7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

İstanbul Barosu Başkanlığı'ndan alınan 05.02.2018 günlü yazıda; Hüseyin ve Ayşe Oğlu, 18814427982 TC Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Antalya İli, Serik İlçesi; Töngüşlü Köyü, Cilt No: 64, Aile Sıra No: 107, Sıra No: 180'de kayıtlı Ercan AK'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 21.09.2017 gün ve 2017/50-13 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

2028/1-1

—————

Kastamonu Barosu Başkanlığı'ndan alınan 29.01.2018 günlü yazıda; Muharrem ve Semihe oğlu, 27782048884 TC Kimlik Nolu, 1963 doğumlu, Kastamonu İli, Araç İlçesi; Yukarı Yazı Köyü, Cilt No: 0122, Aile Sıra No: 00012, Sıra No: 0018'de kayıtlı Ferruh YAŞAR'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 08.01.2018 gün ve 2018/10 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

2029/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85321 sayılı parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 10.10.2017 tarih ve 1339/2303 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.02.2018 tarih ve 286/509 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 07.03.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85321 Sayılı parselasyon planında uygulamaya giren parseller:

Elvan Mahallesi 45941 ada 1 ve 45987 ada 1 parseller.

İlgililere ilanen duyurulur.

2112/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Salman Beton Yapı Malzemeleri İnşaat Taşımacılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mustafa Salman’ın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 2 (İki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle davacı şirket ile şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı tarafından (ayrı ayrı) Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2017/84 esas ve Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2017/2100 Esas sayılı (bağlantı kararı verilmesi sebebiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2017/581 esas sayılı dosyası kapatılarak Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2017/2100 esas sayılı dosyası ile devam etmektedir.) dosyaları ile açılan davalarda; Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2017/84 E. 2017/2947 K. ve 2017/2100 E. 2018/260 K. sayılı kararları ile “dava konusu işlemin; iptaline” karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2124/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi üzerinden de doldurulacaktır.

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır.

1 - Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.

2 - Başvurunun onaylanabilmesi için;

• Tezkiye varakasının aslı,

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi,

04 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 09 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 11 Nisan 2018 Çarşamba gününe kadar duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir.

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 16 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 26 Nisan 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günü                   :  12 Mayıs 2018 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati      :  09.30

c) Sınav süresi                  :  Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi      :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli            :  Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı          :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu                :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

2060/1-1


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI

SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Mart 2018 tarihinde başlayıp 25 Mart 2018 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 13 Mayıs 2018 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

2138/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7105

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,   06100, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  05.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  24.693 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/M45-a3, a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2005/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7104

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  08.10.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  15.280 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/M44-a3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2004/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7107

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A. O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  05.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  27.235 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Adıyaman

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/M40-a3, a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2003/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:22.02.2018      Karar No: 7103

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  08.10.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  15.280 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/M44-b4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2002/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7106

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86,   06100, Çankaya/Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ :  05.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  28.403 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/M46-a1, a2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2001/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7108

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya/Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ :  27.04.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  61.737 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Adana

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/N35-d

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2000/1-1


 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

Profesör

1

1

*1

Dahili Tıp Bil.

Ruh Sağ. ve Hast.

Doçent

3

1

*2

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Biyomedikal Müh.

Biyoelektronik

Profesör

1

1

*3

Bilişim Sis. Müh.

Bilişim Sis. Müh.

Doçent

2

1

*4

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Uçak-Göv.-Motor Bak.

Uçak-Göv.-Motor Bak.

Profesör

1

1

*5

Uçak Elekt. Elektroniği

Uçak Elekt. Elektroniği

Doçent

2

1

*6

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doçent

2

1

*7

Gazetecilik

Bas. Ek. İşl.

Doçent

1

1

*8

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Klinik Bil.

Diş Hast. Ted. (endodonti)

Doçent

2

1

*9

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Gemi Mak. İşl. Müh.

Gemi Mak. İşl. Müh.

Prof.

1

1

*10

DEVLET KONSERVATUARI

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Türk Müziği

Klasik Türk Müziği

Doçent

2

1

*11

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Makina Müh.

Mak. Mal. ve İm. Tek.

Profesör

1

1

*12

Elekt. ve Hab. Müh.

Elekt. Alan. ve Mik. Tek.

Profesör

1

1

*13

Kimya Müh.

Kimya Müh.

Profesör

1

1

*14

Çevre Müh.

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

*15

Elektrik Müh.

Elektrik Tesisleri

Profesör

1

1

*16

Elekt. ve Hab. Müh.

Kontrol ve Kum. Sis.

Doçent

1

1

*17

Elekt. ve Hab. Müh.

Elekt. Alan. ve Mik. Tek.

Doçent

1

1

*18

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

*19

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Temel Eğitim

Okul öncesi Eğitim

Profesör

1

1

*20

Yabancı Diller Eğit.

İngiliz Dili Eğt.

Doçent

1

1

*21

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Batı Dilleri ve Ed.

Alman Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

*22

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

*23

HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Mak. ve Metal Tek.

Makine Programı

Profesör

1

1

*24

 

*1 Neonatoloji Uzmanı olmak.

*2 Şizofreni hastalarının işlevselliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

*3 Robot kinematiği, dinamiği ve kontrolü çalışmış olmak.

*4 Hesaplamalı Nanobilim ve biyoalgılayıcılar konusunda deneyim sahibi olmak.

*5 Doçentliğini Matematik alanında almış olup, uçak bakımına yönelik matematik eğitimi verme deneyimine sahip olmak.

*6 Elektrik Mühendisliği alanında doçent olmak ve uçak simülatörleri konusunda çalışmalara sahip olmak.

*7 Türkiye’de Siyasal seçimler, medya ve siyaset ilişkisi üzerine çalışıyor olmak.

*8 Gazetecilik ve medya çalışmaları alanı ile afet yönetimi ve olağanüstü durumlarda habercilik yaklaşımları konularında çalışmalar yapmış olmak.

*9 Mikro bilgisayarlı tomografinin endodontide kullanımı ile ilgili çalışmaları bulunmak.

*10 Lazerler, sensörler ve gözenekli silisyum konularında çalışmış olmak.

*11 Dini ve Klasik Türk Musiki ile ilgili metod ve ayin formunda çalışmaları olmak.

*12 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup, kaynak teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

*13 Doçentliğini Elektrik –Elektronik Mühendisliği alanından almış olup, elektromanyetik problemlerin FDTD ile çözüm konularında çalışmalar yapmış olmak.

*14 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup, polimer kompozitler, nanokompozitler ve biyokompozitler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

*15 Doçentliğini Çevre Mühendisliği alanında almış olup, iç ve dış ortam hava kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

*16 Doçentliğini Elektrik –Elektronik Mühendisliği alanından almış olup, enerji depolama StatCom ve dağıtılmış üretim konularında çalışmalar yapmış olmak.

*17 Doçentliğini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanından almış olup, kontrol ve kumanda sistemleri ile robotik konularında çalışmalar yapmış olmak.

*18 Doçentliğini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanından almış olup, matamateryal katmanlı filtre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak

*19 Doçentliğini Bilgisayar Bilişim Mühendisliği alanında almış olup, makina öğrenmesi, veri madenciliği, bulanık mantık, doğal dil işleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

*20 Çocukta oyun ve yaratıcılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

*21 Yabancı dil öğretiminde edebi metinlerin kullanımı üzerine doktora yapmış olup, söylem çözümlemesi üzerine çalışmaları bulunmak.

*22 Dil Bilim, Dil Felsefesi ve Deyim Bilim konularında çalışmış olmak.

*23 Harezmşahlar tarihi üzerine çalışmış olmak.

*24 Isı transferi akışkanlar mekaniği ve nanoakışkanlar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

2083/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 7 Mart - 21 Mart 2018

 

Birim

Bölüm/Prog./Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr.

1 *

Patoloji Doçenti veya Profesörü olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr.

1 **

Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti veya Profesörü olmak

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr.

1 *

Beyin ve Sinir Cerrahisi Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Prof. Dr.

1 **

Deri ve Zührevi Hastalıklar Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1 *

Nefroloji Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Prof. Dr.

1 *

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr.

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar Alanında Doçent olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

Doç. Dr.

1

Uluslararası İktisat Alanında Doçent olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yeni Medya

Doç. Dr.

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Alanında Doçent olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Doç. Dr.

1

Pilotaj deneyimli olmak. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

 

* Türkçe Tıp

** İngilizce Tıp

2129/1-1


ICBC Turkey Bank Anonim Şirketinden:

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ