13 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30331

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nurşin Vakfı

VAKFEDENLER : Fahrettin Birbilen, Hatice Birbilen, Emel Canöztürk Sağlam, Rahime Türk Çiçek, Rümeysa Uğurlu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/01/2018 tarihinde kesinleşen 19/09/2017 tarihli ve E: 2016/228, K: 2017/307 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Nurşin ilim anlayışını ve ahlakını araştırmak ve tanıtmak, ilim, sağlık, eğitim, ekonomik ve kültürel dayanışma, kalkınma, yardımlaşma, çevre alanlarında faaliyet göstermek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Fahrettin Birbilen, Hatice Birbilen, Emel Canöztürk Sağlam, Rahime Türk Çiçek, Rümeysa Uğurlu.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın malvarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun görülen gayece aynı veya benzer bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1336/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ahmet Karahasanoğlu Vakfı (Karahasanoğlu Vakfı).

VAKFEDENLER: Ali İhsan Karahasanoğlu, Osman Nuri Karahasanoğlu, Mustafa Karahasanoğlu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/12/2017 tarihinde kesinleşen 10/10/2017 tarihli ve E: 2017/251, K: 2017/414 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı hayırlı nesiller yetiştirilmesine matuf olarak ilmi, içtimai ve kültürel faaliyetlere destek olmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 (Seksen bin TL.)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları kurucular kurulu kararı, bunlar yoksa mütevelli kararı ile belirlenecek gaye bakımından aynı olan bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1337/1-1

—————

VAKFIN ADI: Nuri Çomu Eğitim Kültür ve Manevi Değerlere Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER : Hüseyin Nuri ÇOMU, Hatice Nur ÇOMU ALİMOĞLU, Aslı Emine ÇOMU, Mehmet Nuri ÇOMU, Kübra Suna ÖZKAN, Mustafa Nuri ÇOMU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ADANA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.02.2018 tarihinde kesinleşen, 23.11.2017 tarihli ve E: 2016/166, K: 2017/670 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücüne katkıda bulunmak, Türk milletinin ve tüm yurttaşlarının milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, insan haklarına gönül veren, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler ve yurttaşalar yetiştirmek için katkı ve girişimlerde bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Nuri ÇOMU, Hatice Nur ÇOMU ALİMOĞLU, Mehmet Nuri ÇOMU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Amacına en yakın başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1338/1-1

—————

VAKFIN ADI: Adana Sağlık ve Eğitim Vakfı (ASVA).

VAKFEDENLER :Dünya Tıp, Tıbbi Araştırma-Teknik ve Etik Bilimler Akademisi Derneği.

VAKFIN İKAMETGAHI: ADANA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/12/2017 tarihinde kesinleşen 26/10/2017 tarihli ve E: 2017/405, K: 2017/316 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim Kültür Sanat Sağlık Spor alanında yapılacak faaliyetleri desteklemek, bu alanlarda faaliyetlerde bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 (Atmış Bin TL.)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Haberal, Ali Haberal, Gülnaz Arslan, Kenan Araz, Mustafa Turgut Noyan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden sonra arta kalan mal ve hakları Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1339/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 29/09/2016 tarihinde 2016/330556 İhale kayıt no ile yapılan ve 02/03/2017 tarihinde sözleşmeye bağlanan “36 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında;

SİSOFT Sağlık Bilgi Sistemleri Limited Şirketi (Adres: ODTÜ Teknokent Galyum Blok Z K 2 ODTÜ Yerleşkesi/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 142490, Vergi Dai./No: Doğanbey V.D./263 002 8304)'ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Ömer SİSO (T.C. Kimlik No: 10958431382)’ya;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamının 02/02/2018 tarihli ve 283 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

1353/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Kırklareli il sınırları içerisinde sahip olduğu ARİ/TPO/ K/E18-c3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 14.03.2018 tarihinde sona erecek süresinin, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 3 yıl süre ile 14.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına, kalan kanuni sürenin ise şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep etmesi halinde yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan olunur.

1327/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Dzhoshkun SYULEYMAN (Pasaport No: 381752490) pasaportuna kayden 21.12.2014 tarihinde yurda geçici girişi yapılan ve 09.02.2015 tarihine kadar yurtta kalma süresi bulunan 2006 model, Land Rover marka aracın Koray TANCAN (15664003588) tarafından Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği 19. Maddesinin ihlali (aracın yetkisiz olarak kullanıldığı) söz konusu olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesine istinaden düzenlenen 09.05.2016 tarihli 16CK061500147 sayılı para cezası kararından tahsil edilmesi gereken 3.352,5 TL tutar için Müdürlüğümüzce adı geçenin resmi kayıtlarda yer alan tüm adreslerine tebligat yapılmış ancak tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu Ceza Kararının ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde borcunuzu İdaremize veya İdaremiz adına tahsile selahiyetli olanlara ödemeniz ve borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap etmektedir. Bu mecburiyetlere riayet etmediğiniz taktirde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 55, 60, 111 ve 114'üncü maddeleri hükümlerine göre:

1 - Borcunuzun cebren tahsil edileceği,

2 - Mal bildiriminde bulununcaya, haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağınız,

3 - Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğunuz taktirde hapis ile cezalandırılacağınız,

4 - Haczi kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son Kanuni ikametgah ve iş adresinizi, daimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bu dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus kayıt suretinizi vermediğiniz taktirde elli güne kadar para cezası ile cezalandırılacağınız,

Tebliğ olunur.

1300/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik – Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 7 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Oyunculuk, Tiyatro

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

1

Histoloji - Embriyoloji

Profesör

Fen - Edebiyat Fakültesi

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce)

2

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık, Mimari Tasarım

Yardımcı Doçent

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık, Yapı Bilimi

Yardımcı Doçent

1375/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Aranan Şartlar;

• Lisansını Yönetim alanında yapmış olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler dalında yapmış olmak, Amerika Birleşik Devletleri Siyasi ve Kültürel Yapısı üzerinde uzman olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 27.02.2018)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Prof.

1

Lisansını Yönetim alanında yapmış olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Uluslararası İlişkiler dalında yapmış olmak, Amerika Birleşik Devletleri Siyasi ve Kültürel Yapısı üzerinde uzman olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  : 0216 4524585 - 86/1158

Fax : 0216 452 87 17

1381/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_23.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_42.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_43.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_44.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_45.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_46.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_47.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_48.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_49.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_50.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_51.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_52.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_53.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_54.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak_Sayfa_55.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-3.jpg

1263/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-7.jpg

1262/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-8.jpg

1261/1/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-9.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Kltr\Başlıksız-11.jpg

1261/2/1-1