7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


REKLAM UYGULAMALI ATM KABİNLERİNİN YAPIMI VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÇİFT KULPLU PORSELEN ÇORBA KASESİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


15 ADET ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIMI VE PATLATMALI KAZI YAPILMASINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


100000 TON OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM (2 İNÇ) LİK TEMEL MALZEMESİ (FİGÜRE HARİÇ) SATIN ALINACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR ÇZK PALETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


15 HP VE 20 HP HAVA MOTORU YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık ve Baklavalık - Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 20.03.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 20.03.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66        Faks: (0312) 397 33 71 - 74

2069/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Enerji Üretim Alanı’nda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırlarında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan ER: 3360209, S: 85839 no.lu ruhsat sahası içerisindeki Kömür Rezerv Alanı’nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 18. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 27/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 26/04/2018 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

2135/1-1


REKLAM UYGULAMALI ATM KABİNLERİNİN YAPIMI VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mülkiyeti, Yönetimi ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlara (400 adet) Reklam Uygulamalı ATM Kabinlerinin Yapımı ve 10 Yıl Süre İle İşletilmesi İşi İhalesi Yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  831

2 - İşin Konusu/Nevi/Miktarı    :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan (şartname eki listede adres ve mahal bilgileri bulunan) alanlara 400 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve 10 yıl süre ile işletilmesi.

3 - Muhammen Bedel                :  40.000.000.- TL+ KDV/YIL

4 - Geçici Teminat                     :    1.200.000.- TL

5 - İşletme Süresi                       :  10 Yıl

6 - Yeterlik İçin Son Başvuru

     Tarih ve Saati                        :  19 Mart 2018 Saat: 16:00

7 - İhale Tarihi ve Saati              :  21 Mart 2018 Saat: 13:00

Son teklif verme tarih ve saati    :  21 Mart 2018 Saat: 13:00

8 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

9 - Yeterlik Başvurusunun

     Yapılacağı Yer                      :  Reklam Yönetimi Müdürlüğü

                                                     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İstanbul

10 - İhale Usulü                         :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

11 - İhale şartnamesinin görülebileceği veya

       satın alınabileceği yer          :  İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınacaktır.

                                                     Tel: 0212 449 40 00       Fax: 0212 455 43 93

12 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

12.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge

12.1.4. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 2 adet Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiğini ve sözleşmelerini yaptığına dair kuruluşlardan belgeler sunacaklardır, Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde toplam 15.000.000.-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kâr/Zarar Tablosu v.b.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayacakları gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

d) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplama 4.000.000.-TL (Dörtmilyon Türk Lirası) tutarında işi deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayacakları gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

12.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve açılmış tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’nden alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”

12.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.

12.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğe uygun olarak, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde Encümene (İhale Komisyonu) ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

12.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

12.2.4. Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı)

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.2.6. İmza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esasa göre temin edecekleri belge,

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname eki örneğe uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

13 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

14 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İstanbul adresindeki Reklam Müdürlüğüne 19/03/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (21 Mart 2018) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane / Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

17 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

18 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2116/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                            :  616

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                                  :  Eyüp

c) Mahallesi/Mevkii                               :  Alibeyköy/Saya

d) Pafta No                                             :  ---

e) Ada No                                              :  163

f) Parsel No                                            :  24

g) Yüzölçümü                                        :  296 m²

h) Satılacak Hisse Oranı                         :  Tamamı

ı) Hâlihazır                                             :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı                    :  Yok

k) İmar Durumu                                     :  Konut Alanı

l) Cinsi                                                   :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli                            :  1.628.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                                 :       48.840.- TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                          :  21 Mart 2018 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                                       :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                                :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                                  Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur

2071/1-1


ÇİFT KULPLU PORSELEN ÇORBA KASESİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağışı Merkezlerine kan bağışı yapan bağışçılarımız için “Çift Kulplu Porselen Çorba Kasesi” alımı, idari şartname ve teknik şartnamede belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 29.03.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir /Ankara” adresindeki Lojistik Direktörlüğü / Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 29.03.2018 günü saat 15.00’da “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

2110/1-1


15 ADET ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın faaliyetlerinde kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre 15 adet araç kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 1. Kalem (Tip-1) ve 2. Kalem (Tip-2) için teklif ettikleri bedelin %3’ü tutarında geçici teminatı vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların,  tekliflerini en geç 29.03.2018 tarih saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 02.04.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2111/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Vagon Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde Revizyon tamirinden çıkan Yük Vagonlarının 10.000 m2 iç-dış yüzey temizlik, iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil-arma işlerinin yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                           :  2018/96838

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi         :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Vagon Araç Bakım Atölye Müdürlüğünde tamiri yapılan Yük vagonları için toplam 10.000 m2’lik iç-dış yüzey temizlik, iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil-arma işlerinin yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 21/03/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2078/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad.    No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

1 Kalem LPG Dökme gaz Alımı

103011

2018-0357

28.03.2018-14.00

365 Gün

2-

7 Kalem Muhtelif Teknik Gazlar Alımı

103028

2018-0358

28.03.2018-14.30

365 Gün

3-

1. Adet Buhar Üretici Alımı

103045

2018-0359

28.03.2018-15.00

  60 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/MANİSA adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

2059/1-1


ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Elektrik Makinaları Eğitim Seti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2018/97247

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 372 291 1850    Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi       :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2 adet Elektrik Makinaları Eğitim Seti alımı

b) Teslim [yeri]                       :  BEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Eğitim Makinaları Laboratuvarı İncivez/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  20/03/2018 - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.8. İsteklinin tebligat adresini ve iletişim bilgilerini gösteren belge olmalıdır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Firmaya ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

4.3.2. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broşür, katolog, teknik doküman ve fotoğraf vb. belgeler Türkçe veya İngilizce olarak ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.3.3. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında tek tek cevap verecektir ve cevaplı şartname ihale dosyasında mutlaka sunulmalıdır.

4.3.4. Bu şartnamede belirtilmediği halde, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgeler teklif dosyasında istekliler tarafından sunulmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20/03/2018 Salı günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2077/1-1


İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIMI VE PATLATMALI KAZI YAPILMASINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa TDİOSB 1. Etap Sahasındaki İkmali Yapılacak İçmesuyu Şebekesi Yapımı ve Patlatmalı Kazı Yapılmasından Müteşekkil Altyapı Yapım İşi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Şair Nabi Mah. Cumhuriyet Cad. Prestij İş merkezi Kat: 2 No: 6 Haliliye/ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Şanlıurfa TDİOSB 1. Etap Sahasındaki İkmali Yapılacak İçmesuyu Şebekesi Yapımı ve Patlatmalı Kazı Yapılmasından Müteşekkil Altyapı Yapım İşi.

b) Yapılacağı yer                       :  Şanlıurfa TDİOSB 1. Etap Altyapı İnşaat Alanı

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  45 (KırkBeş) takvim günüdür.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F.)       :  1.944.268.60 TL

f) Geçici Teminatı                      :     136.098,80 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  23/03/2018 - Saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 60’ı oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIII, AIV, grubu yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı belgesi)

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasını, en geç ihale günü saat 11.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA veya Şair Nabi Mah. Cumhuriyet Cad. Prestij İş merkezi Kat: 2 No: 6 Haliliye/ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 250,00 TL ihale dokümanı bedelini Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığına ait Halk Bankası İpekyolu Şubesi TR 39 0001 2001 3210 0016 1000 30 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2043/2-1


100000 TON OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM (2 İNÇ) LİK TEMEL MALZEMESİ (FİGÜRE HARİÇ) SATIN ALINACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

100000 Ton Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Temel Malzemesi (Figüre hariç) satın alınması mal alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/74116

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 21750 ÇINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                :  4125112178 - 4125112161

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cinarbelediye@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  100000 Ton Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Temel Malzemesi (Figüre hariç) alımı yapılacaktır.

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      :  Çınar/Diyarbakır

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren İhtiyaç duyuldukça malzeme alımı yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  02.04.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile Özel Sektörde gerçekleştirilen temel ve alttemel malzemesi alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TR (Türk Lirası) karşılığı Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1990/1-1


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0372.259 47 78 / Fax: 0372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Miktarı

TTK Armutçuk Müessesesi; Zonguldak İli Kdz. Ereğli, Gökcebey, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçeleri ile Düzce İli ve ilçeleri, TTK Amasra Müessesesi; Bartın İli Merkez İlçesi ile Kurucaşile ve Ulus İlçeleri, Karabük İli Safranbolu, Eflani ve Ovacık İlçeleri, Kastamonu ili ve ilçeleri Sinop ili ve ilçeleri arası toplam 32.385 ton torbalanmış kömürün karayolu ile taşıma işidir.

32.385 ton

 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi        :Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde işe başlayacak ve 31.12.2018 tarihine kadar kömür nakli işini bitirmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  26.03.2018 - Pazartesi saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1813805

d) İhale kayıt no                            :  2018/92962

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. Maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 26.03.2018 Pazartesi günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10.1 - Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2070/1-1


ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR ÇZK PALETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) Paleti 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/95428

Dosya no                                :  1826016

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) paleti (26.500 adet)

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip, 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  20.03.2018 SALI günü saat:15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 20.03.2018 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2064/1-1


15 HP VE 20 HP HAVA MOTORU YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: 15 HP ve 20 HP Hava Motoru Yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/97921

Dosya no                                :  1821017

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  15 HP ve 20 HP Hava Motoru Yedekleri (9 kalem)

b) Teslim yeri                         :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  21.03.2018 Çarşamba günü saat:15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Eş çalışan 15 HP (A-390-12¹ ile A-390-23¹) ve 20 HP (F-619-2² ile F-619-15²) hava motoru dişlilerinin eş çalışanlarının toplamında en düşük, diğer kalemlerde ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 21.03.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2065/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

 

Sıra No

Taşınmaz No

Mahalle/Kasaba/Köy

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Haz. His. (m²)

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhalenin Tarihi ve Saati

1

03010111011

Demirçevre (İnaz) Köyü

Arsa

_

388

2

22.782,50

21.681,07

Turizm Tesis Alanı

3.686.000,00

368.600,00

21/03/2018 - 09:00

2

03010111025

Demirçevre (İnaz) Köyü

Kür Merkezi Alanı

_

442

1

18.478,04

18.478,04

Kür Merkezi

2.218.000,00

221.800,00

21/03/2018 - 09:15

 

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait 2 adet taşınmazın (1 ve 2. Sıra) satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertible döviz.),

d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

941/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen ve belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Saray Belediyesince, aşağıda tarih ve saati belirtilen zamanda Ayaspaşa Mah. Atatürk Alanı No: 32 adresinde Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. Taşınmazlar ile ilgili imar durum belgeleri İmar ve Şehircilik Müd. ve www.saray.bel.tr resmi sitesi “İHALELER’’ link başlığından ulaşılabilinir.

Madde 2 - İhale Saray Belediye Başkanlığı’nca, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. maddesi uyarınca Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3 - Satış işleminden K.D.V alınmayacaktır. Şartname Bedeli 50.00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görülebilir veya temin edilebilir.

 

S.

N.

Mahalle/Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen

Bedel (TL)

%3 Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

Hissesi

1

Ayaspaşa/Bağlık

Kargir Bekçi Kulübesi ve Arsası

317

1

353,00 m2

88.250,00

2.647,50

29.03.2018

09:00

Tam

2

B.Köy/Servi/ Hürriyetler

Tarla

0

373

9.080,00 m2

181.600,00

5.448,00

29.03.2018

09:10

Tam

3

B.Köy/Servi/ Hürriyetler

Tarla

0

374

5.800,00 m2

116.000,00

3.480,00

29.03.2018

09:20

Tam

4

B.Köy/Servi/

Köy Altı

Çayır

0

818

2.600 m2

41.600,00

1.248,00

29.03.2018

09:30

Tam

5

B.Köy/Servi/

Pınar Yolu

Tarla

0

176

23.220,00 m2

417.960,00

12.538,80

29.03.2018

09:40

Tam

6

B.Köy/Servi/

Kurşun Tepe

Çayır

0

450

800,00 m2

16.000,00

480,00

29.03.2018

09:50

Tam

7

B.Köy/Servi/

Künt Deresi

Tarla

0

715

2.560,00 m2

40.960,00

1.228,80

29.03.2018

10:00

Tam

8

Bahçeköy/Çerkez Mezarlığı

Tarla

0

14

2.160,00 m2

432.000,00

12.960,00

29.03.2018

10:10

Tam

9

Çayla/Ada

Çayır

0

954

7.820,00 m2

156.400,00

4.692,00

29.03.2018

10:20

Tam

10

Çayla/Ergene

Tarla

0

38

2.860,00 m2

85.800,00

2.574,00

29.03.2018

10:30

Tam

11

Çayla/Kabaağaçlar

Tarla

0

476

1.050,00 m2

42.000,00

1.260,00

29.03.2018

10:40

Tam

12

Çayla/Kanlıgöl

Çayır

0

1167

2.510,00 m2

50.200,00

1.506,00

29.03.2018

10:50

Tam

13

Çukuryurt/Dumanca

Tarla

0

1425

2.500,00 m2

75.000,00

2.250,00

29.03.2018

11:00

Tam

14

Çukuryurt/Karadutluk

Çayır

0

2547

4.800,00 m2

72.000,00

2.160,00

29.03.2018

11:10

Tam

15

Çukuryurt/Ortayolaltı

Sıvat Yeri

0

1423

5.920,00 m2

118.400,00

3.552,00

29.03.2018

11:20

Tam

16

Çukuryurt/Ortayolaltı

Çayır

0

1325

1.510,00 m2

37.750,00

1.132,50

29.03.2018

11:30

Tam

17

Edirköy/Güvemlik

Tarla

0

669

13.500,00 m2

229.500,00

6.885,00

29.03.2018

13:30

Tam

18

Edirköy/Kabasakal

Tarla

0

60

2.880,00 m2

115.200,00

3.456,00

29.03.2018

13:40

Tam

19

Göçerler/Çeşme Çatağı

Tarla

0

2090

12.500 m2

325.000,00

9.750,00

29.03.2018

13:50

Tam

20

Göçerler/Sazlıdere

Tarla

0

1017

4000 m2

92.000,00

2.760,00

29.03.2018

14:00

Tam

21

Göçerler/Osmandere

Tarla

0

1516

9875 m2

266.625,00

7.998,75

29.03.2018

14:10

Tam

22

Göçerler/Anadere

Tarla

0

216

22.880,00 m²

457.600,00

13.728,00

29.03.2018

14:20

Tam

23

Kemalpaşa/Yatsıgeçit

Tarla

346

5

2.956,91 m2

177.414,60

5.322,44

29.03.2018

14:30

Tam

24

Kemalpaşa/Yatsıgeçit

Arsa

632

9

425,51 m2

165.948,90

4.978,47

29.03.2018

14:40

Tam

25

Osmanlı/Bağlık

Bağ Yeri

0

1251

11.200 m2

1.680.000,00

50.400,00

29.03.2018

14:50

Tam

26

Osmanlı/Bağlık

Bağ Yeri

0

1447

2.200,00 m2

132.000,00

3.960,00

29.03.2018

15:00

Tam

27

Osmanlı/Köycivarı

Tarla

0

425

18.750,00 m²

487.500,00

14.625,00

29.03.2018

15:10

Tam

28

Safaalan

Ticaret ve Turizm Alanı

0

381

21.600,00 m²

7.560.000,00

226.800,00

29.03.2018

15:20

Tam

29

Sofular/Kurbantepe

Tarla

0

674

50.140,00 m2

2.256.300,00

67.689,00

29.03.2018

15:30

Tam

30

Sofular/Kurbantepe Kaynaklar

Tarla

0

587

11.500.00 m2

230.000,00

6.900,00

29.03.2018

15:40

Tam

31

Yeni/Gürece

Arsa

465

31

425,61 m2

212.805,00

6.384,15

29.03.2018

15:50

Tam

 

Madde 4 - Taşınmazlar gerçekleşen ihale bedeli üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde ödeme seçenekleri ile ödenebilir.

Ödeme Seçenekleri

1. Peşin Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden Tek Seferde Peşin Ödenir) Ödeme süreleri için İdari şartname hükümleri geçerlidir.

2. Taksitli Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden %50 si Peşin ödenir. Geri kalan bedel ise 9 (dokuz) eşit parça ile aralıksız aylık taksitler şeklinde ödenir. Ödenmeyen (VADESİ DOLMUŞ) 2 taksit olması durumunda idari şartnamedeki hükümler uygulanır.

Madde 5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek Kişi

1 - Geçici Teminat ve Şartname Bedeli Makbuzu

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 - İkametgâh Belgesi,

4 - İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge.(İhale Tarihinden en geç 15 günü geçmemiş olmak)

Kooperatifler ve Şirketler

1 - Geçici Teminat ve Şartname Bedeli Makbuzu

2 - İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesini

3 - Şirketler-İmza Sirkülerini (2018 yılına ait) ve Yetki Belgesi ile Şirket Ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli suretini.

4 - Adresleri Belirtir belge.

5 - İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge. (İhale Tarihinden en erken 15 günü geçmemiş olmak)

a - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekaletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini (2018 yılına ait) ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.

Madde 6 - İstekliler, son başvuru tarihi; 28/03/2018 Çarşamba günü Saat 17:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını yaparak, İhale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.

1997/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:

1. TABLO: Satışı yapılacak Taşınmazların

 

Sıra

No

İlçesi

Köyü/Mah.

Dosya No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

Belediye

Hissesi (m2)

Cinsi

İmar

Durumu

Fiili

Durumu

Tahmin Edilen

Bedeli TL

Geçici

Teminat Tutarı TL

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

İskenderun

Sarıseki

İmar

28/02/2018-E.194

2105

1

38.959,10 m2

554/2400

Arsa

Organize

Sanayi Bölgesi

Boş

13.489.590,00

4.046.877,00

22/03/2018

11.00

2

İskenderun

Karayılan

İmar

28/02/2018-E.193

347

1

4.260,74 m2

Tamamı

Arsa

Merkezi

İş Alanı

Boş

  6.391.110,00

1.917.333,00

22/03/2018

11.15

 

Madde 1 - Mülkiyeti İskenderun Belediyesi’ne ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-41. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile tablodaki sıraya göre satılacaktır.

Madde 2 - Yukarıda 1. Tabloda 1. sırada özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 554/2400 hissenin ihalede 3. şahıslar tarafından alınması durumunda oluşacak ihale bedeli 4721 sayılı TMK kanununun İlgili maddeleri gereğince şufa hakkı (önalım) olan diğer hissedarlara teklif edilecek olup taşınmazı almaması durumunda 3. Şahsa (ihaleyi alan) devri yapılacaktır.

Madde 3 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4 - İhaleye ilişkin şartname ve eklerini Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz alınabilir.

Madde 5 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre hazırlanmış;

a- Dış Zarf

b- İç Zarf

c- Teklif Mektubu (şartnamenin ekinde mevcut)

ç- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

d- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

e- Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Belediyemize borcu yoktur evrakı

f- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi gerekmektedir.

g- Geçici Teminatın Belediye hesabına veya Belediye veznesine yatırıldığına dair banka dekontu, vezne dekontu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (her teminat mektubunda ihale tarihinin ve hangi taşınır veya taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir (mahalle, köy, ada, parsel, taşınırın cinsi vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) hesap no: HALKBANK İSKENDERUN ŞUBESİ TR560001200922300007000026

ğ-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

h- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

ı- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i- Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

j- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

k- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Madde 6 - Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun hazırlanarak 22.03.2018 tarihinde Perşembe günü ihale saatine kadar İskenderun Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 8 - “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 9 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüdür.

İlan olunur.

2072/1-1