3 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30349

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Isparta Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


KFW-GA3.1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Isparta Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda dökümü yazılı olan mülkiyeti belediyemize ait Isparta İli, Merkez, Ayazmana Mahallesi, Tapunun Gülcü 3848 Ada 1 Nolu Parselde (2263 m2) Bulunan Taşınmazın idareye kalacak kısımların değer sel olarak % 38 oranından az olmamak üzere; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat Yapılması 13/03/2018 Salı günü saat 14:30 da ihaleye çıkılacaktır.

2 - İhaleye girebilmek için;

a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

b. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin (Ruhsat/İskan Belgesi/İş Deneyim Belgesi vb. gibi ), tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

f. Teklif edilen bedelin % 20 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

g. Bu işe teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin son beş yılda benzeri tek taahhütte en az 1.500,00 (BİNBEŞYÜZ) m2 veya ayrı ayrı taahhütler olarak en az 2.500,00 m2 (İKİBİNBEŞYÜZ) konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bunları kanıtlayıcı Ruhsat/İskan Belgesi/İş Bitirme Belgesi.

h. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.

ı. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge

3 - İstekliler mevcut İmar Planı dahilinde (Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği, ilgili yönetmelik ve lejant hükümleri vb. gibi);

Saçak kotu max: 21.50 mt, zemin kat TİCARİ - üst katlar KONUT olmak üzere “toplam emsal dahilinde zemindeki ticari alanın asma katlı olması - kattaki daire sayısı-dairelerin m2 alanı, dublex olarak tasarlanması tamamen isteklinin tasarrufundadır.

Arazideki kot farkından dolayı açığa çıkacak alan kapalı otopark olarak düzenlenecektir. (NOT: Teklif hazırlık aşamasında tasarımla ilgili tüm sorular İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi tarafından cevaplandırılacaktır.)

İstekliler mevcut İmar Plan şartlarına göre hazırlayacakları Avam Projelerde her bağımsız bölümün satış kabiliyeti değerlendirme tablosu (şereflendirme), teknik şartnamede belirlenen mahal malzeme listesi itibar alınarak hazırlanan teklif ile Avam Proje paylaşım Şeması teklif ekinde sunacaklardır.

4 - İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler teklif ekinde sunacaklar

5 - İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 1000 TR (Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İhalenin muhammen bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı IV/A grubu binaların yapım maliyeti üzerinden hesaplanmıştır: 7.500.000,00 TL (yedimilyonbeşyüz bintürklirası) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin %3 ü oranında 225.000,00 TL (ikiyüzyirmibeşbintürklirası) geçici teminat vereceklerdir.

8 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

2006/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7947 ada,1 nolu 2379,75 m2 lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan bürüt 3588 m2 lik bina (Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sk. No: 1 İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası ve yeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın satış bedeli 10.500.000,00 TL (On Milyon Beş Yüz Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 315.000,00 TL (Üç Yüz On Beş Bin Türk Lira)’dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; gerekli vergiler ve ihale bedelinin tamamını İlkadım Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir.

3 - İhale 20/03/2018 Salı günü saat 11.00’da İlkadım Belediye Binası Encümen toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73   55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, teklifler 19/03/2018 Pazartesi mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (2. maddede belirtilen oranda)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

1857/1-1


KFW-GA3.1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-GA3.1

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Operasyon ve Keşif Araçları Alımı

Projenin Kapsamı                      :  12 Adet Operasyon ve Keşif Aracı Alımı

Projenin Süresi                          :  180 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  27 Şubat 2018

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç

Ambulans İlk Yardım ve Hastahane Cihazları ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.

2.648.800,00 TL

2.648.800,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç

1. Ambulans İlk Yardım ve Hastahane Cihazları ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.

2.648.800,00 TL

2.648.800,00 TL

2. Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş.

615.000 AVRO

615.000 AVRO

3. Seha Mühendislik Müşavirlik Tic. ve Mak. San. A.Ş.

2.840.600,00 TL

2.840.600,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

1923/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

İpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan Saraçilyas Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine uygulama projesine göre, konut ve Dükkan’ın kat karşılığı usulüyle inşaatının yapılması İşi’dir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

İhale Dokümanı İpsala Belediyesinin, Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 İpsala/EDİRNE adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet CENGİZ’den satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satın alma bedeli  500,00 TL’sı dır.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında hava muhalefeti olması durumunda İpsala Belediyesi Düğün Salonunda 16/03/2018 tarih ve Saat: 15.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince İhale Komisyonunca (belediye encümeni) yapılacaktır.

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İpsala İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine Belediyesince hazırlanmış projesine uygun olarak konut ve dükkan yapılması işinin yaklaşık inşaat maliyeti (2018 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatlarına göre) KDV hariç 4.706.802,98.-TL’sıdır. (Dörtmilyonyedialtıbinsekizyüzikilira doksansekizkuruş)

İşin geçici teminatı bu tutarının % 3’ü olan 141.204,09.-TL (yüzkırkbirbinikiyüzdört türklirasıdokuzkuruş) TL’sı dır.

5 - Tekliflerin hangi tarihe kadar nereye verileceği:

Teklifler ihale tarihinden 1 gün öncesi mesai bitimine kadar İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 İpsala/EDİRNE adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet CENGİZ’e teslim edilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi (İpsala Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 3 İpsala/EDİRNE) ile hangi işe ait olduğu (İpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan Saraçilyas Mahallesi, 82 Ada, 1 no’lu Parsel üzerine uygulama projesine göre, konut ve Dükkan’ın kat karşılığı usulüyle inşaatının yapılması İşi), isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de yukarıdaki fıkrada belirtilen sürede Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

6.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.1.c) İdareye toplam şerefiye bedeli en yüksek olan bağımsız bölümlerin verildiğini gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

6.1.ç) Usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İpsala Belediye Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası İpsala Şubesi TR 98 0001 0004 1808 7477 4550 16 ıban no’lu hesabına yatırılması ve geçici teminat makbuzlarının/mektuplarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

6.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

6.1.f) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış iş bu şartnamenin 2.4. maddesinde yer alan işin tahmini bedelinin %50’si oranında tek sözleşmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir. Bu iş için İnşaat Mühendisliği diploması geçerli olacaktır.

6.1.g) Kesinleşmiş Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığını gösteren belge (ihale tarihinden en fazla 10 gün önce alınmış olması gerekir.)

6.1.h) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz,

İlan olunur.

1948/1-1