16 Şubat 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30334

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

QNB Finansbank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: BAŞ-Arı Eğitim Destek Teknik ve Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER: Aişe Akpınar, Hüseyin Akpınar, İzzet Çevik, Selma Akpınar Dinçer, Sezgin Akpınar, Dinçer Sinici, Prof. Dr. Arif Altun, Tezay Karagül, Yusuf Çelik, Prof. Dr. Kasım Karataş, Sultan Çamur Karataş, Nuran Senar, Zehra Kaya, Lütfiye Yakut Temüroğlu, Osman Burak Acar, Tolga Diktaş.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.01.2018 tarih ve E: 2017/537, K: 2018/8 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite öğreniminde olup, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimi bırakma veya okula gidememe riski olan özellikle kız çocuklarının hayata tutunmalarına ve eğitimlerine yardımda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000,00.- (Altmışbeşbin Türk Lirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Akpınar, Aişe Akpınar, Nuran Senar.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek benzer bir gaye taşıyan ayrı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1486/1-1

—————

Cinan Eğitim ve Hizmet Vakfı Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.2013 tarihinde kesinleşen 15.10.2002 tarihli ve E: 2001/929 K: 2002/1334 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1487/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.02.2018        Karar No: 7100

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Delta Uluslararası Petrol İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.

• MERKEZ ADRESİ             :  Bağdat Cad. Keylan İş Merkezi No: 15-B/11 Kat: 3

                                                  Kızıl Toprak, Kadıköy/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Küçük Çamlıca Mahallesi

                                                  Bodrumi Cami Çıkmazı No: 6

                                                  Üsküdar/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ       :  16.01.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İLLER           :  Kocaeli, Sakarya

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  49.365 hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  AR/DPS/5069

• VERİLİŞ TARİHİ               :  07.04.2013

TALEP:

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrası gereğince ruhsat sahasında yapılan doğalgaz keşfinin geliştirilmesini teminen ilave süre verilmesi.

KARAR:

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltdnin sahip bulunduğu yukarıda illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresine, doğalgaz keşfi yapılan alanlarda keşfin ticari değerlendirilmesinin yapılabilmesine imkan vermek maksadıyla 07.01.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 07.01.2020 tarihine kadar iki yıl süre ilave edilmesine karar verilmiştir.

1471/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Döndü DEMİR KAMÇILAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51156) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.01.2018 tarihli ve E. 2017/3232 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Döndü DEMİR KAMÇILAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 12.02.2018 tarihli ve 26693 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1483/1-1

—————

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet GÖNÜLLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1761, Oda Sicil No: 34952) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.01.2018 tarihli ve E.2017/3235 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet GÖNÜLLÜ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 12.02.2018 tarihli ve 26638 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1484/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 939640, 939634 ve 939644 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aydın IŞIKSAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21809, Oda Sicil No: 14356), Hüseyin TURGUT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17650, Oda Sicil No: 37451), Mehmet Ali AKCAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15063, Oda Sicil No: 21740),

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 928705, 932440 ve 893864 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cemile SAYIN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16870, Oda Sicil No: 10597),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 09.02.2018 tarihli ve 26699 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1485/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

13798 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1427/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Aranan Şartlar;

• Yüksek Lisansını ve Doktorasını Gıda Mühendisliği ve/veya Veterinerlik Fakültelerinin Hijyen Bölümlerinin birinde yapmış, Doçentliğini bu alanlardan almış olmak.

Adayların;

* Özgeçmiş(YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 02.03.2018)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof.

1

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Gıda Mühendisliği ve/veya Veterinerlik Fakültelerinin Hijyen Bölümlerinin birinde yapmış, Doçentliğini bu alanlardan almış olmak.

 

Başvuru adresi     :  İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi              :  Hülya ATALAY ELİBOL

Adres                   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel                       :  0216 4524585-86/1158

Fax                      :  0216 452 87 17

1499/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Yardımcı Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi No: 88/2 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü (İngilizce)

Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji Bilimi alanında almış olmak. İşletme Bilimi alanında yayın ve araştırmalara sahip olmak.

Prof. Dr.

1

İktisat Bölümü (İngilizce)

Doçentlik unvanını Ekonometri Bilimi alanında yapmış olmak. İktisat Bilimi alanında yayın ve araştırmalara sahip olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Tıpta uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak. Bu alanda yayın ve araştırmalara sahip olmak

Prof. Dr.

1

1458/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


QNB Finansbank Anonim Şirketinden:

QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN

BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ