22 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30340

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 1339/1-1 sıra numaralı Adana Sağlık Eğitim Vakfının kuruluş ilanında vakfın kısa adı “ASEV” olarak düzeltilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1656/1-1


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Kurulumuzca "Tenimdeki İmza" isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1695/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesi 44116 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 18.01.2018 tarih ve 57/162 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.02.2018 tarih ve 374/791 sayılı kararıyla onaylanan 84193/20 no'lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

1659/1-1


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

2018 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti

Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,99 TL'den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 180,39 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 5,47 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 45,25 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 5,47 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,71 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 12,63 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 4,58 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,58 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,58 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,71 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 64 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 64 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 64 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,71 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 21,66 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 198,44 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12 - Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,22 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1’inci ve 3’üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 2,44 TL, sonraki her 100 KB için ise 1,22 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16 - Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren uygulanır.

1686/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON.jpg


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak. Böbrek, pankreas ve karaciğer nakilleri konusunda tek başına bir üniteyi yönetebilecek deneyime sahip olmak.

Tıp

Dâhili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Psikiyatri Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Anatomi (İnsan Anatomisi) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Odyoloji

Odyoloji

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Odyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1689/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim

Üyesi

Kadro

Adedi

Özel Koşullar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doğu Asya Politikaları Çinin Uluslararası Siyaseti

Yardımcı Doçent

1

Alanında yayını olan, Çince bilen

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği  (İngilizce)

Radyo Frekans bandında Mikro-Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) ve Uygulamaları, CMOS-MEMS Teknolojileri Üretimi ve Entegrasyonu

Yardımcı Doçent

1

Yüksek lisans veya doktorasını yurtdışında İngilizce yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

1

Yüksek lisans veya doktorasını yurtdışında İngilizce yapmış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI:

Hukuk Fakültesi Sekreterliği

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

T: 444 40 34 / Dahili No: 9966

 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI:

İnsan ve Toplum Fakültesi Sekreterliği

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

T: 444 40 34 / Dahili No: 9287

 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI:

Mühendislik Fakültesi Sekreterliği

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

T: 444 40 34 / Dahili No: 9358 kezbanmutlu@sehir.edu.tr

 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

1701/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı/ Program

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Profesör

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

-

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Doçent

1702/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

 

1633/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\22-02-2018 PERŞEMBE\1697.jpg