9 Şubat 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30327

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FİTRE VE ZEKAT ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AYDINLIK MAHALLESİNDE BULUNAN İŞYERİ KOMPLEKSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

İslahiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN İHTİYACI OLAN 11.950 KG ASCORBİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


2 ADET DIŞ MEKAN LED EKRAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FELAKET KURTARMA MERKEZİ VERİ TABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU DONANIMI VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


KOK TOZU SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


12 VE 45 KG'LIK LPG (PUTAN-PROPAN) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


3 KALEM SERT METAL UÇ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


7 KALEM MUHTELİF ELDİVENLERİN TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FİTRE VE ZEKAT ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 2.000.000 adet fitre zarfı ile 1.000.000 adet zekat zarfı alımı 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40/263-274-363

1278/1-1


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AYDINLIK MAHALLESİNDE BULUNAN İŞYERİ KOMPLEKSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

İslahiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aydınlık Mahallesi Gaziantep Bulvarı No: 1 bulunan işyeri kompleksinin 10 yıllığına kadar kiraya verilmesi binanın, mevcut donanımları ile ekli şartname hükümlerine göre işletilmesi işidir.

2 - YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:

Sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yapılacaktır.

3 - MUHAMMEN BEDEL:

İhale konusu iş, aylık K.D.V. hariç 20.500,00.-TL (Yirmi bin beşyüz Türk lirası) olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli K.D.V. hariç 2.460.000,00.-TL (İki milyon Dört yüzatmışbin Türk lirası)’dır.

4 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35 maddeleri gereğince Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerin 10 yıllık muhammen bedeli olan 2.460.000,00.-TL’nin % 3 geçici teminatı 73.800,00.-TL’dir. % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesi ya da T. Deniz Bankan İslahiye Şubesi nezdindeki Belediyemize ait IBAN NO: TR 0013 4000 0111.5505 2000.03 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne vereceklerdir.

7 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 19 ŞUBAT 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da İslahiye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç 19 ŞUBAT 2018 Pazartesi günü Saat 12.00 kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden tasdikli imza sirküleri,

f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller de kabul edilir.)

j) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2018 yılı)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller de kabul edilir.)

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

g) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2018 yılı).

Yukarıda belirtilen belgeler Kapalı Teklif usulüne göre hazırlanarak dosya içerisine konarak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

963/1-1


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN İHTİYACI OLAN 11.950 KG ASCORBİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin İhtiyacı olan 11.950 kg ascorbik asit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 MART 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 08 MART 2018 günü saat 14.00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1268/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde 15/02/2018 olan son teklif verme tarihi 27/04/2018 olarak değiştirilmiştir.

                                                                                                                                                                           T.C. BAŞBAKANLIK

                                                                                                                                                                     Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

                                                                                                                                               Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

                                                                                                                                                         Tel: 0312 585 80 80,     Faks: 0312 585 83 07

                                                                                                                                                                                www.oib.gov.tr

1281/1-1


2 ADET DIŞ MEKAN LED EKRAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet Dış Mekan Led Ekran teknik şartnamesine ve Led çipler için istenilen Nichia, Cree, Everlight ve Nationstar markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.02.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Led çipler için istenilen Nichia, Cree, Everlight ve Nationstar markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1265/1-1


FELAKET KURTARMA MERKEZİ VERİ TABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU DONANIMI VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı Felaket Kurtarma Merkezi Veri Tabanı ve Uygulama Sunucusu Donanım ve Yazılımı teknik şartnamesine; ayrıca Veri Tabanı Yönetim Yazılımı teknik şartnamesine, Oracle markasına ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modelleri, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.02.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin veri tabanı yönetim donanımının teknik şartnamesine; ayrıca veri tabanı yönetim yazılımının teknik şartnamesine, Oracle markasına ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1266/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:

Buharlaştırıcılara, borulu tip ısıtıcılara ve lojman sıcak su hatlarına ait boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                  :  2018/49137

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  CUMHURİYET CADDESİ    TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  66.712 adet boru, 42 metre kondansatör iniş boru hattı ve 60 metre lojman sıcak su hattının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi

b) Yapılacağı yer                       :  Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İş yeri teslim tutanağının imzalanmasına müteakip 50 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

b) Tarihi ve saati                        :  22/02/2018 - 14.00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

1186/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

Taşınmaz No              :  1

İlçesi                          :  Mamak

Mahallesi                   :  Fahri Korutürk Mahallesi

Ada                            :  52628 Ada, 3 Parsel ve 52627 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü                :  13.859.25

İmar Durumu             :  Emsal: 1,6, Hmax: Serbest

İnşaat Alanı                :  33772.87 m2

Muhammen Bedeli     :  38.332.207,00.-TL

Geçici Teminat           :    1.150.000,00.-TL

Yukarıda belirtilen taşınmaz mal; avan projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak; 27/02/2018 tarihinde ve saat: 10.00’da Mamak Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (Artırma) sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecek 1.000,00.-TL’lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

1 - İsteklilerin; Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü’ne, ihale şartnamesine, ek özel şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 27/02/2018 günü saat 10.00’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

2 - Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

2.1. Kanuni ikametgâhı ve tebligat adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

2.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması gereken tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

2.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 2.2.1. ve 2.2.2.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.2.4. Ticaret Sicil Gazetesi,

2.3. İmza sirküleri,

2.3.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.2. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin 2.3.1. ve 2.3.2. deki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

2.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

2.6. İhale ilanı tarihi itibarı ile vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden alınmış belge,

2.7. İhale ilanı tarihi itibarı ile SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğü’nden alınmış belge,

2.8. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu,

2.9. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

2.10. Yapı Araçları Taahhütnamesini,

2.11. Teknik Personel Taahhütnamesini,

2.12. Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,

2.13. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

2.14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

2.15. İş yeri görme belgesini,

2.16. İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı,

2.17. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

2.18. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğde belirtilen B-III ve üzeri Gruplar veya A-XVIII grubu işleri tanımlı yapılara uygun İş Bitirme Belgesi geçerli sayılacak ve iş deneyim belgelerinin muhammen bedelin %50 şartını sağlaması gerekmektedir

Not: Kat Karşılığı iş deneyimler %60 oranında değerlendirmeye alınacaktır.

2.19. Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler:

İstekliler; ihale konusu iş ile ilgili TSE’den veya Uluslar Arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınmış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin verilmesi zorunludur. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ile OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kalite Belgeleri idarece tercih sebebi olabilecektir.

Bu belgeleri, Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

3 - İhaleye katılmaya yeterlik alan isteklilerin tekliflerini en geç 27/02/2018 Salı günü saat 10.00’a kadar Mamak Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

1063/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

K. Ocağı (100.Yıl)

7811

10

6.000,00

10.500.000,00

315.000,00

TİCK E=1.60 Y en çok=Serbest

21.02.2018/16.40

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için adli sicil belgesi

e) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 21.02.2018 günü saat 15.30’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir.

İletişim: Çukurova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü

0 (322) 239 64 64 - Dahili (1124 -1126)

1244/1-1


KOK TOZU SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Afyon Şeker Fabrikası 1.000 ton, Alpullu Şeker Fabrikası 18 ton, Ankara Şeker Fabrikası 40 ton, Bor Şeker Fabrikası 100 ton, Çorum Şeker Fabrikası 130 ton, Elazığ Şeker Fabrikası 30 ton, Elbistan Şeker Fabrikası 150 ton, Ereğli Şeker Fabrikası 630 ton, Erzincan Şeker Fabrikası 250 ton, Erzurum Şeker Fabrikası 40 ton, Eskişehir Şeker Fabrikası 200 ton, Ilgın Şeker Fabrikası 550 ton, Kırşehir Şeker Fabrikası 70 ton, Kars Şeker Fabrikası 80 ton, Malatya Şeker Fabrikası 90 ton, Muş Şeker Fabrikası 600 ton, Susurluk Şeker Fabrikası 83 ton, Turhal Şeker Fabrikası 150 ton, Uşak Şeker Fabrikası 30 ton ve Yozgat Şeker Fabrikası 80 ton olmak üzere Fabrikalarımız sahasında bulunan ± % 30 toleransı satıcı opsiyonunda toplam 4.321 ton kok tozu satışı açık ihale usulü ile 26/02/2018 Pazartesi günü saat: 14:00 de Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü binası 6. katında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 26/02/2018 Pazartesi günü en geç saat 14:00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilir.

4 - İhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının % 6’sı oranında kesin teminat verecektir.

5 - Teklifler posta ile gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler bu ilandan önce yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü (Telefon: 0 312 458 57 57 - 458 57 58 - Faks: 0 312 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi KDV Dahil 200,- (İkiyüz) Türk lirası bedelle temin de edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler; ihalede kok tozunun tamamı için teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

9 - Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

1201/1-1


12 VE 45 KG'LIK LPG (PUTAN-PROPAN) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

12 ve 45 Kg'lık LPG (Putan-Propan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/44627

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. KM. No: 1    03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası      :  272 248 34 80 - 272 248 34 87

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret2@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  10 Adet 12 Kg'lık LPG (Putan-Propan), 200 Adet 45 Kg'lık LPG(Putan-Propan)

                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  İhale konusu tüpler Fabrikamızın ihtiyacına binaen belli sürelerde kısım kısım alınacaktır. Yüklenici siparişini aldığı malları en geç üç gün içinde fabrikamız ambarına teslim edecektir. Teslim etme ile ilgili bu şartnamede anlatılmayan hususlarda mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğindeki esaslar mer’i olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası Afyon - Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                        :  20.02.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TR (Türk Lirası) karşılığı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1212/1-1


3 KALEM SERT METAL UÇ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

T.T.K. ihtiyacı olarak 3 Kalem Sert Metal Uç Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :     2018/53047

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :     Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :     Tel:  0 372 259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :     satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Birimi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1- 24x16x4 mm BB 20 Sert Metal Uç ( Sol)  B- 216 D

2- 24x16x4 mm BB 20 Sert Metal Uç ( Sağ)  B- 216 C

3- 34,3x17x9,65 mm BB 20 Sert Metal      F- 585-B

Adet

”

”

700

700

2.620

Toplam:

4.020

 

b) Teslim yeri                                      :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                    :  Sert metal uçlar 45 takvim gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  28.02.2018 Çarşamba saat: 15:00

c) Dosya no                                        :  1817006

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - Firmalar teknik şartnamemizdeki malzemelere alternatif özelliklerde teklif verdiklerinde bu ürünlerle ilgili tanıtıcı katalog verecekler ve teklif ettikleri mamulü katalog üzerinde işaretleyeceklerdir. ( Katalog üzerinde ilgili mamul boyutlandırılmış olacaktır.) Aksi takdirde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde en düşük fiyat dışındaki unsurlar dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5-2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5-3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.02.2018 Çarşamba saat: 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1210/1-1


7 KALEM MUHTELİF ELDİVENLERİN TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

T.T.K. ihtiyacı olarak 7 Kalem Muhtelif Eldivenlerin Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2018/47092

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:  0 372 259 47 94-84

                                                            Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Birimi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1- İzole Eldiven 1000 V

2- İzole Eldiven 7500 V

3- Beş Parmaklı Deri Eldiven

4- Kaynakçı Eldiveni

5- Nitril Eldiven 4121 Kalite

6- Uzun Konçlu Eldiven

7- Kısa Konçlu Eldiven

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

Çift

135

89

5.302

461

54.100

168

202

Toplam:

59.828

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Muhtelif eldivenler 90 takvim gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK     

b) Tarihi ve saati                              :  05.03.2018 Pazartesi   saat: 15:00

c) Dosya no                                     :  1817005

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4-2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3. Mekanik ve kimyasal risklere karşı koruyucu eldivenlere ait AT Tip İnceleme belgesi  (Mekanik Eldiven için EN 388 veya TS EN 388) ve (Kimyasal Eldiven için, EN 374 veya TS EN 374) uygunluk belgesi ve CE belgeleri). İzole eldivenlere ait CE Belgesi ve test sertifikası vereceklerdir. Deri ve Kaynakçı eldivenlere ait ( Deri Eldiven için EN 388 veya TS EN 388) ve (Kaynakçı Eldivenler için EN 407 veya TS EN 407) CE belgelerini ve AT Tip İnceleme Belgelerini vereceklerdir. Bu belgeleri ve numunesi bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde en düşük fiyat dışındaki unsurlar dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5-2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5-3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.03.2018 Pazartesi saat: 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

- İstekliler ihale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1211/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 22/02/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin ilk taksidi ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.)

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi)

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 22/02/2018 günü saat 12.30’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

m2’si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Niteliği

İmar Durumu

Mevkii

Ödeme Şekli

1

YAZIR

28-L-2

43071

1

9470,89

127.500,00

4.250.000,00

ARSA

Mesken Alanı E=1.15

Max Taks=0.25

Yençok=8 Kat

YAZIR

11 eşit taksit

2

YAZIR

28-L-2

43073

1

10863,48

150.000,00

5.000.000,00

ARSA

Mesken Alanı E=1.15 

 Max Taks=0.25

Yençok= 8 Kat

YAZIR

11 eşit taksit

 

İlan olunur.

1041/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

ANKARA

ETİMESGUT

ERYAMAN

18682

1

14.001,00

TARLA

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI

MEB 2014-24 İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil)

9.296.405,80 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç

Değeri (TL)

ANKARA

ÇANKAYA

ALACAATLI

44446

2

3.159,32

ARSA

TİCARİ REKREASYON ALANI

947.800,00

ANKARA

KAHRAMANKAZAN

SARAY

3277

5

10.697,00

ARSA

SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI

4.011.400,00

ANKARA

PURSAKLAR

SİRKELİ

494

1

5.337,00

ARSA

KONUT ALANI

453.650,00

ANKARA

PURSAKLAR

SİRKELİ

494

2

5.998,00

ARSA

KONUT ALANI

509.850,00

ANKARA

PURSAKLAR

SARAY

98331

1

4.800,00

ARSA

KONUT ALANI

3.360.000,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 13/03/2018 tarihinde saat 14:00 Ankara Defterdarlığında (-1. İhale Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 9.300.000,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 9.296.405,80 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 9.300.000,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.

5 - Geçici teminat bedeli 1.860.000,00 TL’dir. (birmilyonsekizyüzaltmışbin TL)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)

7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 1.860.000,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.ankaradefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

1073/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Denizli İlinde bulunan, aşağıda tapu kaydı yazılı 7 adet taşınmaz ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif ihale edilmek suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup, ihalesi, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

İmar Durumu

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkezefendi

Çakmak

7821/1

2.086,00

9.000.000,00

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

270.000,00

21.02.2018

14:00

2

Merkezefendi

Çakmak

7822/1

12.601.00

18.901.000,00

Konut Alanı

567.030,00

21.02.2018

14:10

3

Pamukkale

Bağbaşı

458/2

8.561,94

8.561.940,00

Ticaret Konut Alanı

256.858,20

21.02.2018

14:20

4

Merkezefendi

Şirinköy

7984/3

4.665,00

4.665.000,00

Konut Alanı

139.950,00

21.02.2018

14:30

5

Merkezefendi

Şirinköy

7984/9

2.612,00

2.612.000,00

Konut Alanı

78.360,00

21.02.2018

14:40

6

Merkezefendi

Şirinköy

7985/1

3.669,00

3.669.000,00

Konut Alanı

110.070,00

21.02.2018

14:50

7

Merkezefendi

Bereketler

475/7

6.491,00

9.736.500,00

Konut Alanı

292.095,00

21.02.2018

15:00

 

Madde 2 - İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak Girişimler;  Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 3 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 4 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5 - Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1124/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

: 20.02.2018

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

: ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Saati

: 14:00

 

 

Yeri

: Karacasu Bel. Düğün Salonu

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

m3/Ster/K

  1

SARIALAN SD.

1.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

48

23,158

1

   420,00

292,00

  2

ORTAKIRAÇ SD.

1.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

19

15,126

1

   450,00

204,00

  3

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

1035

459,128

14

   350,00

4.821,00

  4

ORTAKIRAÇ SD.

2.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

338

79,136

3

   300,00

713,00

  5

BELKARAAĞAÇ SD.

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

39

38,292

1

   300,00

345,00

  6

BELKARAAĞAÇ SD.

2.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk

 

5

5,186

1

   320,00

50,00

  7

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

726

435,599

13

   370,00

4.834,00

  8

SARIALAN SD.

2.Sn. Karaçam Maden Direk

 

102

11,449

1

   190,00

65,00

  9

Muhtelif

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

 

3641

345,994

14

   190,00

1.974,00

10

BELKARAAĞAÇ SD.

3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk

 

175

49,111

2

   230,00

339,00

11

ORTAKIRAÇ SD.

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

223

52,136

4

   250,00

390,00

12

BELKARAAĞAÇ SD.

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

 

82

31,12

2

   240,00

224,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

 

1035

377,766

10

   250,00

2.834,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk

 

812

161,474

7

   230,00

1.115,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

4895

1767,62

55

   270,00

14.320,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

12952

2442,354

65

   240,00

17.584,00

17

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

2193

1008,699

27

   260,00

7.867,00

18

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

 

2621

510,053

14

   240,00

3.672,00

19

ORTAKIRAÇ SD.

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

 

188

39,242

1

   260,00

306,00

20

BELKARAAĞAÇ SD.

3.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk

 

36

23,347

1

   270,00

189,00

21

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

166

91,265

5

   290,00

794,00

22

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

239

220,403

4

   280,00

1.852,00

23

SARIALAN SD.

Sarıçam Tel Direği (9-9,5 m.)

 

27

10,815

1

   400,00

130,00

24

SARIALAN SD.

Sarıçam Tel Direği (10-10,5 m.)

 

47

21,125

1

   420,00

266,00

25

Muhtelif

Karaçam Kağıtlık Odun (m3)

 

2350

313,657

13

   230,00

2.164,00

26

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (m3)

 

9168

1140,663

62

   230,00

7.868,00

27

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (m3)

 

5102

930,387

27

   230,00

6.422,00

                                                                                             TOPLAM

48264

10604,305

350

7.710,00

81.634,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 350 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 ( Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Adres:

Telefon  : 0 (374) 215 3740

Fax No  : 0 (374) 262 9610

1264/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Tahmini Bedel (¨)

Geçici Teminatı (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

İlimiz Keşap ilçesi Bozkurt mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

19

9

578,00 m²

¨ 1.250.000,00

¨ 37.500,00

23.02.2018

10.00

Taşınmaz satışı.

2

İlimiz Bulancak ilçesi, İhsaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait avlusu ve garajı olan ev arsasının satışı

5

2

352,38 m²

¨ 2.810.000,00

¨ 84.300,00

23.02.2018

10.15

”

3

İlimiz Güce ilçesi, Güce mahalle-sinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binası ve arsasının satışı

 

1010

811,00 m²

¨ 1.500.000,00

¨ 45.000,00

23.02.2018

10.30

”

4

İlimiz Dereli ilçesi Sütlüce mahalle-sinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve lojman arsasının satışı

 

798

220,50 m²

¨ 500.000,00

¨ 15.000,00

23.02.2018

10.45

”

5

İlimiz Merkez ilçesi Hacısiyam mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binasının satışı

393

302

516,03 m²

¨ 2.700.000,00

¨ 81.000,00

23.02.2018

11.00

”

6

İlimiz Merkez ilçesi, Osmaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

197

72

555,62 m²

¨ 1.500,000,00

¨ 45.000,00

23.02.2018

11.15

”

7

İlimiz Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde, Belediye İmar Plannda Turistik Tesis Alanı içerisinde kalan alan.

114

6

5.489.22 m²

¨ 14.000.000,00

¨ 420.000

23.02.2018

11.30

”

8

İlimiz Merkez Aksu Mah. kargir ev ve kumsal tarla.

440

2

4,909,00  m²

¨ 10.000.000,00

¨ 300.000

23.02.2018

11.45

”

9

İlimiz Merkez Aksu Mah. Fındık bahçesi.

441

2

1.051,00 m²

¨ 3.000.000,00

¨ 90.000

23.02.2018

12.00

”

10

İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Müftü Mah. kargir bina ve arsa vasıflı taşınmaz.

134

12

7.239,47 m²

¨ 2.500.000,00

¨ 75.000

23.02.2018

13.00

”

11

İlimiz Alucra ilçesi Mesudiye Mah. tarla vasıflı taşınmaz.

101

46

2,338,25

¨ 1.000.000,00

¨ 30.000

23.02.2018

13.15

”

12

İlimiz Alucra İlçesi Mesudiye Mah. Kargir 6 katlı bina ve arsa vasıflı  taşınmaz.

112

25

455,47 m²

¨ 1.500.000,00

¨ 45.000

23.02.2018

13.30

”

13

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla vasıflı taşınmaz.

114

19

8.577,76 m²

¨ 1.000.000,00

¨ 30.000

23.02.2018

13.45

”

14

İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Tamzara Mah. taşınmaz.

655

5

150,56 m²

¨ 70.000,00

¨ 2.100

23.02.2018

14.00

”

15

İlimiz Merkez Aksu Mah. kargir bina

486

2

612,20 m²

¨ 250.000,00

¨ 7.500,00

23.02.2018

14.15

”

16

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla ve fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

114

52

1.134,56 m²

¨ 70.000,00

¨ 2.100,00

23.02.2018

14.30

”

17

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla vasıflı taşınmaz.

114

54

262,42 m²

¨ 16.000,00

¨ 480,00

23.02.2018

14.45

”

18

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü  çalılık vasıflı taşınmaz.

111

2

631,21 m²

¨ 10.000,00

¨ 300,00

23.02.2018

15.00

”

19

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü çalılık vasıflı taşınmaz.

111

17

1,098,83

¨ 10.000,00

¨ 300,00

23.02.2018

15.15

”

20

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü çalılık vasıflı taşınmaz.

111

1

741,04 m²

¨ 10.000,00

¨ 300,00

23.02.2018

15.30

”

21

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

111

11

239,76 m²

¨ 25.000,00

¨ 750,00

23.02.2018

15.45

”

22

Yağlıdere İlçesi Mrk. Mah. dükkan, kargir ev arsa vasıflı taşınmaz

204

1

32,75 m²

¨ 25.000,00

¨ 750,00

23.02.2018

16.00

”

23

İlimiz Bulancak İlçesi Saraçlı Mah. fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

915

37

110.23 m²

¨ 40.000,00

¨ 1.200,00

23.02.2018

16.15

”

24

İlimiz Bulancak İlçesi Saraçlı Mah. fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

914

24

516,08 m²

¨ 52.000,00

¨ 1.560,00

23.02.2018

16.30

”

25

İlimiz Bulancak İlçesi Saraçlı Mah. fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

914

13

356,84 m²

¨ 40.000,00

¨ 1.200,00

23.02.2018

16.45

”

26

Merkez Aksu Mah. trafo ve arsa vasıflı taşınmaz.

1.498

1

206,03 m²

¨ 350.000,00

¨ 10.500,00

23.02.2018

17.00

”

27

İlimiz Bulancak İlçesi Aydındere Mah. arsa vasıflı  taşınmaz..

106

5

1.206,03 m²

¨ 20.000,00

¨ 600,00

23.02.2018

17.15

”

 

1 - Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 35/a Maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç v.s giderleri ihaleyi alana aittir.

6 - Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

823/1-1