14 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30332

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kadir Has Üniversitesinden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Kuşadası 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/213 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içinde bulunan aynı mahkemenin 2007/56 Esas, 2007/57 Esas ve 2007/21 D. İş sayılı dosyası ve Kuşadası Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/152 D. İş sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1363/1-1

—————

Sivas İdare Mahkemesinin 2017/244 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1364/1-1

—————

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/242 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1365/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 3128I pafta, 131 ada, 4 parsel üzerindeki 663638 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Vahit Kutlu SALTIK (Denetçi No: 13020, Oda Sicil No: 11178) tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2017/5 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.12.2017 tarihli ve E.2017/5-K.2017/3647 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Vahit Kutlu SALTIK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 09.02.2018 tarihli ve 24735 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1426/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih 144 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih 2494 sayılı kararı ile onaylanmış olan “Pursaklar 95374/2 (yeni 95737/2), 95168/1, 95306/1, 95005/10, 95034/1-2-4, 95049/1, 95064/1, 95036/2, 95045/1, 95092/1, 95324/1, 95221/1-3, 95224/1, 95341/1, 95353/1, 95355/1-2, 95358/1, 95349/1-2, 95391/5 ada/parseller ile 95059, 95062 ve 95064 nolu adaların çevrelediği Park Alanı ile 95353 ve 95355 nolu adaların çevrelediği Park Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

1416/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No: 1 (Ada: 25, Pafta:- , Parsel: 1) Kahramankazan Ankara adresinde 23.11.2011 tarih BAY/939-82/30272 sayılı bayilik lisansı (31.08.2015 tarihli 32859 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 26/01/2015 tarihinde yapılan denetimde; 02/05/2013 tarih DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı lisansı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi açısından bayisinde fiyat ilan panosu olmamasının ve bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48260 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1442 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Barbaros Mahallesi Deluxia Palas Kat: 6 Daire: 170 Ataşehir/İstanbul, Atatürk M.Sedef C. Ata 2-3 Plaza Kat: 5 D: 52 Ataşehir İstanbul, Barbaros Mah/Semt Mor Sümbül Sk. Kapı No: 5 A Daire No 170 Ataşehir / İstanbul, Yenişehir Mah. Rumi Sk. Gökçe Apt. No: 24/7 Ataşehir İstanbul adreslerine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1388/1/1-1

—————

13/12/2017 tarih ve 52770 sayılı Başkanlık Olur'u ile, 438 036 3351 Vergi Kimlik Numaralı Aybir Yakıt İnşaat Tıbbi ve Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2015 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde 21/01/2015 tarih ve BAY/939-82/35109 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Agm Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne akaryakıt ikmal ederek lisans almaksızın faaliyette bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/12/2017 tarih ve 1729 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1388/2/1-1

—————

09/01/2018 tarih ve 1433 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/939-82/26475 sayılı bayilik lisansı sahibi Özgür ALKAN - Beran Petrol’ün 16/05/2014 tarihli tespite göre dağıtıcı dışı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/01/2018 tarih ve 108 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1388/3/1-1

—————

Kurfallı Köyü (Parsel: 1158) Bergama/İZMİR adresinde 25.11.2009 tarih ve LPG-BAY/941-54/09740 numaralı (04.01.2016 tarih ve 183 sayılı karar ile sonlandırılan) Otogaz LPG Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 23.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen denetimde istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 03.01.2018 tarih ve 312 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 10.01.2018 tarih ve 74 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere lisans sahibine gönderilmesine karşın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Soruşturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken savunma yazısının, işbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1388/4/1-1

—————

Ödemiş Beydağ Karayolu Üzeri (Pafta: 20D18, Parsel: 2725) Çaylı Ödemiş/İZMİR adresinde 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14288 numaralı Otogaz LPG Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren M S A T Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 25.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen denetimde istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca M S A T Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 03.01.2018 tarih ve 309 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 10.01.2018 tarih ve 72 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere lisans sahibine gönderilmesine karşın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Soruşturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken savunma yazısının, işbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1388/5/1-1

—————

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dağıtım bölgesinde İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası olmadan faaliyet gösteren “ÖZDEMİR GRUP- ALİ Firması hakkında 06.06.2017 tarih ve 25486 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09.06.2017 tarih ve 732 sayılı Soruşturma Raporu Kurul’un 07.12.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarihli ve 83632887-663.07-51124 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 17/05/2017 tarih ve 22554 sayılı yazısı kapsamında ÖZDEMİR GRUP-Ali ÖZDEMİR firmasının doğal gaz iç tesisat işlerini Doğalgaz İç Tesisat Sertifikası olmadan yapması ile ilgili 06.06.2017 tarihli ve 25486 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereği istenen yazılı savunması, 09/06/2017 tarih ve 732 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;

a) Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren ÖZDEMİR GRUP-Ali ÖZDEMİR firmasının doğal gaz iç tesisat işlerini Doğalgaz İç Tesisat Sertifikası olmadan yapmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 5’inci maddesi, hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Yapılan tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı,

anlaşıldığından mezkur tüzel kişinin bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca ihtar edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına

karar verilmiştir.”

şeklinde 07.12.2017 tarih ve 7500-9 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1388/6/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz WEB sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3 - Doçentliğini Sosyal Psikolojisi alanında almış olması.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Yakın İlişki Süreçleri ve İleri Düzey Araştırma Yöntemleri, Çok Değişkenli İstatistiksel Modeller, Yakın İlişkiler, Öz Düzenleme, Olumlu Sosyal Davranışlar ve Ahlaki Karar Verme Süreçleri

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

1376/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırma

Profesör

1

1

1379/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ