21 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30339

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAKIT TAKİP SİSTEMİ (LTS) DEMONTAJ, BAKIM VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


DİNAR 2 HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÇINAR İLÇESİ ANA CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLENMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınar Belediye Başkanlığından:


E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT KÜÇÜK TİP (1600 mm) ARŞELİ DAHİL, KÖMÜR HARİÇ PANTOGRAF ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARIN BÜYÜK GENEL BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çaycılar Mah. Küme Evler No: 134/Çayeli/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Sürmene/TRABZON


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Didim Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Milas Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAKIT TAKİP SİSTEMİ (LTS) DEMONTAJ, BAKIM VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/70946

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                               :  100 adet DE-DH tipi Lokomotiflerin Yakıt Takip Sistemi (LTS) Demontaj, Bakım ve Montajı işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  07.03.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 07/03/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1541/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Fabrikalar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde “Satış” yöntemi ile ayrı ayrı özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU FABRİKA

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Bor Şeker Fabrikası

4.000.000

10.000

03/04/2018

2

Çorum Şeker Fabrikası

5.000.000

10.000

03/04/2018

3

Kırşehir Şeker Fabrikası

4.000.000

10.000

03/04/2018

4

Yozgat Şeker Fabrikası

4.000.000

10.000

03/04/2018

5

Erzincan Şeker Fabrikası

3.000.000

10.000

11/04/2018

6

Erzurum Şeker Fabrikası

3.000.000

10.000

11/04/2018

7

Ilgın Şeker Fabrikası

5.000.000

10.000

11/04/2018

8

Kastamonu Şeker Fabrikası

3.000.000

10.000

11/04/2018

9

Turhal Şeker Fabrikası

5.000.000

10.000

11/04/2018

10

Afyon Şeker Fabrikası

5.000.000

10.000

18/04/2018

11

Alpullu Şeker Fabrikası

3.000.000

10.000

18/04/2018

12

Burdur Şeker Fabrikası

4.000.000

10.000

18/04/2018

13

Elbistan Şeker Fabrikası

3.000.000

10.000

18/04/2018

14

Muş Şeker Fabrikası

3.000.000

10.000

18/04/2018

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir.

3 - İstekliler ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla fabrika için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

Fabrikalar için hazırlanan İhale Şartnameleri 26.02.2018 tarihinden itibaren İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için her bir Fabrika için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin bu maddede belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, İsteklinin ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

5 - İdare’den İhale Şartnamesi almış İsteklilere talepleri halinde, İhale Şartnamesinde belirtilen tarih ve şartlarda mevcut durum tespiti yapmak üzere Fabrika ziyaretinde bulunma ve Fabrika yöneticileri ile görüşme imkanı sağlanacaktır.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %30 (Yüzdeotuz)’u Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.

7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10 - (0 312) 585 84 61 - 585 81 64 - 585 84 52 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihalelere ilişkin bilgi alınabilir.

11 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

Ziya Gökalp Cad. No: 80    Çankaya 06600 ANKARA

Tel        : 312 585 83 20

Faks     : 312 585 81 58

               www.oib.gov.tr

1687/1-1


DİNAR 2 HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Santral Adı

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Dinar 2 HES

1.000.000-

1.500-

05/04/2018

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Dinar 2 Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Dinar 2 HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması ve İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4 - İhale konusu Santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 1.500- (binbeşyüz) TL’nin İdare’nin;

T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “DİNAR 2 HES İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “DİNAR 2 HES İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

1688/1-1


ÇINAR İLÇESİ ANA CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLENMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınar Belediye Başkanlığından:

ÇINAR BELEDİYESİ ÇINAR İLÇESİ ANA CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLENMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/58519

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 ÇINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası      :  412 511 2178 - 412 511 2161

c) Elektronik Posta Adresi         :  cinarbelediye@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çınar İlçesi ana cadde ve sokakların düzenlenmesi ve parke taşı yapım işi (58 kalem yol yapım işi )

                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  Diyarbakır İli Çınar İlçesi

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.03.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Altyapı İşleri V. Grup: Karayolları (Altyapı+Üstyapı) İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye iştirak edecek mühendis veya mimarlar için; gerçek kişi inşaat mühendisi veya mimar olması gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1631/1-1


E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT KÜÇÜK TİP (1600 mm) ARŞELİ DAHİL, KÖMÜR HARİÇ PANTOGRAF ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2018/67294

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0322 453 69 14/71523 ve 0322 457 63 22

c) Elektronik Posta Adresi                        :  adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin  adı ve miktarı   :  E 43000 tipi lokomotiflere ait küçük tip (1600 mm) arşeli dahil, kömür hariç pantograf alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosuna 15/03/2018 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 250-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1462/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARIN BÜYÜK GENEL BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2018/66237

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0322 453 69 14/71523 ve 0322 457 63 22

c) Elektronik Posta Adresi                        :  adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı    :  10 Adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait dizel motorların büyük genel bakımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosuna 14/03/2018 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 250-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1463/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çaycılar Mah. Küme Evler No: 134/Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.400.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Çaykur Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaycılar Mah. Küme Evler No. 134 Çayeli/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2018 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’e kadar Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaycılar Mah. Küme Evler No. 134/Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1258/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Sürmene/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.000.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sürmene/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Sürmene Çay Fabrikası Sürmene/Trabzon adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1401/1-1


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Kuzey Kısrakdere Telsiz Panosu civarındaki Stoklardan 300.000 ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bumkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alım işi

2018/77959

2018-263

12.03.2018 15:00

240 gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                                       :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; EL. İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1670/1-1


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE KONUSU

İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİH/ SAATİ

Aydın-Denizli Otoyolu

Projesi Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.

50.000 TL (EllibinTürk Lirası)

25.000.000 TL

(Yirmibeşmilyon Türk Lirası)

21/06/2018

10:30

 

1 - “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 21/06/2018 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.

3 - İstekliler; İhale dosyasını 08/03/2018 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.

1566/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 08 Mart 2018 Perşembe günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.NO.

MAHALLE

ADA/PARSEL

DURUMU

ALAN

MUHAMMEN BEDEL. KDV. DAHİL DEĞİL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Fatih Mahallesi

347/3

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,44 m2

100.000 TL

3.000 TL

2

Fatih Mahallesi

347/4

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

3

Fatih Mahallesi

347/5

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

4

Fatih Mahallesi

347/6

Bir Katlı Betonarme Dükkan

 54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

5

Fatih Mahallesi

347/7

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

6

Fatih Mahallesi

347/8

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

7

Fatih Mahallesi

347/9

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

8

Fatih Mahallesi

347/10

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

9

Fatih Mahallesi

347/11

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

10

Fatih Mahallesi

347/12

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

11

Fatih Mahallesi

347/13

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

12

Fatih Mahallesi

347/14

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

13

Fatih Mahallesi

347/15

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

14

Fatih Mahallesi

347/16

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

15

Fatih Mahallesi

347/17

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

16

Fatih Mahallesi

347/20

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

17

Fatih Mahallesi

347/25

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

18

Fatih Mahallesi

347/26

Bir Katlı Betonarme Dükkan

53,99 m2

100.000 TL

3.000 TL

19

Fatih Mahallesi

347/27

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

20

Fatih Mahallesi

347/28

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

21

Fatih Mahallesi

347/75

Bir Katlı Betonarme Dükkan

200,36 m2

250.000 TL

7.500 TL

 

1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 3’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 3’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 08 Mart 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün sonra 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 08 Mart 2018 Perşembe günü Saat: 09:30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde Üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır.  Bir Katlı Betonarme Dükkânlara ait ödemelerin % 30’u peşin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Bir Katlı Betonarme Dükkân (Lokantaya) ait ödemenin % 25’i peşin, kalan % 75’lik kısım ise 5 eşit taksitte ödemesi yapılacaktır.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

6 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İlanen duyurulur.

1630/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Didim Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

İl

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Aydın

Didim

Efeler

2184

1

5.768,23

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli İmar Planında A-2 Katlı Konut Alanı İmarlı (Taks/Kaks-30/60)

2.942.000,00

882.600,00

08.03.2018

14:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmazı satış ihalesi; yukarıda listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleler Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

d) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

f) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

g) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

h) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ı) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (g), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

j) İşin gereğine göre Defterdarlık veya Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri şarttır.

4 - Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

5 - Taşınmazların satış bedelinin talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Didim Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İstekliler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - Taşınmaz satış ihale bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

1629/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe Mahalle

Ada Parsel

Encümen Karar ve No

İhale Tarih ve Saati

Yüzölçümü

(m²)

Tamamının Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İmar Durumu

İhale Türü

1

Dulkadiroğlu

Şeyhadil

420/16

13.02.2018

2018/108

06.03.2018 14:15

3.165,32

8.008.259,60

240.247,78

Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı E=0.60

Kapalı teklif (35 a)

 

1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 İban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4 - Satışı yapılacak olan Şeyhadil Mahallesi 420 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın ihale bedelinin % 50 si peşin, geriye kalanı 6 eşit taksit olarak ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.

5 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazların her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

6 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

8 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

9 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.      

10 - Kapalı teklif usulü yapılan ihale dosyaları ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

1572/1-1


ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/74680

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0232 463 16 00 -05 hat/ Dah.82388 Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                     :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                                     :  Araç Dış Lastik Alımı 18.00- 25 Ebadında 24 Adet

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                          :  15.03.2018

b) İhale Saati                                          :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15.03.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1570/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Milas Milli Emlak Müdürlüğünden:

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

 

Sıra

No

Taşınmaz No

Mahalle

Mevki

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

48090107235

Türkevleri

Yalnızkavak

Arsa

 

1054

4.988,96

Tam

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Su Ürünleri Üretim alanında kalmaktadır.

2.750.000,00

275.000,00

09.03.2018

10:30

 

Muğla ili, Milas İlçesinde yukarıda bilgileri ve özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

1 -Taşınmazın satış ihalesi ilanda karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

4 - İhalelere iştirak etmek isteyenler, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun hazırlanmış banka teminat mektubunu (süresiz, limit içi), Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneği ile Yerleşim Yeri belgesini, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel kişiler ise belirtilen belgelere ek olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde (cari yıl) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.) Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

5 - 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4’ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

6 - 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) muaftır.

7 - Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Milas Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 512 11 70 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.

10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden, Muğla ili genelindeki ihale bilgileri "www.mugla-def.gov.tr" internet adresinden takip edilebilir

1467/1-1