16 Şubat 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30334

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


REKLAM ALANLARININ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Bodrum Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Bilecik İli Belediye Başkanlığından:


50 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


60.000 KG FİLTRE KAĞIDI (C-2000) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


İNSAN GÜCÜNE DAYALI KONTEYNER İSTİF SAĞLAMLAŞTIRMA ÇÖZME VE EMNİYET KİLİDİ TAKMA/SÖKME HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


2 (İKİ) ADET İŞ MAKİNESİ HİZMET DIŞI MALLAR YÖNETMELİĞİ GEREĞİ SATILACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KAYNAK, TORNA-TESVİYE İŞLERİ VE BİLGİSAYARDA VERİ HAZIRLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:


31 ADET MESKEN (KONUT) SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REKLAM ALANLARININ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Bodrum Belediye Başkanlığından:

1 - Bodrum Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanında kalan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis ile Belediye mülkiyetinde vb. yerlerde bulunan mevcut ve yeni yapılacak olan reklam ünitelerinin (Raket, Billboard, City-Light Digital Reklam Panosu, Megalight, Megaboard totem vb.) yaptırılması, kiralanması, işletilmesi ve bakımı işi; 27/02/2018 Salı günü saat 14:00’de, Ortakent Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve devamı maddeleri gereğince 10 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkartılacaktır.

 

MAHALLE

RAKET

BİLLBOARD

MEGALİHGT

MEVCUT

MEVCUT

MEVCUT

MERKEZ

53

62

4

BİTEZ

20

60

0

GÖLTÜRKBÜKÜ

9

28

1

GÜNDOĞAN

7

9

0

GÜMBET

5

13

1

GÜMÜŞLÜK

7

14

0

KONACIK

1

10

0

MUMCULAR

0

0

0

ORTAKENT

13

0

3

TORBA

2

5

0

TURGUTREİS

44

0

4

YAHŞİ

5

4

1

YAKA

0

0

0

YALIKAVAK

18

37

3

GENEL TOPLAM

184

242

17

 

2 - İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli 1.700.000,00.-TL + KDV’dir. Geçici teminat bedeli tahmin edilen bedelin (10 yıl üzerinden) %3’ü (yüzde üç) olup, tutarı 510.000,00.- TL’dir.

3 - İhale dokümanı (İdari ve Teknik Şartname, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 110/A adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir, şartname 500,00.-TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

4 - İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi,

2. Nüfus Kayıt Örneği,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Yetki belgesi, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3. İdare ve istekliler tarafından onaylı “İdari ve Teknik Şartname” ile “Yer Görme Belgesi”,

4. İhaleye katılacaklar için Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye/Emlak/ İmar/İlan ve Reklam v.s gibi borcu olmadığına dair belge,

5. İhale tarihinden önce Açık Hava Reklam İşletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen faaliyet deneyimini gösteren Mahalli İdarelerden alınmış belge,

6. Son 1 (bir) yıla ait cirosunun 1.000.000,00.- (Bir Milyon) TL’nin altına düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu) gösterir belge,

7. Ödenmiş Sermayesinin ihale ilan tarihinden önce en az 2.000.000,00.- (İki Milyon) TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya Mali Müşavir onaylı belge,

8. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

9. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

10. Şartname alındığına ilişkin makbuz.

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5 - İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri en geç 26.02.2018 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

7 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8 - İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9 - Kira Bedeli ilk yıl 3 eşit taksitte (sözleşme esnasında 1/3 ü, 2. taksit 15.06.2018 tarihinde, 3. taksit 15.09.2018 tarihinde ödenecek, ikinci yıldan itibaren yıllık kira bedelleri, sözleşmenin düzenlendiği günün yıl dönümüne isabet eden günde ve yıllık kira bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, reklam ünitelerinin yaptırılması, kiralanması, işletilmesi ve bakımı işi kapsamında İdari ve Teknik Şartname hükümleri uygulanacaktır.

1378/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 09.03.2018 Cuma günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

m²

Niteliği/İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Engürücük Mah./Gemlik

104/4

9.443,85 m²

Arsa/Depolama Alanı

5.000.000-TL

150.000-TL

09:00

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

m) Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur

n) Şartname alındı makbuzu

o) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

p) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 09.03.2018 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

1362/1-1


DÜZELTME İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 18. Maddesi Esaslarına Göre Aşağıdaki hususlarda düzeltme yapılmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında aşağıdaki değişikliklerin dikkate alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                      :  2018/58022

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Bursa Karayolu 4. Km.    10600 Susurluk/ BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel: 266 865 19 40 - Faks: 266 865 26 04

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/ BALIKESİR

b) Tarihi ve saati (değişiklik yapılmıştır)      :  24/05/2018 Perşembe günü, saat 14:30

1482/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

06.02.2018 tarih ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan MIKHZM-387 TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET SÜRÜCÜLÜ TANKER VE 2 ADET SÜRÜCÜLÜ KAMYON KİRALAMA HİZMET İŞİ ihale ilanının 4.4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.4 Tanker ve Kamyon ile her türlü malzeme taşıma işi

1496/1-1


DÜZELTME İLANI

Bilecik İli Belediye Başkanlığından:

14/02/2018 Tarihli 30332 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan ”2 ADET ARITMA TESİSİNİN YAPIM KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” ihale ilanının Madde 6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, 27/02/2018 tarihi, mesai saat 10:00’a kadar Bilecik Belediyesinin İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No: 7   11100 - Bilecik Merkez/Bilecik adresinde, Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Osman ERGEN veya Onur KAVUŞTU’ya teslim edilecektir, şeklinde değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1495/1-1


50 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 2.500.000 Adet 50 Gr. ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.02.2018 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1151/1-1


60.000 KG FİLTRE KAĞIDI (C-2000) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 60.000 Kg Filtre Kağıdı (C-2000) Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.02.2018 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

877/1-1


İNSAN GÜCÜNE DAYALI KONTEYNER İSTİF SAĞLAMLAŞTIRMA ÇÖZME VE EMNİYET KİLİDİ TAKMA/SÖKME HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/70371

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No: 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 232 463 16 00 / 371 Faks: 0 232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                  :  izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                                 :  İnsan Gücüne Dayalı Konteyner İstif Sağlamlaştırma, Çözme ve Emniyet Kilidi Takma/Sökme Hizmet Alımı İşinin, 34 Ay Süreyle Aylık Yaklaşık 27.000 Adet Toplam 918.000 Adet Yaptırılması.

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                                       :  01.03.2018

b) İhale Saati                                       :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01.03.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 25.00.-TL (YirmibeşTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1464/1-1


2 (İKİ) ADET İŞ MAKİNESİ HİZMET DIŞI MALLAR YÖNETMELİĞİ GEREĞİ SATILACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2 (iki) adet iş makinesinin Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği gereği; satışı işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/68181

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                               Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206

                                                               ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi                  :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                 :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İşletme Müdürlüğümüzde kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2 (iki) adet iş makinesinin Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği gereği; satışı işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                      :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                     :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                 :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                  :  27/02/2018 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                                        :  2018-01/KÇLİ-İŞ MAKİNASI SATIŞ

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 27/02/2018 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1457/1-1


KAYNAK, TORNA-TESVİYE İŞLERİ VE BİLGİSAYARDA VERİ HAZIRLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Kaynak, Torna-Tesviye işleri ve bilgisayarda veri hazırlama hizmet alımı açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait tüm makinaların 15 kişi ile her türlü kaynak, torna-tesviye işleri ve bilgisayarda veri hazırlama yaptırılması hizmet alımı

2018-66439

2018-231

05.03.2018

730 gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                       :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1452/1-1


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:

Madde 1 - Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında kat/arsa karşılığı inşaat işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.

Madde 2 - KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler

2.1. BELEDİYE’nin;

a) Ünvanı/İlgili Birimi                                         :  Kentsel Tasarım Müdürlüğü

b) Adresi                                                             :  Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/Antalya

c) Telefon numarası                                            :  (0242) 310 58 58 (Dahili 306)

ç) Faks numarası                                                 :  (0242) 339 18 36

d) Elektronik posta adresi                                   :  info@kepez-bld.gov.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı          :  Barış SOYKAM (Kentsel Tasarım Müdürü V.)

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. Yapılacak İhalede:

a) İhale usulü                                                      :  İhale şartnamesinde belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif sunabildiği kapalı teklif ihale usulü

b) İhale Teklif Dosyalarının sunulacağı adres     :  Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale Servisi

c) İhalenin yapılacağı adres                                 :  Encümen Toplantı Salonu, Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/Antalya

ç) İhale Teklif Dosyalarının teslim tarihi             :  20.03.2018

d) İhale Teklif Dosyalarının teslim saati              :  Saat 14:00

e) Tekliflerin Açılacağı Tarih ve Saat                  :  20.03.2018 Salı, Saat 15:00

3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat 15:00’deki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir.

Madde 4 - İhale dokümanının temini ve doküman bedeli

4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer        :  Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi

b) İhale dokümanı satış bedeli                             :  5.000-TL (BeşbinTürklirası) KDV dâhil

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 5 - Proje Katılım Bedeli

5.1. Proje katılım bedeli, Yüklenici’nin imar planına, inşaat ruhsatına, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla 3.500.000,00 TL (ÜçMilyon Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.2. İstekli, ödemeyi Sözleşmenin 7. Maddesi çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

Madde 6 - Artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı

6.1. İş bu ihalenin konut ve ticari parselde artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı; sözleşme tasarısı ve eklerinde belirlenen arsa ve bağımsız bölüm paylaşım esasları çerçevesinde yüklenici adına tapuya tescil edilecek arsa payları ile Belediye adına tescili yapılacak olan arsalar ve Belediye adına tapuya tescil edilecek bağımsız bölümlerin Yüklenici tarafından imar planına, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla %47 (Kırkyedi) olarak belirlenmiştir.

Madde 7 - İhalede BELEDİYE’nin Serbestliği ve İhalenin İptali:

7.1. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

7.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.

7.3. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 8 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

8.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler

8.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) 4.353.239 TL (DörtmilyonÜçyüzelliüçbinİkiyüzotuzdokuzTürkLirası) tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001 7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

8.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler

8.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:

a) İsteklinin ya da İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 20.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi.

b) Tüzel kişi istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

c) İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde belirtilen iş deneyiminin en az %60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 10.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması ve iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortağın (b) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu (yılın ilk 4 ayı içinde yapılan ihalelerde istekliler iki önceki yılın bilançolarını sunabilirler) veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

e) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu (yılın ilk 4 ayı içinde yapılan ihalelerde istekliler iki önceki yılın bilançolarını sunabilirler) veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilecektir.

8.3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde idari şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

8.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Madde 9 - Geçici teminat

9.1. İstekliler, 4.353.239 TL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 10 - Kesin Teminat

10.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce 8.706.478 TL (Sekizmilyon Yediyüzaltıbin Dörtyüzyetmişsekiz TürkLirası) tutarında kesin teminat alınır. Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 11 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

11.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

1437/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz merkez, Çarşıbaşı Mahallesindeki OTOPARK-İŞYERİ olarak bilinen kat mülkiyetli gayrimenkullün; Belediye Encümeninin 30/01/2018 tarih ve 157 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif Usulü ve Açık Artırma ile satılacaktır.

İhalesi; 27 Şubat 2018 Salı günü saat 16:00'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a) İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b) Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d) Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e) Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f) İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi,

g) İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

h) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir.

i) Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1 - Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması (dış zarf)

2 - Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. (iç zarf)

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKULLÜN (OTOPARK-İŞYERİ)

İLİ                                                :  SİVAS,

MAHALLE                                  :  ÇARŞIBAŞI,

MEVKİ                                        :  MAVİ ÇARŞI,

ADA                                            :  3986,

PARSEL                                      :  1,

ARSA PAYLI                             :  548/3617

NEVİİ                                          :  ARSA

MUHAMMEN BEDEL              :  3.000.000,00.TL.

GEÇİCİ TEMİNAT                     :  90.000,00.TL.

İlan olunur.

1431/1-1


31 ADET MESKEN (KONUT) SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 27 Şubat 2018 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

31 ADET MESKEN (KONUT) SATIŞ LİSTESİ

 

S

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN BRÜT m2

BLOK

KAT

BB NO

CİNSİ

MUHAMMEN

BEDEL

TEMİNAT

TUTARI

İHALE

SAATİ

  1

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

A1

ZEMİN

1

MESKEN

341,362.65 TL

10,240.88 TL

14:00

  2

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

341,362.65 TL

10,240.88 TL

14:05

  3

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

341,362.65 TL

10,240.88 TL

14:10

  4

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

4

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:15

  5

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

5

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:20

  6

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

6

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:25

  7

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

7

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:30

  8

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

8

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:35

  9

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

9

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:40

10

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

10

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:45

11

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

11

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:50

12

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

12

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

14:55

13

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

13

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:00

14

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

14

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:05

15

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

15

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:10

16

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

A3

ZEMİN

1

MESKEN

341,362.65 TL

10,240.88 TL

15:15

17

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

341,362.65 TL

10,240.88 TL

15:20

18

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

341,362.65 TL

10,240.88 TL

15:25

19

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

4

MESKEN

341,362.65 TL

10,240.88 TL

15:30

20

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

5

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:35

21

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

6

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:40

22

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

7

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:45

23

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

8

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:50

24

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

9

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

15:55

25

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

10

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

16:00

26

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

11

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

16:05

27

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2. KAT

12

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

16:10

28

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

13

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

16:15

29

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

14

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

16:20

30

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

15

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

16:25

31

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3. KAT

16

MESKEN

355,439.46 TL

10,663.18 TL

16:30

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

1491/1-1