6 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30352

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV)

VAKFEDENLER: Fahrettin Gülener, Muammer Paşa, Yesari Süalp

VAKFIN İKAMETGAHI: Bursa

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/01/2018 tarihinde kesinleşen 30/10/2017 tarihli ve E: 2017/416, K: 2017/840 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Devlet tarafından verilen teknik ve mesleki eğitim dahil olmak üzere temel eğitime katkıda bulunarak çocuklarımızın müspet bilimlerle uyumlu olarak teknik ve mesleki beceri kazanmalarına, akılcı, sağduyulu, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, ülkemiz ihtiyacı olan eğitimli bireyler olarak yetişmesine destek sunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Fahrettin Gülener, Muammer Paşa, Yesari Süalp

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vehbi Koç Vakfına vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2027/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bulut Eğitim Vakfı (kısa adı: BEV)

VAKFEDENLER: Budi Eğitim Hizmetleri A.Ş., Nilüfer Bulut, Nida Bulut Bozkurt

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2018 tarihinde kesinleşen, 12.12.2017 tarih ve E: 2017/241, K: 2017/504 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunmak, gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak, … ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.00.- TL. (YetmişbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Nilüfer Bulut, Nida Bulut Bozkurt, Dila Bulut Yılmaz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı veya benzer amaçlı bir vakfa, bunun mümkün olmaması halinde gayesi en yakın vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2026/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Reşatbey Mh. Beşocak Cad. Selvi Apt. No: 39/22 Seyhan/ADANA adresinde mukim Bülent GEN (ZBG Büro Makinaları Baskılama ve Kopyalama Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.) adına düzenlenen 200.707,86-TL ve gecikme zammının tahsili için çıkarılan 05.12.2017/30093096 sayılı tebligat yazımız firma ortağı bilinen adresinden taşındığı ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

1992/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

"Harun YAVUZ HY İnşaat" 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca 6 ay süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanmıştır.

Yasaklama Formunda ihalelere katılmaktan yasaklanan gerçek kişi unvanı "Harun YAVUZ HY İnşaat" olarak düzeltilmiştir.

2054/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde görevlendirilmek üzere; Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Her bölüm için KPSS puanı başarı sırasına göre 10 katı kadar aday yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

 

Sıra No

Bölüm

Birim

Kontenjan Sayısı

KPSS Puan Türü

1

Hukuk

Gümrük Birimleri

3

KPSSP4

2

İktisat

Gümrük Birimleri

4

KPSSP14

3

İstatistik

Gümrük Birimleri

1

KPSSP12

4

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Gümrük Birimleri

1

KPSSP18

5

Hukuk

Ticaret Birimleri

3

KPSSP4

6

İktisat

Ticaret Birimleri

1

KPSSP14

7

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ticaret Birimleri

1

KPSSP29

8

İstatistik

Ticaret Birimleri

1

KPSSP12

9

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Ticaret Birimleri

1

KPSSP18

10

Bilgisayar Mühendisi

Ticaret Birimleri

1

KPSSP3

11

Elektrik ve Elektronik Mühendisi

Ticaret Birimleri

1

KPSSP3

12

Bilgisayar Mühendisi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2

KPSSP3

TOPLAM

20

 

 

2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında taratarak müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Son başvuru tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

3 - Sınav konuları:

Yazılı Sınav Konuları:

a) Adayın mezun olduğu bölüme ilişkin alan bilgisi (Hukuk, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Bilgisayar Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi)

b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)

Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35’tir.

Sözlü Sınav Konuları:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir.

4 - Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Sınav başvuruları 12.03.2018-23.03.2018 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) gerçekleştirilecek olup, adaylar gümrük, ticaret ya da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

6 - Sınav giriş belgeleri:

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 16.04.2018-20.04.2018 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

7 - Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 21.04.2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

8 - Diğer Hususlar:

Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

2108/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 5 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Oyunculuk, Tiyatro

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

1

Histoloji - Embriyoloji

Yardımcı Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce)

1

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

2017/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

9 - İLK BAŞVURU TARİHİ      : 05.03.2018

     SON BAŞVURU TARİHİ     : 19.03.2018

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

22.03.2018

10.00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

FEN FAKÜLTESİ

ZOOLOJİ

1

BÖLGEYLE İLGİLİ ORNİTOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

ORGANİK KİMYA

1

TOPOLOJİK İNDEKSLERİN ORGANİK KİMYADAKİ UYGULAMALARI KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

YEMLER VE HAYVAN BESLEME

1

 

TARLA BİTKİLERİ

1

TAHILLAR KONUSUNDA ÇALIŞMASI OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ

RADYODİOGNASTİK

1

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ VE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMASI OLMAK.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

1

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLMAK VE NANOLİFLER ÜZERİNE ÇALIŞMASI OLMAK.

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PR.

1

TEKSTİL BOYA MADDELERİNİN UYGULAMALARI ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ PR.

1

ÇOCUK GELİŞİMİ VEYA DNA HASARI VE PROTEİN OKSİDASYONU ÜZERENE ÇALIŞMASI OLMAK.

2076/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

Zihin Engelliler Eğitiminde Doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Arapça Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Matematik Eğitimi alanında doktora derecesi almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Toplu Beslenme Sistemleri üzerine yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Sosyoloji Alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Doçent

1

Doktorasını Sosyoloji Alanında yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

 

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını İslam Hukuku alanında yapmış olmak

2057/1-1


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 25. maddesine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Profesör ve Doçent” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof.

1

Makine Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak

Makine Mühendisliği Konstrüksiyon alanında doktora yapmış olmak

Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Mimarlık veya İç Mimarlık lisans mezunu olmak.

Mekân Tasarımı, Mekân Organizasyonu, Yapı ve Malzeme alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Yabancı diller biliyor olmak.

 

İlan olunur.

2058/1-1


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapmaları gerekmekte olup, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesör başvuruları için 6 takım dosya, doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yabancı dil belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4 - 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi

NOT:

1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini (yayın listesi) yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya taşıyıcı bellek) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - İlanımıza http://www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Adres: Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR

Tel: 0 232 493 00 00 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: pdb@bakircay.edu.tr

 

S.N.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Derecesi

Başvuru Şartı

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve peyzaj ekolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

Kültür ve iletişim sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

5

Denetimde sayısal yöntemler, türev piyasalarda teminatlandırma ve blok zinciri teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

5

Yeni kurumsal kuram, kurumsal mantıklar ve kurumsal karmaşıklık konularında çalışmalar yapmış olmak.

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

Kurumsal kaynak planlama ve muhasebe uygulamaları, konaklama ve inşaat sektöründe muhasebe uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Uluslararası işletmecilik ve yöntembilim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

7

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

2

Rekabet hukuku ve iktisat okulları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller

Yardımcı Doçent

3

Yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

5

Cebir ve sayılar teorisi ile sayı dizileri ve kombinatöryel özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi

Profesör

1

Doğrudan yabancı yatırımlar ve uluslararası sermaye hareketleri ile iktisadi doktrinler konularında çalışmalar yapmış olmak.

11

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Doçent

3

Eğitim psikolojisi, sosyal ağlar ve davranış bağımlılıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2061/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM / PROGRAM

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukuk, Uluslararası Hukuk alanında Doktora yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Tarih alanında Doçentliğini almış olmak, İlk Çağ, Orta Çağ veya Yakın Çağ alanlarından birinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Prof. Dr.

1

Tarih alanında Doçentliğini almış olmak, İlk Çağ, Orta Çağ veya Yakın Çağ alanlarından birinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Adli Bilişim Mühendisliği ve Siber Güvenlik (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar-Kontrol Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Fizik alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Doktorasını Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji programında tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Diyaliz

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Üroloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Anabilim Dalı

Hukuk Alanında Doçentliğini almış olmak. (Tercihen Ceza hukuku alanında)

Prof. Dr.

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Anabilim Dalı

Hukuk Alanında Doçentliğini almış olmak. (Tercihen Ceza hukuku alanında)

Doç. Dr.

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Anabilim Dalı

Adli Bilimler alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No: 14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842)

2079/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 39.01.01

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2018 - 255                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2018 - 4858                                           EDİRNE

Kırklareli İli, Babaeski ilçesi, Fevzi Çakmak- Gazikemal - Hacıhasan ve Dindoğru mahallelerinde, sit alanı dışında, Kurulumuzun 21.02.2014 tarih ve 1567 sayılı kararı ile tescil edilen ve tescilinin devamına karar verilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin, 2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma alanlarının belirlenmesi hususunda Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan koruma alanı haritaları ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kırklareli İli, Babaeski ilçesi, Fevzi Çakmak- Gazikemal - Hacıhasan ve Dindoğru mahallelerinde, sit alanı dışında, Kurulumuzun 21.02.2014 tarih ve 1567 sayılı kararı ile tescil edilen ve tescilinin devamına karar verilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin; 2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanan 1/2000 ölçekli imar planında koruma alanı sınırlarının belirlendiği harita ve koruma alanında kalan parseller ile koruma alanı sınırları koordinatlarının belirlendiği listenin uygun olduğuna karar verildi.

 

2020/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               06.00.2609

Toplantı Tarihi ve No    : 13.12.2017 - 226                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.12.2017 - 2923                                          ANKARA

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hasköy Mevkii Çubuk Çayı üzerinde bulunan Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.01.2013 tarih ve 303 sayılı kararı ile tescilli "Tarihi Altındağ Taşköprünün" restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip köprünün  yakın çevresinde yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarının yürütülebilmesi için korunma alanı sınırlarının belirlenmesinin talep edildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğünün 10.07.2017 tarih ve E.219470 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 19.10.2017 tarih ve 4101 sayılı inceleme raporu ve ekleri, Kurum görüşlerinin talep edildiği Müdürlüğümüzün 19.10.2017 tarih ve 1738 sayılı yazısı, kurum görüşlerine cevaben iletilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklar Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Şube Müdürlüğünün 24.11.2017 tarih ve 5385 sayılı yazısı ve ekleri, Altındağ Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2017 tarih ve 622.01 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünün 05.12.2017 tarih ve E.407483 sayılı yazısı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun  03.05.2006  tarih ve 716 sayılı ilke kararı,  11.12.2017  tarih ve 4858 sayılı  dosya raporu okundu, 1/2000 ölçekli koruma alanını gösterir harita, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hasköy Mevkii Çubuk Çayı üzerinde bulunan Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.01.2013 tarih ve 303 sayılı kararı ile tescilli "Tarihi Altındağ Taş Köprünün" korunma alanı sınırlarının gösterildiği 1/1000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, tescilli köprüyü kapsayan alana ilişkin plan değişikliğinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

2019/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 19.05/41

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2018 - 234                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2018 - 3087                                          ANKARA

Çorum İli, Mecitözü İlçesi, Geykoca Köyü, Geykoca Göleti ve Sulama ÇED Projesi kapsamında malzeme ocaklarından malzeme alınarak yapılacak gölet inşaatına ilişkin Kurum görüşümüzün talep edildiği Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.02.2017 tarih ve 403 sayılı yazısı ve eki Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 54. Şube Müdürlüğünün 03.02.2017 tarih ve 77690 sayılı yazısı, 27.03.2017 tarih ve 511 sayılı yazımız, 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca kırk beş gün içerisinde, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması kapsamında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.07.2017 tarih ve 1212 sayılı yazısı ve bu yazıya cevaben gönderilen İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 24.07.2017 tarih ve E.19179 sayılı yazısı, Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.07.2017 tarih ve 727 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğünün 31.07.2017 tarih ve 521815 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 7. Bölge Müdürlüğünün 31.07.2017 tarih ve E.243673 sayılı yazısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 01.08.2017 tarih ve 61585 sayılı yazısı, Çorum Valiliği, Çorum Kadastro Müdürlüğünün 09.08.2017 tarih ve E.1691888 sayılı yazısı, Çorum Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25.08.2017 tarih ve E.2123002 sayılı yazısı, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğünün 05.10.2017 tarih ve E.379341 sayılı yazısı, 27.03.2017 tarih ve 1353 sayılı ve 19.01.2018 tarih ve 42769 sayılı uzman raporları okundu; ekleri kadastral harita, 1/25000 ölçekli koordinatlı harita ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Mecitözü İlçesi, Geykoca Köyü, Körhasan Deresi Mevkiinde, 101 ada, 1 parselde tespit edilen, 1/25000 ölçekli haritada koordinatları belirlenen “Geykoca Yerleşim Yeri”nin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının, kadastral krokisinin ve tescil fişinin uygun olduğuna ve onaylanmasına; bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 3. maddesindeki koşulların  “geçiş dönemi yapılanma koşulu”  olarak belirlenmesine, kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

2018/1-1