15 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30333

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD HAYDARPAŞA 1 RÖMORKORUNA MAN MARKA YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


ÇAN BELEDİYESİ’NE AİT 4 YILDIZLI TERMAL OTEL& SPA İŞYERİ MEVCUT OLAN BÜTÜN EKİPMANLARI VE ARSASI İLE BİRLİKTE SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale İli / Çan Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


3. SINIF ÇAM KADRON (400 m3 10X10X150 cm ve 400 m3 10X10X200 cm TOPLAM: 800 m³) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:


8 KALEM İŞLETME VE ALIMYERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Boyabat Belediye Başkanlığından:


İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINIR MALLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD HAYDARPAŞA 1 RÖMORKORUNA MAN MARKA YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2018/62892

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 216 348 80 20 - 0 216 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi                        :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  Haydarpaşa 1 römorkoruna ait Man marka yedek parça temini

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/03/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1438/1-1


ÇAN BELEDİYESİ’NE AİT 4 YILDIZLI TERMAL OTEL& SPA İŞYERİ MEVCUT OLAN BÜTÜN EKİPMANLARI VE ARSASI İLE BİRLİKTE SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale İli / Çan Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                             :  Çanakkale İli Çan İlçesi Seramik (Cumhuriyet) Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No: 1 de bulunan, Mülkiyeti Çan Belediyesine ait 14 pafta, 133 ada, 4 parselde bulunan 12.029,90 m2 lik arsa içinde 9100 m2 lik kullanım alanı bulunan taşınmazın aşağıda nitelikleri belirtilen Çan Belediyesi 4 Yıldızlı Termal Otel&SPA İşyeri işletmeye hazır vaziyette tefrişat ve demirbaşları ile birlikte Çanakkale ili Çan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Pafta: 26.27.28 Ada: 110; Parsel 57 de bulunan, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Çan Belediye Başkanlığına ait JEOTERMAL-İR 17/09 Nolu Kaynak Bazında alınan ruhsatta yer alan SK-3 (SJ-1) nolu sondaj kuyusunun kullanım hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif (ARTTIRMA) usulüne göre satılacaktır.

İşin Niteliği                                :  İç tefrişat, demirbaşları ve arsası ile birlikte, kullanıma ve işletmeye hazır şekilde 55 Oda, 110 Yatak, 130 Kişilik Lokanta, 330 Kişilik çok amaçlı salon, 90 kişilik çok amaçlı salon, 100 kişilik pastane, aletli jimnastik salonu, 3 adet kapalı Termal havuz, 14 adet günübirlik banyolar, 5 adet masaj odası, satış ünitesi, 50 araçlık otopark şeklindedir.

Muhammen Bedeli                    :  13.000.000,00 TL (KDV.den Muaftır.)

Geçici Teminat (%3)                  :       390.000,00 TL

İhale Usulü                                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci bendi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ - (ARTTIRMA)

Şartname Bedeli                         :  1.000,00 TL (KDV Dahil)

İhale Tarihi                                :  27.02.2018 Salı günü

İhale Saati                                  :  15:00

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 27/02/2018 Salı günü ve Saat 15:00’de Çan Belediyesi 4 Yıldızlı Termal Otel&SPA İşyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45’nci bendi gereği “AÇIK TEKLİF USULÜ (ARTTIRMA)” ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedeller KDV.den Muaftır.

İhale Şartnamesi ve ekleri Çan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. (KDV Dahil) ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Çan Şubesindeki TR 620001000338096075295030 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 27/02/2018 Salı günü saat:15:00 de yapılacaktır.

İhale Çan Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

A) Gerçek kişi olması halinde:

1. T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti,

2. Kanuni İkametgah sahibi olmak,

3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Her sayfası paraflanmış ve son sayfası imzalanmış şartname,

5. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

6. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8. Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,

9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti)

11. İhaleye katılan tarafından imzalanmış Şartname ekinde bulunan EK-2 Yer Görme Belgesi

12. Şartname ekinde bulunan usulüne uygun doldurulmuş Teklif Mektubu (EK-3)

B) Tüzel kişi olması halinde;

1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3. İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş ıslak imzalı imza sirküleri,

4. Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

7. Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

8. Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname,

9. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

10. Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge

11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

12. İhaleye katılan tarafından imzalanmış Şartname ekinde bulunan EK-2 Yer Görme Belgesi

13. Şartname ekinde bulunan usulüne uygun doldurulmuş Teklif Mektubu (EK-3)

C) Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D) Yabancı uyruklu Girişimci olması halinde:

Yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili olarak yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ile yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli şirketler ”birbirinden farklı olduğundan ve edinim şartları da farklı olduğundan bu hususa göre Ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilen ülke vatandaşları ve edinim şartlarına uygun olanlar ihaleye katılabilir.

Söz konusu belgelerin aslı, ''aslının aynıdır.'', ''aslı İdarece görülmüştür.'' veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine eklemeleri gerekir.

Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 27/02/2018 tarihinde Salı günü saat 15:00’e kadar Belediye Encümenine İhale sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgraf, faks ve elektronik posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, ya da düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

İlan olunur.

1188/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Muhtelif Malzeme Alımı (Bakır 3000 kg, kalay 300 kg, dikişsiz boru SAE304 2520 kg, boru DIN2448 st35 1610 kg) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/55327

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ     60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 275 35 30 – 356 275 35 39

c) Elektronik Posta Adresi                  :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının

   görülebileceği internet adresi:          

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Bakır 3000 kg, kalay 300 kg, dikişsiz boru SAE304 2520 kg, boru DIN2448 st35 1610 kg

b) Teslim yeri                                      :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                    :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  26/02/2018 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1377/1-1


3. SINIF ÇAM KADRON (400 m3 10X10X150 cm ve 400 m3 10X10X200 cm TOPLAM: 800 m³) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/63755

İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi                               :  www.tcdd.gov.tr.

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı     :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 3.Sınıf Çam Kadron (Teknik şartnameye göre) (400 m³ 10x10x150 cm ve 400 m³ 10x10x200 cm TOPLAM: 800 m³) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 08/03/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ-

*TR230001500158007282440204*

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1380/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                        :  603

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                                    :  İstanbul

b) İlçesi                                               :  Kağıthane

c) Mahallesi/Mevkii                            :  Merkez/Çeliktepe

d) Pafta No                                         :  ---

e) Ada No                                           :  9533

f) Parsel No                                        :  2

g) Yüzölçümü                                     :  634 m²

h) Satılacak Hisse Oranı                     :  Tamamı

ı) Hâlihazır                                          :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı                :  Yok

k) İmar Durumu                                  :  Ticaret Alanı

l) Cinsi                                                :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli                        :  10.144.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                              :  304.320.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                       :  07 Mart 2018 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer                 :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                                    :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                             :  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                               Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                               Tel: 0 212 455 33 88      Fax: 0 212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                             :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (07 Mart 2018) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/ İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

1461/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:

 

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hissesi

(m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale

Saati

1

06050109484

Keçiören

Ayvalı

91977

4

4.500,00

4.500,00

Konut Alanı

15.750.000,00

3.150.000,00

09:20

2

06070105011

Sincan

Mustafa Kemal

1710

1

7.790,00

7.575,08

Ticaret Alanı

7.576.000,00

1.515.200,00

09:30

3

06080106331

Yenimahalle

Susuz

63942

4

5.008,00

2.339,65

Kentsel Servis Alanı

3.510.000,00

702.000,00

09:40

4

06080104072

Yenimahalle

Yakacık

43824

1

14.316,00

14.316,00

Spor Alanı

2.148.000,00

429.600,00

09:50

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazalar; 27.02.2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde;

Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon huzurunda; Birinci (1) sırada olan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile diğerlerinin aynı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgâh ilmühaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ise istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun, (teklif mektubunun posta ile gönderilmesindeki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir. (Mithatpaşa Cad. No: 9 Kızılay / Çankaya/ANKARA)

4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir(TEL: 0312- 432 23 00 (6 hat) ilan olunur.

1074/1-1


8 KALEM İŞLETME VE ALIMYERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8 Kalem İşletme ve Alımyeri Malzemesi (Büyük-Küçük süpürge, Naylon Fırça (Tahta Fırça), Dişli Kürek, Dişli Kürek Sapı, Saplı Çekpas, Saplı Yıkama Fırçası-Asma Kilit) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1150/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Boyabat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 2 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile satılacaktır.

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 7 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile satılacaktır.

3 - İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 07.03.2018 tarihinde saat 14:00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 200,00-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

5 - İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 - İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

 

S. No:

ADRES

Pafta

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat %3

1

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

2/(71/z01)

331 m2

07/03/2018

14.00

2.412.990,00

72.389,70

2

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

7/(71/z01)

300 m2

07/03/2018

14.30

2.192.250,00

65.767,50

 

7 - İhaleye Girecekler:

a) Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Geçici Teminat

4. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,

5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

6. İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

8. Teklif Mektubu

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),

2. İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,

4. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

5. Geçici Teminat

6. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

9. İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

10. Teklif Mektubu

8 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9 - Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak 15 gün içerisinde ödenecektir.

10 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

İlan olunur.

1446/1-1


İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67 m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3, 4, 5 nolu bağımsız bölümlerin TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Kat

Bağımsız Bölüm No

Hisse oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

A

1

3

Tam

5400/114167

Mesken

138

28.02.2018 - 10:30

28.02.2018 - 10:30

A

1

4

Tam

5400/114167

Mesken

138

28.02.2018 - 14:00

28.02.2018 - 14:00

A

2

5

Tam

5400/114167

Mesken

138

28.02.2018 - 14:00

28.02.2018 - 15:30

 

1390/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada no

Parsel no

Yüzölçümü (m2)

Plan durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici teminat bedeli (TL)

İhale tarihi

İhale saati

1

Kepez

Kepez

28869

6

8.895,00

Ticaret Alanı (E=2.00, Yençok=28.00 m)

27.000.000,00

810.000,00

08/03/2018

14:30

2

Kepez

Kepez

28872

11

3.610,00

Ticaret Alanı (E=2.00, Yençok=28.00 m)

11.000.000,00

330.000,00

08/03/2018

14:50

3

Kepez

Güneş

29429

1

7.952,86

Ticaret Alanı (E=1.20, Yençok=11.50 m)

11.895.000,00

356.850,00

08/03/2018

15:10

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.5- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.11- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

1383/1-1


TAŞINIR MALLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınırlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınırlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınırlara, teklif vermek isteyenlerin Makine ve İkmal Başmühendisliğinden; Taşınırların hali hazır durumunu gördüklerine dair taşınır görme belgesi alması gerekmektedir, Alıcı Makine ve ekipmanların mevcut durumunu görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

Taşınırların satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

Sıra No

Taşınırın Adı Cinsi

Markası

Modeli – İmal Yılı

Muhammen Bedeli TRY

Geçici Teminat TRY

İhale Tarihi ve Saati

1

110’luk Konkasör Tesisi (1 adet)

 

2014

 935.945,33

93.594,53

28.02.2018 – Çarşamba - Saat; 14:00

2

170’lik Konkasör Tesisi (1 adet)

MES

170/PDK 2014

1.567.018,75

156.701,88

28.02.2018 – Çarşamba - Saat; 14:15

3

Sahada Bulunan Su Tesisatı Tesisi

 

 

18.275,63

1.827,56

28.02.2018 – Çarşamba - Saat; 14:30

4

Diğer Ekipmanlar (1)

 

 

168.088,00

16.808,80

28.02.2018 – Çarşamba - Saat; 14:45

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h- Taşınır Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Taşınır görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

1384/1-1