23 Şubat 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30341

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Denizbank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Görele Seferli Eğitim Kültür Spor Turizm ve Tanıtım Vakfı (kısa adı: Görele Seferli Vakfı)

VAKFEDENLER: İhsan Geveze, Serkan Sefer, Fatih Seferoğlu, Adem Sefer, Saffet Sefer, Salih Tüysüz, Cebrail Sefer, Mehmet Sefer, Derya Sefer, Nuri Sefer, Salih Sefer, Mustafa Sefer, Ramazan Sefer, Emre Sefer, Hasan Tüysüzoğlu, Burhan Tütüncü, Mehmet Sefer, Nizamettin Sefer, Dursun İmzalı, Mehmet Tüysüz, Uğur Sefer, Ahmet Tüysüz, İbrahim Sefer, İskender Tüysüzoğlu, Ergün Ahmet Sefer

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.12.2017 tarih ve E: 2017/36,      K: 2017/400 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Görele Seferli coğrafi bölgesinde yaşayan ve bu bölgeden yurt içi ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın her türlü dini, tarihi ve kültürel değerlerimizi öğretmek, tanıtmak ve yaşatmak, mevcut ve gelecekteki iktisadi, doğal ve tarihi kaynaklarının değerlendirerek korunması geliştirilmesi kalkınma ve eğitim sorunlarının incelenmesi ve araştırılması, … ve senette yazılı hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Tapuda Pafta 3, Ada 770, Parsel 127 no’da kayıtlı, Namık Kemal Mahallesi Sabah Sokak No: 35/a Ümraniye/İstanbul adresindeki taşınmaz ile 15.000.00 TL. (OnbeşbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Görele Seferli köyü tüzel kişiliğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1693/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sabah Vakfı

VAKFEDENLER: Dilaver Hasdemir, Hayrullah Hasdemir, Mümtaz Hasdemir, Mustafa Hasdemir, Taner Hasdemir

VAKFIN İKAMETGAHI: Kocaeli

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gebze 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/01/2018 tarihinde kesinleşen 17/11/2017 tarihli ve E: 2017/127, K: 2017/288 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ekonomik ve mali bakımdan güçsüz durumda olan ihtiyaç sahiplerini desteklemek, güçlendirmek ve onların sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek adına çalışmalar yapmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1714/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 parseller, 5050 ada 4 parsel, 6243 ada 2 parsel, 6250 ada 1, 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1721/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

İlgililere duyurulur.

 

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Profesör

1

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Neonatoloji

Profesör

1

1722/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 23.02.2018

Son Başvuru Tarihi    : 09.03.2018

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

                               BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                            İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu         : (0 232) 4888144

İşletme Fakültesi                                                    : (0 232) 4888113

Hukuk Fakültesi                                                    : (0 232) 4888145

Fax                                                                         : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Prof. Dr. - Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

- Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji anabilim alanlarında mutfak kültürü, mutfak tarihi üzerine çalışmalara sahip olmak

İşletme Fakültesi

İşletme

Prof. Dr.

1

- Doçentliğini Pazarlama alanından almış olmak, Tüketim Kültürü Teorileri, Makro Pazarlama ve Nitel Araştırmalar konularında yayınları olması

Hukuk Fakültesi

-

Prof. Dr. - Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

- Anayasa Hukuku

1727/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\rr.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Denizbank Anonim Şirketinden:

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ