8 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30326

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85325 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 05.12.2017 tarih ve 1980/3072 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.01.2018 tarih ve 84/157 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 08.02.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

85325 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Elvan Mahallesi İmarın 46009 ada 1 parsel.

İlgililere ilanen duyurulur.

1115/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Ceza Kararının Tarihi

Ceza Kararının Sayısı

Adı Soyadı

Aracın Plakası

Pasaport No

Aracın Giriş Tarihi

Ceza Tutarı (TL)

1

29.01.2018

18220500CK000109

ILIYA SHIKOV

PB2262CX

382433301

13.10.2017

2425,54

2

29.01.2018

18220500CK000106

ILIYA SHIKOV

PB2262CX

382433301

13.10.2017

2425,54

3

29.01.2018

18220500CK000112

GORAN RUMENOV SAVOV

PB2262CX

99661292824

13.10.2017

2425,54

1105/1-1


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ

Sınav, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 09.00 - 12.00 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında “TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Balgat/Çankaya/ ANKARA” adresinde yapılacaktır.

II - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

1) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P-48 puan türünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır).

2) 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az 60 puan veya 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM'nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmak.

3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak.

4) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir).

5) Eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

6) TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.

7) TEİAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.

8) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak.

9) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

10) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak.

11) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

III - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 19 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak olup 09 Mart 2018 Cuma günü saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) (06520) Balgat/ Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1) Sınav Başvuru Formu (www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır).

2) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi.

3) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge.

4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Diploma veya bitirme belgesinin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir).

5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf.

6) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

V - SINAV GİRİŞ BELGESİ

1) Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 23 Mart 2018 Cuma günü “www.teias.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

2) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 26 Mart 2018 - 06 Nisan 2018 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) Balgat/Çankaya/ANKARA” adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. Alınmayan Sınav Giriş Belgeleri, sınav günü de sınav salonunda temin edilebilecektir.

3) Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.

VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

1) HUKUK

a) Anayasa Hukuku

b) Ceza Hukuku : (Ceza Kanunun Genel Hükümler Başlıklı 1 inci Kitabı ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

c) Medeni Hukuk: (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku: (Genel Hükümler)

e) Ticaret Hukuku: (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak)

f) İş Hukuku

g) İcra İflas Hukuku

2) İKTİSAT

İktisat teorisi ve politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, güncel ekonomik sorunlar.

3) MALİYE

Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları,

4) MUHASEBE

a) Genel Muhasebe,

b) Mali Analiz Teknikleri,

VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

2) Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100 puandır.

3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’tan ve ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

4) Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında en yüksek başarı puanını almış ilk 20 aday çağrılacaktır. (Yazılı sınavda eşit başarı puan almış olmaları nedeniyle 20. aday sayısının birden fazla olması halinde, bu başarı puanına sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır). Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, “www.teias.gov.tr” internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

6) Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zekâ, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

7) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.

8) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

9) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

10) Giriş sınavını kazanan adaylar, www.teias.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca kendilerine TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

11) Sınavla ilgili (0312) 203 85 46 - 203 85 51 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.

 

1193/1-1


 


 


 


 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edil ip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelikler

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye

2

2

2

Maliye alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Ekonomi ve Finans

2

 

 

Yeni Çağ Tarihi alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

 

2

2

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyokimya

 

 

2

Anorganik Kimya alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

1243/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Profesör)

1 - Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

2 - Doçentlik ünvanını uygulamalı matematik alanında almış diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine bilimsel çalışmalara sahip olmak.

3 - Uluslararası düzeyde güçlü akademik araştırma geçmişine sahip olmak.

4 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

(Yardımcı Doçent)

1 - Lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı programında tamamlamış olmak.

2 - Yüksek lisans ve doktorasını Shakespeare ve Çağdaş İngiliz Tiyatrosu alanlarından birinde yapmış olmak.

3 - En az 3 yıl lisans düzeyinde yüksek lisans ve doktora yaptığı alanlarda ders vermiş olmak.

4 - Akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilme

5 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

6 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

1

(Profesör)

1 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak

2 - Siyasal iletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

3 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1

(Profesör)

1 - Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak

2 - Yapı modellemesi, hesaplamalı mekanik, kompozit malzeme mekaniği ve elastoplastisite konularında uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayınlar yapmış olmak,

3 - Temel Mekanik-Statik, Dinamik ve Katı Cisimler Mekaniği derslerini verebilir durumda olmak,

4 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İmalat Mühendisliği

1

(Yardımcı Doçent)

1 - Makine mühendisliği alanında lisans; makine veya imalat mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak

2 - Teorik ve Hesaplamalı Mekanik, Makine Tasarımı, Metal Şekillendirme, İleri İmalat Teknolojileri alanında uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayınlar yapmış olmak

3 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü

1

(Yardımcı Doçent)

1 - Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak.

2 - Makina ve Havacılık Mühendisliği’nin kontrol ve kararlılık konularında ve alt sistemlerinin, özellikle otopilot sistemleri konularında, sabit kanat ve döner kanat uçak sistemlerinin uçuş kontrolü, kararlılığı, tasarımı, üretimi ve otopilot sistem tasarımı ve üretimleri konularında deneyimli olmak

3 - İngilizce diline tam olarak vakıf olan ve İngilizce havacılık taksonomisini ve kararlılık ve kontrol terminolojisine tamamen sahip olmak

4 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

(Yardımcı Doçent)

1 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak.

2 - Kronik boyun ağrılı hastalarda farklı egzersiz tedavilerinin etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3 - Alanında en az 10 yıl klinik deneyime sahip olmak.

4 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

1256/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.01.2018 - 198                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.01.2018 - 3070                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yoğunhisar Köyünde bulunan ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki kadastro harici alanda yeralan 15 adet “Yoğunhisar Tümülüsleri”nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; kaçak kazı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmasına; can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumunda Müze denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine  karar verildi.

 

1152/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.01.2018 - 198                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.01.2018 - 3077                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Yenifakılı İlçesi, Altındağ Mahallesinde bulunan, Hazineye ait 209 ada, 17 ve 433 parselin bir kısmı ile Yenifakılı Belediyesine ait 209 ada, 13 ve 14 parsellerin bir kısmında yeralan 7 adet “Bardakçı Mevkii Tümülüsleri”nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 209 ada, 13,14,17 ve 433 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

1153/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 36.01.05

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2018 - 140                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2018 - 1973                                             KARS

Kars İli, Akyaka İlçesi, Şahnalar Köyünde yer alan ve 120 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı, mülkiyeti Şahnalar Köy Tüzel Kişiliğine ait, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan tescilli taşınmazın koruma grubunun, koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.12.2004 tarih ve 44 sayılı kararı, 02.11.2006 tarih ve 436 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.11.2017 tarih ve 1896 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2017 tarih ve 2063 sayılı raporu okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Akyaka İlçesi, Şahnalar Köyünde yer alan ve 120 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı, mülkiyeti Şahnalar Köy Tüzel Kişiliğine ait, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan tescilli taşınmazın koruma grubunun, koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli taşınmazın koruma grubunun Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince koruma II. Grup yapı olarak belirlenmesine, koruma alanının ise ekte koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle belirlenmesine ve yeni düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna, tescilli taşınmaz ve koruma alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

1154/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

1155/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

1156/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

1157/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

1158/1-1