10 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30356

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KİREÇ OCAĞI SÖKÜM, ÖRÜM VE TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF TİPTE YÜK VAGONLARININ KUMLAMA VE BOYATILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


250 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM KOMPAKT ARŞİV DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TARIK AKAN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ İRTİFAK HAKKI VERİLMESİ SURETİYLE YAPIM VE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Bakırköy Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/105802

1 - İdarenin:

Adresi                                     :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

Telefon No                             :  0 312 244 90 55

Faks No                                  :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Hizmetin:

Niteliği                                    :  Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi.

Türü                                        :  Hizmet Alımı

Miktarı                                    :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

Yapılacağı Yer                        :  Ankara Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

Yapılacağı Yer                        :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

Tarih ve Saati                          :  20.03.2018 günü saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiz Türk Lirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2131/1-1


KİREÇ OCAĞI SÖKÜM, ÖRÜM VE TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Kireç Ocağı söküm, Örüm ve Tadilat İşlerinin Yapılması işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/105166

1 - İdarenin:

Adresi                                     :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

Telefon No                             :  0 312 244 90 55

Faks No                                  :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Hizmetin:

Niteliği                                    :  Fabrikamız Kireç Ocağı Söküm, Örüm ve Tadilat İşlerinin Yapılması işi.

Türü                                        :  Hizmet Alımı

Miktarı                                    :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

Yapılacağı Yer                        :  Ankara Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

Yapılacağı Yer                        :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

Tarih ve Saati                          :  19.03.2018 günü saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiz Türk Lirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2132/1-1


MUHTELİF TİPTE YÜK VAGONLARININ KUMLAMA VE BOYATILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/102718

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0346 2217000-71983            0346 2211900

c) Elektronik Posta Adresi         :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Muhtelif tipte Yük Vagonlarının 30.000 m2 (boya malzemesi dahil) kumlama yapılarak boyatılması için hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat, Ek Bina 12 nolu oda) 03/04/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat, Ek Bina 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numarasına 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, Ek Bina 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2195/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 27.02.2018 tarih ve 34 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 22.03.2018 tarihinde saat: 14:30 ile 16:30’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

Ada

Parsel

M2 Yüzölçüm

M2 Muh. Bedel

İhale Tarihi

Saati

Geçici Teminat

731

9

1490,31

105.00.TL

22.03.2018

14.30

4.694.00 TL

731

10

1534,56

105.00.TL

22.03.2018

14.45

4.834.00 TL

731

11

1445,94

105.00.TL

22.03.2018

15.00

4.555.00 TL

731

12

1438,15

105.00.TL

22.03.2018

15.15

4.530.00 TL

731

13

1357,43

105.00.TL

22.03.2018

15.30

4.276.00 TL

731

14

1350,21

105.00.TL

22.03.2018

15.45

4.253.00 TL

731

15

1493,59

105.00.TL

22.03.2018

16.00

4.705.00 TL

2227/1-1


250 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım Şube Müdürlüğü ihtiyacı 250 adet Dizüstü Bilgisayarı teknik şartnamesi ile LENOVO ThinkPad T480, DELL Latitude 7490, HP Elitbook 840 G5 ve Fujitsu U748-M marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen marka/modellerinden birine uygun olduğunu, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/03/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2228/1-1


6 KALEM KOMPAKT ARŞİV DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ihtiyacı 6 kalem muhtelif cins kompakt arşiv dolabı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.03.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2229/1-1


TARIK AKAN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ İRTİFAK HAKKI VERİLMESİ SURETİYLE YAPIM VE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Bakırköy Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi, 90 ada 29 parsel sayılı 3068,82 m²’lik taşınmazın 29 yıl irtifak hakkı tesis edilerek Tarık Akan Kültür Sanat Merkezinin yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1. İhale 22/03/2018 Perşembe günü Saat 11.00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

(Adresi: Yeni Mahalle, Kenedy Cad. No: 200 Sahilyolu/Bakırköy)

2.2. İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3 - MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

İnşa yapım maliyeti yaklaşık muhammen 32.960.000,00-TL’dir.

İrtifak hakkı muhammen bedeli aylık 140.000,00-TL’dir.

Geçici Teminatı ise her iki muhammen bedelin toplamı olarak 2.078.400,00-TL olup ihale dosyasına eklenecektir.

4 - İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

4.1. 2,500.00- TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

4.2. Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Doküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

4.3. Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

4.4. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

4.5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden önce son iki yıl içerisinde 200 Bin Metrekare tutarında inşaat yapıp, yaptıkları bu inşaatlar ile olarak ilgili iş bitirme belgesi sunması gerekmektedir. Yeterli iş bitirme belgesi sunamayan istekliler ihaleye katılamaz.

4.6. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

• Nüfus Müdürlüğünden 2018 yılında alınmış ikametgah belgesini,

• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

• Noter tasdikli imza beyannamesini,

• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı

4.7. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

• İlgisine göre 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı

4.8. Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’inci maddelerine ek olarak;

• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

• İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

4.9. Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’inci maddelerine ek olarak;

• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek yada tüzel kişilerden istenen diğer belgeler.

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair el yazısı ile beyanı.

4.10. Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır.

Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge,

Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge,

İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli Harita mühendisi

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli inşaat teknikeri

- 1 adet ses mühendisi en az 1 yıl deneyimli

5 - Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6 - İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.

7 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 21/03/2018 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan olunur.

2217/1-1