13 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30331

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SUNUCU SANALLAŞTIRMA VE YEDEKLEME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI MUHTELİF PARÇALARININ ÇELİK KONSTRÜKSİYON (PBM / 015 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞÇİLİĞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan, aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Gültepe Mahallesi İmarın 24273 Ada 3 Parsel Üzerinde Kat Karşılığı Bina İnşaatı, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Gültepe Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 24273 ada 3 parsel Alanı: 4.010,00 m², Brüt inşaat alanı: 10.837,63 m², İşin adı / Kullanım şekli: Dükkan + Sosyokültürel Tesis (Öğrenci Yurdu)

1 - İhale 07.03.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No.175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 14.305.710,05 -TL. (Ondörtmilyonüçyüzbeşbinyediyüzon Türklirasıbeşkuruş) dır.

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgâhı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 429.171,30-TL. (Dörtyüzyirmi dokuzbinyüzyetmişbirTürklirasıOtuzkuruş) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ- Teknik personel taahhütnamesi

J- Yapı araçları taahhütnamesi

K- Son beş yıla ait (2012-2017) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.500,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - İş Deneyim Belgeleri;

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler olacaktır.

6 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

7 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1324/1-1


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı Veri depolama sistemi kapasite artırımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/02/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1334/1-1


SUNUCU SANALLAŞTIRMA VE YEDEKLEME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Aksaray Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı Sunucu Sanallaştırma ve Yedekleme Malzemelerinden Sanallaştırma Yazılımı, Sanal Sistem Yedekleme Yazılımı ve Windows Server 2016 Data Center Lisansının Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen markalarına diğer malzemelerinin iste teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/02/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1335/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  E. L. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası             :  (236) 613 23 26 (4 hat)  Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                 :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Işıklar B Termik Stoğundan 300.000 ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1 - 4 (Yırca veya Balcı Kapısı) ve 5 - 6 Ünitelerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alım işi

2018/60865

2018 - 207

02.03.2018

15:00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                          :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)'dır.

c) İşin süresi                                 :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer            :  E.L. İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; E.L. İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1329/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/58022

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 266 865 19 40 – Faks: 266 865 26 04

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  2018/2019 Kampanya Döneminde Toplam 185.000 Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Tahmil Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma ve düzeltme işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Susurluk Şeker Fabrikası 2018/2019 Rafineri Kampanyası bitimine kadardır.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu 4. Km.   10600 Susurluk/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                                 :  15/03/2018 Perşembe günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk/ BALIKESİR adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

1269/1-1


VAGON MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                       :  2018/54499

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı   :  17 kalem Vagon Muhtelif Boruları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :  27.02.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27.02.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1216/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI MUHTELİF PARÇALARININ ÇELİK KONSTRÜKSİYON (PBM / 015 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞÇİLİĞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                 :  2018/57095

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar  2. Cad. No: 1 / 29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                                  :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                                       :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa)              :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  54.700 KG. PANCAR BOŞALTA MAKİNASI MUHTELİF PARÇALARININ ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALİ İŞÇİLİĞİ (PBM / 015 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE)

b) Yapılacağı yer                                       :  Eskişehir Makine Fabrikası - Montaj Atölyesi

c) İşin süresi                                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, tamamı 60 (altmış) takvim gününde teslim edilecektir

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                       :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                        :  28.02.2018  Çarşamba – Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 / 29 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 75,00 TL. (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75.- (Yetmiş beş Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal – TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 28.02.2018 - Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1275/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin bedelle ödenmesi şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 01.03.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                - Yer Görme Belgesi,

- İkametgâh Belgesi,                                           - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                               - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mevkii

Kullanım

Amacı

Ada/Parsel

Blok

No

Katı

Bağ. Böl.

No

Oda

Sayısı

Brüt

Alan

Muhammen

Bedel TL

Geçici Teminat

TL

İhale

Saati

1

Çankaya

Çayyolu

Tribleks Villa

43580/2

38

5+3

450

1.160.400,00

34.812,00

14.00

2

Çankaya

Çayyolu

Tribleks Villa

43580/2

47

5+3

450

1.100.400,00

33.012,00

14.00

3

Çankaya

Çayyolu

Tribleks Villa

43580/2

50

5+3

450

1.131.400,00

33.942,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

1332/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 10 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

SIRA

NO

BULUNDUĞU YER (MAHALLE)

ADA

NO

PARSEL

NO

MEVKİİ

CİNSİ

BLOK

NO

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

ARSA

PAYI

HİSSE

KAT

ODA

SAYISI

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

1

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-8

1

4/750

TAM

1. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

2

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-1

1

4/750

TAM

1. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

3

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-1

7

4/750

TAM

4. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

4

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-1

12

4/750

TAM

6. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

5

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-2

2

4/750

TAM

1. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

6

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-2

4

4/750

TAM

2. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

7

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-2

5

4/750

TAM

3. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

8

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-3

1

4/750

TAM

1. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

9

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-3

6

4/750

TAM

3. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

10

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-3

11

4/750

TAM

6. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

 

1 - İhale 26.02.2018 Pazartesi günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4 - Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

1295/1-1