14 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30332

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET ARITMA TESİSİNİN YAPIM KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik İli Belediye Başkanlığından:


ANA HAVA DEPOSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN HİSSEDARI OLDUĞU BİR ADET TAŞINMAZ MAL, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


MUHTELİF BORULARIN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SU ENJEKSİYON PROBU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Furniture, Medical Equipment, Devices and Consumables for Migrant Health Centres


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET ARITMA TESİSİNİN YAPIM KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik İli Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

“En Az 4.500 m3/gün Evsel Nitelikli Atık Suyun Arıtılması İçin Elektroflokülasyon Prosesli 2 Adet Atıksu Arıtma Tesislerinin Yüklenici Tarafından Hürriyet Mahallesinde (3.250 m3/gün) Onaylı Projesine, Ertuğrul Gazi Mahallesinde (1.250 m3/gün) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Onaylatılmak Şartıyla Avan Projesine Uygun Olarak Kurulması, Çevre İzinlerinin Alınarak 12 Yıl Süreyle İşletilmesi, İşletim Süresinin Bitiminde Tesislerin Çalışır Vaziyette Belediye Bırakılması İşi”dir.

Söz konusu 2 adet arıtma tesisi aşağıda yazılı yerlerde kurulacaktır.

- 3.250 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Mülkiyeti Belediyemize Ait 324 Ada 2 Parsel’de,

- 1.250 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Mülkiyeti Belediyemize Ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca kamuya terk edilen X: 498239,681 Y: 4443425,221  X: 498356,031 Y: 4443393.014 X: 498382.079 Y: 4443514.647 X: 498269.954 Y: 4443549.352 koordinatları arasında kalan alan’da.

Madde 2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri (ihale dokümanı), Bilecik Belediye Başkanlığının İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi 7   11100 - Bilecik Merkez/Bilecik adresindeki görevli Onur KAVUŞTU veya Osman ERGEN’den satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Bilecik Belediyesinin İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi 7   11100 - Bilecik Merkez/Bilecik adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 27/02/2018 tarih ve Saat: 14.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin geçici teminatı, bu iş için belirlenen yatırım maliyeti olan KDV hariç 9.649.834,55-TL’sının % 3’ü olan 289.496.-TL (İkiyüzseksendokuzbindörtyüzdoksanaltılira) dır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

ç) Geçici teminat olarak kabul edilebilecek nakit teminatların Bilecik Belediye Başkanlığının Vakıflar Bankası Bilecik Şubesi TR 28 0001 5001 5800 7293 6061 72 no’lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) SGK’na ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale tarihinden en az 15 gün önce temin edecekleri belge. İş ortaklığında her iki ortağında bu belgeleri sunma zorunluluğu vardır.

g) İhale dokümanının alındığına dair makbuz,

h) İstekliler en az 200.000.-TL (İkiyüzbinTürkLirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

ı) Elektroflokülasyon prosesli evsel atıksu arıtma tesisi yapmış olduklarını gösteren en az 2.500 m3/gün kapasiteli veya 2.000.000.-TL bedelli tek sözleşmeye dayalı iş bitirme belgesi sunulması gereklidir.

Ortak girişimlerde ortakların ayrı ayrı veya sadece biri tarafından bu şartın sağlanması yeterli sayılacaktır.

Madde 6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, 20/02/2018 tarihi, mesai saat 10:00 kadar Bilecik Belediyesinin İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No: 7   11100 - Bilecik Merkez/Bilecik adresinde, Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Osman ERGEN veya Onur KAVUŞTU’ya teslim edilecektir.

İlan olunur.

1389/1-1


ANA HAVA DEPOSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/58313

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad.   26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin

     niteliği, türü ve miktarı                   :  80 Adet ana hava deposu teknik şartname, teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  28/02/2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 28/02/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1382/1-1


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                            :  2018/9376

Dosya No                                           :  2018/02-HİZ-9376

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0 312 212 69 00-2318

d) Faks numarası                                :  0 312 212 17 48

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                                :  Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

17.01.2018 tarihinde T.C. Resmi Gazete’nin 30304 sayı 83. sayfasında ihale ilanı yayımlanan “Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi”ne ait idari şartnamenin 7.1.ı. maddesinde yapılan değişiklik aşağıda belirtilmiştir.

İlan olunur.

 

Değişen Madde

Eski Hali

Yeni Hali

İdari Şartname 7.1.ı. maddesi

ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (d) bendinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (d) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

1428/1-1


KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN HİSSEDARI OLDUĞU BİR ADET TAŞINMAZ MAL, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 89 pafta, 426 Ada, 7 parsel sayılı, 1286,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kadıköy Belediyesinin hissesine düşen 498,36 m2lik kısmı ile ilgili olarak mevcut imar durumu şartlarına göre; Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması ve yapılacak inşaatın %75 Kadıköy Belediyesine, %25 Yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre 17.692.600,00.-TL Muhammen Bedel üzerinden yüklenici tarafından inşa edilecek Zemin + 14 Normal Katlı binanın 1. Normal Katındaki 1 ve 2 nolu, 2. Normal Katındaki 3 ve 4 nolu, 4. Normal Katındaki 8 ve 9 nolu, 5. Normal Katındaki 12 nolu, 6. Normal Katındaki 15 nolu, 7. Normal Katındaki 18 nolu, 10. Normal Katındaki 26 nolu ve 11. Normal Katındaki 28 nolu olmak üzere toplam 773,71 m2 emsal alanlı 11 adet dairenin kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 250.000,00.-TL bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici Teminat 530.778,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00 TL.’dir.

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %75 Kadıköy Belediyesine, %25 Yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 27.02.2018 Salı günü saat: 14.00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No: 2 Kadıköy - İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar, 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;

a- Kanuni İkametgah, (onaylı)

b- Nüfus sureti, (onaylı)

c- Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,

d- Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesine imza beyannamesi,

e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye'de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,

f- Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye'de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),

g- İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

h- Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı Yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde süresiz olarak alınacaktır.)

ı- Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1387/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 4 nolu 125.100,15 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası’na (Konut alanı içerisinde emsale esas alanın %10 unu geçmeyecek şekilde günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bağımsız ticari birim yapılabilecektir.) isabet eden 87.000.000,00 TL muhammen bedelli 2.610.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 28/02/2018 Çarşamba günü saat 16.15’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1 - Teklif Mektubu,

2 - Geçici teminat,

3 - Tebligat için adres beyanı,

4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7 - Kanuni ikametgâh belgesi,

8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 28/02/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 28/02/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 4 eşit taksitte ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

1319/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 3 nolu 54.903,47 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası’na (Konut alanı içerisinde emsale esas alanın %10 unu geçmeyecek şekilde günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bağımsız ticari birim yapılabilecektir.) isabet eden 38.500.000,00 TL muhammen bedelli 1.155.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 28/02/2018 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1 - Teklif Mektubu,

2 - Geçici teminat,

3 - Tebligat için adres beyanı,

4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7 - Kanuni ikametgâh belgesi,

8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 28/02/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 28/02/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 4 eşit taksitte ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

1320/1-1


MUHTELİF BORULARIN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda buharlaştırıcı ve ısıtıcı aparatlarına ait boruların basınçlı su jeti makinesi ile temizliği hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/60990

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası

a) Adresi                                             :  Yurtbaşı Beldesi/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 424 251 28 75 - 79 - Fax: 0 424 251 24 14

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı                                                  :  Fabrikamızda buharlaştırıcı ve ısıtıcı boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizliği hizmeti işidir.

b) Niteliği ve miktarı                           :  16.654 adet boru

c) İşin Yapılacağı Yer                         :  T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası

d) İşin Süresi                                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  27.02.2018 Salı günü  Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elazığ Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

8 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu kurumlarında veya özel sektörde tephir ve ısıtıcı boru iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti ile temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1361/1-1


SU ENJEKSİYON PROBU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Su enjeksiyon probu 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/58359

Dosya no                                            :  1821008

1 - İdarenin:

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    : 

2 - İhale Konusu Malın                       :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Su enjeksiyon probu (2 kalem, 900 adet)

b) Teslim yeri                                      :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  28.02.2018 Çarşamba günü   Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.02.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1385/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Furniture, Medical Equipment, Devices and Consumables for Migrant Health Centres

Ankara - Turkey / TR

1. Publication reference

SIHHAT/2018/SUP/INT/04

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and related Services Provided by Turkish Authorities.

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting authority

Republic of Turkey Ministry of Health

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey

 

CONTRACT SPECIFICATIONS

 

6. Description of the contract

The subject of the contract shall be the supply, delivery and warranty (for all lots), installation (for Lot 1, Lot 2, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10, Lot 11 and Lot 12), training (for Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10 and Lot 12) by the Contractor of the following goods.

7. Number and titles of lots

Number of lots: 15

Lot 1    : Furniture

Lot 2    : Medical Furniture

Lot 3    : Medical Equipments 1

Lot 4    : Medical Equipments 2

Lot 5    : Medical Equipments 3

Lot 6    : Medical Devices 1

Lot 7    : Medical Devices 2

Lot 8    : Medical Devices 3

Lot 9    : Medical Devices 4

Lot 10  : Medical Devices 5

Lot 11  : Medical Devices 6

Lot 12  : Medical Devices 7

Lot 13  : Medical Consumables 1

Lot 14  : Medical Consumables 2

Lot 15  : Medical Consumables 3

TERMS OF PARTICIPATION

 

8. Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations.

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.

9. Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

10. Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of:

 

Lot number

Amount of tender guarantee (€)

Lot 1

  8.000

Lot 2

  7.000

Lot 3

  4.150

Lot 4

  6.250

Lot 5

  7.000

Lot 6

  3.250

Lot 7

10.500

Lot 8

  3.050

Lot 9

16.500

Lot 10

  3.150

Lot 11

  2.700

Lot 12

10.750

Lot 13

  2.550

Lot 14

  7.650

Lot 15

  2.550

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer, which has submitted the next cheapest compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit

No Information meeting is planned.

14. Tender validity

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see part 8.2 of the instructions to tenderers).

15. Period of implementation of tasks

The implementation period for Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 11 and Lot 14 will last 60 calendar days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, training and Provisional Acceptance.

The implementation period for Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10, Lot 12, Lot 13 and Lot 15 will last 90 calendar days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, training and Provisional Acceptance.

 

SELECTION AND AWARD CRITERIA

 

16. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

• The average annual turnover of the tenderer in the last three years must be equal or exceed the 50% tenderer’s financial offer.

For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers of all the lots for which the tenderer submitted tenders.

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate an operational cash flow, which must exceed their financial proposal for the years in which they have been operational.

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period, which will be taken into account will be the last 5 years from submission deadline.

• The tenderer shall provide written evidence of his, or manufacture’s, if the tenderer is not the manufacturer, current and valid certificate for the Quality Management System.

• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this contract;

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period, which will be taken into account, will be the last 5 years from submission deadline.

a) For Lot 1, Lot 2:

The tenderer has delivered supplies under at most two contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of furniture and/or medical furniture.

b) For Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10, Lot 11, Lot 12:

The tenderer has delivered supplies under at most two contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of medical equipment(s) and/or medical device(s).

c) For Lot 13, Lot 14, Lot 15:

The tenderer has delivered supplies under at most two contracts with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of medical consumable(s).

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are either allowed to refer to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case, the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity, which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still ongoing only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links, which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities, it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

17. Award criteria

Price

 

TENDERING

 

18. How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:

Republic of Turkey

Ministry of Health

Directorate General of Public Health

Address: Şehit Danış Tunalıgil Sokak

3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey

Phone: +90.312.2305505

Contact person: Mr. İnanç Söğüt

e-mail: procurement@sihhatproject.org

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the official gazette and website at:

www.saglik.gov.tr

www.sihhatproject.org

www.dgmarket.com

19. Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the Article 18 above by 17.04.2018 and 12:00 noon (local time).

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

20. Tender opening session

02:00 p.m. (local time) on 17.04.2018 at the Contracting Authority’s address given in Item 18 above.

21. Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

22. Legal basis

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide.

1443/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu/Niteliği

İhale Saati

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 28/02/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

1

34370104024

Beylikdüzü

Gürpınar Merkez Mah.

G21A03A4A

1176

4

1.392,28

Tam

Arsa

2.100.000,00

420.000,00

Konut Alanı

10:45

2

34300111565

Silivri

Alibey Mah.

Kuyu Sk.

1601

1

1.346,48

Tam

Arsa

2.692.960,00

538.592,00

Şartnamede Belirtilmiştir

11:15

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

956/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler;

Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre aşağıda ilçesi, mahalle/mevkii, alanı, koordinatları ve muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal sahalar ihale edilerek (3 yıllık) ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

1.1. Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlı Sahalar:

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan (hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

AR:42-2014/130

Konya, Ereğli, Kamışlıkuyu

990,00

M32d1, M32d2

595000-4170000, 600800-4171500, 599000-4169000, 595000-4168000

33.835,80

3.383,58

06.03.2018

10:00

AR:42-2014/142

Konya, Karapınar

4135,96

M31a3, M31a4

550159-4182700, 550900-4187700, 557502-4187611, 560293-4182717

93.295,68

9.329,57

06.03.2018

10:00

 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/KONYA adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.9.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.9.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.9.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.10. Tüzel kişi olması halinde;

3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, Konya Valiliği Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - Başkanlık ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1301/1-1