10 Şubat 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30328

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 70.000 kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 22.02.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 22.02.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı Macun Mah. No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                            Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 71-74

1286/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeninin 25.01.2018 tarih ve 72 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

İhale Tarihi

İhale Saati

Tapu Kaydı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

08.03.2018

14:45

Merkez İlçe, Kemalpaşa Mahallesi 175 ada, 3 parsel de bulunan 122,88 m2 taşınmaz üzerindeki 80. Yıl Özel İdare İş Merkezi

4.900.000,00 TL

147.000,00 TL

 

2 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

3 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği.

c) Tüzel kişilerde;

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- Son üç (3) ay içinde yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d) Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

4 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

1149/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz, sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak arama ve Doğal mineralli kaynak işletme sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

İhale Tarihi ve Saati

1- Osmaniye Hasanbeyli İlç.

Doğal Mineralli Su

5160

172.000

28.02.2018 Saat: 15.10

2- Osmaniye Toprakkale İlç.

Jeotermal Kaynak

1200

40.000

28.02.2018 Saat: 15.10

3- Osmaniye Düziçi İlç.

Jeotermal Kaynak

1200

40.000

28.02.2018 Saat: 15.10

4- Osmaniye Düziçi İlç.

Jeotermal Kaynak

1200

40.000

28.02.2018 Saat: 15.10

 

1 - Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

280500

282000

282000

280500

YUKARI (X)

4118150

4118150

4117000

4117000

 

2 - Osmaniye İli Toprakkale İlçesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36d3-d4,O36a1-a2

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

SAĞA (Y)

251000

251000

248000

248000

246676

247414

243000

YUKARI (X)

4104000

4101000

4101000

4099420

4098980

4098000

4098000

 

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

SAĞA (Y)

243000

245000

245000

249303

YUKARI (X)

4106500

4106500

4104000

4103999

 

3 - Osmaniye İli Düziçi İlçesi Kuşçu köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: 36b3

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

SAĞA (Y)

271823

271823

274902

274902

YUKARI (X)

4137011

4138696

4138745

4137011

 

4 - Osmaniye İli Düziçi İlçesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: 36b3

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

SAĞA (Y)

273245

271274

271660

270600

270600

273245

YUKARI (X)

4126100

4126100

4129900

4130069

4131600

4131600

 

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (Ekleri ile birlikte)

6 - İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7 - İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu,

8 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha,

9 - İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 15.10’a kadar dilekçe ile birlikte Encümen Başkanlığına verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

1147/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 10 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

SIRA

NO

BULUNDUĞU

YER (MAHALLE)

ADA

NO

PARSEL

NO

MEVKİİ

CİNSİ

BLOK

NO

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

ARSA

PAYI

HİSSE

KAT

ODA

SAYISI

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (%3)

  1

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-8

3

4/750

TAM

2. KAT

4+1

380.000,00

11.400,00

  2

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-8

10

4/750

TAM

5. KAT

4+1

380.000,00

11.400,00

  3

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-1

10

4/750

TAM

5. KAT

4+1

380.000,00

11.400,00

  4

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-2

8

4/750

TAM

4. KAT

4+1

380.000,00

11.400,00

  5

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-2

11

4/750

TAM

6. KAT

4+1

380.000,00

11.400,00

  6

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

5

3/750

TAM

2. KAT

3+1

260.000,00

7.800,00

  7

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

8

3/750

TAM

3. KAT

3+1

260.000,00

7.800,00

  8

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

9

3/750

TAM

4. KAT

3+1

260.000,00

7.800,00

  9

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-6

7

2/750

TAM

3. KAT

2+1

165.000,00

4.950,00

10

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-6

8

2/750

TAM

3. KAT

2+1

165.000,00

4.950,00

 

1 - İhale 21.02.2018 Çarşamba günü saat 11.00’de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4 - Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

1294/1-1