5 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30323

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAĞ SOĞUTUCUSU-EŞANJÖR SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


125 GR. TOMURCUK ÇAYI TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


400 METRE TARAKLI KÜSPE TRANSPORTU ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kaynaşlı Belediye Başkanlığından:


BURSA KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAĞ SOĞUTUCUSU-EŞANJÖR SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/43243

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  16 adet Yağ Soğutucusu-Eşanjör teknik şartname ve teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  20/02/2018 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 20/02/2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır./

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1047/1-1


125 GR. TOMURCUK ÇAYI TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 4.500.000 adet 125 gr. Tomurcuk Çayı Teneke Kutusu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (RİZE) 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.02.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

961/1-1


400 METRE TARAKLI KÜSPE TRANSPORTU ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

400 Metre Taraklı Küspe Transportu Zinciri Temini, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/38360

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik Posta Adresi         :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  400 Metre Taraklı Küspe Transportu Zinciri Temini

b) Teslim yeri                            :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI'na bağlı Makina Fabrikası

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşme Sonrası en geç 45 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/02/2018 Cuma Günü - Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

960/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kaynaşlı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen parsel ile üzerindeki taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasası’nın 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 16 ŞUBAT 2018 CUMA günü aşağıda belirtilen saatte Kaynaşlı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülke ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedeli ve ihale teminat tutarı aşağıda olduğu gibidir.

1 ADET ARSA-BİNA SATIŞ LİSTESİ

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

BİNA (m2)

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

----

2142

3.142,19

760,00

ARSA

3.196.920,65 TL.

95.907,62 TL.

14:00

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve 500 TL şartname bedeli karşılığında temin edebilirler.

İlan olunur.

995/1-1


BURSA KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Bursa İli, Karacabey ilçesi, Tavşanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 m² yüzölçümlü taşınmazın kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 36.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden, “Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey/BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından, “Odunluk Mah. Liman Cad. No: 17 Kızılay Plaza BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.02.2018 günü saat 11:00’e kadar “Tavşanlı Mah. Bursa Cad. Kızılay İşhanı Kat: 1 No: 1 Karacabey/BURSA” adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01.03.2018 günü saat 14:00’de “Bandırma Yolu 1. Km. Karacabey/BURSA” adresindeki Karacabey Ticaret Borsası toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1075/1-1