28 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30346

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden:

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Araç Bakım Dairesi Başkanlığı Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni Dayanağı

Borç Türü

Borç Tutarı (TL)

Petrolaks Petrol Ürünleri Kimya San Tic. Ltd.

Not: VD bilgisi Petrolaks Petrol Ürünleri Kimya San Tic. Anonim Şirketi

Tepecik Vergi Dairesi

7290589918

Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad.    No: 365-42 Körfez/Kocaeli

4703 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 12’nci maddesi; 5809 sayılı EHK 53 ve 60’ıncı maddesi

İdari Para Cezası

7.072,00

(yedibinyetmişiki Türk Lirası)

 

Yukarıda yer alan Petrolaks Petrol Ürünleri Kimya San Tic. Ltdnin 4703 sayılı Kanun uyarınca ithalatçısı olduğu ULTRON marka, X1 model mobil telefon cihazlarından 3 adet numune alınmış olup numune cihaz Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvar Müdürlüğünde 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE) Yönetmeliği 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki temel gerekler açısından uygunluğun belirlenmesi amacıyla test edilmiştir.

Test edilen numune cihaza ait test raporlarının değerlendirilmesi neticesinde numune cihazların, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) benindeki temel gerekler açısından uygun olmadığı, ancak risk seviyesinin kabul edilebilir ölçüler içerisinde olması nedeniyle cihazların güvenli olduğu değerlendirilmiş olup üreticisi hakkında 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesini ihlalden dolayı aynı kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde üretici için öngörülen idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranıldığı ve bu sebepten dolayı aynı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/13) ile 3.536 TL ve 8.848 TL olarak belirlenen alt ve üst sınır değerlerden, alt sınır değerinin TTTE Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 27’nci maddesinin ikinci fıkrası ile, 5809 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca bir (1) kat artırılması sonucunda 7.072 (yedibinyetmişiki Türk Lirası) idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 01/11/2017 tarihli ve 2017/DK-TED/326 sayılı Kurul Kararı gereği karar verilmiştir.

Bu itibarla, İdari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: TR720001200941100005000016 veya Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: TR160001200941100005000054 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1890/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.02.2018 tarih ve 316/687 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

2060

Kadriye DİLMAÇ

DERBENT MAH. 1299 (54) SOKAK NO: 4-4/A Mamak/ANKARA

08.02.2018/316-687

1891/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

09.04.2017 tarihinde sahibi ve işleticisi Göreme Balonculuk Genel Havacılık Reklamcılık Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. olan, seri numarası 1177, BB120P tipi Kubicek marka TC-BGJ tescil işaretli sıcak hava balonun turistik gezi uçuşu sırasında Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karakuş Üzengi Mevkii yakınlarında elektrik enerji hattına takılarak düşmesi sonucu ölümlü kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

1879/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

27.07.2017 tarihli ve 18439 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Egemen ERGUN (Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 29.12.2017 tarihli ve E.2017/2726 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 23.02.2018 tarihli ve 33970 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1872/1-1

—————

Samsun İli, Terme İlçesi, 83 ada, 147 parsel üzerindeki 839009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin kuruluş ortağı İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 23.01.2018 tarihli ve E.2017/3125 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına'' hükmedildiğinden 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İsmail TANRISEVER hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortağı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 22.02.2018 tarihli ve 32656 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1873/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 19KII pafta, 15 ada, 8 parsel üzerindeki 733744 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 29.09.2017 tarihli ve E.2017/233-K.2017/3124 sayılı kararı ile ''dava konusu işlemin iptaline'' hükmedildiğinden 17.12,2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 26.01.2018 tarihli ve 17006 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1873/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 59 pafta, 327 ada, 10 parsel üzerindeki 1116675 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 4768 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 2114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2017/102-K.2018/116 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline'' hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti, hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 22.02.2018 tarihli ve 30868 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1873/3/1-1

—————

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması talimatlandırılan, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Yardımcı Kontrol Elemanı, Teknik Öğretmen Yeliz PUNAR (T.C. Kimlik No: 11096445156) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.01.2018 tarihli ve E. 2017/2986 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin yürütülmesi 22.02.2018 tarihli ve 33338 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1873/4/1-1


 


 


 


 


 


 


Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümleri ile programlarında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine göre tam gün görev yapmak üzere Öğretim üyeleri alınacaktır.

İlgilenen adayların aranan diğer özel koşullar ve başvuru hakkında Üniversitemizin www.fbu.edu.tr adresinde ayrıntılı bilgi bulabilirler.

- Başvuru Dilekçesi

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

- YÖK formatında özgeçmiş

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya onaylı fotokopisi

- Varsa yabancı dil başarı bilgisi

- Güvenlik soruşturması formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğinden başvuru sırasında doldurulabileceği gibi adayın kendisi de doldurarak iletebilir)

(Nüfus cüzdanı, Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin aslı getirildiğinde fotokopileri alınarak Üniversitemizce onaylanabilir)

Başvuracak adayın kabulü halinde 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Fenerbahçe Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Listesinde yer alması gerekeceğinden başvuruda bulunacak adayların söz konusu tarih itibariyle bir başka üniversitenin akademik listesinde yer almamaları gerekir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı Üniversitelerden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekir.

Yabancı dilde eğitim verecek bölümler için başvuracak adayların Yurtdışında doktora yapmış olmak veya Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara Dair Yönetmelik m. 8’de belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ve diğer düzenlemelerle görevden uzaklaştırılmamış olmak.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

1

1

Antrenörlük Eğitimi

1

1

Spor Yöneticiliği

1

1

Rekreasyon

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

Hemşirelik

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-Türkçe

2

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-İngilizce

2

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

2

1

Mimarlık

2

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

2

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

1

Yeni Medya

1

1

Radyo, Televizyon ve Sinema

1

1

Reklamcılık

1

1

 

Başvuru Tarihi:

Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Yeri:

Telefon: 0216 - 542 16 77    Faks: 0216 542 19 60

Fenerbahçe Üniversitesi, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak-Kadıköy 34724

Başvuruların Çağla Gurbet’e yapılması ya da adına gönderilmesi gerekmektedir.

1876/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/ Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Kentsel gelişme potansiyelleri üzerine ekolojik planlama ve tasarımlar konularında çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Tükürük akış hızına etkin faktörler ve protez tutuculuğuna etkileri üzerine çalışmış olmak.

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Profesör

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ve tüberküloz alanında çalışmalar yapmış olmak.

1838/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım ve olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİK

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Varlık Felsefesi: Ontoloji alanında çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Doçentliğini katıhal fiziği alanında almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Doçentliği analitik kimya bilim alanından almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Ortaçağ tarihi alanında doçentliğini almış olmak, Ortaçağ Avrupa tarihi ve savaşları konularında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Yerel yönetimler, kent ve çevre politikası alanından almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini tarımsal mekanizasyon alanında almış olmak ve İlaçlama makinaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

1844/1-1


Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

• Başvuru dilekçesi,

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi,

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Doçentlik belgesi,

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

• Başvuru dilekçesi

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi,

• 2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Doçentlik belgesi,

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

*** YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

• Başvuru dilekçesi,

• Özgeçmiş,

•Yayın Listesi,

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

• Yabancı Dil Belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası

• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİKOLOJİ

MÜZİKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

21. Yüzyıl Müzikleri üzerine çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİKOLOJİ

MÜZİKOLOJİ

DOÇENT

1

1

Kültürel Müzikoloji alanında çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİKOLOJİ

MÜZİKOLOJİ

DOÇENT

2

1

Geleneksel müziklerimiz ve makamlar üzerine çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİK TEORİSİ

MÜZİK TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Türk Müzik Teorisi üzerine çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİK TEORİSİ

MÜZİK TEORİSİ

DOÇENT

2

1

Çağdaş Türk Bestecilerinin Keman Eserlerinin Analizlerine yönelik çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİK TEORİSİ

MÜZİK TEORİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Müzik teorisi alanında interaktif yazılımlar üzerine çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİK TEKNOLOJİLERİ

SES VE KAYIT TEKNOLOJİLERİ

DOÇENT

2

1

Ses sistemleri alanında çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİK TEKNOLOJİLERİ

SES VE KAYIT TEKNOLOJİLERİ

DOÇENT

2

1

Ses kayıt alanında çalışmaları olmak.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİK TEKNOLOJİLERİ

ÇALĞI TEKNOLOJİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Çalgı yapımı alanında çalışmaları olmak.

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Eğitim Müziği Besteleme teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

1833/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Şehir tarihi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Türk Dış Politikası ve Türkiye - AB ilişkileri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Dış ödemeler bilançosu, ticari açıklık ve uluslararası örgütler konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Öğretim teknolojilerinin ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerine etkileri alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Doçent

1

1

Donör ve Akseptör Grupları İçeren Polifloren Türevlerinin Elektrokromik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Elektronik Malzemeler

Doçent

3

1

Hidrojen/güneş pili uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

3

1

Bilgi ve iletişim teknolojileri ve örgütsel iletişimde sosyal medya kullanımı konularında çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi)  başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 Sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 Sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 Sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1874/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmış ve Maden Kanunu gereği eksiklikler tespit edilmiştir. İdari para cezalarının yatırılması ve eksikliklerle ilgili kanuni sürenin başlaması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi, ilanda belirtilen süreler içerisinde Kanun hükümleriyle ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiği aksi taktirde verilen süre sonunda kanun gereği işlem tesis edileceği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İli

Ruhsat Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/Kuruluşun Adı Soyadı/Unvanı

3213 Sayılı Maden Kanununun İlgili Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası İle İlgili Makam Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı (TL.)

Verilen süre

Açıklama

1

Sakarya

73595

EGE İNŞ. MAD. OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. madde

14/12/2015-703542

13.078,00

1 ay

2011,2012 yılları ÇUT ödenmediği

14.652,00

1 ay

2014 ÇUT ödenmediği

29. maddenin dördüncü fıkrası

14.652,00

1 ay

2013 yılı 29. Madde belgelerinin verilmediği

30.000,00

1 ay

2014 yılı 29. Madde belgelerinin verilmediği

31. madde

21.925,00

1 ay

Nezaretçisiz üretim

10. madde

4.049,25

1 ay

Nezaretçi tarafından defterin düzenli tutulmadığı

12. maddenin beşinci fıkrası

5.578.966,90

1 ay

429.151,30 ton ruhsat dışı üretim

2

Sakarya

73595

EGE İNŞ. MAD. OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. madde

08/06/2016-806955

21.116,00

1 ay

Ruhsat bedeli ödenmediğinden

3

Mardin

200710337

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

13. madde

21/11/2016-813052

2.972,20

1 ay

2012 yılı ÇUT ödenmediği

29.304,00

1 ay

2013, 2014 yılları ÇUT ödenmediği

29. maddenin dördüncü fıkrası

29.304,00

1 ay

2012, 2013 29. madde belgeleri verilmediğinden

31.674,00

1 ay

2014 29. madde belgeleri ödenmediğinden

11. Madde

21.925,00 TL

1 ay

Bakanlığımız heyetince yapılmak istenen mahallinde tetkike katılmamanız nedeniyle ruhsat sahanızın tetkikinin yapılamadığı

5

Mardin

200710337

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

13. madde

08/06/2016-806955

21.116,00

1 ay

Ruhsat bedeli ödenmediğinden

6

Mardin

200710337

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

10. madde

26/12/2017-449029

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

7

Mardin

200903510

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

10. madde

26/12/2017-449029

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

8

Mardin

200810961

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

10. madde

26/12/2017-449029

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

9

Osmaniye

82657

Duran Dal

10. madde

29/12/2017-450175

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

10

Kocaeli

11226

KIRMA-TAŞ İNŞ. MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

10. madde

29/12/2017-450165

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

11

Mardin

82657

Murat ÖLMEZ

29. maddenin dördüncü fıkrası

13/07/2017-805134

31.674,00

1 ay

2014 29. mad belgeleri verilmediğinden

12

Sakarya

72700

BİRLİK MAD. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

24. maddenin ikinci fıkrası

17/11/2016-812861

---

süresiz

16/03/2015 tarihinde iptal

32. madde

---

1 yıl

Ocakla ilgili olarak basamakların yüksek olduğu, restorasyona yönelik faaliyet olmadığı tespit edildiğinden Maden Kanunu’nun 32’nci maddesi gereği restorasyon dışında herhangi bir faaliyette bulunulmaması, bir yıl içinde sahada işletme faaliyetinde bulunulan alanın gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, işletme projesi doğrultusunda çevre ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

7. madde

31.674,00

1 ay

2012, 2014, 2015 de izin dışında üretim

12. maddenin dördüncü fıkrası

12.897,00

1 ay

5000+1201 ton stoğun sevk edilip beyan edilmemesi

10. madde

52.790,00

29. maddenin birinci fıkrası

52.790,00

28/09/2011-552848 yazı 11/10/2011 tebliğ edilmiş, gerekli düzeltmeler yapılmamış olduğundan

31. madde

14.652,00

1 ay

Nezaretçisiz üretim

13

Sivas

20066151

DOĞAL-TAŞ MADENCİLİK İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

13. madde

01/07/2015-4491

73.260,00

1 ay

2010, 2011, 2012, 2013 yılı ÇUT mevcut teinat

29. maddenin dördüncü fıkrası

47.225,40

1 ay

2009, 2010, 2011,2 012 29. madde belgeleri verilmediğinden

24. maddesinin onikinci fıkrası

54.812,00

1 ay

2012, 2013 yılları hariç üretim yapılmadığı

14

Tokat

59847

ALBAYRAKLAR TAŞ KIRMA KİREÇ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. madde

12/10/2017-437262

31600,5

1 ay

2012, 2013, 2014 ÇUT

29. maddenin dördüncü fıkrası

127965

1 ay

2011, 2013, 2014, 2015, 2016 29. madde belgeleri verilmediğinden

24. maddenin ikinci fıkrası

---

süresiz

07/08/2016 tarihinde iptal

15

Sakarya

55941

AZBİ İNŞAAT GIDA MADENCİLİK TURİZM PAZARLAMA LTD .ŞTİ.

13. madde

11/10/2017-436876

---

süresiz

2016 yılı ruhsat bedelinin yatırılmaması nedeniyle, bahsi geçen yıl için mevcut güncel miktar olan 21.116,00 TL (yirmibirbin yüzonaltı Türk Lirası) idari para cezası uygulanması, 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesi gereği ruhsatın 04/02/2017 tarihi itibariyle ruhsatınız iptal edilmiştir.

10. maddenin üçüncü fıkrası

65.775,00

1 ay

2010, 2011, 2012 yılı 29. Madde belgelerinin verilmediği

16

Sivas

42735

Yusuf BERBER

12. maddenin yedinci fıkrası

29/04/206-805322

21116

1 ay

İzin dışı çalışma

17

Karabük

82664

DÖRT-EL MADEN SANAYİ İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10. madde

26/12/2017-449038

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

18

Karabük

79648

DÖRT-EL MADEN SANAYİ İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10. madde

26/12/2017-449038

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

19

Sivas

82121

BE-TA YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA MADENCİLİK MOBİLYA İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

10. madde

26/12/2017-449040

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

20

Ordu

79536

Ataç Tarım Ltd. Şti.

13. maddenin birinci fıkrası

03.11.2017-440660

21.116,00 TL

1 ay

2016 yılı ruhsat bedelinin yatırılmadığı tespit edildiğinden, alınan 08/06/2016 tarih ve 806955 sayılı Makam Oluru ile tarafınıza 21.116,00 TL idari para cezası uygulandığına dair yazılan yazılarımızın şirketinize tebliğ edilememesi nedeniyle 08/12/2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan ile tebliğ edilmiştir. Sicil:79536 sayılı saha ile ilgili olarak sistem kayıtlarının incelenmesi neticesinde, 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında; verilen 3 (üç) aylık süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmadığı tespit edildiğinden ruhsatınız 15/03/2017 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir.

21

Konya

70818

Soğukdere Mad. Tah. İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

29. maddesi kapsamında,

18.09.2017-432522

32.887,00

1 ay

2015 yılına ait satış bilgi formu Genel Müdürlüğümüze tevdii edilmediğinden 32.887,00 TL (Otuzikibinsekizyüzseksenyedi TürkLirası) idari para cezası uygulanması, 24/3. ve 32. maddeleri kapsamında; ruhsat süresinin 05/09/2016 tarihinde sona ermesine karşın temdit talebinde bulunulmadığından ruhsatın 06/09/2016 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir

24. maddenin onikinci fıkrası

54.812,00

1 ay

Sahada 2011, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında üretim yapılmadığı tespit edildiğinden, Kanunun 24. maddenin onikinci fıkrası hükmü gereği 54.812,00TL (Ellidörtbinsekizyüzoniki TürkLirası) idari para uygulanması, ruhsatın yürürlüğü 06/09/2016 tarihinde sona erdiğinden sahada üretim faaliyetlerine başlanması gerektiği konusunda uyarı yapılmasına gerek olmadığı,

22

Konya

43590

Yesa Mer. Mad. ve İnş. Tic. Ltd. Şti.

13. maddenin birinci fıkrası, 12. maddenin yedinci fıkrası, 16/10. maddesi kapsamında

18.07.2017-805201

91.739,40 TL

1 ay

12/7. maddesi kapsamında; sahada üretim faaliyetlerinin Y:454900, X:4216770 temsili koordinatlarında mevcut işletme izin alanı dışına taştığı tespit edilmesi nedeniyle 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüzyirmibeş TürkLirası) idari para cezasının uygulanması,

13. maddesi kapsamında; 2016 yılına ait ruhsat bedelleri ödenmediğinden ilgili Kanun Maddesi değişikliği gereğince 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüzyirmibeş TürkLirası) idari para cezası uygulanması, 16/10. maddesi kapsamında; I(a) grubu-Ariyet malzemesi üretimi yapılan kısımdan hesaplamalarda 14.690 ton ariyet malzemesinin üretilip sevk edildiği, ancak 16. Madde kapsamında üretimin izin alınmadan yapılmış olması nedeniyle 14.690 ton I(a) grubu ariyet malzemesi üretim miktarına Konya ili I(a) grubu ariyet malzemesi 2015 yılı ortalama ocak başı satış fiyatı (Ariyet Malzemesi birim fiyatı Karatay (Meram) Bölgesi esas alınarak 1,63 TL/ton olarak uygulanmasının uygun olduğu), 14.690,0 tonX1,63 TL/ton X 2 katı = 47.889,40 TL İdari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 18/07/2017 tarih ve 805201 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur.

Tarafınıza tahakkuk eden 91.739,40 TL (Doksanbirbin yediyüzotuzdokuz TürkLirası, kırkKuruş) idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

23

Konya

79806

Karmer Mermer Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

11. maddenin üçüncü fıkrası

05.09.2017-427987

21.925,00 TL

1 ay

Bakanlığımız heyetince yapılmak istenen mahallinde tetkike katılmamanız nedeniyle ruhsat sahanızın tetkikinin yapılamadığından dolayı 11. Maddesinin üçüncü fıkrasında “Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi hâlinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı hâlinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.” hüküm gereği, tetkike katılım olmaması nedeniyle tarafınıza 2017 yılı güncel değer üzerinden 21.925,00 TL (yirmibirbindokuzyüzbirmibeş Türk Lirası) tutarındaki idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezasını 1 ay içinde yatırmanız, ayrıca bu fiilin tekrarı hâlinde ise tarafınıza iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

24

Tekirdağ

200706703

NAZAR İNŞ VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

7. madde, 12. maddenin yedinci fıkrası ve 31. maddesi kapsamında

18/08/2017-425732

91.739,40 TL

1 ay

7. maddesi kapsamında; sahada Y:567870-X:454265 koordinatları dahilinde açılmış ocağın kısmen 7. madde izin alanları dışına taşmış olması nedeniyle 32.887,00 TL (OtuzikibinsekizyüzseksenyediTürkLirası) idari para cezası uygulanması, 12/7. maddesi kapsamında; Y:615000-X:4122920 temsili koordinatlarındaki üretim faaliyetlerinin mevcut işletme izin alanı dışına taştığı tespit edilmesi nedeniyle 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüz yirmibeş TürkLirası) idari para cezasının uygulanması,

Mevcut işletme izin alanı ve 7. madde izin alanları dışında faaliyetlerde bulunulmaması gerekmektedir.

31. maddesi kapsamında; son olarak Ercan ÖZGÜN teknik nezaretçi olarak atandığı, 03/12/2010 tarihli Maden Mühendisleri Odası Onaylı defterin düzenli tutulduğu ancak defterin noter onaylı olmaması nedeniyle uygun olmadığı tespit edildiğinden 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüzyirmibeş TürkLirası) idari para cezası uygulanmıştır. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

25

Muğla

20055953

Cem Selim GÜNDAY

13. madde ve 29. maddesi kapsamında

21/09/2016-810247

46.326,00 TL

1 ay

2014 yılı Çevre ile Uyum Teminatı yatırılmadığından 2015 yılı güncel ruhsat teminat tutarı olan 14.652,00 TL (Ondörtbin altıyüzelliikiTürkLirası) ve 2015 yılına ait satış bilgi formu Genel Müdürlüğümüze tevdii edilmediğinden 31.674,00 TL (Otuzbirbin altıyüzyetmişdört TürkLirası) idari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 21/09/2016 tarih ve 810247 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

26

Nevşehir

72906

Yılmaz Madencilik End. Nakl. Tic. Ve San. Ltd. Şti.

13. madde kapsamında

21/09/2016-810247

38.402,00 TL

1 ay

2012, 2013 ve 2015 yılları Çevre İle Uyum Teminatlarının eksik olduğu, mevcut teminatın irad kaydedilerek güncel teminat miktarı (11.875,00TL) üzerinden yatırılmasının istendiği, teminat verilen sürede tamamlanmaması üzerine iki katı olarak tamamlanmak üzere ikinci bir yazı yazıldığı, ancak bu yazımızın tebliğ edilemediği, daha sonra ruhsat iptallik duruma düştüğünden 2012 yılı Çevre ile Uyum Teminatı yatırılmaması nedeniyle 11.875,00x2= 23.750,00 TL ruhsat teminat tutarı kadar İdari para cezası uygulanması, 2013 yılı Çevre ile Uyum Teminatları yatırılmaması nedeniyle güncel ruhsat teminat tutarı kadar 14.652,00 TL İdari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 18/12/2016 tarih ve 814200 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

27

Konya

72337

Cevahiroğlu Mad. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. maddesi kapsamında

21/04/2017 - 802625

65.774,00

1 ay

Ruhsata ait 2014 ve 2015 yılları 29. madde belgeleri verilmediğinden 29. madde gereği 6592 sayılı Kanunun değişikliği kapsamında 2X32.887,00TL= 65.774,00TL (AtmışbeşbinyediyüzyetmişdörtTürkLirası) idari para cezası uygulanması Genel Müdürlüğümüzün 21/04/2017 tarih ve 802625 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

28

Van

200709541

ÖZ AKTEM TEMİZLİK İNŞ. GIDA PET. İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

10. madde

21.08.2017-426085

21.925,00

1 ay

Nezaretçi tarafından defterin düzenli tutulduğu, ancak teknik nezaretçi defterinin noter onay tarihinden önce tutulmaya başlandığı tespit edildiğinden

24. maddesinin onikinci fıkrası

54.812,00

1 ay

2012, 2013 yılları hariç üretim yapılmadığı

29

Siirt

200809149

Özbatur İnşaat Gıda Tekstil Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

32. madde

23.08.2017-426849

---

1 yıl

Y:249573 X:4210668 koordinat merkezli ocakla ilgili olarak basamakların yüksek olduğu, restorasyona yönelik faaliyet olmadığı tespit edildiğinden Maden Kanunu’nun 32’nci maddesi gereği restorasyon dışında herhangi bir faaliyette bulunulmaması, bir yıl içinde sahada işletme faaliyetinde bulunulan alanın gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, işletme projesi doğrultusunda çevre ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

36. madde

---

6 ay

Ruhsat sahasında bulunan yaklaşık 30.000 ton mıcır stoğunun tarafınızdan altı ay içinde nakledilmesi gerekmektedir. Yazımız tebliğ tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde nakledilmeyen ve ekonomik değeri olan maden Siirt Valiliği tarafından ihale edilerek satılacaktır.

24. maddesinin onikinci fıkrası

54.812,00

1 ay

Tetkik tarihi itibariyle 3 yıl 11 ay 26 gün üretim faaliyetinde bulunulmadığı

29. maddenin dördüncü fıkrası

14.652,00

1 ay

2013 yılı 29. Madde belgelerinin verilmediği

29. maddenin birinci fıkrası

14.652,00

1 ay

Şev yüksekliklerinin tehlike arz etmesi sebebiyle 23/09/2011 tarih ve 5449 sayılı Makam Oluruna istinaden 19/10/2011 tarih ve 553104 sayı ile ruhsat sahibine yazı yazılmış olup, yazımızın 01/11/2011 tarihinde tebliğ edildiği, tebliğ tarihi itibariyle 6 (altı) ay içerisinde üretim yapılan ocakların can ve mal emniyeti açısından tehlike arz etmeyecek hale getirilmesi hususunda uyarı yapıldığı, ancak gerekli tedbirlerin alınmadığı

29. maddenin dördüncü fıkrası

32.887,00

1 ay

2016 yılı 29. Madde belgelerinin verilmediği

13. madde

---

2016 yılı ruhsat bedelinin yatırılmaması nedeniyle, bahsi geçen yıl için mevcut güncel miktar olan 21.116,00 TL (yirmibirbin yüzonaltı Türk Lirası) idari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 08/06/2016 tarih ve E.806955 sayılı Oluru ile 2015 yılı 29. Madde belgelerinin Genel Müdürlüğümüze verilmemesi nedeniyle, 2016 yılı için güncellenmiş miktar olan 31.674,00 TL (otuzbirbinaltıyüzyetmişdört Türklirası) idari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 13/06/2016 tarih ve E.807115 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur.  Genel Müdürlüğümüze verilmesi için ruhsat sahibine 05/10/2016 tarih ve E.433347 sayılı yazımız yazılmış, ilgili şirketin Genel Müdürlüğümüzde kayıtlı adresine gönderilmesine karşın tebliğ edilemeden iade edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce uygulanan fakat ruhsat sahiplerine tebliğ edilemeyen idari para cezalarının, 1 (ay) içerisinde yatırılması gerektiğini belirten ilan, 08/12/2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 24.01.2017 tarih ve 403144 sayılı yazımız ile idari para cezaları vergi dairesine bildirilmiştir.  Ruhsat bedelinin tamamlanmasına dair yazımız 08/12/2016 tarihinde Resmi Gazete ile tebliğ edilmesine rağmen verilen sürede ruhsat bedelinin yatırılmadığı 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesi gereği ruhsatın 15/03/2017 tarihi itibariyle ruhsatınız iptal edilmiştir.

30

Uşak

20052617

Arık Mad. Hafr. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

32. madde

17/10/2017-437782

---

süresiz

Ruhsatınız 26/06/2017 tarihi itibariyle Bakanlığımızca iptal edilmiştir.

31

Samsun

72603

Kalaycıoğlu İnş. Emlak Maden Taah. Tic. Ltd. Şti.

7. madde

06/10/2017-436446

---

süresiz

Mülkiyet izni(orman) alınmayan alanlarda üretim faaliyetlerinde bulunulmaması gerekmektedir. Aksi taktirde Maden Kanununun 7. Maddesi gereği işlem tesis edilecektir.

32

Samsun

72603

Kalaycıoğlu İnş. Emlak Maden Taah. Tic. Ltd. Şti.

12. maddesinin beşinci fıkrası

27.12.2017-449447

347.231,86

1 ay

Hammadde üretim izinli saha içerisinde ruhsat sahanızın dışında 8.095,454 m3 hacim boşaltıldığı, Örtü kazı zonu bulunmayan sahada boşaltılan hacmin tamamının tesise beslendiği, bu nedenle verimin %90'ın altında olamayacağı, yapı hammaddesi talep formunda malzemenin yoğunluğunun 2,55 gr/cm3 alındığı, buradan hareketle 8.095,464x2,55=20.643,43 ton x 0,9 (verim) =18.579,08 ton üretim yapıldığı ve 2016 yılı ocakbaşı satış fiyatının güncelleme oranı (%3,83) doğrultusunda arttırılması sonucunda ocakbaşı satış fiyatı 9,35 TL alınmıştır.

33

Samsun

2008033981

Uğur ERKAN

29. maddenin dördüncü fıkrası

17/10/2017-437919

32.887,00

1 ay

2016 yılı 29. Madde belgelerinin verilmediği

34

Uşak

200612187

(İFLAS HAL.) USMER USAŞ MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

32.madde

24/10/2017-439127

---

süresiz

Ruhsatınız 15/03/2017 tarihi itibariyle iptal edilmiştir.

29. maddenin birinci fıkrası

54.812,00

1 ay

Projesine aykırı faaliyette bulunduğu, gerekli tedbirlerin alınmadığı

29. maddenin dördüncü fıkrası

32.887,00

1 ay

2016 yılı 29. Madde belgelerinin verilmediği

35

Uşak

80257

(İFLAS HAL.) USMER USAŞ MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10. MADDE

26/02/2017-449059

---

2 AY

KEP adresinin bildirilmesi

36

Bursa

20052649

ŞEVKET USLU HAFRİYAT MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

24 üncü maddesinin ikinci fıkrası

18/09/2016-431214

3 ay

Temdit işletme ruhsat talebi ile ilgili tespit edilen teknik ve mali eksikliklerin, yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 2016 yılı için güncellenmiş 21.116,00-TL idari para cezası uygulanacaktır. (Temdit projesi ekindeki Termin Planının mevcut ocak dikkate alınarak hazırlanması, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgenin tamamlanması gerekmektedir.)

37

Bursa

20052647

ŞEVKET USLU HAFRİYAT MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. madde

14/06/2016-807197

21.116,00

1 ay

Ruhsat bedeli ödenmediğinden

38

Bursa

20053524

ŞEVKET USLU HAFRİYAT MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. maddesinin birinci fıkrası

05/09/2016-809973

73.260,00

1 ay

2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları Çevre ile Uyum Teminatları için

10. maddesinin üçüncü fıkrası

14.652,00

1 ay

29.06.2013 tarihinde tarafınıza tebliğ edilen 14.06.2013 tarih ve 700711 sayılı yazımızda belirtilen eksikliklerin verilen 2 aylık sürede tamamlanmaması nedeniyle

24. maddesinin on ikinci fıkrası

52.790,00

1 ay

2007 yılından sonra sahada üretim yapılmadığının tespit edilmesi nedeniyle

29. maddenin dördüncü fıkrası

2.972,20

1 ay

2008 yılına ait 29. madde belgelerinin verilmemesi nedeniyle mevcut teminatınız irat kaydedilmiş olup verilmeyen 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları FBF’ları ve SBF’ları ile ilgili olarak 2009 yılı için Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 9. maddesi ile 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 21. Maddeleri gereği 2009 yılına ait teminat miktarı kadar

58.608,00

1 ay

2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 21. maddesi gereği 4 adet 2015 yılı teminat miktarı üzerinden

63.348,00

1 ay

2014 ve 2015 yılları için 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 29. maddesi gereği 2 x 31.674,00-TL.

24. maddenin ikinci fıkrası

---

Süresiz

14/12/2015 tarihinde iptal

32. madde

1 yıl

Bakanlığımız heyetince yapılan tetkikte, sahada Y:713052 X:4445170 koordinatında üretim yapılan mevcut ocakta çevre ile uyum çalışmalarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, 3213 sayılı Maden Kanununun 32. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan;“ Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösterir teknik belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.” “Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen tedbirleri en geç bir yıl içerisinde almak ve işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu hale getirmek zorundadır.” “ Verilen bu sürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik ve çevresel önlemler alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması şartıyla, bu durum valiliğe bildirilir. Çevre ile uyum çalışması için gerekli tedbirler, çevreye uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il özel idareleri tarafından yerine getirilir. Orman idaresi veya il özel idaresi tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, ruhsat ve çevre ile uyum teminatından karşılanır. Teminatların yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum planı çerçevesinde eksik kalan masraflar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sahiplerinden tahsil edilir. İlgili idare tarafından çevreye uyum planı dışında başkaca bir proje veya uygulama yapılması halinde buna ilişkin masraflar, ilgili idare tarafından karşılanır ve ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep edilmez. ”hükümleri gereğince, sahadaki ocak ile ilgili çevre ile uyum çalışmalarının yapılması gerekmektedir

39

Gaziantep

20055237

ATOM MADENCİLİK PETROL İNŞ. NAK. MAK. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. maddesi

02/09/2016-E.809958

58.608,00

1 ay

Sicil: 20055237 sayılı II (a) Grubu maden (kalker) işletme ruhsatlı sahaya ait 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı Çevre ile Uyum Teminatının yatırılmaması nedeniyle

24. maddesinin on ikinci fıkrası

52.790,00

1 ay

Sahada 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında üretim faaliyetinde bulunulmadığının tespit edilmesi nedeniyle

29. maddenin dördüncü fıkrası

43.956,00

1 ay

Genel Müdürlüğümüze verilmeyen 2011, 2012 ve 2013 yılları 29. madde belgeleri için 2015 yılına ait teminat miktarı üzerinden

63.348,00

1 ay

2014 ve 2015 yılları için, ayrıca 29. madde belgeleri verilinceye kadar faaliyetler durdurulmuştur.

11. maddesinin üçüncü fıkrası

21.116,00

1 ay

Mahallinde tetkik heyetinin söz konusu sahada mahallinde tetkik yapılacağını Çetin ERKİŞİ’ye bildirmesine karşın mahallinde tetkik işlemine katılım olmaması nedeniyle

29. maddesinin birinci fıkrası

Süresiz

Sahada mevcut ocakta can ve mal güvenliği açısından ocak girişine ve şev üstlerine tel örgü çekilerek gerekli yerlere uyarı-ikaz levhalarının konulması gerekmektedir.

40

Bilecik

200902535

ISMİL İNŞAAT MADEN NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

13. maddesi

20/02/2016 -E.802372

2.972,20

1 ay

Yatırılmayan Çevre ile Uyum Teminatları ile ilgili olarak 2011 yılı için mevcut işletme ruhsat teminatı olan-TL,

29.304,00-TL

1 ay

2013 ve 2014 yılları için iki adet 2015 yılına ait ruhsat teminatı tutarı

29. maddesi

43.956,00

1 ay

Süreleri içerisinde verilmeyen 2012, 2013 ve 2014 yılları İFBF ve SBF’ları için 2015 yılına ait ruhsat teminatı tutarı ayrıca 29. madde belgeleri verilinceye kadar faaliyetler durdurulmuştur.

24. maddesinin on ikinci fıkrası

52.790,00

1 ay

Kalker işletme izninin 28.09.2010 tarihinde düzenlenmesine karşın tetkik tarihine kadar sahada herhangi bir üretim faaliyetinde bulunulmadığının tespit edilmesi nedeniyle

41

Yozgat

200900798

AKDORA İnş. Taah. Mad. Nak. San. Tic.

24. maddenin

12. fıkrası,10. maddenin 5. fıkrası,12. maddenin 4. fıkrası, Geçici

21. madde

17.08.2017-425416

219.506,00

1 ay

Maden Kanununun 24. Maddesinin 12. Fıkrası gereği 54.812,00 TL, 2010 ve 2011 yıllarında üretilen 79.306,00 ton kalkerin  Genel Müdürlüğümüze beyan edilmemesi nedeniyle Kanunun 12. Maddesinin 4. Fıkrası  gereği 110.195,00 TL, 20/04/2010-02/05/2012 tarihleri arasında teknik nezaretçi olarak görev yapan İbrahim YALÇIN'a ait nezaretçi defterinin ibraz edilmemesi nedeniyle Kanunun 10. Maddesinin 5. Fıkrası gereği 2 21.925,00 TL  2012, 2013 ve 2014  yılları çevre ile uyum teminatlarının yatırılmaması nedeniyle Geçici 21. Maddesi  gereği 32.574,00 TL olmak üzere toplam 219.506,00 TL (İkiyüzondokuzbin beşyüzaltı Türklirası) idari para cezası uygulanmıştır. Ruhsat sahasında, Y:692900-X:4392086 koordinatındaki ocakta basamak yüksekliğinin 25-30 metre olması nedeniyle 3213 sayılı Maden Kanununun 32. Maddesi gereği en geç 1 yıl içinde gerekli emniyet tedbirlerini alınması, işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, tüm yasal sorumluluklar tarafınıza ait olmak üzere söz konusu tedbirler Valilik tarafından yerine getirilecektir. Yapılan masraflar, ruhsat ve çevre ile uyum teminatınızdan karşılanacak, teminatların yeterli olmaması durumunda eksik kalan masraflar 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilecektir.

42

Yozgat

69993

EMDA İNŞAAT SANAYİ VE MADEN TİC. LTD. ŞTİ.

29. maddenin 4. fıkrası

22/08/2017-426140

31.674,00

1 ay

2015 ve 2016 yıllarına ait işletme faaliyet raporlarının Genel Müdürlüğümüze verilmemesi nedeniyle

24. maddenin 12. fıkrası

52.790,00

1 ay

2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan üretim miktarları toplamının (1.000 ton) projede beyan edilen miktarın %10’nundan (20.000 ton) az olması nedeniyle

43

Kars

200903010

SILFALT İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

29. maddenin 4. fıkrası

22.08.2017-426136

32.887,00

1 ay

2016 yılına ait işletme faaliyet raporlarının Genel Müdürlüğümüze verilmemesi nedeniyle

44

Kars

200903010

SILFALT İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10. madde

26/12/2017-449167

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

45

Samsun

20055898

KELEŞOĞLU-KATOĞLU MA İNŞ. NAK. TURZ. SAN TİC. LTD. ŞTİ

10. MADDE

26.12.2017-449118

---

2 AY

KEP adresinin bildirilmesi

46

Uşak

38965

USAŞ UĞUR SERDAROĞLU İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

10. MADDE

26.12.2017-449062

---

2 AY

KEP adresinin bildirilmesi

47

Konya

200611069

AS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29. maddenin 4. fıkrası

16.08.2017-424891

32.887,00

1 ay

2016 yılına ait işletme faaliyet raporlarının Genel Müdürlüğümüze verilmemesi nedeniyle

48

Konya

200906431

HUGLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

29. maddenin 1. fıkrası, Yönetmelik 36. madde

22.06.2017-417845

84.464,00

1 ay

Sahada açılan ocaktaki şev yüksekliklerinin, tarafınıza yapılan tebligattan itibaren 6 ay içerisinde düşürülmemiş olması ve ocakta can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmamış olması nedeniyle, 3213 sayılı Maden Kanununun 29. Maddesinin 1. Fıkrası gereği 52.790,00 TL, 50.000 ton üretim yapılan 2015 yılı faaliyet bilgi formu ekindeki imalat haritasında teknik nezaretçi imzasının bulunmaması nedeniyle Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği 31.674,00 TL idari para cezası uygulanması ruhsat sahasında şev yüksekliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle sahadaki üretim faaliyetlerinin durdurulması ve yalnızca işletme güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve 2015 yılı imalat haritasında eksik olan şev altı ve şev üstü kotlarının Kanunun 10. maddesi kapsamında yazımızın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanarak haritanın revize edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili madde gereği idari para cezası uygulanacaktır.

49

Konya

20050911

CEVAHİROĞLU MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ

29. maddenin 1. ve

4. fıkraları, 10. maddenin

5. fıkrası

24.08.2017-426957

109.624,00

1 ay

Tarafınıza yapılan tebligattan (30/03/2013) itibaren 6 ay içinde Y:573637-X:4172748 ve Y:573527-X:4172635 koordinatlarındaki ocaklarda işletme güvenliği açısından tehlikeli durumun devam etmesi nedeniyle, 3213 sayılı Maden Kanununun 29. Maddesinin 1. Fıkrası gereği 54.812,00 TL, 2014 yılı satış bilgi formunun Genel Müdürlüğümüze verilmemesi nedeniyle29. maddesinin dördüncü fıkrası gereği 32.887,00 TL, önceki teknik nezaretçiye ait defterin (2012 yılı üretiminin yapıldığı dönem) ibraz edilmemesi nedeniyle Kanunun 10. Maddesinin 5. Fıkrası gereği 21.925,00 TL (idari para cezası uygulanması, 24. maddenin 2. fıkrası gereği yazının tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgenin tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ilgili madde gereği işlem yapılacağı, verilmeyen 2014 yılı satış bilgi formunun ve son durum imalat haritasının 2 ay içinde Genel Müdürlüğümüze verilmesi hususunda ruhsat sahibine yazı yazılması, yazımızın tebliğ tarihinden iki ay içinde Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, Kanunun 10. Maddesinin 4.fıkrası gereği işlem yapılacağı, Y:573637-X:4172748 ve Y:573527-X:4172635 koordinatlarındaki ocaklarda işletme güvenliği açısından tehlikeli durumun devam etmesi nedeniyle sahadaki üretim faaliyetlerinin durdurulması ve yalnızca işletme güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması

50

Samsun

72603

Kalaycıoğlu İnş. Emlak Maden Taah. Tic. Ltd. Şti.

10. madde

26/12/2017-449058

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

51

Yozgat

81795

BÜYÜKGÖZ TARIM HAYVAN ÜRÜN YEM UN MAD.SAN. VE TİC LTD ŞTİ

29/11/2017-444145

Esas No:2017/1214 ile Yozgat İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkeme tarafından 01/11/2017 tarihli kararı gereği Sicil:81795 sayılı ruhsatı ile ilgili yapılan iptal işlemi iptal edilmiş olup söz ruhsat sahası uhdenizde yürürlüktedir.

52

Manisa

200702842

OSMAN FIRAT

Geçici 21. madde,

29. maddenin

1. ve 4. fıkraları,

24. maddenin

12. fıkrası,

15.12.2017-447259

223.693,00

1 ay

Genel Müdürlüğümüze verilmeyen 2012 ve 2013 yılları işletme faaliyet raporları için tarafınıza 22/07/2014 tarih ve 352891 sayılı yazımız ile daha önce tamamlanmayan ve iki katına çıkartılan ruhsat teminatının, 2012 ve 2013 yıllarına ait işletme faaliyet raporlarının Genel Müdürlüğümüze verilmemesi nedeniyle iki kez irat kaydedilmesi için 66.530,00 TL olarak güncellenmesi ve yazının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde yatırılması gerektiğinin belirtildiği ancak yapılan incelemede söz konusu miktarın yatırıldığına dair bir belge bulunamadığı, bu nedenle 3213 sayılı Maden Kanununun Geçici 21. maddesi gereği 66.530,00 TL, 30/10/2013 tarih ve 701537 sayılı yazımız ile mevcut ocaktaki şev yüksekliğinin işletme güvenliği açısından uygun hale getirilmesi için tarafınıza 6 ay süre verildiği ancak tetkik tarihinde mevcut ocakta şev yüksekliğinin projesine uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden  3213 sayılı Maden Kanunun 29. Maddesinin 1. Fıkrasındaki hüküm çerçevesinde işlem yapılarak 2017 yılı yeniden değerleme oranı kapsamında 54.812,00 TL (ellidörtbinsekiz yüzonikitürklirası), Genel Müdürlüğümüze verilmeyen 2014 yılı işletme faaliyet raporu için 3213 sayılı Maden Kanununun Geçici 21. maddesi gereği 14.652,00 TL (ondörtbinaltıyüzelliiki türklirası), Genel Müdürlüğümüze verilmeyen 2016 yılı işletme faaliyet raporu için 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29. maddesinin dördüncü fıkrasındaki hükmü çerçevesinde işlem yapılarak 2017 yılı yeniden değerleme oranı kapsamında 32.887,00 TL (otuzikibinsekizyüz seksenyeditürklirası), ruhsat sahasında 2011 yılından sonra üretim faaliyetinde bulunulmaması nedeniyle 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24.maddesinin on ikinci fıkrasındaki “hüküm çerçevesinde işlem yapılarak 2017 yılı yeniden değerleme oranı kapsamında 54.812,00 TL (ellidörtbinsekizyüz onikitürklirası) idari para cezası uygulanması ve ruhsat sahasındaki Y:559718-X:4326239 koordinatlarında açılmış ocakta basamak yüksekliğinin 20 - 30 metre arasında değişmesi, basamak genişliğinin yok denecek kadar az olması, basamakların akan malzeme ile dolmuş olması, çevre ile uyum ve restorasyon faaliyetlerinin yapılamamış olması, işletme projesine istinaden gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle 3213 sayılı Maden Kanununun 32. Maddesi gereği en geç 1 yıl içinde gerekli emniyet tedbirlerini alınması, işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, tüm yasal sorumluluklar tarafınıza ait olmak üzere söz konusu tedbirler Valilik tarafından yerine getirilecektir. Yapılan masraflar, ruhsat ve çevre ile uyum teminatınızdan karşılanacak, teminatların yeterli olmaması durumunda eksik kalan masraflar 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilecektir.

53

Manisa

66791

Bahri ÖZKAN

29. maddenin 1. fıkrası

15.12.2017-447104

6 ay

Y:571620 -X:4303294 koordinatında açılan ocağın basamak yüksekliğinin 20-24 metre arasında olması, bu durumun da işletme güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle 3213 Sayılı Maden Kanununun 29. maddesinin 1. fıkrası gereği yazımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde; mevcut ocaktaki basamakların işletme projesine uygun hale getirilmesi ve mevcut ocağın güney-batı kısmındaki şev üstlerinin tel örgü veya taş set ile çevrilmesi ve bu bölgeye uyarı levhalarının konulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili Kanun maddesi gereği yeniden değerleme oranına göre idari para cezası uygulanarak bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar sahadaki üretim faaliyetleriniz durdurulacaktır.

54

Bingöl

82831

YEŞİLOVA İNŞAAT TEMİZLİK YAKIT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA TURİZM TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

10 ncu maddenin

4 ncü fıkrası

27/12/2017-449516

2 ay

3213 sayılı Maden Kanununun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereği iki ay içerisinde tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizin Genel Müdürlüğümüze bildirilmemesi halinde, 3213 sayılı Maden Kanununun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrası ile Maden Yönetmeliğinin Geçici 10 uncu maddesi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

55

Bitlis

200901968

FERPA YOL YAPI MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10 ncu maddenin

4 ncü fıkrası

26/12/2017-449162

3213 sayılı Maden Kanununun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereği iki ay içerisinde tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizin Genel Müdürlüğümüze bildirilmemesi halinde, 3213 sayılı Maden Kanununun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrası ile Maden Yönetmeliğinin Geçici 10 uncu maddesi hükümleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

56

Eskişehir

20067360

BATI MAD. İNŞ. TAAH. NAK. DEMİR ÇELİK KİM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ

11. maddesinin üçüncü fıkrası

25/09/2017-434023

21.925 TL

S.20067360 sayılı II(a) grubu maden işletme ruhsat sahasının yapılacak olan mahallinde tetkikine firmanızın yetkilisi/vekili katılım sağlanmadığından

57

Eskişehir

20067358

BATI MAD. İNŞ. TAAH. NAK. DEMİR ÇELİK KİM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ

29. madde

13/07/2017-419940

32.887 TL

2016 yılı 29. madde belgelerinin süresi içerisinde verilmemesi

58

Eskişehir

20067360

BATI MAD. İNŞ. TAAH. NAK. DEMİR ÇELİK KİM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ

29. madde

13/07/2017-419940

32.887 TL

2016 yılı 29. madde belgelerinin süresi içerisinde verilmemesi

59

Burdur

64856

Tekinler Kireç San. ve Tic. A.Ş.

29. MADDE

13/07/2017-419910

32.887 TL

2016 yılı 29. madde belgelerinin süresi içerisinde verilmemesi

60

Eskişehir

67411

Atagün Taah. Tic. San. Egt. Hizm. Ltd. Şti.

29. madde

13/07/2017-419934

32.887 TL

2016 yılı 29. madde belgelerinin süresi içerisinde verilmemesi

61

Artvin

201000447

Odisan Ortadoğu İnş. Ve San. Tic. A.Ş.

29. MADDE

13.07.2017

25.422 TL

2012 ve 2013 yılları 29. madde belgelerinin süresi içerisinde verilmemesi

62

DÜZCE

20057253

YD MADENCİLİK A.Ş.

29. MADDE

17.08.2017-425356

32.887 TL

3213 sayılı Maden Kanununun 29. Maddesinin 4. Fıkrasında “ Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL. idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur” hükmü bulunmaktadır.  Bu nedenle tarafınıza 2017 yılı için güncellenmiş 32.887 TL. (otuzikibin sekizyüz seksenyedi lira) idari para cezası uygulanması,

63

Samsun

71827

Teba Beton Mad. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

12. madde

29.12.2017-450339

2.071.225,37 TL

1 ay

Sahayla ilgili olarak yapılan ölçüm neticesinde (ruhsat içi + ruhsat dışı) boşaltılan hacmin 161.160,91 m3 mıcırın boşaltıldığı, ruhsat dışından boşaltılan hacmin 66.548,90 ton olduğu, ruhsat içi boşaltılan hacmin 232.812,15 ton olduğu tespit edildiğinden ve 2016 yılı ocakbaşı satış fiyatının güncelleme oranı (%3,83+14,47) doğrultusunda arttırılması sonucunda ocakbaşı satış fiyatı 10,697 TL alınmış

54.812,00 TL

Gerçekleştirilen üretimin Genel Müdürlüğümüze beyan edilmediği tespit edildiğinden Maden Kanunu’nun 10. Maddesinde yer alan “Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlâli halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlâl edilmesi halinde ruhsat iptal edilir.” hüküm gereği idari para cezasının uygulanması,

54.812,00 TL

Sahada projesine aykırı faaliyette bulunduğu, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edildiğinden idari para cezası uygulanması,

32.887 TL

2016 yılına ait İşletme Faaliyet Raporunun verilmediği tespit edildiğinden idari para cezası uygulanması,

54.812,00 TL

Ruhsat sahası için 2008 yılından sonra üretim yapılmadığı tespit edildiğinden Maden Kanununun 24. maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen hâller dışında üç yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu üç yıllık süre içinde yapılan toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %10’undan az olması hâlinde de bu hüküm uygulanır. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu fıkraya aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi hâlinde ise ruhsat iptal edilir. Ancak işletme projesinde, işletme izninin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiş ise idari para cezası uygulanmaz ve ruhsat iptal edilmez” hükmü gereği idari para cezasının uygulanması

64

Konya

200903010

KOZAGAÇ MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

10. madde

27/12/2017-449353

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

65

Konya

200611069

AS İNSAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10. madde

25/12/2017-448991

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

66

Mersin

80214

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

7. madde

28/09/2015-700427

10.770,00

1 ay

Y:638250-X:4095255 koordinatında tel kesme ile blok mermer üretimi yapılan alan için 7. madde izinlerinin alınmamış olması nedeniyle,6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 7. ve 13. maddeleri kapsamında işlem yapılarak Geçici 21. maddesi gereğince irat kaydedilecek teminat miktarı kadar idari para cezasının uygulanması Genel Müdürlüğümüzün 28/09/2015 tarih ve E.700427 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur.

13. madde

14.652,00

1 ay

2013 yılı çevre ile uyum teminatının yatırılmaması nedeniyle,6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 7. ve 13. maddeleri kapsamında işlem yapılarak Geçici 21. maddesi gereğince irat kaydedilecek teminat miktarı kadar idari para cezasının uygulanması Genel Müdürlüğümüzün 28/09/2015 tarih ve E.700427 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur.

10. madde

28.12.2017-449736

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

67

İstanbul

9851

TANPA MADENCİLİK TRANSPORT VE PAZ. TİC. A.Ş.

10. madde

27.12.2017-449514

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

68

Mersin

80915

ÇUKUROVATAS HAZIR BETON MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

10. madde

28.12.2017-449739

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

69

İstanbul

69763

GIS İNŞ. MADEN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

10. madde

28.12.2017-449732

---

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

70

İZMİR

200808190

LOTUS MÜTEAHHİTLİK PLANLAMA İNŞ. MÜH. ENEJ. MAD. VE TAŞ. A.Ş.

10. MADDE

27.12.2017-449573

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

71

İZMİR

84032

LOTUS MÜTEAHHİTLİK PLANLAMA İNŞ. MÜH. ENEJ. MAD. VE TAŞ. A.Ş.

10. MADDE

27.12.2017-449489

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

72

İZMİR

84032

LOTUS MÜTEAHHİTLİK PLANLAMA İNŞ. MÜH. ENEJ. MAD.VE TAŞ. A.Ş.

29. MADDESİNİN

4. FIKRASI

08.8.2017-422947

32.887 TL

2016 yılı 29. madde belgelerinin süresi içerisinde verilmemesi

73

İZMİR

200808190

LOTUS MÜTEAHHİTLİK PLANLAMA İNŞ. MÜH. ENEJ. MAD. VE TAŞ. A.Ş.

29. MADDESİNİN

4. FIKRASI

09.08.2017-423137

32.887 TL

2016 yılı 29. madde belgelerinin süresi içerisinde verilmemesi

74

İZMİR

72753

KARCAN MAD. AKAR. İNŞ GIDA TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

10. MADDE

27.12.2017-449272

2 AY

KEP adresinin bildirilmesi

75

İZMİR

53951

CHM MADENCİLİK HAFRİYAT İNŞAAT TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDENİN

1. FIKRASI

03.08.2017-422215

21.925 TL

1 ay

2017 Ruhsat bedeli

76

Çankırı

200703718

Yağmur İnş.Mad. Tur. Nak. Gıda Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.

29-4 İdarî Para Cezası

08/12/2017-445676 (dış yazımız)

37.646,00 TL

1 ay

(Ceza için), 32. Madde için 1 yıl

08/12/2017-445676 sayılı dış yazımızda 2017 yılı için 32.887,00 TL olan 29-4 İdarî para cezası tebliğ edilemediğinden 2018 yılı cezasına (37.646,00 TL'ye) güncellenmelidir.

77

Edirne

ER:2533173

Abdullah Yapıcı-Asyapı Mad. Hazır Beton İnş. Taah. Akaryakıt Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12. madde

27/12/2017-449445

891.924,62 TL

1 ay

ER:2533173 sayılı ihalelik II. grup sahada temsili Y:460162-X:4530673 koordinatında firma tarafından ruhsat ve hukuku bulunmadan yapılan 50.530,82 ton bazalt madeni (40.424,66 ton bazalt mıcır, 10.106,16 ton bazalt-dolgu) üretimi ve sevkiyatı için toplam 891.924,62 TL (SekizyüzDoksanBirbin DokuzyüzYirmiDört lira Altmışİki kuruş ) idarî para cezası uygulanmıştır.

78

Amasya

79370

AS İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

29. Maddesinin

4. fıkrası,

13/09/2017-431422

32.887,00

1 ay

İdari para cezası, üretim faaliyeti durdurma

79

Ankara

57800

SAHA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10. maddesinin

3. fıkrası

21/07/2017 - 420707

21.925,00

80

Ankara

81686

TARIK ÜNLÜ HAFR. NAK. İNŞ. TAAH. MADEN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10. maddesinin

4. fıkrası ile

13. maddesinin

2. fıkrası

26/12/2017-449088

2 ay

2 ay süre verildi

81

Ankara

81686

TARIK ÜNLÜ HAFR. NAK. İNŞ. TAAH. MADEN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11. maddesinin

3. fıkrası

29/12/2017-449999

21.925,00

1 ay

İdari para cezası

82

Ankara

20052534

TİMSAN İNŞ. TİC. VE MAD. LTD. ŞTİ..

7. madde, 12. Maddenin 7. Fıkrası,

29. Maddesinin

1. fıkrası,

19/09/2017 - 433045

109.624,00

1 ay

İdari para cezası, üretim faaliyeti durdurma

83

Ankara

200611866

YILMAZLAR PET. NAK. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29. maddesinin

4. fıkrası

13/07/2017-419821

32.887,00

1 ay

İdari para cezası, üretim faaliyeti durdurma

84

Ankara

200701711

ÇOLAKOĞLU İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

29. maddesinin

 4. fıkrası

07/07/2017-419397

32.887,00

1 ay

İdari para cezası, üretim faaliyeti durdurma

85

Ankara

201003203

DORE MAD. İNŞ. TAŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

29. maddesinin

4. fıkrası

13/07/2017-419806

32.887,00

1 ay

İdari para cezası, üretim faaliyeti durdurma

86

Balıkesir

20057975

Ali EREN

32-3 Uyarı, 29-1,

4 İdarî Para Cezası

08/09/2017-429699

85.486,00

32-3 için 1 yıl cezalar için 1 ay süre verilmiştir.

İdarî para cezası, 32-3 sahada 1 yıl içinde gerekli tedbirlerin alınması.

87

Mersin

200805041

İMPARATOR İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

10 maddenin beşinci fıkrası

02/02/2018-405230

25.098,00 TL

1 ay

Noter onayı olmayan nezaretçi deftri tutulması

29.maddenin birinci fıkrası

6 ay

6 (altı) ay içinde; Y:600262-X:4049230 temsili koordinatlarındaki ocak alanının basamak yüksekliğinin işletme açısından tehlike arz etmeyecek duruma getirilmesi, uygun ocak geometrisinin oluşturularak projeye aykırı faaliyetlerin giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 3213 sayılı Maden Kanununun 29’ncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tarafınıza 2018 yılı yeniden değerleme oranına göre 62.743,00 TL (altmışikibinyediyüzkırküç Türk Lirası) idari para cezası uygulanarak bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar sahadaki üretim faaliyetleriniz durdurulacaktır.

10 maddenin dördüncü fıkrası

2 ay

En geç 2 (iki) ay içinde; 2015 (Dönem Başı Stok:125.820,90 ton, Üretim:275.000,00 ton, Satış:146.156,38 ton, Stok:254.664,54 ton) ve 2016 (Dönem Başı Stok:254.664,54 ton,  Üretim:375.108,00 ton, Satış:375.108,00 ton, Stok:254.664,54 ton) olarak ait revize 29. Madde belgelerinin Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bahsedilen hüküm gereği, 2018 yılı yeniden değerleme oranına göre 25.098,00 TL (yirmibeşbindoksansekiz Lira) idari para cezası uygulanacaktır.

10. madde

2 AY

KEP adresinin bildirilmesi

88

Balıkesir

200703637

KRT MADENCİLİK SAN. VE TİC. AŞ

10. Madde

27/12/2017-449492

2 AY

KEP adresinin bildirilmesi

89

Uşak

80257

(İFLAS HAL.) USMER USAŞ MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

24. maddenin ikinci fıkrası

02/02/2018-405252

3 ay

Temdit işletme ruhsat talebi ile ilgili 22 kapsamında borcu yoktur belgesinin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir Aksi takdirde ruhsatınız iptal edilecektir.

90

Sakarya

12689

Kalaycıoğlu İnş. Emlak Maden Taah. Tic. Ltd. Şti.

10. madde

05/01/2018-400901

2 ay

KEP adresinin bildirilmesi

91

Konya

47396

Tasf.Hal.Bülmaden Bülüç Mad. San.ve Tic. A.Ş.

13. maddenin birinci fıkrası

16.10.2017-437607

43.850,00TL

1 ay

2016 yılı ruhsat bedelinin eksik yatırılması ve 2017 yılı ruhsat bedelinin yatırılmaması nedeniyle 2x21.950,00=43.850,00TL (kırküç binsekizyüzelli Türk Lirası) idari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 16/10/2017 tarih ve E.437607 sayılı yazıları ile uygun bulunmuş, ayrıca II(a) grubu(dolomit) ruhsat sahası 99,99 hektara küçültülmüştür.

92

Ordu

79536

Ataç Tarım Ltd. Şti.

13. maddenin birinci fıkrası

03.11.2017-440660

21.116,00 TL

2016 yılı ruhsat bedelinin yatırılmadığı tespit edildiğinden, alınan 08/06/2016 tarih ve 806955 sayılı Makam Oluru ile tarafınıza 21.116,00 TL idari para cezası uygulandığına dair yazılan yazılarımızın şirketinize tebliğ edilememesi nedeniyle 08/12/2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan ile tebliğ edilmiştir. Sicil:79536 sayılı saha ile ilgili olarak sistem kayıtlarının incelenmesi neticesinde, 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında; verilen 3 (üç) aylık süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmadığı tespit edildiğinden ruhsatınız 15/03/2017 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir.

93

Konya

70818

Soğukdere Mad. Tah. İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

29. maddesi kapsamında,

24. maddenin

 onikinci fıkrası

18.09.2017-432522

87.699,00 TL

1 ay

Sahada 2011, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında üretim yapılmadığı tespit edildiğinden, Kanunun 24. maddenin onikinci fıkrası hükmü gereği 54.812,00 TL (Ellidörtbinsekizyüz onikiTürkLirası) idari para uygulanması, ruhsatın yürürlüğü 06/09/2016 tarihinde sona erdiğinden sahada üretim faaliyetlerine başlanması gerektiği konusunda uyarı yapılmasına gerek olmadığı, 29. maddesi kapsamında; 2015 yılına ait satış bilgi formu Genel Müdürlüğümüze tevdii edilmediğinden 32.887,00 TL (Otuzikibinsekizyüzseksenyedi TürkLirası) idari para cezası uygulanması, 24/3. ve 32. maddeleri kapsamında; ruhsat süresinin 05/09/2016 tarihinde sona ermesine karşın temdit talebinde bulunulmadığından ruhsatın 06/09/2016 tarihi itibariyle İPTAL edilmiş olup, tarafınıza Tahakkuk eden 87.699,00 TL (SeksenyedibinaltıyüzdoksandokuzTürkLirası) idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

94

Konya

43590

Yesa Mer. Mad. ve İnş. Tic. Ltd. Şti.

13. maddenin birinci fıkrası, 12. maddenin yedinci fıkrası, 16/10. maddesi kapsamında

18.07.2017-805201

91.739,40 TL

1 ay

12/7. maddesi kapsamında; sahada üretim faaliyetlerinin Y:454900, X:4216770 temsili koordinatlarında mevcut işletme izin alanı dışına taştığı tespit edilmesi nedeniyle 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüzyirmibeş TürkLirası) idari para cezasının uygulanması,13. maddesi kapsamında; 2016 yılına ait ruhsat bedelleri ödenmediğinden ilgili Kanun Maddesi değişikliği gereğince 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüzyirmibeş TürkLirası) idari para cezası uygulanması, 16/10. maddesi kapsamında; I(a) grubu-Ariyet malzemesi üretimi yapılan kısımdan hesaplamalarda 14.690 ton ariyet malzemesinin üretilip sevk edildiği, ancak 16. Madde kapsamında üretimin izin alınmadan yapılmış olması nedeniyle 14.690 ton I(a) grubu ariyet malzemesi üretim miktarına Konya ili I(a) grubu ariyet malzemesi 2015 yılı ortalama ocak başı satış fiyatı (Ariyet Malzemesi birim fiyatı Karatay (Meram) Bölgesi esas alınarak 1,63 TL/ton olarak uygulanmasının uygun olduğu), 14.690,0 tonX1,63 TL/ton X 2 katı = 47.889,40 TL İdari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 18/07/2017 tarih ve 805201 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur.Tarafınıza tahakkuk eden  91.739,40 TL (Doksanbirbin yediyüz otuzdokuz TürkLirası, kırkKuruş) idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

95

Konya

79806

Karmer Mermer Tur. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

11. maddenin üçüncü fıkrası

05.09.2017-427987

21.925,00 TL

1 ay

Bakanlığımız heyetince yapılmak istenen mahallinde tetkike katılmamanız nedeniyle ruhsat sahanızın tetkikinin yapılamadığından dolayı 11. Maddesinin üçüncü fıkrasında “Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi hâlinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı hâlinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.” hüküm gereği, tetkike katılım olmaması nedeniyle tarafınıza 2017 yılı güncel değer üzerinden 21.925,00 TL (yirmibirbindokuzyüzbirmibeş Türk Lirası) tutarındaki idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezasını 1 ay içinde yatırmanız, ayrıca bu fiilin tekrarı hâlinde ise tarafınıza iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

96

Tekirdağ

200706703

NAZAR İNŞ VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

7. madde, 12. maddenin yedinci fıkrası ve 31. maddesi kapsamında

18/08/2017-425732

91.739,40 TL

1 ay

7. maddesi kapsamında; sahada Y:567870-X:454265 koordinatları dahilinde açılmış ocağın kısmen 7. madde izin alanları dışına taşmış olması nedeniyle 32.887,00 TL (OtuzikibinsekizyüzseksenyediTürkLirası) idari para cezası uygulanması, 12/7. maddesi kapsamında; Y:615000-X:4122920 temsili koordinatlarındaki üretim faaliyetlerinin mevcut işletme izin alanı dışına taştığı tespit edilmesi nedeniyle 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuz yüzyirmibeş TürkLirası) idari para cezasının uygulanması, Mevcut işletme izin alanı ve 7. madde izin alanları dışında faaliyetlerde bulunulmaması gerekmektedir. 31. maddesi kapsamında; son olarak Ercan ÖZGÜN teknik nezaretçi olarak atandığı,  03/12/2010 tarihli Maden Mühendisleri Odası Onaylı defterin düzenli tutulduğu ancak defterin noter onaylı olmaması nedeniyle uygun olmadığı tespit edildiğinden 21.925,00 TL (Yirmibirbin dokuzyüzyirmibeş TürkLirası) idari para cezası uygulanmıştır. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

97

Muğla

20055953

Cem Selim GÜNDAY

13. madde ve 29. maddesi kapsamında

21/09/2016-810247

46.326,00 TL

1 ay

2014 yılı Çevre ile Uyum Teminatı yatırılmadığından 2015 yılı güncel ruhsat teminat tutarı olan 14.652,00 TL (OndörtbinaltıyüzelliikiTürkLirası) ve 2015 yılına ait satış bilgi formu Genel Müdürlüğümüze tevdii edilmediğinden 31.674,00 TL (Otuzbirbinaltıyüzyetmişdört TürkLirası) idari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 21/09/2016 tarih ve 810247 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

98

Nevşehir

72906

Yılmaz Madencilik End. Nakl. Tic. Ve San. Ltd. Şti.

13. madde kapsamında

21/09/2016-810247

38.402,00 TL

1 ay

2012, 2013 ve 2015 yılları Çevre İle Uyum Teminatlarının eksik olduğu, mevcut teminatın irad kaydedilerek güncel teminat miktarı (11.875,00TL) üzerinden yatırılmasının istendiği, teminat verilen sürede tamamlanmaması üzerine iki katı olarak tamamlanmak üzere ikinci bir yazı yazıldığı, ancak bu yazımızın tebliğ edilemediği, daha sonra ruhsat iptallik duruma düştüğünden 2012 yılı Çevre ile Uyum Teminatı yatırılmaması nedeniyle 11.875,00x2= 23.750,00TL ruhsat teminat tutarı kadar İdari para cezası uygulanması, 2013 yılı Çevre ile Uyum Teminatları yatırılmaması nedeniyle güncel ruhsat teminat tutarı kadar 14.652,00TL İdari para cezası uygulanması, Genel Müdürlüğümüzün 18/12/2016 tarih ve 814200 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

99

Konya

72337

Cevahiroğlu Mad. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29. maddesi kapsamında

21/04/2017 - 802625

65.774,00 TL

1 ay

Ruhsata ait 2014 ve 2015 yılları 29. madde belgeleri verilmediğinden 29. madde gereği 6592 sayılı Kanunun değişikliği kapsamında 2X32.887,00TL= 65.774,00TL (Atmışbeşbin yediyüzyetmişdörtTürkLirası) idari para cezası uygulanması Genel Müdürlüğümüzün 21/04/2017 tarih ve 802625 sayılı Oluru ile uygun bulunmuştur. Tarafınıza tahakkuk eden idari para cezalarının yatırılması gerekmektedir.

100

Muğla

20060641

Vedat USLU

10/6., 29/1. ve 31.maddeleri kapsamında

21/09/2016-810247

109.624,00 TL

1 ay

Sahada Y:613058-X:4087906 temsili koordinatında 3 kademeden oluşan ocakta şev yüksekliklerinin tehlikeli olduğu, verilen 6 aylık sürede basamak genişliği ve yüksekliğinin işletme projesinde belirtilen değerlere çekilerek güvenli hale getirilmediği,  Daimi nezaretçi atamasının mevcut olduğu, 03/01/2017 -14/03/2017 tarihleri arasında tutulan eski nezaretçi defterinin heyete sunulmadığı, kaybolduğuna dair beyan içeren 13/03/2017 tarihli jandarma tutanağının mevcut olduğu, Ayrıca Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 04/10/2017 tarih ve E.18524 sayılı yazıları ile ruhsat sahasında 28/09/2017 tarihinde daimi nezaretçi ataması olmadan üretim yapıldığı tespit edildiğinden tarafınıza  10/6., 29/1. ve 31.maddeler gereği İdari Para cezası uygulanmış, sahanızdaki üretime yönelik  faaliyetler durdurulmuştur.

1856/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ