15 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30333

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.02.2018      Karar No: 7101

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                        :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ                    :  Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No: 15/A Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                :  25.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                     :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :  14.887 hektar

• BÖLGESİ                                     :  Kara

• KAPSADIĞI İL                            :  Çanakkale

• PAFTA NUMARASI                  :  I16-c1

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Çanakkale ilinde 14.887 hektarlık I16-c1 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

1447/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.02.2018      Karar No: 7102

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                     :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ                 :  Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No: 15/A Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ             :  25.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  14.860 hektar

• BÖLGESİ                                  :  Kara

• KAPSADIĞI İL                         :  Çanakkale

• PAFTA NUMARASI               :  I16-b4

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Çanakkale ilinde 14.860 hektarlık I16-b4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

1448/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85326 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 05.12.2017 tarih ve 1979/30371 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.01.2018 tarih ve 88/158 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 15.02.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85326 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Piyade (Elvan) Mahallesi 46037 ada 1 parsel

İlgililere ilanen duyurulur.

1441/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/01/2018 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

İthalat  (Spot LNG) Lisansı

04/01/2018 tarihli ve 7624-2 sayılı Kurul Kararı ile 17/10/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

1449/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Uzmanlık Alanı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

* İşletme

Yönetim Organizasyon

Prof. Dr.

1

Yurtdışı doktorasına sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

* Eğitim Bilimleri

Program Geliştirme ve Öğretim

Prof. Dr.

1

Yurtdışı doktorasına sahip olmak, program geliştirme ve öğretim konusunda eğitimi ve çalışmalara sahip olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

-Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

-* Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016     Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak. (İng)

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

1455/1-1


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9’uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 5 (Beş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

I - Sınava Katılma Şartları

A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:

- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olmak,

- ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

- Yukarıda belirtilen KPSSP 18 puanı için başvuranların toplam sayısının 75 (Yetmişbeş) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 75 (Yetmişbeş)  aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

B) Fon Uzman Yardımcılığı için:

- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olmak,

- ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

- Yukarıda belirtilen KPSSP18 puanı için başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

C) Fon Avukatlığı için:

- Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

- Yukarıda belirtilen KPSSP3 puanı için başvuranların toplam sayısının 25 (Yirmibeş) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 25 (Yirmibeş) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

- 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

- Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,

- 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,

- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumda bulunmamak.

II - Sınav Başvurusu

Başvurular, 30 Mart 2018 tarihinden itibaren en geç 13 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

- İş Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir),

- Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),

- Nüfus Cüzdanı sureti,

- Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

- KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,

- Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),

- Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.

IV - Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

V - Sınav Giriş Belgesi

Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır.

Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI - Yazılı Giriş Sınavı Konuları

A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:

1) Alan Bilgisi:

a) Hukuk Grubu

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)

Borçlar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

b) İktisat Grubu

Mikro İktisat

Makro İktisat

Uluslararası İktisat

Türkiye Ekonomisi

Para ve Banka

c) Maliye Grubu,

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Bütçe

d) Muhasebe Grubu

Genel Muhasebe

Mali Tablolar Analizi

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

B) Fon Avukatlığı İçin:

1) Alan Bilgisi:

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

İdari Yargılama Hukuku

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)

İcra ve İflas Hukuku

Bankacılık Hukuku/Kanunu

Medeni Hukuk

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri

A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:

05-06 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binası 1. Katta yapılacaktır.

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.

B) Fon Avukatlığı İçin:

05 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binası 1. Katta yapılacaktır.

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.

VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.

Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

- Alan Bilgisi                                      : %70

- Genel Kültür ve Genel Yetenek        : %30

Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da uygun yerlere asılarak duyurulur.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) veya üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü giriş sınavına çağrılır.

Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir.

Sözlü giriş sınavında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu

Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu olmaz.

İlan olunur.

1460/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\15-02-2018 PERŞEMBE\1454.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ