10 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30356

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hikmet Alacahanlı Hayra Hizmet Vakfı (HAVAK).

VAKFEDENLER: Tükel Türkel Tülsel Ekmekci, Ümit Zehra Pamir, Yasin Karaca

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/11/2017 tarihli ve E: 2017/130, K: 2017/500 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kurucuların altsoyu ile üst soy Lütfiye Devecel’den olan bireylere eğitim, öğretim donanım ve destekle, benzeri amaçlar için harcamaların karşılanması oluşturur.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi (161 ada 2 parselde) 1112 Sokak No: 2 B Daire. 3’te kayıtlı taşınmaz

YÖNETİM KURULU: Ümit Zehra Pamir, Yasin Karaca, Tükel Türkel Tülsel Ekmekci

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal varlığı benzer amaca hizmet edebilen bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2222/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARINA İSTİNADEN YASAKLAMA KARARININ TEKRAR YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE DAİR İLAN

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mehmet Hanifi Gültekin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde 2017/886 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkûr Mahkeme tarafından 28.09.2017 tarihli kararda “yasaklama kararı verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, yasaklama kararının üst sınırdan verilmesi hukuka aykırı bulunduğundan dava konusu işlemin; ... iptaline...” karar verilmiştir.

Söz konusu iptal kararı 23.11.2017 tarih ve 30249 sayılı Resmi Gazete’de ilgililere duyurulmuş ve devamında Mehmet Hanifi Gültekin, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 05.12.2017 tarihli Olur’u ile Ankara 2. İdare Mahkemesince iptal edilen yasaklama kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 18.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl 6 (altı) ay müddetle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıştır. Mezkûr yasaklama kararı 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiş, işbu ilanın düzeltilmesi hakkındaki ilan ise 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2017 tarih ve E: 2017/886, K: 2017/3101 sayılı iptal kararına karşı yürütülmesinin durdurulması istemli istinaf yoluna başvurulmuş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 07.02.2018 tarih ve E: 2017/1156, K: 2018/103 sayılı kararıyla “en üst sınırdan (iki yıl) verilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” diyerek istinaf başvurumuzun kabulüne ve Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2017 tarih ve E: 2017/886, K: 2017/3101 sayılı kararının kaldırılmasına, esastan incelediği davada davanın reddine kesin olarak karar vermiştir.

Mehmet Hanifi Gültekin hakkında 09.02.2017 tarihli Bakanlık Makamı Olur’u ile verilen ve 18.02.2017 tarihli ve 108 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yasaklama kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi’nin 07.02.2018 tarih ve E: 2017/1156, K: 2018/103 sayılı kararı ile kendiliğinden tekrar yürürlüğe girmiş olup, bu nedenle Mehmet Hanifi Gültekin 18.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2 (iki) yıl müddetle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmaktadır.

İlgililere duyurulur.

2255/1-1


 


 


 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (09/03/2018 - 26/03/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

 

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

İslami İlimler Fakültesi

Hadis

Profesör

1

1

Bursevi ve İbn Arabi'nin Hadis tasavvurları üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Doçent

1

1

Spor ve Medya konusunda çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Doçent

1

1

Batıda yapılan İslam Kelamı araştırmalarında rasyonalist bakış ve Matüridi kelamı üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent

1

1

Elektromanyetik alan ölçümleri ve yere nüfuz eden radar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Doçent

1

1

Örgüt kültürü, hizmet kalitesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

Plazma suPAR düzeyleri ile Behçet hastalığının aktivitesi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Doçent

1

1

Karaciğer nakli uzmanlık programı sertifikasına sahip olmak. Hepatorenal sendromda anemi ve renal fonksiyonlar arasındaki ilişkiler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Graf teori ve kimyasal uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Topoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kısmi metrik ve metrik uzaylarda tek değerli ve küme değerli sabit nokta teori üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Televizyon dizileri konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelikte Yönetim

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Metaanaliz ve yaşlılık konusunda kanıta dayalı çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hemodiyaliz hastalarında periferik nöropati, uyku kalitesi ve depresyonu iyileştirmede gabapentin ve pregabalinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tarım Makinaları imalatında üretim planlaması konusunda çalışmaları olmak.

 

Duyurulur.

2238/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 10.03.2018

Son Başvuru Tarihi    : 24.03.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   : 444 76 96

Fax             : (212) 621 45 03

 

Fakülte

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Adet

Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

2

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

2

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Profesör

2

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

2

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Profesör

1

Grafik alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

İç Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doktor Öğretim Üyesi

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

2

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

2

Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Profesör

2

Tarih alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tarih alanında çalışmalar yapmış olmak

2231/1-1