12 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30330

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


KOSGEB Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOSGEB Başkanlığından:

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir. Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler ile COSME Programındaki İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılmaktadır. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, 10.000’den fazla yeni işletmenin kurulmasını destekleyen binlerce proje başvurmuştur. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. 2011 yılından itibaren katıldığımız ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

2018

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aşağıda sayılan altı kategoride gerçekleştirilecektir:

1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar,

2. Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar,

3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar,

4. İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar,

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi: KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar

6. Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, projenin en az iki yıl boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve bölgede veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecektir.

Yarışmaya;

• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu-özel ortaklıkları

• Üniversiteler

başvurabilecektir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/ adresinde yer almaktadır.

2018 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 30 Nisan 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

1276/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mir’at-ül Kur’an Eğitim Vakfı (MİRKEV).

VAKFEDENLER: Mehmet Ali KARACA.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2018 tarihinde kesinleşen 07/11/2017 tarihli ve E: 2016/233, K: 2017/413 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gerekli Kanuni izinlerin ilgili kurumlardan alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile Kur’an-ı Kerim öğretim ve eğitiminin yaygınlaştırılması, Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun güzel okunması, hıfz edilmesi, kıraat ihtisas kurslarının açılması ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Bolluca Mevkii, 184 ada, 5 parsel sayılı 314 m2 yüzölçümlü, 35/314 arsa paylı, 1. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Ali KARACA, Ahmet BİLGÜCÜ, Muhammed KARACA, Hasan AKTAŞ, Fatih YILMAZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1287/1-1

—————

VAKFIN ADI: Mebrur Vakfı.

VAKFEDENLER: Said Emre Kalınlı, Ali Kalınlı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Mersin.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.01.2018 tarihinde kesinleşen 14.11.2017 tarihli ve E: 2017/362, K: 2017/714 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla öğretim kurumlarında öğretim veya eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler öğrenimleri boyunca maddi desteklerde bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Mersin ili, Menteş köyü, 64 ada, 1 parsel, A Blok, 2. kat 6 nolu, 3. kat 7 ve 8 nolu, 4. kat 9 ve 10 nolu, 5. kat 11 ve 12 nolu, 6. kat 13 nolu ve 14 nolu, 7. kat 15 ve 16 nolu, 8 kat 17 nolu, 9 kat 19 ve 20 nolu, 10 kat 21 ve 22 nolu, 11 kat 23 ve 24 nolu, 12. kat 25 ve 26 nolu 12/1200 arsa paylı meskenler.

YÖNETİM KURULU: Ali Kalınlı, Ayşe Kalınlı, Azize Uğurlu, İbrahim Canbar, Said Emre Kalınlı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye işlemine karar alan Mütevelli heyetinin belirleyeceği bir başka vakıf veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1298/1-1


 


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

TALEP EDİLEN KADRO

Uzmanlık Alanları

Fakülte/YO

Bölüm

Adet

Unvan

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültür ve Edebiyat

1

Prof. Dr.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı- İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Uzman

Matematik

1

Yrd. Doç. Dr.

Alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Mütercim Tercümanlık

1

Prof. Dr.

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.

1

Doç. Dr.

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Yazılı ve Sözlü Çeviri, Çeviribilim, Kültür Araştırmaları, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, alanlarından en azından birinde uzman olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

Prof. Dr.

Karsinogenezin Oluşumunda Rol Oynayan Sinyal Yolakları Üzerinde Moleküler düzeyde akademik çalışmaları yapmış olmak.

Psikoloji

2

Prof. Dr.

Psikoloji veya Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak

2

Doç. Dr.

Psikoloji veya Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak 

2

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji alanında doktora programını tamamlamış olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Termodinamik veya enerji bilim dalında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Konstrüksiyon veya mekanik bilim dalında doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği

Tıp Fakültesi

Tıbbi Fizyoloji

1

Prof. Dr.

Tıbbi Fizyoloji

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

1

Prof. Dr.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Tıbbi Farmakoloji

1

Prof. Dr.

Tıbbi Farmakoloji

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

1

Prof. Dr.

Lisans Eğitimini Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Yenileme Koruma Programında Tamamlamış, Akıllı Evler Üzerine Sanatta Yeterlik Çalışması Yapmış Olmak. Mimarlık (Tasarım, Planlama, Proje, Uygulama) Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. İç Mekan Tasarımı, Yeniden İşlevlendirme ve Endüstri Mirası Üzerine Çalışmalar Yapmış ve Eğitim Vermiş Olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

Doç. Dr.

Endüstri Ürünleri Tasarımı İç Mimarlık lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını Endüstri Ürünleri Tasarımında yapmış olmak. Doçentlik unvanına sahip.

Mimarlık

1

Yrd. Doç. Dr.

Mimari Tasarım Doktora Programı mezunu olmak.

BESYO

Rekreasyon

1

Doç. Dr.

Engelliler ve Terapi Rekreasyonu alanında çalışmış olmak

Hemşirelik YO

Hemşirelik

2

Prof. Dr.

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

1

Prof. Dr.

Fizyoloji ABD

2

Doç. Dr.

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Cerrahi Hastalıkları ABD

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

1

Yrd. Doç. Dr.

Lisansta Ebelik yada Hemşirelik mezunu olmak. Tercihen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya hemşireliğin diğer alanlarında doktorasını yapmış olmak. (Hemşirelik esasları, Hemşirelikte Yönetim, Cerrahi Hastalıkları, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Halk Sağlığı)

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıp mezunu olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını yapmış olmak.

 

İlan Tarihi            : 12.02.2018

İlan Bitiş Tarihi    : 27.02.2018

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

• Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

• YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

• Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

• Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin; Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Yerel Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) müracaatlarını yapmalıdır.

Yardımcı Doçent Başvuruları İlgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır.  (Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İST - Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)

1219/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi/Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

1043/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ