4 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30350

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sivas PTT Başmüdürlüğünden:


SÜMER HOLDİNG A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ ESKİ TEKEL VE DİYARBAKIR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU YERLEŞKESİ İÇİNDEKİ 33.000 m2 ’LİK ALAN ÜZERİNDE BULUNAN BİNALAR YIKILARAK ÇIKACAK HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Araklı/TRABZON


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                    :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İKN

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğümüze bağlı stok sahalarında bir adet lastik tekerlekli yükleyici saatlik kiralama ve çalıştırma hizmet alım işi

2018/99484

2018/351

23/03/2018 saat: 15.00

194 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/MANİSA

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA adresinde görülebilir ve 170,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

2007/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sivas PTT Başmüdürlüğünden:

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların kapalı zarf ve açık artırma usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

1 - İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 5   58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0 (346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0 (346) 225 14 35 dir.

2 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale dokümanları SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek ve her bir ihale dokümanı için 50,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

3 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri şekli ve içeriği ihale şartnamelerinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, aşağıdaki tabloda belirtilen değerde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), tebligat için adres beyanı, gerçek kişilerde ikametgah belgesi, tüzel kişilerde ise 2018 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri, her sayfası imzalı şartname ve sözleşme tasarısı, ihale dokümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü saat 11:00’e kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

4 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. Satış işlemleri KDV’den muaftır.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

6 - Taşınmazların satışı ile ilgili ihale 05/04/2018 Perşembe günü ve saat 11:00’da Sivas PTT Başmüdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. İhalede listedeki sıra takip edilecektir.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

8 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Miktarı

1

Sivas

Merkez

H. Rıfat Paşa

  344

29

  335,28 m²

1.173.480,00- TL

35.204,40- TL

2

Sivas

Merkez

Kardeşler

5495

14

4278,39 m²

   720.000,00 -TL

21.600,00- TL

 

İlan olunur.

1922/1-1


SÜMER HOLDİNG A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ ESKİ TEKEL VE DİYARBAKIR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU YERLEŞKESİ İÇİNDEKİ 33.000 m2 ’LİK ALAN ÜZERİNDE BULUNAN BİNALAR YIKILARAK ÇIKACAK HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - Holdingimize ait Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No: 2 Kayapınar/DİYARBAKIR adresinde ve Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içinde bulunan yaklaşık 33.000 m2 ‘lik alan üzerinde (30.000 m2 si bodrum katlı) fabrika binası, kazan dairesi ve fabrika ek binasına ait metruk hale gelen binalara ait perde beton, kolon, kiriş ve zemin betonlarının sökülerek, beton içinden çıkacak her türlü hurda vb. malzemeler kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle satılacaktır. (Oluşan molozlar yer seviyesinin altında olan bodrum katına yeknesak bir şekilde dağıtılıp ve düzeltilecektir.) Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 27/03/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Genel Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 27/03/2018 tarih, saat 14:00’de İhale Salonunda açılacaktır.

3 - İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.

4 - Söz konusu binalar hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.

5 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.

6 - İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut/ANKARA veya Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No: 2 (İrtibat Hüseyin Rahmi ŞAHİN 0 412-257 36 02) Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İhale doküman bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “ Diyarbakır ili hurda malzeme satışı ihale dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.

8 - İstekliler 15.000,00 TL (Onbeşbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve en az 31.03.2019 vadeli olacaktır.

 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4

(06797) Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.tr

1949/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi, Müftülük Sitesi, 84 ada, 2 parsel, 3.704,72 m2 yüzölçümlü 4 katlı kargir binanın Zemin kat (Bağımsız bölüm 1 ve eklenti E: 4) arsa payı 1066/2400 bulunan işyerinin satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Satış için tespit edilen Zemin kat (Bağımsız bölüm 1 ve eklenti E:4) arsa payı 1066/2400 bulunan işyerinin imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazete’de yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci Maddesi gereği İl Özel idaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.” denilmektedir.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kâgir hizmet binasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde)görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a- Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

b- İç Zarf (Teklif Zarfı)

c- Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

d- Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

e- Tebliğe esas İkametgah belgesi,

f- İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

g- Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

h- Noter tasdikli imza sirküsü.

j- Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

Taşınmazın Bulunduğu  Yer ve Tapu Kaydı

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Hisse

Toplam Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Miktarı  (TL)

İhale Tarih ve Saati

1

Atatürk Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi, Müftülük Sitesi, 84 ada, 2 parsel

3.704,72 m2

Dört Katlı binanın zemin + bodrum

Ticari Alan

1066/2400

22.000.000,00

660.000,00

28.03.2018 10:30

 

İlan olunur.

1910/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Kütükçü

27451

1

15.676

14.100.000

   423.000

16.03.2018

14:00

2

Kepez

Kütükçü

27461

1

  9.885

  8.895.000

   266.850

16.03.2018

14:20

3

Kepez

Kütükçü

27475

1

18.097

10.850.000

   325.500

16.03.2018

14:40

4

Kepez

Kütükçü

27477

1

17.429

  9.600.000

   288.000

16.03.2018

15:00

5

Kepez

Kütükçü

27494

1

12.520

  5.950.000

   178.500

16.03.2018

15:20

6

Kepez

Kütükçü

27496

2

  5.212

  2.345.000

     70.350

16.03.2018

15:40

7

Kepez

Kütükçü

27522

2

14.708

  9.560.000

   286.800

16.03.2018

16:00

8

Kepez

Kütükçü

27540

1

  5.488

  4.940.000

   148.200

16.03.2018

16:20

9

Kepez

Kepez

28876

6

13.595

34.000.000

1.020.000

16.03.2018

16:40

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1 - Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.5 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.6 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.7 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.8 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.11 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

1988/1-1


YAŞ ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Araklı/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.500.000 Kg. yaş çay nakliye hizmet alım işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Yolgören Mah. Cumhuriyet Cad. No: 48/A   61700 Araklı/Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

9 - İhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1731/1-1