7 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30325

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Konya Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Mühendisleri Odasından:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/2287 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1135/1-1

—————

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/642 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1137/1-1

—————

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/1439 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1136/1-1


Konya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzce Durgül Danışmanlık Müh. Tar. Hay. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. (Vergi No: 3160895461) firması adına tescilli 23.12.2011/11060500IM001858 tarih sayılı özet beyan muhteviyatı eşya için alınmayan vergilerin tahsili için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 236/1 maddesine istinaden düzenlenen 19.10.2017/17060500ET000234 tarih sayılı Ek Tahukkuk Kararı ile buna bağlı 20.10.2017/17060500CK000610 tarih sayılı Ceza Kararı toplamı 5.572,80 TL tutarındaki meblağların süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle 6183 sayılı Kanun gereğince düzenlenen 03.01.2018 tarihli 30894723 sayılı Ödeme Emri Belgesinin 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.

1113/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Ordu Barosu Başkanlığı'ndan alınan 17.10.2017 günlü yazıda; Celal ve Elmas Oğlu, 58450330086 T.C. Kimlik Nolu, 1962 doğumlu, Ordu İli, Merkez İlçesi; Gerce Köyü, Cilt No: 0044, Aile Sıra No: 0006, Sıra No: 0131'de kayıtlı Osman ÖZBUCAK'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 13.10.2017 gün ve 2017/42-18 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

1104/1-1


Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Hakkınızda 5237 sayılı TCK'nın 191/2. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi için birinci tebligata rağmen müracaat etmediğiniz anlaşılmıştır. İkinci kez yapılan bu çağrının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde aşağıda açık adresi verilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

İkinci kez yapılan bu tebligata rağmen haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müdürlüğümüze başvurmamanız halinde yüklenen yükümlülüklere ve uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakla ISRAR etmiş sayılarak, tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın HAPİS CEZASINA çevrilmesi talebiyle dosyanız mahkemeye gönderilecektir. İlanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Cezası

1

2017/344

2014/12468

Malek BUTALBI

TCK 191/3

2

2017/346

2015/8132

Gıorgı SANIKIDZE

TCK 191/3

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mh. Hakim Çağlar Işık Sk. No: 1 Yeni Adliye Sarayı 22030 EDİRNE, Telefon: 0 (284) 212 71 08

1123/1-1


Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREV YERİ

İLAN EDİLMESİ İSTENEN TEBLİGATIN ÖZETİ

Leyla AVCI

Ebe

Bulanık Devlet Hastanesi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15/01/2018 tarih ve 99 sayılı Savunma İstem Yazıları ile "Terör Örgütleri ile eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak" suçlarını işlediğinizden dolayı DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA Cezası ile tecziyesi teklif edildiğinden savunması istenmiş ihraç edildiğinden adres bilgileri bulunmadığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince tebliğen ilanı.

1134/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kasırga Vakfı

VAKFEDENLER: Fahri KASIRGA, Aynur KASIRGA, Mehmet Serdar KASIRGA, Talip Serkan KASIRGA, Nuriye Şeyma AKYEL KASIRGA, Berna ACAR KASIRGA

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.01.2018 tarihli ve E: 2018/46, K: 2018/7 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınmasına katkı sağlamak üzere eğitim, kültür, ekonomi, bilim, teknoloji, sağlık ve sanat konularında faaliyette bulunmak, dini ve milli değerleri haiz, bilgili, kültürlü, üretici, girişimci bireyler yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000,00 TL (İkiyüz Elli Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Fahri KASIRGA, Mehmet Serdar KASIRGA, Talip Serkan KASIRGA

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Konusuna en yakın başka bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1192/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Dicle Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Dr. Emrah ÇETİNKAYA'nın, 01.09.2016, 02.09.2016 tarihlerinde, 26.09.2016 - 30.09.2016 tarihleri arasında 5 gün, 03.10.2016 - 07.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 10.10.2016 - 14.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 17.10.2016 - 21.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 24.10.2016- 28.10.2016 tarihleri arasında 5 gün, 31.10.2016 tarihi, 01.11.2016 - 03.11.2016 tarihleri arasında 3 olmak üzere toplam 30 gün izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek suretiyle ''Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek'' disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Dicle Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 07.12.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, alınan 2017/186 sayılı karar ile teklifin kabulüne karar verilmiş olup, Arş. Gör. Dr. Emrah ÇETİNKAYA'nın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 07.12.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/186 sayılı kararla; Arş. Gör. Dr. Emrah ÇETİNKAYA'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-c maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

1122/1/1-1

—————

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Zeynep Meltem Akkurt, Doç. Dr. Ahmet Ali Sancaktutar ve Yrd. Doç. Dr. Emel Aslan ve Doç. Dr. Yahya Aslan'ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2016 tarihli, ikinci bir yazılı emre kadar, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin son fıkrası hariç olmak üzere, anılan Kanun maddesi uyarınca yurtdışına öğretim elemanı görevlendirilmemesi, bu madde kapsamında veya uluslararası anlaşmalar gereği halen yurtdışında görevli bulunan öğretim elemanlarının durumlarının bilimsel olarak değerlendirilerek, yurtdışında bulunmasında bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede dönüşlerinin sağlanması yönündeki yazısı üzerine Tıp Fakültesi Dekanlığınca çağrıldıkları halde yurda dönmeyerek görevlerine başlamamak suretiyle "Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak" disiplin suçunu işledikleri iddiasıyla, Üniversitelerince haklarında yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmalarına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 07.12.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/184 sayılı karar ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Ancak, Yüksek Disiplin Kurulu kararı Doç. Dr. Zeynep Meltem Akkurt, Doç. Dr. Ahmet Ali Sancaktutar ve Yrd. Doç. Dr. Emel Aslan ve Doç. Dr. Yahya Aslan'ın bilinen son adresine tebliğ edilememiş ve tebligata elverişli adresleri de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulunun 07.12.2017 tarihli toplantısında alınan kararla; Doç. Dr. Zeynep Meltem Akkurt, Doç. Dr. Ahmet Ali Sancaktutar ve Yrd. Doç. Dr. Emel Aslan ve Doç. Dr. Yahya Aslan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E fıkrasının (e) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmaları yönündeki Üniversite teklifinin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç maddesinin (c) bendi uyarınca kabulüne oy birliği ile karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

1122/2/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

21/12/2017 tarihli ve 7578-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 23/10/2012 tarih ve BAY/939-82/31693 numaralı bayilik lisansı sahibi Ağapet Petrol Dağıtım Enerji Turizm Gıda İnşaat Madencilik Nakliyat Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 18/06/2014 tarihinde bağlı dağıtıcısı harici Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden akaryakıt ikmalinde bulunarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olmadığı anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.- TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/1/1-1

—————

Kurul’un 30/11/2017 tarihli ve 7484-19 sayılı kararı ile; “E-5 Mahallesi No:53/5 Taşköprü Köyü Merkez-DÜZCE” adresinde faaliyet gösteren 09.09.2015 tarihli ve BAY/939-82/35940 (15.05.2017 tarihli 22147 sayılı Kurul kararı ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisans sahibi Ensar Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.10.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla faturası ibraz edilen en son tarihi 28.03.2016 olan faturalar ile 04.04.2014 tarihli ve BAY/939-82/34019 sayılı bayilik lisans sahibi Kent Akaryakıt-Ferhat Yavuz’a akaryakıt ikmalinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 07/08/2017 tarihli ve 34312 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 14/08/2017-948 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/2/1-1

—————

Kurulun 07/09/2017 tarih ve 7274-3 sayılı Kararı ile ETS/3071- 28/1819 numaralı tedarik lisansı sahibi EOS Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş’nin, dağıtım sistemi kullanım anlaşması kapsamındaki eksik teminatını tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle hakkında alınmış olunan16.03.2017 tarihli ve 6976-10 sayılı ihtar kararı sonrasındaki durumu Kurul tarafından değerlendirilerek, ,6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 627.250,-TL idari para cezası uygulanmasına ve hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 627.250,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler /Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/3/1-1

—————

Kurul’un 07/12/2017 tarihli ve 7500-2 sayılı kararı ile; 20.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30859 sayılı bayilik lisansı sahibi Gündeğer Petrol Nakliye Gıda Turizm Tekstil İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.2016 tarihli ve BAY/939-82/37232 numaralı bayilik lisanslı Abdullah Kartal- Bilgisayar Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliye Kırtasiye Ticaret’in istasyonunda yapılan denetimde en son tarihi 20.05.2015 olan 20 belge ile mezkur lisans sahibine Kalorifer yakıtı cinsi ürün sattığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahipleri hakkında 27/07/2017 tarihli ve 32749 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 02/08/2017-918 sayılı Soruşturma Raporu ile alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/4/1-1

—————

D.100 Karayolu Caddesi No: 42 Yenicepınar Köyü Merkez/Bolu adresinde yer alan ve (04.03.2016 tarihinde sonlandırılan) 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketinin akaryakıt istasyonunda 29.06.2015 tarihinde yapılan denetimde; satış raporlarının ve tank dolum raporlarının sağlıklı olarak alınamadığının tespit edilmesi ve buna istinaden ilgili lisans sahibinin otomasyon dökümlerinin Kurum kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde yapılan değerlendirme uyarınca otomasyon sisteminin sağlıklı ve doğru çalışmadığının anlaşılması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 20/09/2017 tarihli ve 39195 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında açılan soruşturma sonucu hazırlanan 25/09/2017 tarihli ve 1023 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunmanın Kuruma intikal etmemesi hususunun Kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde; 04/01/2018 tarihli ve 7630-21 sayılı Kurul Kararıyla istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması nedeniyle Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bahse konu kurul kararı (resmi kayıtlara göre tespit edilen Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Caddesi Şahinoğlu İş Hanı No:91/105 Merkez/BOLU adresindeki) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/5/1-1

—————

Kurul, 23.11.2017 tarihli ve 7470-5 sayılı Kararıyla;

“Karabük Yolu 25. km (Ada: - , Pafta:6, Parsel:799) Gerede/BOLU” adresinde, 05.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28365 (lisansı 20.02.2014 tarihli 6222 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.01.2014 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.04.2014 tarih ve 4959-42 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının Ankara 4.İdare Mahkemesinin E: 2014/1300, K: 2014/1851 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18.07.2017 tarihli ve 31208 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 25.07.2017 tarihli ve 864 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/6/1-1

—————

Kurul, 21.12.2017 tarihli ve 7578-33 sayılı Kararıyla;

04.06.2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 (lisansı 20.04.2017 tarih ve 7040-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, bayisi BAY/939-82/35353 sayılı bayilik lisansı sahibi Ekoil Petrolcülük Otomotiv İnşaat Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile olan bayilik sözleşmesi feshini mevzuatta belirlenen süre içerisinde Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 23.08.2017 tarihli ve 36715 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 21.09.2017 tarihli ve 1020 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında dağıtıcı lisansı sahibi olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 80.106.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/7/1-1

—————

07/09/2017 tarih ve 7274-10 sayılı Kurul Kararı ile 04/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/30908 numaralı (28/08/2014 tarihli ve 30286 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Akkaya Köyü Gövderesi Mevkii Akçakoca/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt istasyonunda; 29/01/2014 ve 06/05/2014 tarihli denetimlerde tespit edilen 2013 ve 2014 yıllarında müteaddit defalar Sakabaşı Petrol Ürünleri İnş. Nak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ayçan Akaryakıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Pamukçu Akaryakıt Hayv. İnş. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Fuat ÇEKEN’den bağlı dağıtıcısı harici akaryakıt ikmalinde bulunarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği; 05/09/2013, 29/01/2014 ve 06/05/2014 tarihli denetimlerde tespit edilen istasyon otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalışmayan tank ve pompaların akaryakıt ikmal faaliyetine konu edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5’inci maddesinin 14 üncü fıkrasına, yürürlükteki 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından; İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 29/01/2014 tarihli tespit (2013 yılındaki ikmallere ilişkin olarak) için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL. ve 06/05/2014 tarihli tespit için ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751.- TL. olmak üzere toplam 142.751.- TL. ve istasyon otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalışmayan tank ve pompaların akaryakıt ikmal faaliyetine konu edilmesi fiili için ise 05/09/2013 tarihli tespit için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 70.000.-TL, 29/01/2014 ve 06/05/2014 tarihli tespitler için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL tutarında idari para cezasının her bir tespit için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplam 145.502.-TL olmak üzere toplamda 358.253.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 358.253.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/8/1-1

—————

Kurul’un 07/12/2017 tarihli ve 7500-1 sayılı kararı ile; Durhasan Mahallesi Selendi Cad. No: 11 Demirci/Manisa adresinde faaliyet gösteren 12.08.2016 tarihli ve BAY/939-82/37232 (fiil tarihinde 04.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30220 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi ) numaralı bayilik lisanslı Abdullah Kartal- Bilgisayar Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye Kırtasiye Ticaret’in istasyonunda 27.10.2016 tarihinde yapılan denetimde 20.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30859 sayılı bayilik lisansı sahibi Gündeğer Petrol Nakliye Gıda Turizm Tekstil İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden en son tarihi 20.05.2015 olan 20 fatura ile Kalorifer yakıtı cinsi ürün aldığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahipleri hakkında 27/07/2017 tarihli ve 32749 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 02/08/2017-918 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/12/2017 tarih ve 7578-26 sayılı Kararı ile 04/06/2013 tarih ve DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı alan ve 20/04/2017 tarihinde iptal edilen bu lisansıyla faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, bayisi olan 03.04.2014 tarih ve BAY/939-82/34015 sayılı bayilik lisansı sahibi Şeyhmus DAĞLIK ile olan bayilik sözleşmesini 14/07/2015 tarihinde sonlandırmasına rağmen mevzuatta belirtilen bir aylık süre içerisinde Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle adı geçen dağıtıcı lisansı sahibi hakkında düzenlenen 05/09/2017 tarih ve 989 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 80.106 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1110/10/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/12/2017 tarih ve 7578-20 sayılı Kararı ile, 15/05/2013 tarih ve BAY/939-82/32607 sayılı bayilik lisansı sahibi Nurse Parke Hafriyat İnşaat Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından "Simav Caddesi No:92 Kuşu Kasabası Simav-KÜTAHYA" adresinde işletilmekte olan akaryakıt istasyonunda Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca 09/05/2014 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda dağıtıcı firmanın kurumsal kimlik işaretlerinin bulunmadığının, pompa satış fiyatının fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyattan yüksek olduğunun ve dağıtıcı dışı akaryakıt ikmali yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, adı geçen lisans sahibi hakkında düzenlenen 14/09/2017 tarih ve 1002 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve Nurse Parke Hafriyat İnşaat Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 218.253,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 218.253,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1110/11/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13/07/2017 tarihli ve 7187-20 sayılı Kararı ile; 14.06.2012 tarihli ve BAY/939-82/31141 sayılı bayilik lisansı sahibi Osman Durak-Durak Petrol’ün, 12/09/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere ilan panosunda yer alan tavan fiyatın üzerinde akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9’uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin "Tarife, Fiyat Listesi ve Fiyat İlanına İlişkin Yükümlülükler" başlıklı 7 nci maddesinin (c) bendine ve yine aynı yönetmeliğin "Fiyat İlanı" başlıklı 13 üncü maddesinin (ç) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından Osman Durak-Durak Petrol hakkında ilan panosunda yer alan tavan fiyatın üzerinde akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19’uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/12/1-1

—————

30/11/2017 tarihli ve 7484-6 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "Konya-Karaman Karayolu Avdul Köyü Kemiklidere Mevkii (Pafta: N29-B-06-D-N29B, Ada:-, Parsel: 534) Çumra KONYA" adresinde kurulu 24/04/2013 tarih ve BAY/939-82/32491 (09.01.2015 tarih ve 708 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Osman GÜLER’e ait akaryakıt istasyonunda 06.12.2013 ve 09.12.2013 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde lisanslı tesisini Kurul izni almadan HPS Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı olduğu ve yazılı savunmasının süresi içinde sunulmadığı anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/13/1-1

—————

Şair Eşref Mahallesi Gazanyolu Mevkii Kümeevler Mahallesi No: 6 Serinhisar- Denizli adresinde 10/03/2013 tarih ve BAY/939-82/32292 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 13/10/2016 tarihli denetime göre; lisansına konu akaryakıt istasyonunda denetim tarihi itibariyle eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırmaması ve yeni dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde piyasa faaliyetine devam etmemesi nedeniyle;

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi uyarınca 28/09/2017 tarih ve 40604 sayılı Başkanlık Olur’u ve 29/09/2017 tarih ve 40647 sayılı Soruşturma Görevlendirme yazısı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/10/2017 tarih ve 1092 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarih ve 7578-6 sayılı Kararı ile “…., BAY/939-82/32292 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 84.575, -TL idari para cezası uygulanmasına,,” uygulanmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 02/01/2018 tarih ve 26 sayılı yazımız ile Özkabukçu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Şair Eşref Mahallesi Gazanyolu Mevkii Kümeevler Mahallesi No:6 Serinhisar-DENİZLİ adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüştür.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 84.575, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/14/1-1

—————

07/12/2017 tarihli ve 7500-13 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 20.11.2008 tarihli ve MYĞ/1847-1/25275 numaralı ile 14.01.2010 tarihli ve MYĞ/2396-7/27078 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında, Lisansın Verdiği Haklar Dışında, yurtdışından ithal edilen veya değişik yöntemlerle yurt içinden temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) yoğunlukları dikkate alınarak inceltilmek suretiyle elde edilen ve piyasa adıyla 10 numara yağ olarak adlandırılan ve araçlarda yakıt olarak kullanılan yağın mükellef adı altında tenekelenmek suretiyle satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9’uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 23 ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9’uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 11’inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında, Lisansın Verdiği Haklar Dışında, yurtdışından ithal edilen veya değişik yöntemlerle yurt içinden temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) yoğunlukları dikkate alınarak inceltilmek suretiyle elde edilen ve piyasa adıyla 10 numara yağ olarak adlandırılan ve araçlarda yakıt olarak kullanılan yağın mükellef adı altında tenekelenmek suretiyle satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/15/1-1

—————

Kurul’un 13.12.2017 tarih ve 7519-21 sayılı Kararı ile; " Bağlarbaşı Mah. Merkez Sk.  213 A - SAKARYA" adresinde faaliyet gösteren POVA PETROL ÜRÜNLERİ LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 'ne ait işyerinde, 01/02/2016 tarihinde yapılan denetimde, LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 09/10/2017 tarih 42203 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca açılan soruşturma ve bu kapsamda hazırlanan 12.10.2017 tarih ve 1163 sayılı Soruşturma Raporuna esas konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği Ticaret Sicilinde kayıtlı adresinize yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 88.517.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

1110/16/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28/12/2017 tarih ve 7608-32 sayılı Kararı ile 13/06/2014 tarih ve BAY/939-82/34329 sayılı bayilik lisansıyla "Kütahya Karayolu 15 Km. Şahmelek Tavşanlı KÜTAHYA" adresinde faaliyet gösteren SRH Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Nakliyat Emlak Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, kendi adına tescilli 35 EUV 41 plakalı tankerden, Çelik İnş. Nak. Paz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti unvanlı firmanın kamyonlarına istasyon dışında yol kenarında doğrudan motorin dolumu yaptığının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19/04/2015 tarihinde yapılan bir incelemeyle tespit edilmesi nedeniyle, adı geçen lisans sahibi hakkında düzenlenen 27/09/2017 tarih ve 1047 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve SRH Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Nakliyat Emlak Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 972.717,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1110/17/1-1

—————

19/10/2017 tarihli ve 43954 sayılı Başkanlık Oluru ile MYĞ/4649-1/33333 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Berkşim Petrol Ürünleri Nakliyat Cam Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin, madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere Akgöl Madeni Yağ Biyo Enerji Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden başka bir isim altında baz yağı temin etmesi hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 06/11/2017 tarihli ve 1387 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/1/1-1

—————

Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, 13.04.2012 tarih ve İTS/AY-012-027 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Aytest İnşaat Doğal Gaz Ltd. Şti.’in 20.03.2014 tarih ve 4930-98 sayılı Kurul Kararı kapsamında ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın savunması talep edilmiş, firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiş, ilgili Kurul Kararı kapsamında yazılı savunma talebimiz 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 05.06.2017 tarih ve 30087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ancak Kurumumuza konuyla ilgili herhangi bir yazılı savunma sunulmamıştır. Bu kapsamda, konu Kurul’un 10.08.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 08/08/2017 tarihli ve 83632887-663.07-34373 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarih ve 19413 sayılı ve 28.06.2013 tarih ve 22817 sayılı yazılarında yer verilen tespitler uyarınca; Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren, 13.04.2012 tarih ve İTS/AY-012-027 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Aytest İnşaat Doğal Gaz Ltd. Şti.’nin Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin proje onayı olmadan doğal gaz iç tesisat imalatı yapması nedeniyle Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, 20.03.2014 tarih ve 4930-98 sayılı Kurul Kararı kapsamında sertifika sahibinin yazılı savunması istenilmiş olmasına rağmen, yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması hususu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) Dağıtım şirketinin proje onayı olmadan doğal gaz iç tesisat imalatı yapmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37’nci maddesinin 1 inci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yapılan ilanen tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı, anlaşıldığından, Aytest İnşaat Doğal Gaz Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken özeni göstermesi konusunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına,

karar verilmiştir.”

şeklinde 10.08.2017 tarih ve 7236-6 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar da firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/2/1-1

—————

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Proaktif İnş. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti.” hakkında 18.04.2017 tarih ve 18137 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 06.06.2017 tarih ve 722 sayılı sayılı Soruşturma Raporu Kurul’un 13.12.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 11/12/2017 tarihli ve 83632887-663.07-52426 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 20.01.2017 tarih ve 3650 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca; Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Proaktif İnş. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin imalatını yapmış olduğu iç tesisatın Dağıtım Şirketi tarafından yapılan kaçak kontrolü sırasında basıncın düşmesini önleyerek Dağıtım Şirketini yanıltmak amacıyla cihaz girişine bir ısıtıcı ile müdahale etmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.04.2017 tarih ve 18137 sayılı Başkanlık Olur’u ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince yazılı savunmasını yasal süresi içerisinde yapmaması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) Sertifika sahibinin, imalatını yapmış olduğu iç tesisatın Dağıtım Şirketi tarafından gerçekleştirilen kontrolü esnasında; iç tesisat kaçak testi yapılırken basıncın düşmesini önleyerek Dağıtım Şirketini yanıltmak amacıyla cihaz girişine bir ısıtıcı ile müdahale etmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ile Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Yapılan ilanen tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı, anlaşıldığından, Proaktif İnş. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21’inci maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken özeni göstermesi konusunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına,

karar verilmiştir.”

şeklinde 13.12.2017 tarih ve 7519-32 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/3/1-1

—————

08/11/2017 tarihli ve 47223 sayılı Başkanlık Oluru ile 2. Organize Sanayi Bölgesi 975/4 Hendek Sakarya adresinde mukim 01.07.2015 tarihli ve BAY/939-82/35715 sayılı bayilik lisansı sahibi Misket Metal Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 08.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,

a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve     2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Misket Metal Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1436 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/4/1-1

—————

Kurul, 05.10.2017 tarihli ve 7330-27 sayılı Kararıyla;

“Susurluk-Balıkesir Karayolu 14. Km Hürriyet Mevkii, Demirkapı Köyü No:365 (Pafta:İ.20.A.17.C Ada:- Parsel:142) Susurluk / BALIKESİR” adresinde, 30/09/2011 tarih ve BAY/939-82/30053 (lisansı 09/12/2013 tarih ve 38463 sayılı kararla sona erdirilmiştir.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yılları içerisinde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 30/12/2014 tarih ve 5397-38 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin E.2016/2056, K. 2017/817 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02/06/2017 tarihli ve 25019 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 14/06/2017 tarihli ve 751 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunmayı değerlendirmiş olup, Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1111/5/1-1

—————

Kurulun 28/09/2017 tarih ve 7312-12 sayılı kararı ile, (EÜ/3094-3/1849, EÜ/3094-3/1850 ve EÜ/3094-3/1851) sayılı lisansların sahibi Karakuşlar Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde teminat açığını süresi içerisinde tamamlamaması nedeniyle hakkında alınmış olan 30.07.2015 tarih ve 5714-10 sayılı ihtar kararı sonrasındaki durumu Kurul tarafından değerlendirilerek, hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/6/1-1

—————

04/10/2017 tarihli ve 41259 sayılı ve 07/11/2017 tarihli ve 47040 sayılı Başkanlık Olurları ile 02.05.2013 tarih ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş) dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Asur Değerli Taşlar ve Değerli Madenler San. Tic. A.Ş.)’nin çeşitli firmalarla aralarında gerçek bir akaryakıt alışverişi olmaksızın yasal olmayan yollarla temin edilen akaryakıt ürünlerine alış faturası temin etmek maksadı ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ve/veya kullanarak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1428 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/7/1-1

—————

Ordu Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.06.2015 tarih ve 780 sayılı yazısı ve Eklerinde yer alan tutanağın (B-284792) ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Hoylu Mah. Hoylu Sokak No: 15 Fatsa - ORDU adresinde faaliyet gösteren 09.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14241 lisans numaralı, Fatsa Nakliye Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin istasyonunda 24.06.2015 tarihinde denetim yapılmış ve denetim sonucunda, istasyonda LPG tüpü dolumu işlevselliğine sahip aparat bulundurduğu ayrıca istasyonda yetki belgesi bulunmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri, ve 31/10/2017 tarihli ve 45898 sayılı Makam Oluru uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17’nci maddesi uyarınca beyan ettiğiniz ve Ticaret Sicil gazetesinde yer alan adreslerinize yazımız ekinde tebliğe çıkarılmıştır.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 31/10/2017 tarihli ve 45898 sayılı Makam Oluru kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 03/11/2017-1371 sayılı Soruşturma Raporu ekte gönderilmiş ancak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, (Varsa denetim tarihinden önceki tarihli Sorumlu Müdür Belgesi ile birlikte) hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/8/1-1

—————

20/12/2017 tarih ve 54073 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/471-54/10255 sayılı bayilik lisansı sahibi Selen Petrol Ticaret ve Sanayi Turizm Limited Şirketi'ne ait istasyonda 06/04/2015 tarihli denetime göre, otomasyon sistemine bağlı ancak vaziyet planında yer almayan tank bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkraları ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin (e) bendine ve 18’inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 28/12/2017 tarih ve 1768 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1111/9/1-1


 


 


 


 


Elektrik Mühendisleri Odasından:

1190/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent/Profesör kadrosuna başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y. Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği/yönetmeye devam ettiği doktora/yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış/muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Temel Bilimler Birimi

Profesör

1

Adayların;

- Doktora derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmaları,

- “Ortak Çekirdek” ders havuzundaki dil ve edebiyat derslerini verebiliyor olmaları beklenmektedir.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

Adayların;

- Doktora derecelerini Bilişsel/Deneysel Psikoloji alanından almış olmaları,

- Lisans ve yüksek lisans seviyesinde yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri ve geliştirmeleri,

- Özellikle disiplinlerarası konularda aktif bir araştırmacı olmaları beklenmektedir.

1205/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu/İstanbul,  34010

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Kozmetoloji alanında tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç.

1

Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu alanında ve beyin görüntülemede tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Kronik ürtiker konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç.

1

Doku mühendisliği, kök hücre, biyomalzeme, biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç.

1

Minimal invaziv cerrahiler ve laparoskopik ürolojik cerrahiler alanında tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Minimal invazif meme cerrahisi ve duktoskopi konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

İnfertilite, tüp bebek ve robotik cerrahi alanında deneyimli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Minimal invaziv kalp cerrahisi, bypass cerrahisi, endovasküler aort cerrahisi konularında tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Fizyoterapi

Yrd. Doç.

1

Pediyatrik rehabilitasyon ve EMG tecrübesi olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Port kateter implantasyonları konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Akut mezenter iskemisi ve 80 yaş üzerinde inguinal herni hastalarında tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Kronik santral seröz koryoretinopati konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Dejeneratif omurga hastalıkları, artroskopik omuz cerrahisi ve travma cerrahisi alanlarında tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

İleri laparoskopi teknikleri konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Total diz protezlerinde kuvvet testlerinde tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Radyoterapi

Yrd. Doç.

1

İleri nazofarenks karsinomunda tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Radyoterapi

Yrd. Doç.

1

Vasküler nöroloji alanında tecrübeli olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Elektronörofizyoloji

Yrd. Doç.

1

Vasküler nöroloji alanında çalışması olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç.

1

Total larenjektomi ve konuşma protezi alanında tecrübeli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehab.

Prof. Dr.

1

Romatoloji, nörolojik rehabilitasyon, nöropatik ağrı ve ortopedik rehabilitasyon konularında tecrübeli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehab

Doç. Dr.

1

Endovasküler girişimler ve orbita tümörleri konusunda deneyimi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehab

Doç. Dr.

1

Diz yaralanmaları konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehab

Doç. Dr.

1

Artroskopi ve artroplasti alanında tecrübeli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehab

Doç. Dr.

1

Diz ve omuz cerrahisinde tecrübeli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehab

Yrd. Doç.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitsayon Nörofizyoloji deneyimi ve sertifikası olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

İnflamatuvar barsak hastalıkları, reflü ve hepatobiliyer hastalıklar konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd. Doç.

1

Miyokard infarktüsü konusunda tecrübeli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd. Doç.

1

Girişimel kardiyoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hast. ABD

Prof. Dr.

1

Yüz Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi alanında ve polisomnografide tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehab. ABD

Prof. Dr.

1

Ağrı ile ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Prof. Dr.

1

Medikal onkoloji bilim uzmanı olmak. Sakral Nöromedülasyon alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD

Prof. Dr.

1

Pediyatrik KİT alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik ABD

Prof. Dr.

1

Girişimsel nöroradyoloji alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Romatoloji uzmanı olmak, geç başlangıçlı romatizmal hastalıklar ile Behçet hastalığında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

Prof. Dr.

1

İnvazif kardiyoloji alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD

Prof. Dr.

1

Preterm ve term bebeklerde kantitatif ultrasonografi konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD

Prof. Dr.

1

Geçici konjenital hipotiroidizm ile bebeklerde ve gebelerde iyot eksikliği konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekons. ve Est. Cer. ABD

Prof. Dr.

1

Maksillo fasiyal cerrahi ve kök Hücre üretim ve ayrıştırma konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hast. ABD

Prof. Dr.

1

Baş- Boyun kanserlerinin cerrahi tedavisi ve rekonstrüksiyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik ABD

Prof. Dr.

1

Kardiyovasküler görüntüleme alanında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi ABD

Prof. Dr.

1

Organ nakli yeterlilik belgesine sahip olmak, karaciğer ve böbrek nakillerinde tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD

Prof. Dr.

1

Sağlık araştırmalarının, özellikle kanser araştırmalarının planlamasında ve biyoistatistiksel değerlendirmesinde tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji ABD

Prof. Dr.

1

Vasküler nörolojide sertifikası sahibi olmak, girişimsel nöroloji alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik ABD

Prof. Dr.

1

Girişimsel Radyoloji alanında uzmanlığı olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Karaciğer nakli konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp ABD

Prof. Dr.

1

PET-MR ve Radyonüklid tedaviler konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları ABD

Prof. Dr.

1

Mikrobiyota konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji ABD

Prof. Dr.

1

Serebrovasküler hastalıklar konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi ABD

Doç. Dr.

1

Medikal Onkoloji alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Doç. Dr.

1

Yüzeyel anevrizmal kemik kistleri konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekons. ve Est. Cer. ABD

Doç. Dr.

1

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Yan dalına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikr. ABD

Doç. Dr.

1

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış ve aşı geliştirme ve tanı testleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Yaşam kalitesi ve morbid obezite konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

Çocuk immünoloji ve allerji alanında tecrübeli olmak, Besin allerjisi konularında bilimsel yazıları olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr.

1

Karaciğer ve böbrek nakillerinde tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji ABD

Doç. Dr.

1

Beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlığı olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji ABD

Yrd. Doç.

1

Hareket bozuklukları-Davranış Nörolojisi-Uyku Nörolojisi, serobrovasküler hastalıklar konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları ABD

Yrd. Doç.

1

Yapay görme sertifikasyonu olmak, spor oftalmolojisi ve telemedicine konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik ABD

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Genetik alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji ABD

Yrd. Doç.

1

Vasküler nöroloji ile ilgili çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi ABD

Yrd. Doç.

1

Anatomi alanında doktora mezunu olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç.

1

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme yan dal uzmanlığı olmak, pediyatrik karaciğer naklinde tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hast. ABD

Yrd. Doç.

1

Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığı olup, Burun estetiği, Fonksiyonel Burun Estetiği ve Kepçe Kulak Cerrahisi alanında tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç.

1

Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanlığı olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD

Yrd. Doç.

1

Dermatoloji alanında uzmanlığı olup, Akne ve Akne İzleri tedavisi, Gül (Roza) Hastalığı, Sedef (Psoriasis) Hastalığı ve Estetik ve Kozmetik Uygulamalar alanında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak; üç boyutlu ekokardiyografi ve girişimsel kardiyoloji konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi ABD

Yrd. Doç.

1

Obezite Cerrahisi ve Robotik Cerrahide Deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları ABD

Yrd. Doç.

1

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon ABD

Yrd. Doç.

1

Nöroyoğun bakım konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç.

1

Transfüzyon tıbbı ve kan bankacılığı konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Gastrointestinal Patoloji alanında uzman olmak.

1187/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 07.02.2018

Son Başvuru Tarihi          : 22.02.2018

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji uzmanı olmak, Tavi (transkateter protez aortik kapak implantasyonu) konusunda deneyimli olmak.

1

Prof. Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji alanında Tıpta Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

1197/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Yard. Doç kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, yapılacak Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir.

Başvurular, Eğitim Fakültesi bölümleri için ilanın yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde, diğer fakülteler için 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4  34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO UNVANI

SAYI

AÇIKLAMA

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

İşletme

Prof. Dr.

1

Yöneylem araştırması ve lojistik alanında uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

1

Doktora derecesini Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Politik Ekonomi, Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar, Ortadoğu Siyaseti ve İktisadi İlişkileri alanlarından birinden almış olmak, bu alanlarda dersler veriyor olmak ve uluslararası yayınları olmak.

Ekonomi

Doç.

1

Doçentliğini Makroiktisat alanında almış olmak, uygulamalı makroekonomi ve finansal matematik alanlarında uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.

EĞİTİM

İngilizce Öğretmenliği

Yrd. Doç. veya Doçent veya Profesör

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ikinci dil edinimi ve dil bilimi alanlarında yapmış̧ olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent veya Profesör

1

Doktora derecesini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

MÜHENDİSLİK

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Doğrusal olmayan programlama konusunda uzmanlığı; tedarik zinciri ve enerji yönetimi alanlarında uluslararası endeksli dergilerde yayınları bulunmak. Yöneylem araştırması ve optimizasyon uygulamalarında deneyimli olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

Çelik yapıların sismik davranışı konusunda uzman ve bu konuda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

İşaret işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve sayısal devreler üzerinde gerçeklenmesi alanında uzman ve bu alanda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak. 

 

NOT: Başvuran tüm adayların, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modelinin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

1195/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

Çok merkezli moleküler integrallerin hesaplanması üzerine teorik çalışmalar yapmış olmak.

1141/1-1