23 Şubat 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30341

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ (ZEYTİN İŞLEME VE SATIŞ BİNASI) SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


KFW-WB4-YAPIM-20 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-14 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-CEB-WB4-YAPIM-15 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET DIŞI MALLAR SATILACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


Supply of Equipment for Samsun Metals Metrology and Calibration Laboratory

(Re-Launch-Lot4)  EuropeAid/133365/IH/SUP/TR


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Elektrikli Kan Nakil Kutusu alımı, İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 19.03.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü / Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 19.03.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1733/1-1


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve bu alan üzerindeki binalar (TAŞINMAZ) bir bütün halinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKF VERME TARİHİ

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın ve bu alan üzerindeki binaların 45 (kırkbeş) yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi

1.500.000,-

5.000,-

23/03/2018

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve istenilen belgeler ile tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenen tutarlar iade edilmez.

4 - İhaleye konu taşınmaz hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli

İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - TAŞINMAZ’ın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler TAŞINMAZ’ın işletme hakkını alıp alamayacaklarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişiler en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70   Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

1739/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15900 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Ambarlık Köyü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06/03/2018 günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ambarlık Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı, nakliye işine teklif vereceklerdir.

9 - İhale ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1493/1-1


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 2.260,1 kg Foramsulfuran %30 + İodosulfuron methyl sodium %1 + İsoxadifen ethyl %30 WG aktif maddeli zirai mücadele ilacı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07/03/2018 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

1708/1-1


TAŞINMAZ (ZEYTİN İŞLEME VE SATIŞ BİNASI) SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz (Zeytin İşleme ve Satış Binası) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 13.03.2018 Salı günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

m²

İmar Planı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Umurbey Mah./Gemlik

147/12

Tamamı 1808,81 m²

(1211 m² bina)

Konut dışı kentsel çalışma alanı

2.100.000-TL

63.000-TL

09:00

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

o) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 13.03.2018 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

1522/1-1


KFW-WB4-YAPIM-20 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                            :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                         :  KFW-WB4-YAPIM-20

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı              :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                                :  İstanbul İlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                                   :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                          :  13 Şubat 2018

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Ilgaz İnşaat Tic. A.Ş.

18.950.000,00 TL

18.950.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Ilgaz İnşaat Tic. A.Ş.

18.950.000,00 TL

18.950.000,00 TL

2. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. & Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

21.418.000,00 TL

21.418.000,00 TL

3. Terra Yapı Üretim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

21.480.000,00 TL

21.480.000,00 TL

4. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

21.950.000,00 TL

21.950.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

1705/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-14 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                            :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                         :  AF-CEB-WB4-YAPIM-14

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı              :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                                :  İstanbul İlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                                   :  450 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                          :  13 Şubat 2018

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Terra Yapı Üretim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

19.940.000,00 TL

19.940.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. 77 İnşaat ve Taah. A.Ş.

19.100.000,00 TL

19.100.000,00 TL

2. Terra Yapı Üretim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

19.940.000,00 TL

19.940.000,00 TL

3. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

20.985.000,00 TL

20.985.000,00 TL

4.  Ilgın İnşaat İç ve Dış Tic. A.Ş.

21.453.000,00 TL

21.453.000,00 TL

5. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. & Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

23.195.000,00 TL

23.195.000,00 TL

6. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

23.400.000,00 TL

23.400.000,00 TL

7. İntaya İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.

24.800.000,00 TL

24.800.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

77 İnşaat ve Taah. A.Ş.

19.100.000,00 TL

İhale dokumanı, Bölüm I. Teklif Sahibine Talimatlar 26.1 (b) maddesi gereği teklif geçersiz sayılmıştır.

1706/1/1-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-15 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                            :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                         :  AF-CEB-WB4-YAPIM-15

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı              :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                                :  İstanbul İlinde 1 Adet Eğtim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                                   :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                          :  13 Şubat 2018

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Ilgaz İnşaat Tic. A.Ş.

17.600.000,00 TL

17.600.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Ilgaz İnşaat Tic. A.Ş.

17.600.000,00 TL

17.600.000,00 TL

2. Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve San. A.Ş.

17.880.000,00 TL

17.880.000,00 TL

3. Hayranoğulları İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.

18.580.056,00 TL

18.580.056,00 TL

4. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. & Sa-Fa Restorasyon San. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

20.318.000,00 TL

20.318.000,00 TL

5. Terra Yapı Üretim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

20.450.000,00 TL

20.450.000,00 TL

6. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

20.980.000,00 TL

20.980.000,00 TL

7. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

21.480.000,00 TL

21.480.000,00 TL

8. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

21.941.000,00 TL

21.941.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve San. A.Ş.

17.880.000,00 TL

İhale dokümanı, Teklif Bilgileri 16.3 maddesi gereği teklif geçersiz sayılmıştır.

1706/2/1-1


MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

T.T.K. ihtiyacı olarak 14 kalem muhtelif döküm alaşım elemanları alımı 4734 sayılı Kanunun 3/G maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/75531

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel:0-372 259 47 94     Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 

Muhtelif döküm alaşım elemanları temini

14 Kalem

b) Teslim yeri                                      :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait olacaktır.

c) Teslim süresi                                   :  Firmalar siparişi takiben Muhtelif döküm alaşım elemanlarına ait malzemeleri 30 takvim gün içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  13/03/2018 Salı - Saat 15.00

c) Dosya no                                        :  1812007

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte malzemeleri tanıtıcı teknik broşür veya katalogları vereceklerdir.

3.2 - Kontrol, muayene, kabul, teslim ve tesellüm bu şartname esasları dahilinde Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılacaktır.

3.3 - Malzemeler dış etkenlerden korunmuş olarak uygun ambalajlarında teslim edilecektir. Malzemeler bir yıl firma garantisi altında olacaktır.

3.4 - Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

3.5 - Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

3.6 - Kısmi teslimat yapılabilecektir.

3.7 - Gerektiğinde firmalardan denenmek üzere numune istenebilecektir. Değerlendirme bu deneme sonucuna göre yapılacaktır.

4 - Sipariş Miktarı ve Teslim Süresi:

4.1 - Firmalar malzemeleri 30 takvim gününde teslim edeceklerdir.

4.2 - Fatura kesimi ekli dağılım tablosuna uygun olarak İdari Şartnamedeki fatura bilgilerine göre yapılacaktır.

4.3 - Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 13/03/2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1704/1-1


HİZMET DIŞI MALLAR SATILACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda Niteliği, Türü ve Miktarı Belirtilen Hizmet Dışı Malların Satışı İhalesi Pazarlık Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                     Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası                  :  0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası                      :  0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi        :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 Adet İş Makinesi ve 9 Adet Hafif Vasıta Hizmet Dışı Malzeme Satışı Dosya No: 980-GLİ/2018-66

10 Adet

Makine İkmal Şube Müdürlüğü

30 Takvim Günü

 

3 - İhalenin;

 

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

1 Adet İş Makinesi ve 9 Adet Hafif Vasıta Hizmet Dışı Malzeme Satışı

13.03.2018

09:00

09:00

50,00 (Elli) TL

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer                   :  Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü                        :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü                  :  Sipariş Mektubu.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ Müdürlüğü- Satınalma Şube Müdürlüğü

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / KÜTAHYA

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

1699/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif kaynak işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                          :  2018/66619

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  0 356 275 35 30    Pbx.- 0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız muhtelif kaynak işleri Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  07/03/2018 Çarşamba günü, Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1494/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF YÜZER VASITA, MUHTELİF YAĞ, MUHTELİF PASLANMAZ, MUH. DEMİR ÇELİK, İNŞAAT DEMİRİ ve DEMİR ÇELİK TEL, MUHTELİF MOTOBİSİKLET MOTOSİKLET ve BİSİKLET, MUHTELİF AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, MUH. DEMİR ÇELİKLİ DOĞALGAZ SAYAÇLARI, YAKIT TANKI, YAĞ VARİLİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK CİHAZLAR, ELEKTRİK MOTORLARI, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR, PVC VE PLASTİK MALZEME, AHŞAP, LASTİK, ENERJİ KABLOSU DIŞ KILIFI, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, KONTEYNER, DİFERANSİYEL, SONDAJ BORUSU, TIR YER DORSESİ, KONVEYÖR VE RULO BANT LASTİĞİ, BETON ELEKTRİK DİREKLERİ, LİFT VS. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

06 MART 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

13 MART 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

20 MART 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

27 MART 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :  0 312 384 10 65 - 0 312 384 03 07 / 175-161

ALİAĞA HUR. MD.                      :  0 232 625 11 20 / 128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                :  0 318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                     :  0 262 341 37 97 / 124-126

1698/1-1


Supply of Equipment for Samsun Metals Metrology and Calibration Laboratory

(Re-Launch-Lot4)  EuropeAid/133365/IH/SUP/TR

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign Affairs, Directorate of European Union Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to award a supply contract for “Material Measurement and Calibration Equipment” in Samsun, Turkey. The tender dossier is available from Ministry of Science, Industry and Technology, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, (Eskişehir Yolu 7.Km), 2151.Cadde, No:154/A, Kat:7, Oda No:716 06510 Çankaya/Ankara, Turkey and will also be published on the Contracting Authority website:

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/.

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) on 30.04.2018. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Contracting Authority website:

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/.

1738/1/1-1

—————

Supply of Equipment for the Operation of 'Big Partnership of Small Industrialists'- Relaunch 2

EuropeAid/131547/IH/SUP/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs – Directorate of EU Financial Programmes intends to award a supply contract for Machinery and Equipment for Machinery Workshop in Tokat, Turkey. The tender dossier is available from Ministry of Science, Industry and Technology, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, (Eskişehir Yolu 7. Km), 2151. Cadde, No: 154/A, Kat: 7, Oda No: 716   06510 Çankaya/Ankara, Turkey

and will also be published on the Contracting Authority website:

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr.

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) on 30.04.2018.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Contracting Authority website:

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr.

1738/2/1-1

—————

Supply for 'Maraş Pepper Cluster' in the South-east Anatolia Region - Relaunch-4

EuropeAid/134213/IH/SUP/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Directorate of EU Financial Programmes intends to award a supply contract for Laboratory Equipment and Air Conditioner System in Kahramanmaraş, Turkey. The tender dossier is available from Ministry of Science, Industry and Technology, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, (Eskişehir Yolu 7.Km), 2151.Cadde, No:154/A, Kat:7, Oda No:716 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

and will also be published on the Contracting Authority website:

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr.

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) on 30.04.2018.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Contracting Authority website:

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr.

1738/3/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA

NO

DOSYA

NO

İLÇE

MAHALLE

KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

HAZİNE HİSSESİ

(m²)

VASFI

İMAR

DURUMU

TAHMİNİ

BEDEL (TL)

GECİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE

SAATİ

1

06020108016

ÇANKAYA

ÇAYYOLU

15605

1

1.303,00

1.303,00

TARLA

İDARİ SERVİS

ALANI

2.281.000,00

456.200,00

14:45

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 07.03.2018 tarihinde karşısında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüne göre sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekâletname aslını vermeleri,

c) Satın almak veya kiralamak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

İlan olunur.

1419/1-1


İHALE İPTAL İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

54.700 Kg. Pancar Boşaltma Makinası Muhtelif Parçalarının Çelik Konstrüksiyon İmalinin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                                               :  2018/57095

1 - İdarenin

a) Adresi                                                                :  Sivrihisar 2. Caddesi No: 1/29 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                                   :  0 222 230 27 39 (10 hat ) - 230 59 15

c) Elektronik posta adresi                                       :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

    (yayımlanmış ise)                                               :  -

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)          : Resmi Gazete 13.02.2018

3 - İhale iptal tarihi                                                 :  20.02.2018

4 - İptal nedeni veya nedenleri                               :  T.Ş.F.A.Ş.’ne bağlı 14 Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesi ile İlgili Çalışmalarına başlandığından söz konusu malzemelere ihtiyacımızın kalmaması nedeniyle iptal edilmiştir.

1723/1-1