23 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30310

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali TATLI (Denetçi No: 5601, Oda Sicil No: 12891) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 22.09.2017 tarihli ve E. 2017/1794 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 01.11.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/726 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali TATLI hakkında tesis edilmiş olan idari işlemlerin yürütülmesi 16.01.2018 tarihli ve 8585 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

701/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd. ile Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltdnin Siirt ve Şırnak illerinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-SNR/5019 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/AME-SNR/K/M48-a3-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 08.01.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

693/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. ile Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd.'nin Siirt ve Şırnak illerinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-SNR/5019 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/AME-SNR/K/M48-c1-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 08.01.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

694/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İPTAL KARARIN KALDIRILMASI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre; 2013/48198 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak Karmetal İnş. Taah. Dan. Paz. San. ve Dış Tic. A.Ş. ile bu Şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Didar BAYRAMOĞLU ve Şirketin temsilcisi Muhammet Yasir BAYRAMOĞLU hakkında verilen ve 01/07/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8’inci İdare Dava Dairesi’nin 13/12/2017 tarihli ve Esas No: 2017/1111, Karar No: 2017/1040 sayılı kararı ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olan kişinin, ihaleye teklif veren şirket adına temsilen teklif mektubunu imzaladığı, ihalelere katılmaktan yasaklı olanların kendileri veya başkaları adına, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamayacakları yönündeki 4734 sayılı Kanun’un 11. ve 17. maddesi ve Tebliğ hükmüne aykırı hareket ettiği açık olduğundan, adı geçen kişinin ortaklık bağından dolayı davacı şirket hakkında bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında da hukuki isabet görülmemiştir şeklindedir.

Kamuoyuna Duyurulur.

733/2/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Diyabetin koroner by-pass cerrahisi üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış ve minimal invaziv cerrahi ve kalp transplantasyonu konularında deneyimli olmak.

729/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36    34349 Ortaköy/İSTANBUL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Medeni Hukuk

Profesör

1

2

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

1

Alanında doktor ve Doçent unvanına sahip olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Siyaset Sosyolojisi, Kentleşme Politikaları ve Yerel Yönetimler konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Balkanlar Bölgesel Çalışmaları, Avrupa Tarihi ve Türk Dış Politikası konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Siyaset Sosyolojisi, Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar ve Sosyal Politika konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Uluslararası Muhasebe ve Muhasebe Teorisi konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

697/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fen Fakültelerinin Fizik Bölümlerinden mezun, yüksek lisans ve doktora çalışmaları Nano Yapılı Sistemlerin Elektriksel Özellikleri, Sensörler ve Elektriksel Malzemeler konusunda tamamlamış, bu alanda yayınları bulunan, yarı iletkenlerin fiziksel özellikleri konularına hakim olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (4 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 06.02.2018)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç.

1

Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fen Fakültelerinin Fizik Bölümlerinden mezun, yüksek lisans ve doktora çalışmaları Nano Yapılı Sistemlerin Elektriksel Özellikleri, Sensörler ve Elektriksel Malzemeler konusunda tamamlamış, bu alanda yayınları bulunan, yarı iletkenlerin fiziksel özellikleri konularına hakim olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        :  0 216 452 4585-86/1158

Fax       :  0 216 452 87 17

736/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ