanlarından birinde yapmış olmak.

GRAFİK TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

1

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ya da Endüstriyel Tasarım, Resim, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAM

UNVAN

SAYI

ARANAN ŞARTLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Kimya lisans mezunu olup, İşletme Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

 

* Yükseköğretim Kurulu’nca yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

2. Özgeçmiş (YÖK formatında)

3. Adli Sicil Kaydı

4. Yabancı Dil Belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

9. Doçentlik belgesinin tasdikli sureti

10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD.

Adayların yukarıdaki belgeleri içeren 6 (altı) adet dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD ile teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

2. Özgeçmiş (YÖK formatında)

3. Adli Sicil Kaydı

4. Yabancı Dil Belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

9. Doçentlik belgesinin tasdikli sureti

10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD.

Adayların yukarıdaki belgeleri içeren 4 (altı) adet dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD ile teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

2. Özgeçmiş (YÖK formatında)

3. Adli Sicil Kaydı

4. Yabancı Dil Belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD.

Adayların yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD ile teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanun’un 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

2264/1-1