1 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30319

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Kurulumuzca "Osmanlı'da Oğlancılık" isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

985/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85327 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 19.12.2017 tarih ve 3039/3232 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.12.2017 tarih ve 2732/6062 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 01.02.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

85327 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Eryaman Mahallesi, İmarın 18498 ada 3 nolu parsel.

İlgililere ilanen duyurulur.

1026/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 02.11.2017 gün ve 1127/2504 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.01.2018 gün ve 83/160 sayılı kararı ile onaylanan 84253/6 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Mevki         :  Pamuklar

Ada/Parsel  :  61533/1

1031/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Ata Mahallesi 46258 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 07.09.2017 tarih ve 912/2045 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.11.2017 tarih ve 2608/5703 sayılı kararıyla onaylanan 85039/1 no'lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

1032/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 144 pafta, 994 ada, 50 parsel üzerindeki 1155747 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 580196 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 549 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Oya KIBRISLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1772, Oda Sicil No: 13312), Hariton MURATOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1949, Oda Sicil No: 4096), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hariton MURATOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1949, Oda Sicil No: 4096) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16707 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/1/1-1

—————

İstanbul Avrupa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 228 pafta, 1619 ada, 4 parsel üzerindeki 1104379 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 970357 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2454 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İstanbul Avrupa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İstanbul Avrupa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sedat Uğur RAKUNT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 605, Oda Sicil No: 5105), Erhan Vahit MERTER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21309, Oda Sicil No: 30050), Selim ERTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98514), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İstanbul Avrupa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selim ERTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98514), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16708 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/2/1-1

—————

İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246DY2A pafta, 9072 ada, 12 parsel üzerindeki 1200132 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 748287 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1785 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hürrem Behzat MAMATOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21911, Oda Sicil No: 23777), Cezmi GÜNAYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8359, Oda Sicil No: 3700), Turgay YALÇIN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32649), Sinan AYDIN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41404), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Turgay YALÇIN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32649) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16713 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/3/1-1

—————

Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, G-119 pafta, 5515 ada, 26 parsel üzerindeki 1054965 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 835778 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Reyhan KARAKUZU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15199, Oda Sicil No: 12961), İlyas TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13423, Oda Sicil No: 36970), Tuba ERBAĞ BAKAY (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40579), İlyas YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79239), Muzaffer Nafi ZÜLFİKAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8961, Oda Sicil No: 24267), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Senem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İlyas YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79239) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16714 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/4/1-1

—————

Yazıcı Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı EA Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 279 pafta, 2068 ada, 353 parsel üzerindeki 1063158 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 924247 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2285 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yazıcı Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı EA Yapı Denetim Ltd. Şti.)’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yazıcı Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı EA Yapı Denetim Ltd. Şti.)’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Levent AK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25216, Oda Sicil No: 17076), Recep SIRMACI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16133, Oda Sicil No: 29878), Murat Said KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82678), Filiz GÜNGÖR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5528, Oda Sicil No: 23961), Ali ÖZER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7773, Oda Sicil No: 20212), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yazıcı Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı EA Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin kuruluş ortakları Abdullah Adin DERELİOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9948, Oda Sicil No: 18782) ve Ali ÖZER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7773, Oda Sicil No: 20212), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16717 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/5/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 895303, 850289 ve 790649 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne idari para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca 10.06.2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi Gazete ilanı ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olması engellenen Sibel ÇİMEN tarafından Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Edirne İdare Mahkemesinin 16.11.2017 tarihli ve E.2017/754, K.2017/1685 sayılı kararı ile 790649 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında uygulanan idari işlemin iptaline hükmedildiğinden, Sibel ÇİMEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21111, Oda Sicil No: 43136) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmasının engellenmesine dayanak olan üç (3) adet idari müeyyide işleminin bir tanesinin iptal edilmesinden dolayı hakkında uygulanan engelleme işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16662 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/6/1-1

—————

Park 44 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, 4585 ada, 14 parsel üzerindeki 1221588 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14672 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1057 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Park 44 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Park 44 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hayriye DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17571, Oda Sicil No: 37696), Mehmet Necati ÇOBANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19376, Oda Sicil No: 6346), Ergün KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20875, Oda Sicil No: 41739), Onur YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87074), Dilan Gül DOĞAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53643), Didem GÜNER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 18239516780), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Park 44 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hikmet KOCA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29505, Oda Sicil No: 89327) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16667 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/7/1-1

—————

Zara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sivas İli, Zara İlçesi, 30.31.TD pafta, 264 ada, 17 parsel üzerindeki 923721 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12590 Ticaret Sicil No ile Sivas Ticaret Odasına kayıtlı 1255 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Zara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hacı ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20600, Oda Sicil No: 3867), Tuğrul ÖZTURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21651, Oda Sicil No: 16307), Zeynel Abidin ATİLA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1943, Oda Sicil No: 26503), Gökhan YAĞIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94689), Ahmet BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98019), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Zara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Melih ÖZTURAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23494, Oda Sicil No: 68077) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16673 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/8/1-1

—————

Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sivas İli, Merkez İlçesi, 337 pafta, 2423 ada, 10 parsel üzerindeki 710427 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12599 Ticaret Sicil No ile Sivas Ticaret Odasına kayıtlı 1320 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sabahattin TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18523, Oda Sicil No: 30850), Tahir POLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21493, Oda Sicil No: 29329), Musa ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18032, Oda Sicil No: 11234), Zeki SARILAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3630, Oda Sicil No: 15036), Gökhan ERBAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82837), Cengiz ALTUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39096), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sabahattin TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18523, Oda Sicil No: 30850), Halim UZUN’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18524, Oda Sicil No: 30542), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16675 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/9/1-1

—————

KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 7404 ada, 1 parsel üzerindeki 827964 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28.maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10831 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1248 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tebernüş ÖZYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20188, Oda Sicil No: 64602), Ali ALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16491), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet AKYOL’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10456, Oda Sicil No: 6827), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16678 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/10/1-1

—————

KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 2801 ada, 28 parsel üzerindeki 1091655 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28.maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10831 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1248 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tebernüş ÖZYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20188, Oda Sicil No: 64602), Ali ALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16491), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet AKYOL’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10456, Oda Sicil No: 6827), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16685 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/11/1-1

—————

KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 4248 parsel üzerindeki 1177396 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28. maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10831 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1248 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tebernüş ÖZYURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20188, Oda Sicil No: 64602), Ali ALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16491), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet AKYOL’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10456, Oda Sicil No: 6827), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16688 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/12/1-1

—————

KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 1157 ada, 13 parsel üzerindeki 1247487 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28.maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10829 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1154 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakkı DEBGİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19424, Oda Sicil No: 11092), Mehmet ERCAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 50842056796), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ecem ERAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95414), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16691 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/13/1-1

—————

KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 1095 parsel üzerindeki 1053960 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28. maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10829 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1154 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakkı DEBGİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19424, Oda Sicil No: 11092), Durdu Mehmet NACAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101789), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Tarık ÇALIŞIR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83706), Ecem ERAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95414), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16694 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/14/1-1

—————

KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 726 ada, 11 parsel üzerindeki 1135157 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28.maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10829 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1154 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakkı DEBGİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19424, Oda Sicil No: 11092), Nuri KARAVELİOĞLU’nun (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 48400136332), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Tarık ÇALIŞIR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83706), Ecem ERAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95414), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16698 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/15/1-1

—————

KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 6061 ada, 1 parsel üzerindeki 1072152 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28.maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10829 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1154 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakkı DEBGİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19424, Oda Sicil No: 11092), Ecem ERAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95414), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Tarık ÇALIŞIR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83706), Ecem ERAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95414), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16701 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/16/1-1

—————

KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 2498 parsel üzerindeki 1136994 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28. maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10829 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1154 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakkı DEBGİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19424, Oda Sicil No: 11092), Necati ŞİRİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89739), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Tarık ÇALIŞIR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83706), Ecem ERAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95414), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16703 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/17/1-1

—————

KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, 2968 ada, 7 parsel üzerindeki 1135146 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrası, 28. maddesinin 5. fıkrası ve 9. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10829 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1154 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakkı DEBGİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19424, Oda Sicil No: 11092), Necati ŞİRİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89739), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ecem ERAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95414), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16704 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/18/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 444 ada, 79 parsel üzerindeki 939634 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 3. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 31264 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1796 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aydın IŞIKSAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21809, Oda Sicil No: 14356), Ahmet AKÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8748, Oda Sicil No: 30219), Gürçağ GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97403), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ertan SARI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49800), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16850 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/19/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 444 ada, 79 parsel üzerindeki 939644 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile 3. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 31264 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1796 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aydın IŞIKSAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21809, Oda Sicil No: 14356), Ahmet AKÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8748, Oda Sicil No: 30219), Gürçağ GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97403), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ertan SARI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49800), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16854 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/20/1-1

—————

Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Mamak İlçesi, 35532 ada, 6 parsel üzerindeki 14202 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 135586 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 81 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Murat FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55664), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim ÖZKARAKAYA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1158, Oda Sicil No: 10239), Galip CENKÇİLER’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1159, Oda Sicil No: 1169), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16857 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/21/1-1

—————

Yalova Prokon Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 978075, 1036387 ve 826203 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yalova Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 6840, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2117) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf AKÇAY’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48382) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16861 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/22/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 186541, 178954 ve 183807 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, üç (3) adet idari para cezası işleminden iki tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/515, K.2017/1522 ve E.2017/514, K.2017/1606 sayılı kararları ile iptal edilmesi ve bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/515 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16719 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/23/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 266164, 255694 ve 168639 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, üç (3) adet idari para cezası işleminden iki tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/509, K.2017/1460 ve E.2017/507, K.2017/1605 sayılı kararları ile iptal edilmesi ve bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/517 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:579) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16720 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/24/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 240000, 269033 ve 267289 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, üç (3) adet idari para cezası işleminden iki tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/518 ve E.2017/519 sayılı kararları ile yürütmesinin durdurulması ve bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/504, K.2017/1604 sayılı kararı ile iptal edilmesine hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:579) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16721 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/25/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 256370, 256573 ve 256574 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, üç (3) adet idari para cezası işleminden iki tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/505 ve E.2017/503 sayılı kararları ile yürütmesinin durdurulması ve bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/506, K.2017/1459 sayılı kararı ile iptal edilmesine hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:579) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16722 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/26/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 269115, 101680 ve 154689 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, üç (3) adet idari para cezası işleminden iki tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/520, K.2017/1463 ve E.2017/516, K.2017/1462 sayılı kararları ile iptal edilmesi ve bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/513 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:579) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16724 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/27/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 256066, 183538 ve 121736 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, üç (3) adet idari para cezası işleminden iki tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/508 ve E.2017/511 sayılı kararları ile yürütmesinin durdurulması ve bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/510, K.2017/1461 sayılı kararı ile iptal edilmesine hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:579) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16725 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/28/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 178954, 183807 ve 101680 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, üç (3) adet idari para cezası işleminden bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/960, K.2017/1627 sayılı kararı ile iptal edilmesine hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 6303, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 6) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIǒın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16728 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/29/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 183538, 121736 ve 186541 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, üç (3) adet idari para cezası işleminden bir tanesinin Çanakkale İdare Mahkemesinin E.2017/964, K.2017/1692 sayılı kararı ile iptal edilmesine hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 6303, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 6) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIǒın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16729 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/30/1-1

—————

Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 109 ada, 11 parsel üzerindeki 914657 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11673 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 1457 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Canan ÖNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24160, Oda Sicil No: 37286), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Mete GİRGİNER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2236, Oda Sicil No: 46673) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sefer BAYRAM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70158) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16736 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/31/1-1

—————

Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 35 pafta, 531 ada, 16 parsel üzerindeki 1313073 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11099 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1081 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Necip TAŞPINAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17146, Oda Sicil No: 6871), İbrahim YAVUZSOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20201) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Eser KETENCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59953) ve Gökberk KÖRLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79430) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16737 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/32/1-1

—————

Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 20L-4B pafta, 2582 ada, 18 parsel üzerindeki 1383151 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11099 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1081 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Necip TAŞPINAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17146, Oda Sicil No: 6871), Gökberk KÖRLEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79430), Sevcan ÖZGÜVEN (BARLAS)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49301) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Eser KETENCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59953) ve Gökberk KÖRLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79430) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16740 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/33/1-1

—————

Sakarya Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, G24B23A2A pafta, 1877 ada, 10 parsel üzerindeki 1243533 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24248 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 2070 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sakarya Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sakarya Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Veysel ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22033, Oda Sicil No: 10898), Hakan TEZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 103164) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sakarya Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Müjgan KAPTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24416) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16742 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/34/1-1

—————

Genç Koza Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi, F26B25D2A pafta, 868 ada, 416 parsel üzerindeki 1219345 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7143-6718 Ticaret Sicil No ile Kdz. Ereğli Ticaret Odasına kayıtlı 1366 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Genç Koza Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Genç Koza Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan Hüseyin SAĞLAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19186, Oda Sicil No: 20796), Özkan Hayri AZMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23913, Oda Sicil No: 72191), Rifat OĞUZ’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10758) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Genç Koza Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hasan Hüseyin SAĞLAM’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19186, Oda Sicil No: 20796) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16746 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/35/1-1

—————

Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, G22B18C2A pafta, 5197 ada, 5 parsel üzerindeki 1097752 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12652 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa BATMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15130, Oda Sicil No: 10742), Sadi AKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18613, Oda Sicil No: 18982), Oğuz BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101646) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Oğuz BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16749 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/36/1-1

—————

Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 33.L.2.A-D pafta, 2950 ada,2 parsel üzerindeki 1223004 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haldun Haşmet AYSAN(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22212, Oda Sicil No: 26879), Ali CERGİBOZAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51437) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16847 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/37/1-1

—————

Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 30.K.3.C pafta, 1488 ada, 13 parsel üzerindeki 1233090 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Celil ÖZ(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7982, Oda Sicil No: 40028), Ayhan ÇAKIR(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18417, Oda Sicil No: 5493), Mehmet Emin TOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:108592) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer HAYIRLI’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65108) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16844 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/38/1-1

—————

Mavitek Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-1A pafta, 991 ada, 7 parsel üzerindeki 809858 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5733 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1253 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavitek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 5691 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 2239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Mavitek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin Hüsnü AŞÇI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7440, Oda Sicil No: 14836), Nevşin EKİNCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10592, Oda Sicil No: 26042), Abdullah İPEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90004) ile Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikret AYTANIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13190, Oda Sicil No: 3897), Erdal CANPOLAT ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17708, Oda Sicil No: 65848) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mavitek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İbrahim POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78497), Rıdvan ÜZÜMCÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88606) ve Muhammed ALTUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90713) ve Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet EKİNCİ ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16763 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/39/1-1

—————

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1079244, 1129368 ve 874029 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 39772, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 240), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet TELSİZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618, Oda Sicil No: 55087) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16753 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/40/1-1

—————

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 874039, 838356 ve 838362 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 39772, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 240), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet TELSİZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618, Oda Sicil No: 55087) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16757 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/41/1-1

—————

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 7036 ada,1 parsel üzerindeki 838356 YİBF (A BLOK) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesi 4. Fıkrası (f) bendi, 6. Maddesi 4., 5., 6. Fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 39772 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ömer SEMERCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21332, Oda Sicil No: 20100), Mustafa YOLDAŞ ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57568), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet TELSİZ’in, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618, Oda Sicil No: 55087) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16818 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/42/1-1

—————

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 7036 ada,1 parsel üzerindeki 838362 YİBF (B BLOK) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesi 4. Fıkrası (f) bendi, 6. Maddesi 4., 5., 6. Fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 39772 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ömer SEMERCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21332, Oda Sicil No: 20100), Mustafa YOLDAŞ ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57568) ve Fuat BARUTÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41140) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet TELSİZ’in, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18618, Oda Sicil No:55087) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16820 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/43/1-1

—————

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 7034 ada, 5 parsel üzerindeki 874029 YİBF (A BLOK) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesi 4. Fıkrası (f) bendi, 6. Maddesi 4. ve 5. Fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 39772 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Murat Mehmet TELSİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618, Oda Sicil No: 55087), Işık ALTINSOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89983), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet TELSİZ’in, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618, Oda Sicil No: 55087) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16823 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/44/1-1

—————

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 7036 ada,1 parsel üzerindeki 838366 YİBF (C BLOK) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesi 4. Fıkrası (f) bendi, 6. Maddesi 4. ve 5. Fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 39772 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ömer SEMERCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21332, Oda Sicil No: 20100), Ergün KAÇAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101553), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet TELSİZ’in, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618 Oda Sicil No: 55087) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16828 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/45/1-1

—————

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 7034 ada, 5 parsel üzerindeki 874039 YİBF (B BLOK) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesi 4. Fıkrası (f) bendi, 6. Maddesi 4. ve 5. Fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 39772 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Murat Mehmet TELSİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618, Oda Sicil No: 55087), Işık ALTINSOY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89983) ve Fuat BARUTÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41140) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat Mehmet TELSİZ’in, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18618, Oda Sicil No: 55087) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16831 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/46/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 997290, 982552 ve 1081167 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16549-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2175), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Volkan UYGURALP(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97085), Kadir Saim BİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16839 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/47/1-1

—————

Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Mamak İlçesi, 6678 ada,12 parsel üzerindeki 182464 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 206381 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 458 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Abdurrahman ÖKSÜZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2053, Oda Sicil No: 16602), Koray BURDURLUOĞLU’nun(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54808), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları Cumhur TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27594, Oda Sicil No: 61772) ve Gülsün ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28458, Oda Sicil No: 59366) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16840 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/48/1-1

—————

Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1055158 ve 985350 YİBF nolu yapılar ile Ban Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1075043 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası, Ban Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet YAŞAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20410, Oda Sicil No: 12893),

Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 988680, 995485 ve 995545 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Tuyat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bilal YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25496, Oda Sicil No: 36857),

Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 928705, 952419 ve 893864 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan ÖZTİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8767, Oda Sicil No: 16955),

Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 879392, 940735 ve 1128105 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hilmi BALABAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21883, Oda Sicil No: 11858),

Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 771962, 771964 ve 771967 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim AKGÜN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11708, Oda Sicil No: 13896), Yakup SAĞNAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19268, Oda Sicil No: 15355),

Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 839009, 918585 ve 896815 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887),

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1081167, 1001794 ve 982621 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muharrem ÇELİKKALELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24689, Oda Sicil No: 14119),

Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 993007, 1218791 ve 1267285 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sarıkız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Okan KAVANİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17756, Oda Sicil No: 21151),

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 545116, 545121 ve 734973 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13442, Oda Sicil No: 12927),

Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1147420, 1147434 ve 1026007 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Selahattin KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13405, Oda Sicil No: 15584), Sevim ÖZYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9671, Oda Sicil No: 4478),

Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1079244, 1129368, 874029, 874039, 838356 ve 838362 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sevgi İŞİSAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4436, Oda Sicil No: 16251),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 186541, 154689 ve 183538 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan ÇARDAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269033, 256370 ve 186541 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İsmail ÖZCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8738, Oda Sicil No: 12525),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256370, 154689 ve 183538 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Recep GÖKŞİN’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10560, Oda Sicil No: 13075),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 771962, 771964 ve 771967 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yakup SAĞNAK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15355),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736, 186541 ve 189238 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sinan APAYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16862 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/49/1-1

—————

Aysun VATANSEVER (EZER) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702) hakkında 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmasının engellenmesine dayanak olan 3 (üç) adet işten 256574 ve 256573 YİBF nolu yapılardaki sebebiyet kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan engelleme işleminin iptal edilmesi,

Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) hakkında 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ile, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmasının engellenmesine dayanak olan 9 (dokuz) adet işten 256573 YİBF nolu yapıdaki sebebiyet kaydının iptal edilerek engelleme işleminin bu haliyle devam ettirilmesi,

Enver DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581) hakkında, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 6 (altı) adet işten 269033 ve 256573 YİBF nolu yapılardaki sebebiyet kayıtlarının iptal edilerek, denetçi belgesi iptal işleminin bu haliyle devam ettirilmesi,

Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) hakkında, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 12 (oniki) adet işten 101680 YİBF nolu yapıdaki sebebiyet kaydının iptal edilerek, denetçi belge iptal işleminin bu haliyle devam ettirilmesi,

Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146) hakkında, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ile, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmasının engellenmesine dayanak olan 6 (altı) adet işten 256574 YİBF nolu yapıdaki sebebiyet kaydının iptal edilerek, engelleme işleminin bu haliyle devam ettirilmesi,

Hasan ÇARDAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347) hakkında, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 6 (altı) adet işten 256574 ve 256573 YİBF nolu yapılardaki sebebiyet kaydının iptal edilerek, denetçi belgesi iptal işleminin bu haliyle devam ettirilmesi,

Hasan YAĞMUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15089, Oda Sicil No: 12206) hakkında, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 3 (üç) adet işten 256574 ve 256573 YİBF nolu yapılardaki sebebiyet kaydının iptal edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan denetçi belgesinin iptal edilmesi işleminin iptal edilmesi,

Hatice ŞEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141) hakkında, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 6 (altı) adet işten 256573 ve 256574 YİBF nolu yapılardaki sorumluluğunun iptal edilerek, denetçi belgesi iptal işleminin bu haliyle devam ettirilmesi,

İslam Ersen ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088) hakkında, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 3 (üç) adet işten, iptal edilen 256573 YİBF nolu yapıdaki sebebiyet yerine 168639 YİBF nolu yapıdaki yeni iş almaktan men sebebiyet kaydının bu YİBF yerine sayılarak uygulanması,

İsmail ÖZCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8738, Oda Sicil No: 12525) hakkında, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 3 (üç) adet işten 256574 YİBF nolu yapıdaki sebebiyet kaydının iptal edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan denetçi belgesinin iptal edilmesi işleminin iptal edilmesi,

Mehmet USAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15859) hakkında 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmasının engellenmesine dayanak olan 3 (üç) adet işten 256574 ve 256573 YİBF nolu yapılardaki sebebiyet kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan engelleme işleminin iptal edilmesi,

Recep GÖKŞİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10560, Oda Sicil No: 13075) hakkında, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan denetçi belgesi iptali işlemine dayanak olan 3 (üç) adet işten 256574 ve 256573 YİBF nolu yapılardaki sebebiyet kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle, denetçi belgesinin iptal edilmesi işleminin iptal edilmesi,

Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarihli ve 16863 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1020/50/1-1

—————

Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 48-32 pafta, 151 ada, 19 parsel üzerindeki 1004866 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrası (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1443 Ticaret Sicil No ile Bağazlıyan Ticaret Odasına kayıtlı 1319 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma EROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), Alişan KOYUNCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89019), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatma EROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 30.01.2018 tarihli ve 18905 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1019/1/1-1

—————

Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, K34C05B2C-2D pafta, 5332 ada, 3 parsel üzerindeki 1047919 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrası (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 35590 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1527 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatih ÜZÜM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21689, Oda Sicil No: 67652), İlyas KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23837, Oda Sicil No: 30543), Mehmet ARSLANKOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91416), Mehmet Ali ISLIKÇIOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21446) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatih ÜZÜM’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21689, Oda Sicil No: 67652), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 30.01.2018 tarihli ve 18917 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1019/2/1-1

—————

Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, K34C05B2C-2D pafta, 5332 ada, 3 parsel üzerindeki 1047919 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrası (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 35590 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1527 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatih ÜZÜM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21689, Oda Sicil No: 67652), İlyas KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23837, Oda Sicil No: 30543), Hamdi ÖZBİLGİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92285) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Probeton Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatih ÜZÜM’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21689, Oda Sicil No: 67652), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 30.01.2018 tarihli ve 18914 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1019/3/1-1


 


 


 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

ABD.

Drc.

Adet

Aranan Nitelikler

EĞİTİM FAK.

Profesör

Eğitim Yönetimi

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85

952/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      :  01.02.2018

Son Başvuru Tarihi    :  16.02.2018

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

UNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr.

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak, bu alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Bina Bilgisi alanında yayın ve çalışmaları olmak.

1009/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Yardımcı Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birime şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.adanabtu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölüm Adı

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Kadro Derecesi

Niteliği

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Yrd. Doç.

1

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Elektromanyetik alanlar ve fotonik konularında çalışmaları bulunmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Yrd. Doç.

1

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Kontrol ve robotik konularında çalışmaları bulunmak

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr.

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, Simülasyon modelleme ve optimizasyonu, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konularında çalışmaları bulunmak

Makine Mühendisliği

Otomotiv

Yrd. Doç.

1

3

Makine Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, Otomotivde metal şekillendirme konularında çalışmaları bulunmak

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

1

3

Geç Osmanlı dönemi siyaseti ve hukuk sistemi üzerine çalışmaları bulunmak

1045/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Doçent

1048/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisini içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmişlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisini kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmişlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mh. Söğütözü Sk. No. 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

PROF.

2

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını mimarlık alanında tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

PROF.

2

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını mimarlık alanında tamamlamış olmak. *

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını bilgisayar mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans ya da doktora eğitimini Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans ya da doktora eğitimini İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Şehir Bölge Planlama ya da Peyzaj Mimarlığı alanlarından birinde almış olmak. *

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. *

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DOÇ.

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği ya da Turizm alanında doçentliğini almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

YRD. DOÇ.

1

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ya da Beslenme ve Diyetetik alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

YRD. DOÇ.

1

İlgili alanda ya da Gıda Mühendisliği alanında doktorasını almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI

YRD. DOÇ.

1

Sanat Tarihi alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

YRD. DOÇ.

2

Engellilik Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyoloji ya da Sosyal Hizmet alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

PROF.

1

Sosyal Politika Anabilim dalında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE SOSYAL HİZMET

YRD. DOÇ.

1

Engellilik Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyoloji ya da Sosyal Hizmet doktorasını tamamlamış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE SOSYAL HİZMET

YRD. DOÇ.

1

Felsefe alanında doktorasını tamamlamış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

PROF.

1

Lisans ve doktorasını ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

YRD. DOÇ.

1

İletişim alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS

YRD. DOÇ.

1

Doktorasını Kamu İktisadi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

PROF.

1

Sağlık Kurumları Yönetimi, Bilgi Belge Yönetimi ya da Yönetim Strateji alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

DOÇ.

1

Sağlık Kurumları Yönetimi, Bilgi Belge Yönetimi ya da Yönetim Strateji alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Sağlık Yönetimi ya da Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

PROF.

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Sosyal Politika ya da Kültürel Antropoloji alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Sosyal Politika ya da Kültürel Antropoloji alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Antropoloji, Sosyal Hizmet ya da Sosyoloji alanlarından birinden lisans ya da doktora eğitimi almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE HAVACILIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık Yönetimi alanında lisans ya da doktora eğitimi almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE HAVACILIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

İktisat Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık Yönetimi alanında lisans ya da doktora eğitimi almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DOÇ.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PROF.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

DOÇ.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

PROF.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

PROF.

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YRD. DOÇ.

2

Lisans ya da doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

PROF.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

YRD. DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Medya Çalışmaları, Halkla İlişkiler ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktorasını almış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

PROF.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

YRD. DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Medya Çalışmaları, Halkla İlişkiler ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktorasını almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ

PROF.

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ

YRD. DOÇ.

1

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Mühendisliği ya da Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinde lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

PROF.

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ya da Mühendislik Bilimleri alanlarından birinden doçentliğini almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

YRD. DOÇ.

1

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor, Uçak Gövde Motor ve Bakım, Uçak Mühendisliği ya da Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinde lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVA TRAFİK KONTROL

YRD. DOÇ.

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da Hava Trafik Kontrol alanında lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

YRD. DOÇ.

1

İşletme alanında doktorasını tamamlamış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

LOJİSTİK

YRD. DOÇ.

1

İşletme alanında doktorasını tamamlamış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

RADYO, TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

YRD. DOÇ.

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktorasını tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve alanında doktorasını tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

YRD. DOÇ.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD. DOÇ.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

DİYALİZ

YRD. DOÇ.

1

Nefroloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Nöroloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM

YRD. DOÇ.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ODYOMETRİ

YRD. DOÇ.

1

Kulak Burun Boğaz Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

OPTİSYENLİK

YRD. DOÇ.

1

Göz Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

PROF.

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

RADYOTERAPİ

YRD. DOÇ.

2

Radyasyon Onkolojisi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

1

Kulak Burun Boğaz Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

PROF.

1

Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YRD. DOÇ.

1

Enfeksiyon Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YRD. DOÇ.

1

Klinik Biyokimya Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

 

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

1021/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ