23 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30310

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZ İHTİYACI “30.000 KG. SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “10.000 ADET GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN (PASLANMAZ MALZEMEDEN) ÖRÜLMESİ İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “3.120 METRE PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ. TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZ İHTİYACI “30.000 KG. SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2018/24009

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. Cad. No:1 / 29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa)                 :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  30.000 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI

                                                                        (KAU – TŞ – 014 – L Nolu Teknik Şartnameye Göre) 2 mm’lik 10.000 kg. / 4 mm’lik 20.000 kg.

b) Teslim Yeri                                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra,

                                                                        1. Parti MART 2018 ayı 1. Hafta – 15.000 Kg.

                                                                        2. Parti HAZİRAN 2018 ayı 1. Hafta – 15.000 Kg. olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                          :  15.02.2018- Perşembe – Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1/29 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100.- (Yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal – TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 15.02.2018 - Perşembe günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

675/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “10.000 ADET GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN (PASLANMAZ MALZEMEDEN) ÖRÜLMESİ İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2018/23753

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. Cad. No: 1/29 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa)                 :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  10.000 ADET GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN (PASLANMAZ MALZEMEDEN) ÖRÜLMESİ İŞİ (FİL / 004 B Nolu Teknik Şartnameye Göre)

b) Teslim Yeri                                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, her ay 2.500 Adet olmak şartıyla 4 (dört) ayda teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                          :  12.02.2018 - Pazartesi – Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1/29 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100.- (Yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal – TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 12.02.2018 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

676/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “3.120 METRE PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2018/23902

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2 Cad. No:1 / 29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa)                 :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  3.120 metre PANCAR BOŞALT. MAK. KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ

                                                                        (300 boy X 10,4 m) (019.055.11.251.00.30)   (PBM. ZİN/001 - NOLU TEKNİK ŞART. GÖRE)

b) Teslim Yeri                                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) İşin süresi                                                 :  Sözleşme imzalandıktan sonra 60 (altmış) takvim gününde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                           :  13.02.2018 – Salı – Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1 / 29 Tepebaşı/ Eskişehir adresinde görülebilir ve 75,00 TL. (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75.- (Yetmiş beş Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal – TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 13.02.2018 - Salı günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

677/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ. TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2018/23962

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar     2 Cad. No:1 / 29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa)                 :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ. TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ İŞİ (GX4OCrNiSi27 4 malzemeden imali )

                                                                        (FDÖ – TŞ – 009-1 Nolu Teknik Şartnameye Göre)

b) Teslim Yeri                                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 90 (doksan) günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                          :  14.02.2018 - Çarşamba – Saat:14:00

c) İhale Usulü                                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 / 29 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100.- (Yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal – TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 14.02.2018 - Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

678/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1

Dereköy Stok Sahalarından 375.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 Ünitelerine (Balcıkapı-Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5-6 Ünitesine Taşınması ve Boşaltılması Hizmet Alım İşi.

2018-26432

2018-93

08.02.2018

14:00

100 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

689/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel No

Yüzölçümü

(m2)

Plan

Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Kütükçü

27451

1

15.676,00

Konut (E=0.80 Yüksek Zemin Ticaret Alanı)

18.000.000,00

540.000,00

08/02/2018

13:00

2

Kepez

Kütükçü

27461

1

9.885,00

Konut (E=0.80 Yüksek Zemin Ticaret Alanı)

12.000.000,00

360.000,00

08/02/2018

13:20

3

Kepez

Kütükçü

27475

1

18.097,00

Konut (E=0.80  İsteğe Bağlı Ticaret Alanı)

13.500.000,00

405.000,00

08/02/2018

13:40

4

Kepez

Kütükçü

27477

1

17.429,00

Konut (E=0.80  İsteğe Bağlı Ticaret Alanı)

12.000.000,00

360.000,00

08/02/2018

14:00

5

Kepez

Kütükçü

27494

1

12.520,00

Konut

8.100.000,00

243.000,00

08/02/2018

14:20

6

Kepez

Kütükçü

27496

2

5.212,00

Konut

3.400.000,00

102.000,00

08/02/2018

14:40

7

Kepez

Kütükçü

27522

2

14.708,00

Konut (E=0.80 Yüksek Zemin Ticaret Alanı)

13.250.000,00

397.500,00

08/02/2018

15:00

8

Kepez

Kütükçü

27540

1

5.488,00

Bölgesel Ticaret Alanı (E=1.60)

6.600.000,00

198.000,00

08/02/2018

15:20

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.5- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.11- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

684/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, Muhammen bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 14/02/2018 Çarşamba günü Saat:14.30 da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

Umut

5980

1

2.511,35

Arsa

Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu

2.000,00

5.022.700,00 TL

150.681,00 TL

PEŞİN

2

Güvenevler

6070

1

1.285,00

Arsa

A-3

1.400,00

1.799.000,00 TL

53.970,00 TL

PEŞİN

3

Güvenevler

6070

7

1.275,00

Arsa

A-3

1.400,00

1.785.000,00 TL

53.550,00 TL

PEŞİN

4

Güvenevler

6070

8

1.280,07

Arsa

A-3

1.400,00

1.792.098,00 TL

53.762,94 TL

PEŞİN

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 14/02/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

685/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Belediye Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

Saat

1

Gerali

Sivrice

120

1

26.257,63

Tam

Arsa

A-5 Konut Alanı

2.363.186,70

70.895,61

07/02/2018

14.00

2

Gerali

Sivrice

121

1

25.649,41

Tam

Arsa

A-5 Konut Alanı

2.308.446,90

69.253,41

07/02/2018

14.10

3

Gerali

Sivrice

128

1

30.407,38

Tam

Arsa

A-5 Konut Alanı

3.040.738,00

91.222,14

07/02/2018

14.20

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların satış ihalesi Encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak zorundadır. İhale dosyasında aşağıdaki belgeler aranacaktır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olması,

b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri (2018 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesi)

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

g) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış noter onaylı sicil kayıt belgesi,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

g) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

5 - Satışa konu taşınmaz mallardan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim, harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

424/1-1