9 Şubat 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30327

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak; 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda “…1047919 YİBF nolu (A Blok) yapıyı …” ifadesinin çıkarılarak yerine “… 1047928 YİBF nolu (B Blok) yapıyı …” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 05.02.2018 tarihli ve 20782 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1267/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Deniz Akar. Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. Suluova-Amasya

19-HYB-567

TS 11939

07.11.2017

Firma İsteği

Selahattin Kaleli Akar. A.Ş. Alaca Şub. Alaca-Çorum

19-HYB-130

TS 11939

07.11.2017

Firma İsteği

Örnek Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Çorum

19-HYB-3283

TS 12652, TS 12868

TS 12524, TS 12993

14.11.2017

Firma İsteği

Zirvem Petrol Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Çorum

19-HYB-2901

TS 11939

27.11.2017

Firma İsteği

Taşkın Elektronik Ali Duran Taşkın Amasya

19-HYB-3198

TS 10956, TS12498

TS 10079, TS 12853

27.11.2017

Firma İsteği

Boy Pet. LPG Altan Baran Suluova-Amasya

19-HYB-3272

TS 11939

28.11.2017

Firma İsteği

Korkmazlar Traktör-Sefer Korkmaz   İskilip-Çorum

19-HYB-3289

TS 12047

22.12.2017

Talimata Aykırılık

1213/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc.

Adet

Açıklama

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Yrd. Doç.

1

3

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

1142/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Eğitim, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) anabilim dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

 

Endodonti

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Diş Hastalıkları Tedavisi anabilim dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1220/1-1


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

B - ÖZEL ŞARTLAR

1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - 2 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net,.Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.)

Tercih Sebepleri:

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1(bir) yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c) Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahip olmak,

ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

e) Frontend kütüphaneleri(örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ğ) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ı) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru ilan metni 08/02/2018 - 23/02/2018 tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanacaktır.

b) www.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte en geç 23/02/2018 tarihi saat 17:30’a kadar KOSGEB Başkanlık Binası (Anafartalar Mah. İstanbul Cad. No: 32   06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) elden teslim edilmek suretiyle yapılacaktır.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.)

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

ç) Son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

d) Detaylı Özgeçmiş,

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

f) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

ğ) 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.)

h) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

ç) Sözlü-uygulamalı mülakat 12/03/2018 ile 13/03/2018 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık (Anafartalar Mah. İstanbul Cad. No: 32   06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) adresinde yapılacaktır.

d) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların www.kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

ç) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.kosgeb.gov.tr” internet sitesinde 01/03/2018 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 2 (iki)’dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

ç) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

POZİSYON

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi)

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

1279/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

"14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR" adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol'e ait tesiste 04/11/2010 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun anlaşılması sebebiyle, lisans sahibi hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 08/03/2012 tarihli ve 3729-82 sayılı Kurul Kararının, Danıştay 13. Dairesi nezdinde Kurumumuz aleyhine açılan davada; Mahkemece 2012/2129 E. ve 2014/4269 K. sayı ile dava konusu işlemin tebligatın usulüne uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 10/01/2018 tarihli ve 1572 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/01/2018 tarihli ve 87 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/1/1-1

—————

 “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol'e ait tesiste 26/10/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun anlaşılması sebebiyle, lisans sahibi hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 26/05/2011 tarihli ve 3238-75 sayılı Kurul Kararının, Danıştay 13. Dairesinin 2011/3573 E. sayılı dosyası ile Kurumumuz aleyhine açılan davada; tekerrür hükümlerinin doğru uygulanmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 11/01/2018 tarihli ve 1703 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15/01/2018 tarihli ve 91 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/2/1-1

—————

03/10/2017 tarihli ve 41043 sayılı Başkanlık Oluru ile 21/04/2014 tarih ve BAY/939-82/34104 sayılı (24.12.2014 tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmış) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No: 68 Üçköprü Köyü (Ada: - Pafta: g26b21b, Parsel: 434) Kaynaşlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde yapılan tespite göre, istasyonda dağıtıcı işaretlerine yer verilmemesinden dolayı 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 30/10/2017 tarihli ve 1304 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/3/1-1

—————

13/10/2017 tarihli ve 42900 sayılı Başkanlık Oluru ile 12.08.2014 tarih ve BAY/939-82/34545 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No: 240 (Ada: - Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA adresinde Gülson Petrol Otomotiv Orman Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 11/09/2015 ve 05/11/2015 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde yapılan tespitlere göre; fiyat ilan panosunda akaryakıt fiyatlarının yer almaması ve dağıtıcı harici akaryakıt ikmali yapılması hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 02/11/2017 tarihli ve 1352 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.11.2017 tarihli ve 7431-35 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/07640 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Mehmet Hayber tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 10.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/5/1-1

—————

E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 (Ada: 120, Pafta: - , Parsel: 54) Çerkeş ÇANKIRI adresinde LPG-BAY/941-54/16405 sayılı lisans kapsamında PLATİNİUM AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 17.02.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 13/12/2017 tarih ve 52692 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 15/12/2017-1651 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen(Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. No: 1-17 Yenimahalle Ankara, E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 (Ada: 120 , Pafta: - , Parsel: 54 ) Çerkeş ÇANKIRI-lisans, Vergi sicil ve Ticaret Sicil adresleri aynı) tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/6/1-1

—————

17/10/2017 tarihli ve 43655 sayılı Başkanlık Oluru ile 05/12/2013 tarihli ve 4749/12 sayılı Kurul Kararının Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2014/271, K.2014/1391 ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/2025, K.2015/2595 sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 23.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26713 sayılı (29.03.2016 tarih ve 12574 sayılı karar ile sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin akaryakıt istasyonunda 29/05/2012 tarihinde yapılan denetimde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurma fiili nedeniyle iptale ilişkin mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 03/11/2017 tarihli ve 1368 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/7/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.01.2018 tarihli ve 7665-2 sayılı Kararı ile LPG-BAY/941-54/12872 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Şanlıavşar İnşaat Nakliyat Akaryakıt Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 17.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının ve LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında toplam 152.284 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 152.284 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/8/1-1

—————

26/09/2017 tarihli ve 40001 sayılı Başkanlık Oluru ile 09/05/2012 tarih ve MYĞ/3823-1/30930 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi 10645 Sokak No: 1 Karatay KONYA" adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim tesisinde 23/09/2014 tarihinde yapılan denetimde tesisten alınan numunelerin Tübitak Marmara Araştırma Merkezi'nin 20.11.2014 tarihli ve 11053 sayılı analiz raporunda Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden Şirketin temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya sunmasının veya baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesi hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 26/10/2017 tarihli ve 1290 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1246/9/1-1

 


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

 

Adı Soyadı/ Unvan

TC Kimlik No/Vergi No/Pasaport No

Firmanın Faaliyet Gösterdiği İl

Ödeme Emri Tarih/Sayısı

Ödeme Emri Tutarı

Sabrije BAKKAL

BO856417

--

19.01.2018/31373357

89 TL

 

Yukarıda adı soyadı yazılı şahıs hakkında 6183 Sayılı Kanun'un 55. maddesine göre tanzim edilen ödeme emri belgesinin yükümlünün yurtdışında yaşıyor ve adresinin bilinmiyor olmasından dolayı tebliğ edilememesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 103-106. maddelerine istinaden;

1 - İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;

2 - Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde ne Müdürlüğümüze müracaat eden ne de adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı;

Ayrıca, Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (7) gün içerisinde idari yargıya (....Vergi Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ilan olunur.

1198/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

 

Adı Soyadı/Unvan

TC Kimlik No/ Vergi No/ Pasaport No

Firmanın Faaliyet Gösterdiği İl

Ceza Kararı Tarih/Sayısı

Ceza Kararı Tutarı

GMM PLASTİK HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

3960668901

İSTANBUL

19.07.2016/16CK2205001138

89 TL

 

Yukarıda adı yazılı firma hakkında 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1. maddesine göre düzenlenen para cezası kararının, yükümlüsüne tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun "İlanen Tebligat" başlıklı 28. maddesine ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 48/3 maddesine istinaden;

1 - Son ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı,

2 - Söz konusu ceza tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi gerektiği,

3 - Bu süre içerisinde ödenmesi durumunda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim uygulanacağı,

4 - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 48. maddesi ve 2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğ uyarınca tecil ve taksitlendirme yapılabileceği,

5 - Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma talep hakkının bulunduğu,

6 - 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi çerçevesince itiraz hakkı bulunduğu,

7 - Söz konusu ceza tutarının ödenmemesi halinde ise 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği hususları ilan olunur.

1198/2/1-1

 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ