21 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30339

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kapadokya Üniversitesinden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trabzon Gümrük Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942446 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Gülay KANAT (Denetçi No: 17645, Oda Sicil No: 12682) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2017/838 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 16.11.2017 tarihli ve E.2017/838-K.2017/3193 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülay KANAT hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 15.02.2018 tarihli ve 28571 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1658/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Aytan Yurtsever AKIN (TC: 2614332246) adına tescilli 16TR34090000133714, 16BG00301000033037 ve 15TR34090000410201 numaralı transit beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK tutarlarına ait yazıları yükümlüsünün Forststr. 41 KÖLN/ALMANYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

Beyanname No

Ek Tahakkuk No

Tutar

15TR34090000410201

17342200ET000102

105.232,20 TL

16BG00301000033037

16TR34090000133714

1637/1-1

—————

Gümrüğümüzce DEĞİŞİM ORMAN ÜRÜNLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. adına tescilli IM016849/30.07.2008 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK'a ait tutarın yükümlüsünün 'Adnan Kahveci Mah. Yasemin Konakları B Blok D: 11 Gürpınar Büyükçekmece/İSTANBUL' adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarları 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

EK TAHAKKUK NO

TUTAR

IM016849/30.07.2008

18342200ET000001

K.D.V.: 31.937,76-TL

 

TOPLAM: 31.93776-TL

1638/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihli toplantısında, Giresun ili nüfusuna kayıtlı 24.05.1989 doğumlu Şeref oğlu Cihat ALARÇİN'in Bulgaristan'daki "Technical University, Sofia’dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.12.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5328 seri numaralı "Makine Mühendisliği'' alanındaki Mezuniyet Geçici Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

1632/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/890 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1600/1-1

—————

Ankara 9. Aile Mahkemesinin 2012/1002 Esas, 2013/758 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1601/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ferşâtzade Vakfı

VAKFEDENLER: Muhammet Ferşatefendioğlu 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.12.2017 tarihli ve E:2017/133, K:2017/378 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Başta İslami ilimler olmak üzere insanlığa faydalı olan diğer tüm modern ilim, bilim ve sanat alanlarında bilimsel, entelektüel, kültürel ve ilmi araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa Mahallesi, 1565 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 2 blok halindeki kargir apartmanın B Blok 4 no’lu bağımsız bölümü ve 6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Yusuf Ferşatefendioğlu, Ali Ferşatefendioğlu, İbrahim Ferşat, Süleyman Ferşatefendioğlu, Hüseyin Ulusal

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mütevelli Heyetinin belirleyeceği, aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1603/1-1

—————

VAKFIN ADI: İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı. (Kısa adı İKTAV)

VAKFEDENLER: İsmail Kahraman, Mücahede Kahraman, Merve Kesim, Emre Kahraman.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kocaeli.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU:

Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.01.2018 tarihli tavzih kararları ile aynı mahkemenin 10.11.2017 tarihli ve E: 2016/212, K: 2017/456 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk-İslam tarihi ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında tarih ve kültür araştırmaları yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Hacı Halil Mahallesi, 177 Ada, 9 Parsel 3 kat 38 numaralı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: İsmail Kahraman, Mücahede Kahraman, Emre Kahraman, Merve Kesim.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı satılmamak kaydı ile Kültür Bakanlığına devredilerek Kültür Bakanlığı vakfın amaçları doğrultusunda idaresini sağlar. Vakfa ait kitap, belgeseller, arşiv ve tüm belgeler Ankara'da kurulu Türkiye cumhuriyeti devletine ait milli kütüphane başkanlığına devir edilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1604/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte - Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ABD - Opto ve Gaz Ortamı Elektroniği alanında Doçentliğini almış olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

1. Alanında Doktora yapmış olmak.

2. YDS’den 80 veya eşdeğer bir sınavdan buna denk İngilizce Puanı bulunmak.

 

Başvuru Belgeleri:

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

2 - Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3 - Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

4 - Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

5 - Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

7 - Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8. km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf           : 0 342 211 80 80

Fax          : 0 342 211 80 81

E-Mail     : info@hku.edu.tr

1657/1-1


Kapadokya Üniversitesinden:

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen profesörlük kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Bu kadroya başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde, Üniversite Meydanı, No: 2 Mustafapaşa/Ürgüp’te bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;

1 - Başvuru dilekçesi (www.kapadokya.edu.tr adresinden temin edilebilir).

2 - YÖK formatında özgeçmiş.

3 - Yayın listesi.

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)

5 - T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

6 - Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.

7 - Yönettiği lisansüstü çalışmalar.

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Adet

Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

Türkiye’nin yerel kalkınması hakkında çalışmış olmak.

Araştırma yöntem ve teknikleri üzerine yayınlanmış eseri bulunmak.

1596/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göğüs Cerrahisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Nükleer Tıp alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Prof. Dr.

1

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

1673/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversitemizde münhal bulunan (1) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır. İlan kadrosuna uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

SINIFI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO BİRİMİ

KADRO SAYISI

AH

Avukat

5

Hukuk Müşavirliği

1

1655/1-1


Trabzon Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici ithalat kapsamında getirilen taşıtların Geçici İthalat Rejim İhlali nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup; söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesini, bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 ncı maddesinde belirtilen indirimden yaralanabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği; 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

TRABZON GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT YAPILAN CEZA KARARLARI LİSTESİ

 

SIRA

NO

CEZA KARARININ

TARİHİ

CEZA KARAR

NUMARASI

KARAR DÜZENLENEN

KİŞİNİN ADI-SOYADI

TAŞITIN

PLAKASI

PASAPORT

NO

CEZA KARARI DÜZENLENME NEDENİ

CEZA

TUTARI

  1

13.02.2015

15CK61010052

VIOLETA MARTINOVA

PB4939PK

382722855

Usulsüz kullanım

931,25

  2

18.02.2016

16CK61010087

REZO GOGRATCHATZE

NHH061

10AA10277

Usulsüz kullanım

1.531,25

  3

19.02.2016

16CK61010089

REVAZ APTARASHVILI

ST526TS

13IJ70099

Usulsüz kullanım

2.172,37

  4

23.02.2016

16CK61010094

MİRZA MELIKISHVIL

BD842DB

13IJ88416

Usulsüz kullanım

1.250,66

  5

24.02.2016

16CK61010099

NUKRİ MALAKMADZE

MK061KM

13IN44548

Usulsüz kullanım

1.288,57

  6

25.02.2016

16CK610100104

ASLAN BERIDZE

PO036OP

11AA31291

Usulsüz kullanım

3752

  7

17.03.2016

16CK610100124

PAATA SHAVISHVILI

GQ334QG

13ID47261

Usulsüz kullanım

1.705,25

  8

17.03.2016

16CK610100123

TEMUR SHARASHIDZE

LP232PL

13IF87038

Usulsüz kullanım

1.451,51

  9

12.05.2016

16CK610100183

TEODORA ALANDZHIYSKA

PB5464CA

380827115

Usulsüz kullanım

5.609,05

10

17.05.2016

16CK610100190

ROMANI INAISHVILI

CBB462

12IB62448

Usulsüz kullanım

757,98

11

26.07.2016

16CK610100374

KONSTANTIN CHUB

Y099PT197

717912046

Usulsüz kullanım

5.684,85

12

09.09.2016

16CK610100453

MITKO STANCHEV

CT3232CB

381839884

Usulsüz kullanım

1.288,56

13

19.10.2016

16CK610100503

SERGEY BOYANOV

ESXJ6164

383009940

Usulsüz kullanım

947,47

14

19.10.2016

16CK610100502

ASLAN CEYLAN

ESXJ6164

63259278248

Usulsüz kullanım

947,47

15

06.01.2017

17CK6101005

IRAKLI TARIELADZE

ST159TS

12IC96298

Usulsüz kullanım

1.505,35

16

13.02.2017

17CK61010051

MANUCHAR DUMBADZE

NOK002

08AI11532

Usulsüz kullanım

1.147,03

17

29.03.2017

17CK610100102

RAMIN BARAMIDZE

TTF232

11IC70284

Usulsüz kullanım

886,55

18

05.07.2017

17610100CK000220

ZURAB MIMINOSHVILI

RR916PP

07AF69490

Usulsüz kullanım

782,25

19

24.08.2017

17610100CK000374

VITALI BERIDZE

RE024IS

13ID47320

Usulsüz kullanım

2.369,01

20

27.09.2017

17610100CK000434

MURMAN JORBENADZE

VVW639

11IB35121

Usulsüz kullanım

736

21

13.12.2017

17610100CK000599

IVAYLO MLADENOV

CB9710KC

384840012

Usulsüz kullanım

4.244,69

22

13.12.2017

17610100CK000600

AILTENOY RAMSON SYVLEYMANOV

CB9710KC

Usulsüz kullanım

4.244,69

23

04.01.2018

18610100CK000006

METİN OSMAN

K3416BA

7511212487

Usulsüz kullanım-taahhütname vermeden yurt dışına çıkış

5.400,60

24

09.01.2018

18610100CK000009

GOCHA MAKHARADZE

FG352GF

111C88644

Usulsüz kullanım

1.591,76

25

09.01.2018

18610100CK000013

GOCHA MAKHARADZE

FG352GF

111C88644

Aracın yurt dışı edilmemesi

1.591,76

26

30.01.2018

18610100CK000038

FIRAT KORKMAZ

B77SHY

U04364418

Usulsüz kullanım-taahhütname vermeden yurt dışına çıkış-Aracın yurt dışı edilmemesi

5.912,25

27

30.01.2018

18610100CK000040

IVAN MINEV

CH4954KA

383992697

Usulsüz kullanım

5.381,66

28

05.02.2018

18610100CK000053

DAVIT MSKHVILIDZE

AD483AD

13IJ79979

Aracın yurt dışı edilmemesi

4.155,90

29

06.02.2018

18610100CK000054

MINDIA BELTADZE

RB831RB

13IJ44826

Aracın yurt dışı edilmemesi

31.466,10

30

06.02.2018

18610100CK000055

DAVIT BOGVERADZE

WAF483B

07AF09698

Aracın yurt dışı edilmemesi

2.425,78

1636/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA RUHSAT DÜZENLENEN İLAÇ LİSTESİ

 

İLAÇ ADI

RUHSAT SAHİBİ ADI

RUHSAT

TARİHİ

RUHSAT

NO

PRECOXİN %10 SPREY

AYMED İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

12.01.2017

2017/8

SİDOVİS 375 MG/5 ML IV KONSANTRE İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KONSİNA İLAÇ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

13.01.2017

2017/1

VAGİFEM 10 MCG FİLM KAPLI VAJİNAL TABLET

NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ

19.01.2017

2017/7

FULLFRESH TEK DOZLUK GÖZ DAMLASI

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.01.2017

2017/6

VERAPİN 180 MG/2 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.01.2017

2017/9

FLUZAMED 2 MG/ML I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.01.2017

2017/10

FİX-AT 1000 MG SAŞE

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

26.01.2017

2017/13

CARBOLAMER 800 MG FİLM TABLET

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

26.01.2017

2017/22

METOBLOK 100 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET

FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

01.02.2017

2017/27

METOBLOK 50 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET

FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

01.02.2017

2017/28

VASCURA 10 MG TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.02.2017

2017/18

VASCURA 5 MG TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.02.2017

2017/19

NOTTA 4 MG PEDİYATRİK ORAL GRANÜL

ARVEN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.02.2017

2017/29

SYMRA 20 MG/ML ORAL ÇÖZELTİ

ARVEN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.02.2017

2017/20

ACETUDİL 60 MG FORTE KAPSÜL

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

07.02.2017

2017/30

SEMİLACT 100/20 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.02.2017

2017/31

PİCOPREP ORAL ÇÖZELTİ İÇİN TOZ

FERRİNG İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10.02.2017

2017/33

ZENUM 625 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.02.2017

2017/42

OBİVADİN 250 MG IV ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.02.2017

2017/34

DİCLOMEC PLUS KREM

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.02.2017

2017/41

DUPCİN 350 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

13.02.2017

2017/38

DUPCİN 500 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

13.02.2017

2017/39

MUKODOSTİN 300 MG KAPSÜL

FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

13.02.2017

2017/63

MUKODOSTİN 175 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

13.02.2017

2017/64

VORCANOX 200 MG IV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.02.2017

2017/40

PETHOLAN 100 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2017

2017/95

DİAFORMİN XR 1000 MG YAVAŞ SALIMLI TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

16.02.2017

2017/46

EİSEFERON 100 MG/5 ML ORAL ÇÖZELTİ

BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16.02.2017

2017/80

AGRASEL 12.5 MG/50 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.

16.02.2017

2017/110

TUROSİF 30 MG/5 ML ŞURUP

ORO İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2017

2017/200

CODACTIV M 15 MG/5 ML ŞURUP

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2017

2017/124

SPYLACTON 25 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2017

2017/65

SPYLACTON 50 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2017

2017/66

TAMOVİR 500 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.02.2017

2017/43

AGRABAN 12.5 MG/50 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

DEMBERK İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

20.02.2017

2017/68

DİYATİX 50 MG TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş

20.02.2017

2017/44

VİPİDİA 12.5 MG FİLM KAPLI TABLET

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

20.02.2017

2017/50

URSOVEF 750 MG FİLM TABLET

VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

20.02.2017

2017/54

LAMİDE TEDAVİYE BAŞLAMA PAKETİ

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

21.02.2017

2017/83

LAMİDE 50 MG FİLM TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

21.02.2017

2017/78

LAMİDE 200 MG FİLM TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

21.02.2017

2017/82

LAMİDE 100 MG FİLM TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

21.02.2017

2017/79

VESİSOL 5 MG FİLM TABLET

EXELTIS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

21.02.2017

2017/97

VESİSOL 10 MG FİLM TABLET

EXELTIS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

21.02.2017

2017/98

VİRATİT 0.5 MG FİLM TABLET

FARMA-TEK İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

21.02.2017

2017/75

VİRATİT 1 MG FİLM TABLET

FARMA-TEK İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

21.02.2017

2017/76

REFİDEX 200 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

21.02.2017

2017/77

HEPTENA 245 MG FİLM TABLET

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

24.02.2017

2017/120

LAMİDE 150 MG FİLM TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

27.02.2017

2017/81

CİPRONATİN 200 MG/100 ML IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

27.02.2017

2017/93

CİPRONATİN 400 MG/200 ML IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

28.02.2017

2017/91

ALGOPET SR 200 MG MİKROPELLET KAPSÜL

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

28.02.2017

2017/67

ECTOPİX % 0.1 LOSYON

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.03.2017

2017/89

BİKARAMİN ŞURUP

BİKAR İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

01.03.2017

2017/92

BRİNZOPT 10 MG/ML GÖZ DAMLASI SÜSPANSİYONU

ROMPHARM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

01.03.2017

2017/88

DUOPROST GÖZ DAMLASI

ROMPHARM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

01.03.2017

2017/94

NEVRA B12 1000 MCG/ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.03.2017

2017/96

FOREDİL-COMBİ FİX 320/9 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

ARIMED İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.03.2017

2017/99

NİTROCİN % 0.2 MERHEM

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10.03.2017

2017/113

BEVLASİN 5 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.03.2017

2017/108

BEVLASİN 10 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.03.2017

2017/109

GLİVON 400 MG FİLM KAPLI TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.03.2017

2017/103

CERDELGA 84 MG SERT KAPSÜL

SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

10.03.2017

2017/115

VİNTOR 0.5 MG KAPSÜL

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş

10.03.2017

2017/100

METFORİX 1000 MG FİLM TABLET

VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10.03.2017

2017/118

DAPAGLEZE 5 MG FİLM KAPLI TABLET

ZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.03.2017

2017/105

DAPAGLEZE 10 MG FİLM KAPLI TABLET

ZENECA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.03.2017

2017/104

ENVARSUS 1 MG UZUN SALIMLI TABLET

CHİESİ İLAÇ TİC. A.Ş.

14.03.2017

2017/121

ENVARSUS 4 MG UZUN SALIMLI TABLET

CHİESİ İLAÇ TİC. A.Ş.

14.03.2017

2017/123

METLOC 5 MG/5 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.

14.03.2017

2017/126

CANCAS 50 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.03.2017

2017/127

CANCAS 70 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.03.2017

2017/128

KEDAY XR 50 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.03.2017

2017/129

KEDAY XR 150 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.03.2017

2017/130

KEDAY XR 200 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.03.2017

2017/131

KEDAY XR 300 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.03.2017

2017/132

KEDAY XR 400 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.03.2017

2017133

ENTYVİO 300 MG İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ KONSANTRESİ İÇİN TOZ

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

15.03.2017

2017/125

SEMİLACT 50/20 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.03.2017

2017/112

TROZASİN 200 MG IV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.03.2017

2017/170

BRİVİACT 10 MG/ML ORAL ÇÖZELTİ

UCB PHARMA A.Ş.

16.03.2017

2017/141

OCTENİSEPT ÇÖZELTİ

FARMAKİM İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/153

MULTİFLEX TİROSEL 50 MCG/ML İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.

22.03.2017

2017/134

KREVAL MAX 22.5 MG/5 ML ŞURUP

RECORDATİ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/149

UKRA 600 MG FİLM TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

22.03.2017

2017/140

ROLİNOZ 10 MG/ML ORAL DAMLA

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/156

LİMENDA-L VAJİNAL OVÜL

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/155

AMLİPİN 5/5 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/135

AMLİPİN 5/10 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/136

AMLİPİN 10/10 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/137

AMLİPİN 10/20 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.03.2017

2017/138

PEİTEL %0.25 KREM

ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.03.2017

2017/152

ENFLUVİR 45 MG SERT KAPSÜL

ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

23.03.2017

2017/151

ORNİSASİN 500 MG/500 MG FİLM TABLET

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.03.2017

2017/146

TTS İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON ÇÖZELTİSİ

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

23.03.2017

2017/163

VEFORİX 245 MG FİLM KAPLI TABLET

VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

23.03.2017

2017/169

TRACOVOL KREM

DEVA HOLDİNG A.Ş.

27.03.2017

2017/154

TURKTIPSAN MOLAR SODYUM 840 MG/10 ML IV AMPUL

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

27.03.2017

2017/181

TURKTIPSAN NORADRENALİN 4 MG/4 ML IV İNFÜZYON İÇİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

27.03.2017

2017/180

TURKTIPSAN FENİRAMİN MALEAT 45,5 MG/2 ML IM/IV AMPUL

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

27.03.2017

2017/182

TURKTIPSAN DİKLOFENAK SODYUM 75 MG/3 ML IM AMPUL

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

27.03.2017

2017/183

TURKTIPSAN METAMİZOL SODYUM 1000 MG/2 ML IM/IV AMPUL

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

27.03.2017

2017/179

EVİNOLLE 400 I.U. YUMUŞAK KAPSÜL

VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27.03.2017

2017/164

ENFLUVİR 30 MG SERT KAPSÜL

ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

29.03.2017

2017/188

OFEV 100 MG YUMUŞAK KAPSÜL

BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİC. A.Ş.

29.03.2017

2017/161

OFEV 150 MG YUMUŞAK KAPSÜL

BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİC. A.Ş.

29.03.2017

2017/160

SEPPRO 40 MG IV İNFÜZYON/ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

CENTURİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.03.2017

2017/176

FOTEROL -B 6 MCG/100 MCG AEROSOL İNHALER

DEVA HOLDİNG A.Ş.

29.03.2017

2017/185

OFTAMYCİN %0.3 STERİL OFTALMİK POMAT

DEVA HOLDİNG A.Ş.

29.03.2017

2017/174

CYRAMZA 100MG/10ML İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ KONSANTRESİ İÇEREN FLAKON

LİLLY İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

29.03.2017

2017/157

CYRAMZA 500MG/50ML İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ KONSANTRESİ İÇEREN FLAKON

LİLLY İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

29.03.2017

2017/158

DOREN 50MG/10 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş.

29.03.2017

2017/177

SİSTECS 300 MG/3 ML ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.

29.03.2017

2017/178

LPKAİN %5 KREM

VEFA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

29.03.2017

2017/159

FUXESİN 100 MG İNFÜZYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.03.2017

2017/162

ATTEX 10 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.04.2017

2017/189

ATTEX 18 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.04.2017

2017/190

ATTEX 25 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.04.2017

2017/191

ATTEX 40 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.04.2017

2017/192

ATTEX 60 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.04.2017

2017/193

LİNCAİNE % 10 SPREY

ASD İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

03.04.2017

2017/171

DENAKSAT 1 MG/10 ML IV ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.04.2017

2017/173

DENAKSAT 0.5 MG/5 ML IV ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.04.2017

2017/172

HEPA-ORNİTAT 5 G/10 ML İNFÜZYON KONSANTRESİ

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

04.04.2017

2017/184

EFEDERM LOSYON

ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.04.2017

2017/201

DOREN 5 MG/5 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş.

04.04.2017

2017/187

PALLADA %0.2 GÖZ DAMLASI

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.04.2017

2017/186

CANDEXİL 8 MG TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

05.04.2017

2017/205

CANDEXİL 16 MG TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

05.04.2017

2017/206

CANDEXİL 32 MG TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

05.04.2017

2017/207

TRE % 0.05 KREM

ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

06.04.2017

2017/204

DOREN 15 MG/3 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş.

06.04.2017

2017/199

FUNDERYL %1 KREM

SOLEBİO İLAÇ SAN. İTHALAT İHRACAT A.Ş.

06.04.2017

2017/202

FUNDERYL %1 SPREY

SOLEBİO İLAÇ SAN. İTHALAT İHRACAT A.Ş.

06.04.2017

2017/203

AZAVİX 100 MG SC ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

TEVA İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

06.04.2017

2017/198

GLİA 20 MG/ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/227

UPTRAVI 1600 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/222

UPTRAVI 1400 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/221

UPTRAVI 1000 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/217

UPTRAVI 1200 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/219

UPTRAVI 800 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/216

UPTRAVI 600 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/215

UPTRAVI 400 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/213

UPTRAVI 200 MCG FİLM KAPLI TABLET

ACTELİON İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/209

NTCAİN 50 MG/5 ML IM AMPUL

ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/220

NTCAİN 100 MG/10 ML IM AMPUL

ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/218

LEVOKAST 5 MG/10 MG FİLM KAPLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/230

PRECOBAL 300 MG/1 MG KAPSÜL

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/232

PRECOBAL 150 MG/1 MG KAPSÜL

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/234

PRECOBAL 75 MG/1 MG KAPSÜL

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/235

XSAR PLUS 80/12.5 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/224

XSAR PLUS 160/12.5 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/225

XSAR PLUS 160/25 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/226

BENDUSTİNE 25 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

07.04.2017

2017/208

BENDUSTİNE 100 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

07.04.2017

2017/212

ANTİPAR 200 MG/50 MG/200 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/228

TREVICTA 175 MG IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/233

TREVICTA 525 MG IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/239

TREVICTA 350 MG IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/238

TREVICTA 263 MG IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON & JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

07.04.2017

2017/237

RUPAX 10 MG TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/236

CETMONT 10 MG/5 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/231

ZADOSS 10 MG/10 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/210

ZADOSS 20 MG/20 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

SABA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/211

VERMİDON PLUS TABLET

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/229

FORFLU FİLM TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

07.04.2017

2017/214

JELGO JEL

TRİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.04.2017

2017/175

PURDOX % 5 KREM

ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

10.04.2017

2017/243

JARDİANCE 10 MG FİLM KAPLI TABLET

BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİC. A.Ş.

10.04.2017

2017/241

JARDİANCE 25 MG FİLM KAPLI TABLET

BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİC. A.Ş.

10.04.2017

2017/242

LASECON 80 MCG/DOZ ÇÖZELTİ İÇEREN İNHALASYON AEROSOLÜ

DEVA HOLDİNG A.Ş.

13.04.2017

2017/244

LASECON 160 MCG/DOZ ÇÖZELTİ İÇEREN İNHALASYON AEROSOLÜ

DEVA HOLDİNG A.Ş.

13.04.2017

2017/245

LASEMİD 20 MG/2 ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.04.2017

2017/250

ORADRO 500 MG IV LİYOFİLİZE ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.04.2017

2017/246

MAXİNİB 100 MG KAPSÜL

CENTURİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.04.2017

2017/262

MAXİNİB 400 MG KAPSÜL

CENTURİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.04.2017

2017/261

FARMASİST 300 MG/3 ML ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

18.04.2017

2017/288

C-VİTAS 500 MG/5 ML ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

18.04.2017

2017/281

LEVOSOL FORT 60 MG/5 ML ŞURUP

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

18.04.2017

2017/279

TYLOL COLD&FLU FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.04.2017

2017/258

RANEKS 10 MG ENTERİK TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.04.2017

2017/290

OPDIVO 40 MG/4 ML İV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ KONSANTRESİ İÇEREN FLAKON

BRISTOL-MYERS SQUIBB İLAÇLARI INC. İSTANBUL ŞUBESİ

19.04.2017

2017/257

OPDIVO 100 MG/10 ML İV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ KONSANTRESİ İÇEREN FLAKON

BRISTOL-MYERS SQUIBB İLAÇLARI INC. İSTANBUL ŞUBESİ

19.04.2017

2017/256

RAXERİN 100 MG KAPSÜL

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.04.2017

2017/283

PRALAS 100 MCG/20 MCG İNHALASYON İÇİN ÖLÇÜLÜ DOZLU AEROSOL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

21.04.2017

2017/284

BEMATORİN-T GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

21.04.2017

2017/289

PİMARO 30 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

25.04.2017

2017/275

PİMARO 90 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

25.04.2017

2017/277

PİMARO 60 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

25.04.2017

2017/276

NOVAQUA TEK DOZLUK GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

25.04.2017

2017/285

FEVERE 25 MG/ML ORAL ÇÖZELTİ

GENSU PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

25.04.2017

2017/291

SEFPODO 200 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.04.2017

2017/264

PRESTOL 10 MG/ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

CENTURİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

26.04.2017

2017/270

ZİNCOGEN 30 MG/5 ML ŞURUP

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.04.2017

2017/278

ETOVER 100 MG/ML SPREY

HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.

27.04.2017

2017/292

BİMAPRESS 0.3 MG/ML GÖZ DAMLASI

ROMPHARM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27.04.2017

2017/282

İNSULİPON 600 MG/50 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.04.2017

2017/271

ELMİRON 100 MG KAPSÜL

AYMED İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

28.04.2017

2017/274

CLİORO ORAL SPREY

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD.ŞTİ

28.04.2017

2017/273

TAEK-PHT FDG (18 F) 740-11100 MBq/ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

TAEK PROTON HIZLANDIRICI TESİSİ

28.04.2017

2017/272

DAPTOCİN 350 MG IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

04.05.2017

2017/286

DAPTOCİN 500 MG IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.

04.05.2017

2017/287

ANDROVİUM %2 TOPİKAL KÖPÜK

ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/310

ANDROVİUM %5 TOPİKAL KÖPÜK

ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/311

İNFLADOX 8 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

09.05.2017

2017/298

CAJEX 1 MCG/ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/299

CAJEX 2 MCG/ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/300

REGAPEN 225 MG KAPSÜL

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/294

PRATİN 1 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/296

PRATİN 2 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/297

PRATİN 4 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.05.2017

2017/295

COLDAWAY C FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.05.2017

2017/317

ADVAGRAF 3 MG UZATILMIŞ SALIMLI SERT KAPSÜL

ASTELLAS PHARMA İLAÇ TİC. VE SAN. A.Ş.

10.05.2017

2017/280

GASVİN DUO ORAL SÜSPANSİYON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

10.05.2017

2017/301

METARZU 4 MG/5 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.

10.05.2017

2017/302

TYLOL HOT LİKİT GECE ORAL SIVI

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.05.2017

2017/304

HUMİRA 40 MG/0.4 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

ABBVIE TIBBİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

12.05.2017

2017/312

HUMİRA PEN 40 MG/0.4 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKSİYON KALEMİ

ABBVIE TIBBİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

12.05.2017

2017/313

CLİORO GARGARA

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD.ŞTİ

12.05.2017

2017/315

VOLTRAMOS 2.5 MG/160 MG FİLM KAPLI TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.05.2017

2017/305

VOLTRAMOS 5 MG/160 MG FİLM KAPLI TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.05.2017

2017/306

ATTEX 100 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.05.2017

2017/330

AKELA FORTE %4 JEL

AKUR SAĞLIK ÜRÜNLERİ ÜRETİM DAĞITIM VE PAZARLAMA TİC. A.Ş.

16.05.2017

2017/320

AKELA %2 JEL

AKUR SAĞLIK ÜRÜNLERİ ÜRETİM DAĞITIM VE PAZARLAMA TİC. A.Ş.

16.05.2017

2017/319

POLİFLEKS %1.5 GLİSİN İRİGASYON ÇÖZELTİSİ

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.05.2017

2017/316

TURKTIPSAN MAGNEZYUM SÜLFAT 40 G/1000 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

16.05.2017

2017/322

TURKTIPSAN MAGNEZYUM SÜLFAT 4 G/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

16.05.2017

2017/321

SALRES 2.5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN TEK DOZLUK İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

18.05.2017

2017/331

EBRASEL 50 MG/10 ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.

18.05.2017

2017/325

ZERBAXA 1 G/0.5 G İNFÜZYONLUK KONSANTRE ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

18.05.2017

2017/326

SİLMED 50 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2017

2017/328

SİLMED 100 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.05.2017

2017/329

DEOXYKOL 250 MG KAPSÜL

ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

22.05.2017

2017/351

EPİRUBİCİN KOÇAK 100 MG/50 ML IV/İNTRAVESİKAL İNFÜZYON HAZIRLAMAK İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

22.05.2017

2017/327

TURKTIPSAN VİTAMİN C 500 MG/5 ML IM/IV/SC ENJEKSİYON VE İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

22.05.2017

2017/341

SALRES 5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN TEK DOZLUK İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

23.05.2017

2017/332

LAFLEKS %0.45 SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

MS PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.05.2017

2017/336

LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

MS PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.05.2017

2017/337

RİMOSOPT GÖZ DAMLASI

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.05.2017

2017/339

VENCLYXTO 10 MG FİLM KAPLI TABLET

ABBVIE TIBBİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.05.2017

2017/353

VENCLYXTO 50 MG FİLM KAPLI TABLET

ABBVIE TIBBİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.05.2017

2017/354

VENCLYXTO 100 MG FİLM KAPLI TABLET

ABBVIE TIBBİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.05.2017

2017/355

ATTEX 80 MG KAPSÜL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/335

VOLTONİK 8 MG/50 MG EFERVESAN TABLET

AYMED İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.05.2017

2017/342

TEGLUTİK 5 MG/ML ORAL SÜSPANSİYON

ITF İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.05.2017

2017/352

DURALGO %7 KREM

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/343

LAURUS %7.5 POTASYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ İÇEREN AMPUL

MS PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/347

LAURUS %0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ İÇEREN AMPUL

MS PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/346

LAFLEKS İZOLİFE-P %5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

MS PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/345

LAFLEKS İZOLİFE-M %5 DEKSTROZ ÇÖZELTİSİ

MS PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/344

RİNOBEK 100 MCG NAZAL SPREY

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/350

PPD TÜBERKÜLİN 5 TU/0.1 ML İNTRADERMAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

TURK İLAÇ VE SERUM SAN. A.Ş.

24.05.2017

2017/356

ZİROMİN 500 MG FİLM TABLET

WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.05.2017

2017/349

REDEMUS %0.25 MERHEM

RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş.

29.05.2017

2017/362

DELTYBA 50 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM OTSUKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.05.2017

2017/382

İBECTA 150 MG/ML SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

31.05.2017

2017/361

TANKS 30 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.05.2017

2017/364

TANKS 60 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.05.2017

2017/365

NEFROSET 30 MG FİLM TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.05.2017

<