28 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30315

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİP KREDİ VE YURTLAR KURUMUNA KİRALANMAK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:


5 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İLE 1 ADET JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİP KREDİ VE YURTLAR KURUMUNA KİRALANMAK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

MADDE 1 - İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın:

İli                                                     :  Adana

İlçesi                                                :  Sarıçam

Mahalle/Köyü                                  :  Balcalı Mahallesi

Ada No                                            :  15.723

Parsel No                                         :  3

İrtifak Tesis Edilecek Alan               :  31.072,32 m2

Mülkiyet Durumu                            :  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

Cinsi                                                :  Tarla

Niteliği                                             :  Taşınmazın irtifak tesis edilecek alanı üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır.

MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, İdarece onaylı ihale dokümanını Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına 500,00 -TL yatırılması ve ihale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında onaylı ihale dokümanını alınması zorunludur.

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

3.1. İhalenin yapılacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binasının 2. Katında bulunan 217 numaralı İhale Salonu

3.2. Tekliflerin sunulacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı/ADANA Tel: 0 322 338 63 56   Faks: 0 322 338 63 56

3.3. İhale (son teklif verme) tarihi    :  28.02.2018

3.4. İhale (son teklif verme) saati     :  14:00

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile 3.700 (ÜçBinYediYüz) kişilik öğrenci yurt inşaatını gerçekleştirip Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralamak üzere irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkının süresi inşaata ilişkin tüm projelerin hazırlanması ve tüm inşaat süreleri dahil olmak üzere 30 (otuz) yıldır. Anılan süre irtifak hakkının tapuya tescili tarihinde başlayacaktır.

MADDE 5 - Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ile Tesisin tahmin edilen inşaat maliyeti toplamı: 102.923.311,72 (YüzİkiMilyonDokuzYüzYirmiÜçBinÜçYüzOnBirLiraYetmişİkiKuruş) TL

Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ve alınacak geçici teminat tutarları:

5.1. İlk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli       : 284.311,72 (İkiYüzSeksenDörtBinÜçYüz OnBirLiraYetmişİkiKuruş) TL.

5.2. İrtifak Hakkı geçici teminat miktarı              : 85.293,51 (SeksenBeşBinİkiYüzDoksanÜçLira ElliBirKuruş) TL.

5.3. Tesisin tahmin edilen inşaat maliyeti            : 102.639.000,00 (YüzİkiMilyonAltıYüzOtuz DokuzBinTürkLirası) TL.

5.4. İnşaat maliyetinin geçici teminat tutarı          : 3.079.170,00 (ÜçMilyonYetmişDokuzBin YüzYetmişTürkLirası) TL.

5.5. Toplam Geçici Teminat Tutarı                      : 3.164.463,51 (ÜçMilyonYüzAltmışDörtBinDörtYüz AltmışÜçLiraElliBirKuruş) TL.

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Komisyonca teslim alınmaz.

MADDE 6 - İsteklilerden istenilen belgeler:

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki ihale dokümanlarında belirtilen şartları taşımaları, geçici teminat tutarlarını ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

6.1. İlgisine göre Ticaret ya da Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ihale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan Oda Kayıt Sicil Örneği,

6.2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

6.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6.4. 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5.madde de belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)

6.5. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

6.6. Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

6.7. Vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge,

6.8. İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış belge, (İhale üzerinde kalan istekliden resmi senedin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcu bulunmadığına dair belge istenecektir.)

6.9. İhale ilan tarihinden sonra SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış belge, (İhale üzerinde kalan istekliden ihale tarihi itibariyle resmi senedin imzalanması aşamasında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir.)

6.10. Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütname, (İstekliler tarafından şartname ekindeki standart taahhütname ile belgelendirilecektir.)

6.11. İhale konusu taşınmazın yerinde görülecek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünden alınarak imzalanmış yer görme belgesi.

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

6.13. Tekliflerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, isteklilerin detayları ihale şartnamesinde belirtilen Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler, (Bu belgelerin teklif dosyasına konulması ve belgelerin taşıması gereken kriterleri sağlaması zorunludur.)

6.14. Taşınmaz üzerinde ihale konusu kapsamında yapılacak yurt binaları ile mütemmimlerini işletilmek üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne kiralayacağına ilişkin beyan. (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

İhale üzerinde kalan yüklenici resmi senedi imzalamadan önce yurt ve mütemmimlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öngördüğü şartlar çerçevesinde kiralanması için anılan Genel Müdürlük ile resmi protokol yapacak ve protokolün bir nüshasını Üniversiteye ibraz edilecektir.

MADDE 7 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.Madde sayılan belgeler ile iş ortaklığı beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale üzerine kalan yüklenici noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır.)

MADDE 8 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü saatine kadar Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı/ADANA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

MADDE 10 - 2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

MADDE 11 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son teslim tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 12 - İstekliler, belgelerin aslını veya aslı idarece görülerek onaylanmış veya noterce tasdik edilmiş örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır ” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

MADDE 13 - Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesaba yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonca elden teslim alınmaz.

Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminat mektupları ise İdare tarafından teminat mektubunun fotokopisi alındıktan sonra tutanakla iade edilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip, resmi senedi imzalaması halinde iade edilir.

MADDE 14 - İhalede en uygun bedel, yıllık irtifak hakkı ihale bedeli geçerli en yüksek teklif olacaktır.

MADDE 15 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 40’ıncı maddesinin ek fıkrası gereği kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 16 - İşbu ilan ile işbu işe ait idari şartname ve eki dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, idari şartname hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 17 - İdare ihaleyi her aşamada iptal etmekte, ihale komisyonu ise yapılmış olan ihaleyi gerekçesini kararda belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

876/1-1


5 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İLE 1 ADET JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale tarih ve saati belirtilen 5 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 1 adet jeotermal işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkra (c) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

1 - Ruhsat No: AR-88, İli: Denizli, İlçesi: Pamukkale, Köyü: Yeniköy, Alan: 1700,50 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M22-a1-a2 Tahmin Edilen Bedeli: 126.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.690,00- TL,

İhale Tarihi 05/02/2018 saati:14:00

Ruhsat Koordinatları:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0687000

0690000

0687000

0685679

0685696

0686000

0686000

Yukarı (X)

4196000

4200000

4202000

4203981

4204000

4204000

4204329

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

Sağa (Y)

0687030

0691200

0689906

0687660

0688220

0688000

0686444

Yukarı (X)

4205445

4199700

4197637

4195600

4194951

4194600

4196000

 

2 - Ruhsat No: AR-142, İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Mahalle: Bozalan, Alan: 4954,45 Hektar,

Pafta: UŞAK L21-c1-c2-c3-c4, Tahmin Edilen Bedeli: 126.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.690,00-TL,

İhale Tarihi 05/02/2018 saati:14:10

Ruhsat Koordinatları:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0663990

0663996

0664000

0664000

0667805

0670874

Yukarı (X)

4218911

4226000

4226000

4227719

4226591

4221705

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa (Y)

0670542

0668700

0668200

0663000

0663013

Yukarı (X)

4219628

4220125

4217197

4219050

4219304

 

3 - Ruhsat No: AR-148, İli: Denizli, İlçesi: Güney, Mahalle :--, Alan: 4323,62 Hektar,

Pafta: UŞAK L21-c1-c2, Tahmin Edilen Bedeli: 40.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.200,00-TL,

İhale Tarihi 05/02/2018 saati:14:15

Ruhsat Koordinatları:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0660321

0664512

0674565

0672605

0670495

0669064

0668929

0667980

Yukarı (X)

4234333

4233835

4226499

4223843

4224463

4225221

4227545

4227642

 

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

Sağa (Y)

0667903

0667070

0665733

0662098

0662113

0661636

0661360

Yukarı (X)

4228552

4228843

4228959

4232078

4232509

4232817

4233733

 

4 - Ruhsat No: AR-149, İli: Denizli, İlçesi: Güney, Mahalle: -- Alan: 3127,86 Hektar,

Pafta: UŞAK L21-c2,L22-d1-d2, Tahmin Edilen Bedeli: 70.000,00 TL, Geçici Teminat: 2.100,00-TL,

İhale Tarihi 05/02/2018 saati:14:20

Ruhsat Koordinatları-1:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0674565

0679307

0680689

0673954

0672605

Yukarı (X)

4226499

4226096

4222020

4221803

4223843

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0681057

0681862

0679890

Yukarı(X)

4220937

4218564

4218527

 

5 - Ruhsat No: AR-157, İli: Denizli, İlçesi: Pamukkale, Mahalle: Akkale, Alan: 3229,56 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M22-a3 Tahmin Edilen Bedeli: 185.000,00 TL, Geçici Teminat: 5.550,00- TL,

İhale Tarihi 05/02/2018 saati:14:25

Ruhsat Koordinatları:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0693747

0695220

0691000

0691000

0690701

0690670

0689321

06890000

Yukarı (X)

4181626

4185450

4190124

4190500

4190704

4190490

4184000

4184000

 

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

Sağa (Y)

0689000

0688000

0688000

0689900

0695650

0695665

0695710

Yukarı (X)

4183000

4183000

4192981

4192995

4186310

4186342

4186290

 

 

16.Nokta

17.Nokta

18.Nokta

19.Nokta

20.Nokta

21.Nokta

22.Nokta

Sağa (Y)

0695975

0696345

0696405

0696414

0696439

0696938

0694895

Yukarı (X)

4186924

4186750

4186797

4186793

4186823

4187214

4181990

 

6 - Ruhsat No: İR-51,İli: Denizli, İlçesi: Pamukkale, Mahalle: Haytabey, Alan: 4172,45 Hektar,

Pafta: UŞAK L21-c3-d4, DENİZLİ Tahmin Edilen Bedeli:210.000,00 TL, Geçici Teminat: 6.300,00-TL,

İhale Tarihi 05/02/2018 saati:14:30

Ruhsat Koordinatları-1:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0676925

0678595

0678774

0687000

0688000

0687353

0686000

0686000

0685266

Yukarı (X)

4217920

4215855

4216224

4208000

4205000

4205000

4206864

4207875

4207875

 

 

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

17.Nokta

18.Nokta

Sağa (Y)

0683000

0681000

0680000

0680000

0677500

0676000

0676000

0675000

0675465

Yukarı (X)

4211000

4209000

4210000

4211000

4211000

4211600

4217000

4217500

4217616

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0685000

0684972

0684648

Yukarı (X)

4205240

4205028

4205352

 

İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Topraklık Mah. İzmir Bulvarı Otogar Yanı (DESKİ Binası) No:41/A Kat:5 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

b) İsteklilerin istenen belgeleri 05/02/2018 tarihi saat 13:30’a kadar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 250,00.-TL karşılığında satın almaları zorunludur.

d) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, (Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank Denizli Şubesi TR51 0001 5001 5800 7305 4376 24 Nolu hesabına)

- İhale dokümanının alındığına dair 250,00.-TL’lik banka makbuzu, 

- Her sayfası imzalanmış olan şartname,  

Gerçek kişiler için;

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

- Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

912/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye binası 3. kattaki encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

HAMİDİYE

F22D24B3D

465

1

7028.80 m2

E=40 Hmax=4 Kat

İrtifalı Özel Eğitim Alanı

20.032.080,00 TL.

600.962,40 TL.

13.02.2018

09.30

 

2 - Şartname bedeli 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

901/1-1