19 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30337

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hopa/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hemşin/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Tirebolu/GİRESUN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çayeli/RİZE


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:


KOMPOZİT SABO ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BEYOĞLU İLÇESİ, CAMİ KEBİR MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT + TİCARET, BEŞİKTAŞ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT KULLANIMINA UYGUN BİNA İNŞAATLARININ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


RADYOLOJİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MIK-HZM-397 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                  :  2018/64313

1 - İdarenin                                               

a) Adresi                                                   :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  0312 215 90 01/3139 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)              :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi                      :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın                  

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  1 Adet Ameliyat Mikroskopu, 2 Adet Yüksek Teknoloji Ameliyat Mikroskopu

b) Malın teslim edilme/

    işin yapılma yeri veya yerleri                 :  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) İşin süresi                                              :  60 gün

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin         

a) Yapılacağı yer                                       :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                                        :  07/03/2018 saat 10:30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4’üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.2- Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1.- İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olduğuna dair belge

4.3.2.2.- İstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.

4.3.2.3.- İsteklinin teklif ettiği ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD VE 98/79/EC IVDD kapsamında ise;

"Firma / Bayi Kodu Belgesi" teklifle birlikte sunulmalıdır.

4.3.2.4.- İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" teklif ile birlikte sunulmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.3.2. Başka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 07/03/2018 saat 10:30’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1559/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hopa/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 21.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar Hopa Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale 02.03.2018 tarihinde Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1280/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 36.000 Ton yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi TR790001000473293289876025 İBAN nolu hesaba gerçek veya tüzel kişi tarafından şartname bedeli olarak yatırıldığı gösteren banka dekontu karşılığında temin edilebilir.

ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1322/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Of Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kıyıboyu Mah. 61830 Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07/03/2018 günü saat 14.00’e kadar Of Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1392/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.000.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 02/03/2018 Cuma günü saat 10:00’e kadar Melyat Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay fabrikası müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 10:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler Yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra enaz 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif verilen bedelin K.D.V hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin K.D.V hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1393/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hemşin/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 5.780.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye işi (%20 artar-azalır opsiyonlu olarak) Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hacımehmetli Küme Evleri No. 1 Ortaköy Mahallesi Hemşin/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlanacakları teklif mektuplarını en geç 15/03/2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - Hemşin/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez

6 - Kısmi teklif kabul edimez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapmamakta serbesttir.

1394/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Tirebolu/GİRESUN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.500.000 Kg yaş çay nakliye ve 4.000.000 kg yaş çay yükleme işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah. Tirebolu/GİRESUN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Tirebolu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır..

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1395/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16 İyidere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06/03/2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16 İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1396/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.000 ton yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2018 Salı günü saat 14:00’e kadar Aşıklar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamda serbesttir.

1440/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:

TMİ-400/19.3-1 Grup Bornova GIS Trafo Merkezi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 1 (bir) yıl Süre İle İşletilmesi işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                           :  2018/59319

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası                      :  0 232 477 13 00 – 0 232 477 13 15

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)            :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                       :  İhale konusu hizmet alımı, TMİ-400/19.3-1 Grup Bornova GIS Trafo Merkezi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 1 (bir) yıl Süre İle İşletilmesi İhalesi

b) Yapılacağı Yer                                      :  İhale konusu hizmet alımı, Bornova GIS Trafo Merkezinin bulunduğu ilçede yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                             :  İhale konusu hizmet işinin süresi 1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                      :  İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                                         :  İhale, 28/02/2018 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi, İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 375,00 TL + KDV’dir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 28/02/2018 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1430/1-1


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:

1 - Ankara İli, Kayaş-Sincan hattı arasında Başkent Ray Projesi kapsamında yapılmakta olan şartnamesi ekinde belirtilen 59 adet taşınmaz (Kafeterya, büfe, dükkan ve Bay ve bayan WC’den ibaret.) Aylık KDV hariç 160.000,00 TL. (Yüzaltmışbin) muhammen bedel üzerinden “Kapalı Zarf Teklif Alma Yöntemiyle” kiralanacaktır.

2 - İhale 1.3.2018 günü saat 14.00’da 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

4 - İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar/İstasyon Müdürlükleri/ Şefliklerinden veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.

6 - İhaleye Katılacak isteklilerden;

a) Geçici teminat bedeli 480.000,00-TL (Döryüzseksenbin.) alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesine ve/veya TCDD’nin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde ihale tarihini takip eden günden itibaren en az 1 (bir) Yıl süreli olacaktır )

b) İhale şartname bedeli 2.000,00 TL + KDV olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

c) İsteklilerin 2018 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,

d) Gerçek kişilerden; Kapalı Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesi ve ek hükümlerde belirtilen belgeler,

e) Tüzel kişilerden Kapalı Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesi ve ek hükümlerde belirtilen belgeler,

f) Ortak girişim olması halinde; Kapalı Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A.B.C maddesi ve ek hükümlerde belirtilen belgeler,

7 - Teklif Mektubu,

(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

8 - İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 1/3/2018 günü saat 14.00’a kadar TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

9 - Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - Yapılan İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında Pazarlık Yöntemi uygulanacaktır.

İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 15/3/2018 günü, saat 14.00’da,

Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda 29/3/2018 günü, saat 14.00’da,

- Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca (45) kırkbeş gün içerisinde istekli olması durumunda son kez 12/4/2018 günü, saat 14.00’da pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

11 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

ADRES:

TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

               Behiçbey/ANKARA

TEL      : (0312) 309 05 15-8128

FAKS  : (0312) 211 15 71

1391/1-1


KOMPOZİT SABO ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/66216

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  2 Kalem (Tip 3201 1000 adet, Tip 2501 5000 adet) kompozit sabo, teknik şartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  05/03/2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 5/3/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1435/1-1


BEYOĞLU İLÇESİ, CAMİ KEBİR MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT + TİCARET, BEŞİKTAŞ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT KULLANIMINA UYGUN BİNA İNŞAATLARININ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Beyoğlu İlçesi, Cami Kebir Mahallesi, 1089 ada, 10 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine konut+ticaret ve Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 54 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine konut, kullanımına uygun bina inşaatlarının yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya Kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfta teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatların en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler, “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.03.2018 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü / Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Zarfı” 15.03.2018 günü saat 15:00’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelen gecikmelere dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1555/1-1


RADYOLOJİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Bakırköy Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi ihtiyacı olan radyoloji hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 22.500,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA "adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 13.03.2018 tarih saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü/Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.03.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1556/1-1


MIK-HZM-397 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/75491

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530

                                                                  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası                  :  0 312 207 27 06

                                                                  Faks: 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  12 (Oniki) AY süreli Batman Bölgesi boru hatları ile taşıma olmayan muhtelif sahalardan üretilen petrolün, dolum tesislerinden Batman’da Batı Raman İstasyonlarına (AP1, AP2, 2TP1, 2TP3, 3TP1 ve 3TP2), Batı Raman kuyularına ve Dodan’a tankerlerle nakil ve teslimi.

b) Teslim yeri                                         :  TP Batman Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                                           :  Sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  27.02.2018 / Saat 14:30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) TP’den alınmış İşyeri Görme Belgesi,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İstekli, kooperatif ise;

a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tanker ve yarı römork tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi,

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,

4.3.2. İstekli, kooperatif değilse;

a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tanker ve yarı römork tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi,

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,

4.3.3 İstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat belgelerini teklif ekinde İdare’ye sunacaktır.

4.3.4. İstekli, tankeri yarı römork tanker ile çekicilerin imal yılının 2009 ve üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif ekinde sunacaktır.

4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde en az 140.000 (yüz kırk bin) ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İş Bitirme Belgelerini ve taşıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici olarak alınmış İş Bitirme Belgeleri “Kamu İhale Genel Tebliği” 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

4.3.5.1 İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Her türlü mai (sıvı) taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen belgelerin TP tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir.

4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 27.02.2018 tarih ve saat 14:30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3(g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

1560/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih

ve Saati

15 Temmuz

N38c-2a/1b

6379

1

8.644,28 m2

Özel Eğitim (E:1.20 Yençok:5 Kat)

1.175,00.-TL

10.157.029,00.-TL

304.710,87.-TL

14.03.2018

Çarşamba günü,

Saat 15.00

15 Temmuz

N38c-22a/1b

6380

1

1.567,36 m2

Ticaret (0.50 Yençok: 3 Kat)

1.000,00.-TL

  1.567.360,00.-TL

  47.020,80.-TL

15 Temmuz

N38c-22a/1b

6382

1

7.314,83 m2

Konut (E: 1.50 Yençok:7 Kat)

1.300,00.-TL

  9.509.279,00.-TL

285.278,37.-TL

Umut

21M-3b

6134

1

2.018,64 m2

Akaryakıt+LPG Satış ve Servis İstasyonu (E:0.30 Yençok:6.50)

2.750,00.-TL

  5.551.260,00.-TL

166.537,80.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerlere ait % 3 geçici teminat tutarlarını Belediyemiz Veznesine nakden yatıracak veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır 40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2018 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

1466/1-1