1 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30319

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


RİLNSS TİPİ VAGON REVİZYONU İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM DONANIMI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İRTİFAK VE İNTİFA HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


25.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


DE 11000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 18 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILAN 10 ADET 70 kVA’lık YARDIMCI GÜÇ ÜNİTELERİNİN (APU) YEDEK MALZEME DÂHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE REVİZYON İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğünden:


2 ADET TESİS YAP-İŞLET MODELİ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


AHİ ELVAN AİLE YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ İLE ÇOK AMAÇLI SALON KİRAYA VERİLECEKTİR

Etimesgut Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RİLNSS TİPİ VAGON REVİZYONU İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/36864

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  50 Adet Rilnss Tipi Vagon Revizyonu İşçiliği, teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/02/2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 19/02/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

873/1-1


500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500 Gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 120,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.02.2018 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler ihale miktarının en az yarısına olmak üzere kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

602/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM DONANIMI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Bilgi Sistem Donanım Malzemesi genel-teknik isteklerine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlarına ve ayrıca iş istasyonları ve dizüstü bilgisayarların HP, Lenovo veya Dell markalarından birine, tarayıcı cihazların HP, Epson veya Xerox markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte genel-teknik istekleri, ihale dokümanına ilave edilecek hususları ve istenen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.02.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin genel-teknik isteklerine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlarına ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1028/1-1


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2018/9376

Dosya No                                  :  2018/02-HİZ-9376

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                   :  0 312 212 69 00-2318

d) Faks numarası                       :  0 312 212 17 48

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

17.01.2018 tarihinde T.C. Resmi Gazete’nin 30304 sayı 83. sayfasında ihale ilanı yayımlanan “Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ne ait idari şartname ve teknik şartnamede yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

İlan olunur.

 

Değişen Madde

Eski Hali

Yeni Hali

İdari Şartname 3.c. maddesi

İhale Tarihi: 05.02.2018

İhale Tarihi: 19.02.2018

İdari Şartname 5.b. maddesi

Son teklif verme tarihi: 05.02.2018

Son teklif verme tarihi: 19.02.2018

İdari Şartname 7.1.ı. maddesi

ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (d) bendinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

Teknik Şartnamenin

7.f. maddesi

7.f. EÜAŞ tarafından talep edildiğinde veya gerektiğinde işin görselliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için bütün ölçüler gerçek olmak üzere tasarlanmış olan projenin bölgesel olarak tasarlanmış olan Animasyon çalışmaları için “Autocad, Autodesk Civil3D, 3D max, Rhino, Adobe Premier vb.” programları birlikte kullanılacaktır.

Bu madde Teknik Şartnameden çıkartılmıştır.

1029/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda buharlaştırıcı ve ısıtıcı boruları, Difüzyon ve haşlama teknesi süzgeçleri ve Saturasyon Kazanlarının iç yüzeylerinin temizlenmesi hizmet alımı, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2018/39848

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Yeşilyurt/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi       :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Buharlaştırıcı ve ısıtıcı boruları, difüzyon ve haşlama teknesi süzgeçleri ve Saturasyon Kazanlarının iç yüzeylerinin temizlenmesi işi,

b) Yapılacağı yer                    :  Malatya Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  45 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  14/02/2018    Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Boruların içindeki kirliliklerin su jeti ile temizlenmesi ve benzeri iş (buharlaştırıcı boruları, plakalı ısıtıcılar (eşanjörler), sirkülasyon ve boru hatları, kazan boruları vs.) yaptığına ait işler.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

8 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 14/02/2018 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1015/1-1


İRTİFAK VE İNTİFA HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

1 - Avcılar Üniversite Mahallesi 1 pafta 20702 parsel sayılı 1.406,00 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz üzerine yapılan ve fiziki durumu %40.95 seviyesinde olan ve yapım işi devam eden 26.09.2016 tarihinde sözleşme feshi yapılmış bulunan binanın yapım işi maliyeti karşılığında (Maliyet bedeli ödeninceye kadar intifa hakkı bedeli ile mahsuplaştırılacaktır. Maliyet bedeli ödendikten sonra aylık intifa bedeli idare veznelerine veya idare hesabına nakden ödenecektir. İntifa hakkı bedeli 1. (Birinci) yıl intifa bedelinin yapım süresi olan ilk 6 (altı) aylık süresince işletmeye tam kapasite açılmadığından ve işletme olmadığından her hangi bir ödeme yapılmayacaktır. İkinci 6 ay süresi için ihaleye esas olan aylık bedeli ile ikinci yılın ilk altı aylık bedeli maliyet bedelinden mahsuplaşma yapılmadan bir yıllık (6+6ay= 1 yıllık) bedeli ikinci altı ayın başında peşin olarak idare veznesine veya hesabına yatırılacaktır.) 14 (ondört) yıl süreyle irtifak/intifa (Uzun süreli gayri ayni hak tesisi) hakkı tesis edilmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek işletmeye verilmesi işi.

2 - İrtifak ve intifa hakkı tesisi.

İşin Adı                                     :  İrtifak ve İntifa hakkı tesisi

İlçe                                             :  Avcılar

Mahalle                                      :  Üniversite

Niteliği                                       :  3 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 18 Normal kattan oluşmakta olan bina

Pafta                                          :  1

Parsel                                         :  20702

Parsel alanı                                :  1.406,00 m2

İşin tamamlanma ve

işletmeye açılma süresi              :  180 gün (6 ay)

Fiili durumu                               :  Fiziki durumu %40.95 seviyesinde yapılan ince işleri ve dış cephesi tamamlanmayan bina.

Sözleşme süre                            :  14 (ondört) yıl. (kira bitim tarihi: 09.03.2032)

Meclis karar Tarih/No               :  10.03.2017 tarih, 2017/28 sayılı karar

Encümen karar Tarih/No           :  18.01.2018 tarih, 64 karar no

Tapu Kaydı                                :  Tam

Takdir Kom. Raporu                  :  17.01.2018 tarih ve 1566563 sayı

Yaklaşık maliyet bedeli              :  20.808.201,09 TL + KDV (Bu bedel İnşaat, Makine Tesisatı, Elektrik Tesisatı bedelidir.)

Aylık Muhammen İntifa/İrtifak

Hakkı Bedeli                              :  Aylık: 123.858,00 TL + KDV Bir Yıllık: 1.486.296,00 TL + KDV (Yıllık kira/intifa bedeli peşin ödenecektir.)

İntifa/irtifak hakkı ödeme şekli  :  Özel şartların Madde 2. Gereği.

Geçici Teminat Miktarı %3        :  (Bir yıllık Muhammen İntifa Hakkı Bedelinin %3’üdür) 44.588,88 TL

İhale iştirak Teminatı %27         :  Yıllık bedelin %27=401.299,92 TL

İhale Usulü                                :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                           :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                         :  2 defa

İhale tarih ve saati                      :  13.02.2018 tarih, Saat: 10.30'da

Şartname ve ekleri                     :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler         :  5393 sayılı Yasa ve 2886 sayılı Yasa

İhalenin yapılacağı yer               :  Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonara alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri. (e-Devletten Alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. İşletme faaliyetinde bulunduğuna dair ilgili kurum, kuruluş vb. alınmış belge.

11. İsteklinin adli sicil kaydı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddelerindeki suçlardan ve Terör suçlarından affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak şartı aranır.) Terör suçlarından affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması gerekmektedir,

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

8. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

11. İşletme faaliyetinde bulunduğuna dair ilgili kurum, kuruluş vb. alınmış belge.

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu banka teyit yazısı ile birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 13.02.2018 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

6 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydolunur.

7 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

8 - İrtifak/intifa hakkı tesisi ile ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte Yükleniciye/işletmeciye aittir.

9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde teminatını yatırıp sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, İrtifak/intifa hakkı tesisi ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

951/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlimiz Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 25.097,22 m2’lik taşınmaz 2886 Sayılı DİK’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; İhale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat 12:00 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 13.02.2018 tarihinde Salı günü, saat 14:30’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde ve şartnamede belirlenen şekilde satış bedelini yüklenici ödeyecektir.  

 

S. No

Cinsi

m2

Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arsa

25.097,22 m2

18.822.915,00 TL

565.000,00 TL

13.02.2018

14:30

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek

b) Kanuni İkametgah belgesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

d) İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, j, k, m’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

j) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.

k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olamadığına dair belge,

l) İdari ve Teknik şartname bedeli 1.000,00-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

m) Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 10. Maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

916/1-1


25.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2018/45731

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Süresi                        :  25.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Saati                                     :  22/02/2018 Perşembe günü, saat 10:00

4 - İhalenin Yapılacağı Adres    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21/02/2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1018/1-1


DE 11000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 18 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/43083

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71579 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  18 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 07/03/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

991/1-1


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILAN 10 ADET 70 kVA’lık YARDIMCI GÜÇ ÜNİTELERİNİN (APU) YEDEK MALZEME DÂHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE REVİZYON İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/43098

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71579 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  10 Adet 70 kVA’lık Yardımcı Güç Ünitelerinin (APU) Yedek Malzeme Dahil Periyodik Bakım-Onarımı ve Revizyon işi

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 06/03/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

992/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde bulunan 3 adet imarlı parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 13.02.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

SATILACAK HİSSE

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Üreğil

51317

1

14.295,12 m²

8.000,00 m²

3.600.000,00-TL

108.000,00-TL

13.02.2018

10.00

2

Üreğil

39650

1

  6.871,00 m²

4.171,00 m²

4.171.000,00-TL

125.130,00-TL

13.02.2018

10.05

3

Üreğil

39649

1

  6.554,00 m²

2.391,00 m²

2.391.000,00-TL

  71.730,00-TL

13.02.2018

10.10

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 13.02.2018 Salı günü en geç saat 09.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

781/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje Ve Bedeli

Afyonkarahisar

Başmakçı

Yeni Mahalle

164

12

8.587,93

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.12.İO PROJE NUMARALI 12 DERSLİK İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 5.798.594,34 TL

Afyonkarahisar

Çay

Karamık

1257

4.320,00

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2004.45.OO PROJE NUMARALI 8 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.404.184,09 TL

Afyonkarahisar

Dinar

İstasyon

768

1

8.045,84

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.16.Lİ PROJE NUMARALI 16 DERSLİK M.T.A.L. PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 6.150.058,99 TL

Afyonkarahisar

Merkez

Çetinkaya

3299

1

10.221,00

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.24.OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 8.063.079,95 TL

Afyonkarahisar

Merkez

Kanlıca

3767

8

11.227,80

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.24.OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 8.063.079,95 TL

Afyonkarahisar

Sandıklı

Çakır

34

128

3.547,51

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2014.08.İO PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 4.440.818,84 TL

Afyonkarahisar

Sandıklı

Çakır

362

11

8.646,61

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

MEB-2004.49.OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi + KDV Dahil) 7.203.308,11 TL

TOPLAM PROJE BEDELİ:

44.123.124,28 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri

Afyonkarahisar

Merkez

Çakır

144

4

65.300,35

Arsa

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

45.710.245,00 TL

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 13/03/2018 tarihinde saat 14:00 te Afyonkarahisar Defterdarlığında (6. Kat İhale Odası) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 44.123.124,28 TL maliyetli Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Proje Bedeli kısmında belirtilen toplam 116 DERSLİK OKUL inşaatları ve çevre düzenlemesine karşılık tablo 2 de belirtilen 1 (bir) adet ve toplam 45.710.245,00 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 1.587.120,72 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etütleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,

5 - Geçici teminat bedeli 6.856.536,75 TL dir. (Altımilyonsekizyüzellialtıbinbeşyüzotuzaltı TL, yetmişbeş Kr)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat tutarı olan 6.856.536,75 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.afyonkarahisar.gov.tr veya www.afyondefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

687/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğünden:

Belediyemizce 13/02/2018 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Belediyesine ait aşağıda nitelik ve evsafları belirtilen 6 adet arsa vasıflı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

 

GÖLCÜK BELEDİYESİNE AİT SATIŞI YAPILACAK ARSALAR

SIRA

NO

KONUMU

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜM

NİTELİĞİ

GEÇİCİ TEMİNAT

MİKTARI

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ

1

Gölcük Merkez

53

102

260,70 m2

ARSA

54.600,00 ¨

1.820.000,00 ¨

2

Gölcük Örcün Ş.

336

7

389,50 m2

ARSA

9.300,00 ¨

310.000,00 ¨

3

Gölcük İhsaniye

252

2

669,00 m2

ARSA

12.000,00 ¨

400.000,00 ¨

4

Gölcük Saraylı

144

12

648 m2

ARSA

8.700,00 ¨

290.000,00 ¨

5

Gölcük Yeni Mahalle

375

9

450 m2

ARSA

8.100,00 ¨

270.000,00 ¨

6

Gölcük Örcün Ş.

383

1

5.677 m2

ARSA

148.500,00 ¨

4.950.000,00 ¨

 

1 - İhale 13/02/2018 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerden aranılan belgeler şunlardır.

A - Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B - Tüzel kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

A-a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

B- Teminatları teslim yeri:

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediye Gelir Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar Komisyonlarca teslim alınamaz.

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

3 - Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğü'nden 150,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

5 - Tekliflerin 13/02/2018 tarih Salı günü saat 12.00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir.

949/1-1


2 ADET TESİS YAP-İŞLET MODELİ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda yazılı 2 (iki) adet tesis, yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü kiraya verilecektir.

 

Sıra No

İhale Adı

Encümen Karar Tarih/Sayı

Süre (Yıl)

Yatırım Maliyet Bedeli

Muhammen Bedel

(1 Yıllık)

Geçici Teminatı (%3)

İhale Tarihi ve Saati

1

Kapıçam Tabiat Parkı Ekstrem Sporları Tesislerinin Yapımı ve Mevcut Kır Lokantası ve Mevcut Büfenin tadilatının yapılarak İşletilmesi İşi

16/01/2018

2018/29

9

5.538.000,00 TL

7.000,00 TL + KDV

168.030,00 TL

13/02/2018

15:30

2

Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 599 ada 12 parsel üzerinde bulunan Atatürk Parkı Kafum Yerleşkesi 5300 m² alan içerisine düğün salonu yapım ihalesinin yap-işlet modeli işi

16/01/2018

2018/31

20

5.400.000,00 TL

12.000,00 TL + KDV

169.200,00 TL

13/02/2018

15:45

 

2 - İhaleler İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleler ile ilgili şartnameler 500,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır. 

4 - İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen modüler kesimhanelerin ve kantin yerinin geçici teminatını nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.

5 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası;

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;

6 - İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. 1. İhaleye (Kapıçam Tabiat Parkı) katılacak şahıs ve firmaların Projelerdeki Extreme sporlardan herhangi birine ait tesis yaptığına veya işlettiğine ya da bu türdeki sporları yaptırma/antrene etme yetkisi ve becerisi bulunduğuna dair resmi kuruluşlardan alınmış ruhsat, izin, sertifika vb. belge.

j. 1. İhaleye (Kapıçam Tabiat Parkı) katılacak şahıs ve firmaların 1.000.000,00.-TL (Birmilyon Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur

k. 2. İhaleye (Düğün Salonu) katılacak şahıs ve firmaların 500.000,00.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

l. 2. İhale (Düğün Salonu) yabancı yatırımcılara açıktır. Detaylar şartnamede mevcuttur.

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

ORTAK GİRİŞİMDE;

m. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

n. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

o. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

p. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

r. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

s. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

7 - İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 13/02/2018 Salı günü saat 15.00’e kadar T.C. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

955/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 15/02/2018 Perşembe günü saat 14.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar

Sıra

No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/

Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen

Bedel TL

%3 Geçici

Teminat TL

Şartname

Bedeli TL

  1

12506

2

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

2.800,00

1/1

775,00

2.170.000,00

65.100,00

250,00

  2

12506

4

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.318,35

1/1

870,00

2.730.364,50

81.911,00

250,00

  3

12506

5

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.131,40

1/1

775,00

2.426.835,00

72.806,00

250,00

  4

12506

7

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

2.809,33

1/1

775,00

2.177.230,75

65.317,00

250,00

  5

12509

3

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.000,92

1/1

870,00

3.480.800,40

104.425,00

250,00

  6

12509

4

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.968,90

1/1

750,00

2.976.675,00

89.301,00

250,00

  7

12509

5

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.975,19

1/1

750,00

2.981.392,50

89.442,00

250,00

  8

12509

6

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.002,14

1/1

775,00

3.101.658,50

93.050,00

250,00

  9

12509

7

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.987,04

1/1

775,00

3.089.956,00

92.699,00

250,00

10

12509

8

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.986,70

1/1

750,00

2.990.025,00

89.701,00

250,00

11

12509

9

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.986,70

1/1

750,00

2.990.025,00

89.701,00

250,00

12

12509

10

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.986,70

1/1

870,00

3.468.429,00

104.053,00

250,00

13

12513

3

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.593,61

1/1

750,00

2.695.207,50

80.857,00

250,00

14

12513

4

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.542,16

1/1

870,00

3.081.679,20

92.451,00

250,00

15

12513

6

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.894,00

1/1

750,00

2.920.500,00

87.615,00

250,00

16

12513

7

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.931,39

1/1

775,00

3.046.827,25

91.405,00

250,00

17

12513

8

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.544,71

1/1

775,00

3.522.150,25

105.665,00

250,00

18

12515

2

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.090,20

1/1

775,00

2.394.905,00

71.848,00

250,00

19

12515

3

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.039,23

1/1

750,00

3.029.422,50

90.883,00

250,00

20

12515

4

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.346,51

1/1

870,00

3.781.463,70

113.444,00

250,00

21

12515

5

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.220,24

1/1

870,00

3.671.608,80

110.149,00

250,00

22

12515

6

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.980,70

1/1

775,00

3.085.042,50

92.552,00

250,00

23

12516

3

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.856,69

1/1

775,00

2.988.934,75

89.669,00

250,00

24

12516

5

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.281,11

1/1

800,00

3.424.888,00

102.747,00

250,00

25

12516

6

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

3.772,86

1/1

775,00

2.923.966,50

87.719,00

250,00

26

12516

8

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

5.912,39

1/1

870,00

5.143.779,30

154.314,00

250,00

27

12518

5

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.365,18

1/1

870,00

3.797.706,60

113.932,00

250,00

28

12518

6

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.176,00

1/1

870,00

3.633.120,00

108.994,00

250,00

29

12518

7

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.217,66

1/1

870,00

3.669.364,20

110.081,00

250,00

30

12524

2

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

6.289,60

1/1

870,00

5.471.952,00

164.159,00

250,00

31

12524

3

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

5.332,57

1/1

870,00

4.639.335,90

139.181,00

250,00

32

12524

4

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.941,68

1/1

870,00

4.299.261,60

128.978,00

250,00

33

12525

5

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

5.381,77

1/1

775,00

4.170.871,75

125.127,00

250,00

34

12525

6

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

4.969,59

1/1

775,00

3.851.432,25

115.543,00

250,00

35

12525

7

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

9.182,15

1/1

750,00

6.886.612,50

206.599,00

250,00

36

12525

8

Konut

E=2.50 Yençok=24,50

7.078,25

1/1

775,00

5.485.643,75

164.570,00

250,00

37

12526

3

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

6.708,82

1/1

870,00

5.836.673,40

175.101,00

250,00

38

12526

4

Ticaret+Konut

E=2.50 Yençok=24,50

5.547,99

1/1

870,00

4.826.751,30

144.803,00

250,00

39

219

42

Konut

E=2.50 hmax=10 Kat

6.925,94

1/1

750,00

5.194.455,00

155.833,65

250,00

40

5915

1

Konut E=2.50 Yençok=24.50

2.766,12

1/1

875,00

2.420.355,00

72.611,00

250,00

 

Palandöken İlçesi Ş.İsmail Aksu Mahallesinde Bulunan Arsa

Sıra

No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/

Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen

Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname

Bedeli TL

1

1413

1

Kapalı Spor Tesisi Alanı E=1.00 Yençok=9.50 (Arsa)

3.180,32

1/1

700,00

2.226.224,00

66.787,00

250,00

Palandöken İlçesi Solakzade Mahallesinde Bulunan Arsalar

Sıra

No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/

Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen

Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname

Bedeli TL

1

12579

1

Ticaret

E=2.00

5.169,62

1/1

850,00

4.394.177,00

131.826,00

250,00

2

12580

1

Ticaret

E=2.00

5.311,79

1/1

850,00

4.515.021,50

135.451,00

250,00

3

12581

1

Ticaret

E=2.00

7.854,16

1/1

850,00

6.676.036,00

200.282,00

250,00

 

Yakutiye İlçesi Hasanibasri Mahallesinde Bulunan Arsalar

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay / Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

1

12455

2

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

4.269,38

1/1

2.100,00

8.965.698,00

268.971,00

250,00

2

12455

3

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

4.269,37

1/1

1.830,00

7.812.947,10

234.389,00

250,00

3

12455

4

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

4.269,38

1/1

2.100,00

8.965.698,00

268.971,00

250,00

4

12456

2

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

3.034,05

1/1

2.100,00

6.371.505,00

191.146,00

250,00

5

12456

3

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

3.034,05

1/1

1.830,00

5.552.311,50

166.570,00

250,00

6

12456

4

Konut+Ticaret

E=3.00 Hmax=24,50 m

3.034,05

1/1

2.100,00

6.371.505,00

191.146,00

250,00

 

Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesinde Bulunan Arsalar

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay / Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

1

12553

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

7.271,13

1/1

1.250,00

9.088.912,50

272.668,00

250,00

2

12553

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

7.208,10

1/1

1.275,00

9.190.327,50

275.710,00

250,00

 

Ödeme Şekilleri

Mahalle

Peşin Satış

Taksitli Satış

Osmangazi

Satın alınan bedel üzerinden % 3 indirim.

%50 peşin, kalan %50 si 20 ay eşit taksit.

İstasyon

Ş. İsmail Aksu

Solakzade

Satın alınan bedel üzerinden % 10 indirim.

Hasanibasri

Satın alınan bedel üzerinden % 5 indirim.

 

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 15/02/2018 Perşembe günü saat 14:25’e kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

393/1-1


AHİ ELVAN AİLE YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ İLE ÇOK AMAÇLI SALON KİRAYA VERİLECEKTİR

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kiraya verilecektir.

 

Kiralık Yer

Kullanım Amacı

10 (On) Yıllık Tahmini Kira Bedeli

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1) Elvan Mahallesi imarın 46019 ada 4 parsel sayılı taşınmazı üzerinde kayıtlı Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi A Blok zemin katında yer alan 84/A kapı numaralı 1.037,78 m2 yüzölçümlü Çok Amaçlı Salon

Restoran - Kafeterya

4.800.000,00-TL + KDV

(Dörtmilyonsekizyüzbin TL)

144.000,00-TL

(Yüzkırkdörtbin TL)

10 YIL

13.02.2018

14:00

 

1 - İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a ve 36. maddelerinde belirtilen kapalı teklif usulü ile 13.02.2018 saat 14:00’da yapılacaktır.

2 - İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye çıkarılan yere ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedelle satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkarılan yerin bir aylık tahmini kira bedeli 40.000,00-TL (Kırkbin Türk Lirası) + KDV’dir.

5 - İhalenin muhammen bedeli; 10 (on) yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) nispetinde artırılır.

6 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

6.1. Gerçek kişiler için;

6.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi

6.1.2. Yerleşim yeri belgesi

6.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.1.4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği

6.2. Tüzel kişilere için;

6.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

6.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği

6.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı

6.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı

6.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi

6.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır

6.2.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

6.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.

6.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan

6.5. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge

6.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı

6.7. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz ile okunduğuna dair yazılı beyan

7 - İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını ihale saatine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerinde belirtilen kapalı teklif usulüne göre hazırlayarak ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

1027/1-1