18 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30305

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİDROLİK POMPA VE HİDROMOTOR SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN MAMÜL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE “KARTON SEPERATÖR” SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİDROLİK POMPA VE HİDROMOTOR SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Hidrolik Pompa ve Hidromotor Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2018/20190

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 / 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

                                                               4 Adet Çamur Pompasının Hidrolik Pompası

                                                               8 Adet Ana Vinç Pompası ve Rotary Hidrolik Pompası

                                                               4 Adet Enjeksiyon Pompası Hidromotoru

                                                               4 Adet Askı Baskı Hidrolik Pompası

                                                               4 Adet Genel Hidrolik Pompa, Mal Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarlarına.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren;150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  30/01/2018 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

404/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz Merkez İlçesi Kalankaldı Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1. Kırşehir İli Merkez İlçesi Kalankaldı Köyü mevkiinde j32d1, j32d4 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 3239,27 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

P-1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

589500

589500

596159

597000

597000

597138

597138

Yukarı (X)

4332000

4332337

4336343

4335964

4331500

4331250

4330762

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

Sağa (Y)

595655

595550

592000

592000

592025

590956

589267

Yukarı (X)

4330317

4330650

4330405

4329227

4329133

4328816

4332000

 

2.1.b) Muhammen Bedeli                   :  73.067,89 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı                         :  2.192,04 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini      :  İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer               :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati                  :  20.02.2018 Salı günü saat 10.15 te yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü                                  :  2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer              :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati                 :  20.02.2018 günü saat 10.15

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

6 - Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

7 - Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

8 - İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

9 - Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

10 - Vergi borcu yoktur yazısı

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

13 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

14 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İrtibat          :  Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel              :  0 386 213 10 16 (Dahili:1411)

400/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Yunuseli Mahallesi 7518 ada, 1 - 2 sayılı parseller üzerine (1 parsel 6.339,66 m², 2 parsel 2.676,35 m²) toplam 13.524,01 m² emsal alan olarak Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli     :  11.928.176,80.-TL

Geçici teminat bedeli                                     :      357.846,00.-TL

2 - Yunuseli Mahallesi 7519 ada, 1 sayılı parsel üzerine (9.010,58 m²) toplam 13.515,87 m² emsal alan olarak Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli     :  11.920.997,30.-TL

Geçici teminat bedeli                                     :      357.630,00.-TL

I. Mülkiyeti Belediyemize ait Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması işi 1. (Birinci) sıradaki 7518 ada 1-2 sayılı parseller deki ihale 30/01/2018 tarihinde Salı günü saat 14:00 da, 2. (ikinci) sıradaki 7519 ada 1 sayılı parseldeki ihale 30/01/2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

II. İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 1. kat DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde görülebilir.

III. İhaleye iştirak edecek olanlar her bir ihale Şartnamesi ve ekleri için 2.000,00 (İkibin) TL bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.

IV. İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar (Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

V. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00) komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

VI. İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

VII. İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30’un altında (%30 dahil) teklif veremeyecektir. İdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir.

VIII. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

IX. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

X. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

XI. İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) aydır.

XII. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

XIII. Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2018 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

C) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi,

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50’ü kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)

6. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdari şartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin hazırlanması ve sunulması.

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ını sağlaması şarttır.

İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir)

J) Şartname Alındı Makbuzu

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

579/1-1


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİ’NİN MAMÜL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE “KARTON SEPERATÖR” SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü “Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlükleri’nin mamul üretiminde kullanılmak üzere Karton Separatör alınması” işi İlanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/ AFYONKARAHİSAR’’ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 13 Şubat 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 13 Şubat 2018 günü saat 14.00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

597/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

TAPULAMA

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

SAATİ

1

ALTINKALE

2088

27

20000

TAM

KONUT ALANI

  8.000.000,00

   800.000,00

08.02.2018

14.00

2

ALTINKALE

2088

29

13438

TAM

KONUT ALANI

  5.375.200,00

   537.520,00

08.02.2018

14.30

3

ALTINKALE

2088

30

26562

TAM

KONUT ALANI

10.624.800,00

1.062.480,00

08.02.2018

15.00

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2018 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedelinin tamamının peşin ödenebileceği gibi, Taksitli alınmak istenmesi durumunda yazılı müracaat edilecek olup; 1'i peşin olmak üzere 2'şer aylık dönemler halinde toplam 3 eşit taksitle 6 ayı geçmemek şartıyla yasal faiziyle birlikte Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İrtibat İçin Tel: 0242 4213055 - 0242 4213053

401/1-1