1 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30347

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.02.2018 tarihli toplantısında, Kayseri ili nüfusuna kayıtlı 01.12.1986 doğumlu Abdurrahim oğlu Keşbullah CAN'ın Güney Afrika'daki ''Darul Uloom Zakariyya’dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.02.2016 tarihli kararına istinaden düzenlenen 100605 seri numaralı “İlahiyat” alanındaki Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

1875/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 27.02.2018 Tarih ve 30345 sayısında aslına uygun olarak yayımlanan “İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI” tablosunun 7/c bölümü 3. sütunundaki “KURUM İHALELERİNDEN” kısmı sehven işaretlenmemiş olup, Tümer İnşaat Hafriyat San. Tic. Ltd. Şti.’nin ilgili Kanunun 84. maddesi gereğince 1 yıl süre ile “Kurum İhalelerinden (X)’’ şeklinde değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1893/1-1


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

AÇIKTAN PERSONEL ALINACAKTIR

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I - BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 07/03/2018 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 16/03/2018 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

- Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

- Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

- Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.

- Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

- Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

- Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

- Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

- Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.

- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)

- Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

- Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

- Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

II - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

- Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

- İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.

- Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik,  matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

- Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

- Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak,

- Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

- Zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm yada programlarından mezun olmak,

 

2

 

TAŞRA

İL

İLÇE

UNVAN VE ADEDİ

TEKNİSYEN

ZABIT KATİBİ

ADANA

SEYHAN

1

ADANA

ALADAĞ

1

ADANA

FEKE

1

ADIYAMAN

MERKEZ

1

ADIYAMAN

GERGER

1

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

1

AFYON

MERKEZ

1

AFYON

DİNAR

1

AFYON

SİNCANLI

1

AFYON

ŞUHUT

1

AĞRI

MERKEZ

1

2

AĞRI

DİYADİN

1

AĞRI

ELEŞKİRT

1

AĞRI

TAŞLIÇAY

1

AMASYA

MERKEZ

1

AMASYA

SULUOVA

1

ANKARA

İL SEÇİM

1

ANKARA

BALA

1

ANKARA

BEYPAZARI

2

ANKARA

ELMADAĞ

1

ANKARA

HAYMANA

1

ANKARA

NALLIHAN

1

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

2

ANTALYA

KEPEZ

1

ANTALYA

AKSEKİ

1

ARTVİN

MERKEZ

1

ARTVİN

HOPA

1

AYDIN

EFELER

1

AYDIN

KARACASU

1

AYDIN

SÖKE

1

BALIKESİR

ALTIEYLÜL

1

BALIKESİR

KARESİ

1

BALIKESİR

ERDEK

1

BALIKESİR

İVRİNDİ

1

BALIKESİR

KEPSUT

1

BALIKESİR

MANYAS

1

BALIKESİR

SAVAŞTEPE

1

BALIKESİR

SUSURLUK

1

BİLECİK

MERKEZ

1

1

BİLECİK

BOZÜYÜK

1

BİLECİK

GÖLPAZARI

1

BİLECİK

OSMANELİ

1

BİNGÖL

MERKEZ

1

BİNGÖL

GENÇ

1

BİNGÖL

KİĞI

1

BİTLİS

MERKEZ

1

2

BİTLİS

HİZAN

1

BOLU

MERKEZ

1

BOLU

GÖYNÜK

1

BOLU

MENGEN

1

BURDUR

MERKEZ

1

BURDUR

TEFENNİ

1

BURDUR

YEŞİLOVA

1

BURSA

OSMANGAZİ

1

BURSA

İNEGÖL

1

BURSA

KELES

1

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞA

1

ÇANAKKALE

MERKEZ

1

1

ÇANAKKALE

BAYRAMİÇ

1

ÇANAKKALE

ÇAN

1

ÇANAKKALE

EZİNE

1

ÇANAKKALE

GELİBOLU

1

ÇANAKKALE

GÖKÇEADA

1

ÇANAKKALE

YENİCE

1

ÇANKIRI

MERKEZ

1

ÇANKIRI

ÇERKEŞ

1

ÇANKIRI

ŞABANÖZÜ

1

ÇORUM

MERKEZ

1

ÇORUM

ALACA

1

ÇORUM

BAYAT

1

ÇORUM

KARGI

1

ÇORUM

OSMANCIK

1

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

1

DENİZLİ

ÇAL

1

DENİZLİ

ÇAMELİ

1

DENİZLİ

ÇARDAK

1

DİYARBAKIR

BAĞLAR

1

DİYARBAKIR

BİSMİL

1

DİYARBAKIR

ÇINAR

1

DİYARBAKIR

DİCLE

1

DİYARBAKIR

EĞİL

1

DİYARBAKIR

HANİ

1

DİYARBAKIR

HAZRO

1

DİYARBAKIR

LİCE

1

EDİRNE

MERKEZ

1

1

EDİRNE

ENEZ

1

EDİRNE

İPSALA

1

EDİRNE

KEŞAN

1

EDİRNE

UZUNKÖPRÜ

1

ELAZIĞ

MERKEZ

1

ELAZIĞ

KOVANCILAR

1

ELAZIĞ

MADEN

1

ELAZIĞ

PALU

1

ERZİNCAN

MERKEZ

1

ERZİNCAN

İLİÇ

1

ERZİNCAN

KEMAH

1

ERZİNCAN

KEMALİYE

1

ERZİNCAN

REFAHİYE

1

ERZİNCAN

TERCAN

1

ERZURUM

YAKUTİYE

1

2

ERZURUM

HORASAN

1

ERZURUM

KARAYAZI

1

ERZURUM

PASİNLER

1

ERZURUM

ŞENKAYA

1

ERZURUM

TORTUM

1

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

1

ESKİŞEHİR

BEYLİKOVA

1

ESKİŞEHİR

ÇİFTELER

1

ESKİŞEHİR

SİVRİHİSAR

1

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

1

GAZİANTEP

NİZİP

1

GİRESUN

MERKEZ

1

GİRESUN

ALUCRA

1

GİRESUN

ŞEBİNKARAHİSAR

1

GİRESUN

TİREBOLU

1

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

1

GÜMÜŞHANE

ŞİRAN

1

HAKKARİ

MERKEZ

1

HAKKARİ

ŞEMDİNLİ

1

HAKKARİ

YÜKSEKOVA

1

HATAY

ANTAKYA

1

HATAY

ALTINÖZÜ

1

HATAY

KIRIKHAN

2

HATAY

SAMANDAĞI

1

ISPARTA

MERKEZ

1

ISPARTA

EĞİRDİR

1

ISPARTA

KEÇİBORLU

1

ISPARTA

SENİRKENT

1

ISPARTA

SÜTÇÜLER

1

ISPARTA

YALVAÇ

1

MERSİN

AKDENİZ

1

MERSİN

AYDINCIK

1

MERSİN

GÜLNAR

1

İSTANBUL

İL SEÇİM

1

İSTANBUL

ADALAR

1

İSTANBUL

ARNAVUTKÖY

4

İSTANBUL

ATAŞEHİR

2

İSTANBUL

AVCILAR

2

İSTANBUL

BAĞCILAR

6

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

2

İSTANBUL

BAKIRKÖY

1

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

2

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

1

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

4

İSTANBUL

BEYKOZ

1

İSTANBUL

BEYLİKDÜZÜ

3

İSTANBUL

BEYOĞLU

2

İSTANBUL

ÇATALCA

1

İSTANBUL

ÇEKMEKÖY

1

İSTANBUL

ESENLER

2

İSTANBUL

ESENYURT

4

İSTANBUL

EYÜP

1

İSTANBUL

FATİH

2

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

4

İSTANBUL

GÜNGÖREN

2

İSTANBUL

KADIKÖY

4

İSTANBUL

KAĞITHANE

3

İSTANBUL

KARTAL

1

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

1

İSTANBUL

MALTEPE

1

İSTANBUL

PENDİK

1

İSTANBUL

SANCAKTEPE

1

İSTANBUL

SARIYER

2

İSTANBUL

SİLİVRİ

3

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

3

İSTANBUL

SULTANGAZİ

3

İSTANBUL

ŞİŞLİ

1

İSTANBUL

TUZLA

2

İSTANBUL

ÜMRANİYE

1

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

1

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

1

İZMİR

İL SEÇİM

1

İZMİR

ALİAĞA

1

İZMİR

BERGAMA

1

İZMİR

MENEMEN

1

İZMİR

ÖDEMİŞ

1

İZMİR

TORBALI

1

KARS

MERKEZ

1

1

KARS

ARPAÇAY

1

KARS

SELİM

1

KASTAMONU

MERKEZ

1

KASTAMONU

AZDAVAY

1

KASTAMONU

CİDE

1

KAYSERİ

KOCASİNAN

1

KAYSERİ

İNCESU

1

KAYSERİ

PINARBAŞI

1

KAYSERİ

SARIOĞLAN

1

KAYSERİ

SARIZ

1

KIRKLARELİ

MERKEZ

1

KIRKLARELİ

BABAESKİ

1

KIRKLARELİ

DEMİRKÖY

1

KIRKLARELİ

PINARHİSAR

1

KIRŞEHİR

MERKEZ

1

KIRŞEHİR

MUCUR

1

KOCAELİ

İZMİT

1

KOCAELİ

BAŞİSKELE

2

KOCAELİ

ÇAYIROVA

1

KOCAELİ

DARICA

2

KOCAELİ

GEBZE

3

KOCAELİ

GÖLCÜK

1

KOCAELİ

KÖRFEZ

2

KONYA

İL SEÇİM

1

KONYA

AKŞEHİR

1

KONYA

BEYŞEHİR

1

KONYA

CİHANBEYLİ

1

KONYA

ÇUMRA

1

KONYA

YUNAK

1

KÜTAHYA

MERKEZ

1

KÜTAHYA

GEDİZ

1

MALATYA

YEŞİLYURT

1

MALATYA

DARENDE

1

MALATYA

HEKİMHAN

1

MALATYA

PÜTÜRGE

1

MANİSA

YUNUSEMRE

1

2

MANİSA

AKHİSAR

1

MANİSA

ALAŞEHİR

1

MANİSA

SALİHLİ

1

MANİSA

SELENDİ

1

K.MARAŞ

ONİKİŞUBAT

1

K.MARAŞ

GÖKSUN

1

K.MARAŞ

PAZARCIK

1

MARDİN

ARTUKLU

1

MARDİN

KIZILTEPE

1

MARDİN

SAVUR

1

MUĞLA

MENTEŞE

1

1

MUĞLA

BODRUM

2

MUĞLA

DATÇA

1

MUĞLA

MARMARİS

1

MUĞLA

MİLAS

1

MUŞ

MERKEZ

1

1

MUŞ

VARTO

1

NEVŞEHİR

MERKEZ

1

NEVŞEHİR

HACIBEKTAŞ

1

NİĞDE

MERKEZ

1

NİĞDE

ÇİFTLİK

1

ORDU

ALTINORDU

1

ORDU

AKKUŞ

1

ORDU

AYBASTI

1

ORDU

GÖLKÖY

1

ORDU

GÜRGENTEPE

1

ORDU

KORGAN

1

ORDU

KUMRU

1

ORDU

MESUDİYE

1

ORDU

PERŞEMBE

1

ORDU

ÜNYE

1

RİZE

MERKEZ

1

RİZE

KALKANDERE

1

RİZE

PAZAR

1

SAKARYA

ADAPAZARI

1

1

SAKARYA

AKYAZI

1

SAKARYA

ARİFİYE

1

SAKARYA

FERİZLİ

1

SAKARYA

KAYNARCA

1

SAKARYA

PAMUKOVA

1

SAMSUN

İLKADIM

1

SAMSUN

BAFRA

1

SAMSUN

KAVAK

1

SAMSUN

VEZİRKÖPRÜ

1

SİİRT

MERKEZ

1

SİİRT

ERUH

1

SİİRT

PERVARİ

1

SİİRT

ŞİRVAN

1

SİNOP

MERKEZ

1

SİNOP

DURAĞAN

1

SİNOP

TÜRKELİ

1

SİVAS

MERKEZ

1

SİVAS

DİVRİĞİ

1

SİVAS

GÜRÜN

1

SİVAS

KOYULHİSAR

1

SİVAS

ŞARKIŞLA

1

SİVAS

YILDIZELİ

1

SİVAS

ZARA

1

TEKİRDAĞ

SÜLEYMANPAŞA

1

1

TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY

1

TEKİRDAĞ

ÇORLU

3

TEKİRDAĞ

MALKARA

1

TEKİRDAĞ

MARMARAEREĞLİSİ

1

TEKİRDAĞ

MURATLI

1

TEKİRDAĞ

ŞARKÖY

1

TOKAT

MERKEZ

1

TOKAT

ALMUS

1

TOKAT

ARTOVA

1

TOKAT

ERBAA

1

TRABZON

ORTAHİSAR

1

TRABZON

MAÇKA

1

TRABZON

OF

1

TRABZON

TONYA

1

TUNCELİ

MERKEZ

1

TUNCELİ

MAZGİRT

1

TUNCELİ

PÜLÜMÜR

1

ŞANLIURFA

HALİLİYE

1

2

ŞANLIURFA

EYYÜBİYE

1

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

1

ŞANLIURFA

AKÇAKALE

1

ŞANLIURFA

BİRECİK

1

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

1

ŞANLIURFA

HARRAN

1

ŞANLIURFA

SİVEREK

3

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

2

UŞAK

MERKEZ

1

UŞAK

EŞME

1

UŞAK

SİVASLI

1

VAN

TUŞBA

1

VAN

BAHÇESARAY

1

VAN

BAŞKALE

1

VAN

ÇALDIRAN

1

VAN

ÇATAK

1

VAN

ERCİŞ

1

VAN

MURADİYE

1

VAN

SARAY

1

YOZGAT

MERKEZ

1

YOZGAT

AKDAĞMADENİ

1

YOZGAT

ÇAYIRALAN

1

YOZGAT

ŞEFAATLİ

1

ZONGULDAK

MERKEZ

1

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

1

ZONGULDAK

KARADENİZ EREĞLİ

1

ZONGULDAK

GÖKÇEBEY

1

AKSARAY

MERKEZ

1

AKSARAY

ESKİL

1

BAYBURT

MERKEZ

1

KARAMAN

MERKEZ

1

KARAMAN

ERMENEK

1

KARAMAN

SARIVELİLER

1

KIRIKKALE

MERKEZ

1

KIRIKKALE

DELİCE

1

KIRIKKALE

SULAKYURT

1

BATMAN

MERKEZ

1

BATMAN

SASON

1

ŞIRNAK

MERKEZ

1

2

ŞIRNAK

BEYTÜŞŞEBAP

1

BARTIN

MERKEZ

1

ARDAHAN

MERKEZ

1

1

ARDAHAN

GÖLE

1

ARDAHAN

HANAK

1

ARDAHAN

POSOF

1

IĞDIR

MERKEZ

1

IĞDIR

TUZLUCA

1

YALOVA

MERKEZ

1

2

KARABÜK

MERKEZ

1

KARABÜK

ESKİPAZAR

1

KİLİS

MERKEZ

1

2

OSMANİYE

MERKEZ

1

OSMANİYE

BAHÇE

1

DÜZCE

MERKEZ

1

1

DÜZCE

YIĞILCA

1

                                                                 TOPLAM

81

345

1908/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

27/06/2007 tarih ve DAĞ/1238-7/156 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi Enerya Konya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği bölgede faaliyet göstermek üzere "İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" sahibi Dimsan Doğalgaz Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin işten çıkan mesleki yeterlilik sahibi personelinin söz konusu durumunu dağıtım şirketine geç bildirmesinin ve personelin işten çıkmasına rağmen işlerine devam etmesinin Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 22’nci maddesi hükümlerine ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle tespit edilen hususlar çerçevesinde 4646 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 15’inci maddesi hükümleri ve 12/01/2017 tarih 6864-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Dimsan Doğalgaz Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 11/09/2017 tarih ve 38094 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenen 15/01/2018 tarihli ve 90 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu yazılı savunmanın işbu yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1915/1/1-1

—————

Orhan Kuzoğlu-Nem Mühendislik hakkında; iç tesisat yapımının firma bünyesinde çalışmayan yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 06/11/2017 tarih ve 46795 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 10/11/2017 tarih ve 1402 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşlerinin Kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda kişinin bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken özeni göstermesi konusunda ihtar edilmesine dair alınmış olan 01/02/2018 tarih ve 7673-4 sayılı Kurul Kararı 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1915/2/1-1

—————

Kurul, 11.01.2018 tarihli ve 7642-1 sayılı Kararıyla, 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tripet Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle mezkur lisans sahibi nezdinde 02.05.2017 tarihli ve 20124 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.05.2017-598 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 12.10.2017 tarih ve 7348-5 sayılı Kurul Kararı ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması sonrasında; mezkur lisans sahibinin piyasa faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre zarfında söz konusu sistemin Kuruma açılmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın giderilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile dağıtıcı lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümü hükümleri uyarınca sahibi olduğu 12.10.2017 tarih ve 7348-5 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca iptaline karar verilen 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteremeyeceğiniz, söz konusu Kurul Kararına karşı, 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1915/3/1-1

—————

Ankara şehrinde dağıtım lisansı sahibi Başkent Doğalgaz G.Y.O. A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Setaş Isı Sist. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.” firması hakkında 01.08.2017 tarih ve 33514 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.08.2017 tarih ve 920 sayılı Soruşturma Raporu Kurul’un 25.01.2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 22/01/2018 tarihli ve 83632887-663.07-3465 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 20.07.2017 tarih ve 31624 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca hazırlanan; İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Setaş Isı Sist. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sertifika sahibi olmayan firmaca yapılan iç tesisatı üstlenmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 7 nci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle, 01.08.2017 tarihli ve 33514 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup,

Sertifika sahibinin: sertifika sahibi olmayan firmaca yapılan iç tesisatı üstlenmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 7 nci maddesi hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Setaş Isı Sist. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, bundan böyle sertifikasız firmalar tarafından yapılan iç tesisatların kendisi tarafından yapılmış gibi hareket etmemesi hususunda ihtar edilmesine ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına, karar verilmiştir’’ şeklinde 25.01.2018 tarih ve 7664-5 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir.

Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1915/4/1-1

—————

11/01/2018 tarihli ve 1862 sayılı Başkanlık Oluru ile DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin; “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No: 1/A Çiftlikköy / YALOVA” adresinde faaliyet gösteren 30/04/2014 tarihli ve BAY/939-82/34158 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yağızbey Taşımacılık Orman Ürünleri Temizlik Hayvancılık Gıda Market ve Kantin İşletmeciliği Madencilik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt istasyonunda 18/11/2014 tarihinde yapılan tespite göre bayiine ait akaryakıt istasyonunda usulüne uygun otomasyon sistemi kurmaması, otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin altıncı fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin (ö) bendine; 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve yürürlükteki 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına ve yürürlükteki 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/01/2018 tarihli ve 82 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1915/5/1-1

—————

 “Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No: 95 Mahallesi (Ada: 58, Pafta: -, Parsel: 94) Adapazarı/SAKARYA” adresinde, BAY/939-82/33255 (lisansı 24.08.2017 tarihli 37014 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek Can Kardeşler Petrol Ticaret Limited Şirketi'ne yeniden satış yapması ile ilgili olarak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek yeniden satış yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 15.01.2018 tarihli ve 2113 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 24.01.2018 tarihli ve 147 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1915/6/1-1

—————

02/05/2016 tarihinde 11.05.2006 tarih LPG-BAY/755-218/03218 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi YENİ GÖLPET YAKIT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin "Köyiçi Karaburun Köyü Gölbaşı - ADIYAMAN" adresinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca YENİ GÖLPET YAKIT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 22/12/2017 tarih ve 54522 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile 25/12/2017 tarih ve 54801 sayılı  görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17’nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 25/12/2017 tarih ve 54801 sayılı görevlendirme kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince düzenlenen 05/01/2018-34 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan ve Ticaret Sicilinde kayıtlı adreslerine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları  (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, (Varsa denetim tarihi önceki ve sonrasına ait belgelerle birlikte) hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1915/7/1-1


 


 


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Adli Tıp

Profesör

1

- Patoloji uzmanı olmak,

- Adli Tıp Doktorası yapmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

- Perinatoloji uzmanı olmak.

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

- Gastrointestinal sistem patoloji alanında deneyimli olmak,

- Moleküler Patoloji alanında deneyimli olmak.

Genel Cerrahi

Doçent

1

- Kolon ve Rektum cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

- Tıbbi Genetik doçenti olmak,

- Moleküler hematoloji deneyimi olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

- Kardiyak MR görüntüleme alanında deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Endokrinoloji uzmanı olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

- Temel ve Klinik Kök Hücre çalışmaları konusunda deneyimli olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Radyoloji uzmanı olmak.

Profesör

1

- Nükleer Tıp uzmanı olmak.

Profesör

1

- Geriatri uzmanı olmak.

Doçent

1

- Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32   Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

1895/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Hematoloji Uzmanı Olmak.

1

Doçent

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

-

Makro İktisat Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Doçent

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

-

Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

-

Üretim Yönetimi Bilimi Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

-

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.