5 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30323

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum/Perinatoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/ Çocuk Kardiyolojisi

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Tıbbi Onkoloji

Doçent

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 86-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

738/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 05 Şubat - 19 Şubat 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8. maddesinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora belgesi, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE/ANABİLİM DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)(2)

1

Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(3)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Mikroinsizyonel glokom cerrahisi ve OCT- anjiyografisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Noninvaziv beyin stimulasyonu ve klinik EMG alanında çalışmalar yapmış olmak.

1071/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hasenat İslam İlimleri İhya Vakfı.

VAKFEDENLER: Hasan Kavak, Ahmet Çoban, Muhittin Ödemiş, Sami Baş, Süleyman Kavak.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.01.2018 tarihinde kesinleşen 10.10.2017 tarihli ve E: 2017/295, K: 2017/560 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bütün tahsil kademelerindeki talebelerin, yetişmeleri hususunda aynî ve nakdî yardımda bulunmak, burslar vermek, Kur'an-ı Kerimin iyi öğrenilmesini sağlamak amacıyla var olan mevzuat dahilinde; hafızlık kursları, kıraat kursları, Arapça kursları açmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmışbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Hasan Kavak, Ahmet Çoban, Muhittin Ödemiş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1064/1-1

—————

VAKFIN ADI: Nusaybin Süryani Mor Melki Vakfı

VAKFEDENLER: Aziz Çelik, Dimit Çınar, İbrahim Diri, Sabri Akbaba, Sefer Bileçen, Yahkup Gümüş, Yokun Unval

VAKFIN İKAMETGAHI: Mardin

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/01/2018 tarihinde kesinleşen 24/10/2017 tarihli ve E: 2017/189, K: 2017/505 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Mardin ve ilçelerinde bulunan Süryanilerin inançları doğrultusunda ibadetlerini en iyi biçimde yapabilmelerinin din görevlileri ve yetkilerinin eğitim, bakım ve yetiştirilmelerinin yoksul ve yetenekli gençlerin eğitim ve öğretim ile çalışma olanaklarının sağlanması ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Aziz Çelik, Sefer Bileçen, Yahkup Gümüş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mardin İli Midyat İlçesinde bulunan Mor Gabriel Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1065/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türk ve Çin Strateji Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

VAKFEDENLER: Hüseyin Altaş, Dilşat Atuş, Burcu Sırataş, Serkan Özyürek, Ömer Sülyak

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.2017 tarihinde kesinleşen, 27.10.2017 tarihli maddi hatanın düzeltilmesi kararı, 27.10.2017 tarih ve E: 2017/430, K: 2017/420 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında mevcut politik, stratejik, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile kuvvetlendirilmesi; her alanda güçlü ve sürekli bir işbirliğinin oluşturulması; strateji, politika, ticaret, sanayi ve diğer bilim alanlarında karşılıklı olarak var olan potansiyelin daha iyi değerlendirilerek ülkelerin birbirine daha çok yakınlaşmaları, barış ve huzur ortamının güçlenerek devamlılığının sağlanmasıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00.- (AltmışbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Altaş, Dilşat Atuş, Serkan Özyürek

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıfla benzer amaçlı bir vakfa intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1066/1-1

—————

VAKFIN ADI: İmes Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (İMES Vakfı).

VAKFEDENLER: Kemal AKAR, Abdullah ARSLAN, Süheyl ERBOZ, İrfan KÜÇÜKAY, Musa KANITOĞLU, Ömer DALGAKIRAN, Mehmet Ali DAĞISTAN, Yakup ÖZTÜRK, Mahmut YELMİ, Levent TAŞ, Ayhan KILAVUZ, Murat YAĞCI, Mücahit SÖNMEZ, Ahmet TOKKAN, Ahmet ŞAHİN, Cevat YAMAN, Direnç ÖZDEMİR, Süleyman AKAR, Nazif Niyazi, ÖZTÜRK, Kerim ÇOLAKOĞLU, Ahmet ÇINAR, Menderes AKAR, İslam KANITOĞLU, Mesut SİPAHİ, Hasan KABACA, Mehmet Reşit GÖĞÜŞ, Zekai Arsev ÖZALP, Hasan SEVİLİR, İsmail ŞİŞMAN, Ahmet ERİLLİ, Adnan KOÇAK, Mustafa ZORLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/12/2017 tarihli ve E: 2017/137, K: 2017/474 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öncelikli olarak, S.S. İmes İşletme Kooperatifi üyeleri ile İmes Sanayi Sitesi’nde, çalışmaları, insan ilişki ve meziyetleri ile maruf, ancak zaruret içinde olan kişiler ile bunların eş ve çocukları olmak üzere, yeterli imkanlardan yoksun ve fakat çevresi, ülkesi ve vatanına bağlı, yetenekli ve çalışkan, eğitim ve öğretim kurumlarının her kademesinde okuyan veya okumaya hak kazanmış bulunan öğrencilere, yurt içinde ve yurt dışında burs, nakit, araç, gereç, kitap, kırtasiye, giysi ve diğer ayni yardımlarda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.600,00 TL (Altmışbeşbinaltıyüz) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Kemal AKAR, Abdullah ARSLAN, Süheyl ERBOZ, Kerim ÇOLAKOĞLU, Mehmet Ali DAĞISTAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye Bilançosu ile tespit edilen mal ve haklar, Kızılay’a veya Mütevelli Heyetin uygun göreceği bir başka kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1067/1-1