30 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30317

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Uygur İlim ve Medeniyet Araştırmaları Vakfı

VAKFEDENLER: Siracuddin Azizi, Abdulahat Uçkun, Ataullah Şahyar, Abdulahat Ucatlı.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2017 tarihinde kesinleşen, 15.11.2017 tarihli tavzih kararlı, 29.09.2017 tarih ve E: 2017/107, K: 2017/361 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Uygur kültürü, dili, tarihi, milli değerleri ve medeniyetinin dünya çapında araştırılması, tetkik edilmesi ve geliştirilmesi için her türlü ilmi, akademik, kültürel araştırmalar, sosyal çalışmalar yapmak ve yaptırmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, 243 DR-IIc Pafta, 173 Ada, 14 Parselde kayıtlı taşınmaz ve 35.000.00.-TL. (OtuzbeşbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Ataullah Şahyar, Abdulvaris Hoten, Merhaba Uçkun

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

929/1-1

—————

Yozgat’da kurulmuş olan Yozgat İli Çevre Koruma Vakfı, Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.01.2018 tarihinde kesinleşen, 24.11.2016 tarihli ve E: 2015/964, K: 2016/542 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

930/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Ankara İli, Sincan İlçesi, Zir Vadisi Doğal Sit Alanına ilişkin 20.01.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmış olan ilan metnindeki “Bakanlık Makamının 16.01.2017 tarihli ve 10046 sayılı OLUR’u” ifadesinin “Bakanlık Makamının 16.01.2018 tarihli ve 10046 sayılı OLUR’u” şeklinde olduğu tebliğ olunur.

928/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 199 dosya no’lu ALFA Yapı Denetim Ltd. Şti.  ile 820 dosya no’lu SANAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 209 dosya no’lu EGE BAKIRÇAY Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 837 dosya no’lu ÖZTAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 902 dosya no’lu EGE ZEYBEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1710 dosya no’lu ANADOLU TASARIM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.01.2018 tarih ve 16274 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

931/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 25.01.2018 tarih ve 16279 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Kahramanmaraş  ilinde faaliyet gösteren 1248 dosya no’lu KYD Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 1154 dosya no’lu KMS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2591 dosya no’lu YENİ HİSAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 638 dosya no’lu YEDİTEPE İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

931/2/1-1

—————

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2278 belge no’lu BURSA DEMİRDEN AĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Burdur ilinde faaliyet gösteren 1089 dosya nolu MERCANLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 345 belge no’lu TÜRKOĞLU Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1367 belge no’lu MEGARON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 859 belge no’lu AYDIN ÇINAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1636 belge no’lu EMİLYA Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 2339 belge no’lu BOSTANLI Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 25.01.2018 tarih ve 16281 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

931/3/1-1

—————

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 105 ada, 11 parsel üzerindeki 899719 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1571 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 10.11.2017 tarihli ve E.2017/1179-K.2017/3446 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan işlemler 24.01.2018 tarihli ve 15955 sayılı Makam Oluru ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

932/1/1-1

—————

Samsun İli, Terme İlçesi, 20LVD pafta, 432 ada, 4 parsel üzerindeki 891583 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Hüsamettin GÜVEN (Denetçi No: 16817, Oda Sicil No: 5052) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 13.12.2017 tarihli ve E.2017/3041 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hüsamettin GÜVEN hakkında tesis edilmiş olan işlemin yürütmesi 24.01.2018 tarihli ve 15854 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

932/2/1-1