17 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30304

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dr. Sabri Demirdöğen Vakfı (SADEV).

VAKFEDENLER: Sabri Demirdöğen.

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Urla Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/12/2017 tarihinde kesinleşen 05/12/2017 tarihli ve E:2017/466, K:2017/665 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Okullar ve üniversiteler açmak. IQ su ve puanları yüksek gençlere kurucu ya da yönetim kurulu kararı ile yüzde yüz burs verip bilim adamı yetiştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Atmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Dr. Sabri Demirdöğen, İnge Demirdöğen, Nuray Gürsel.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları % 25 Mehmetçik Vakfına, % 25 Lösev Vakfına, %25 İl Sağlık Müdürlüğüne, %12,5 İl Eğitim Müdürlüğüne, %12,5 Darülacaze(Yaşlılar Yurduna) olacak şekilde dağıtılır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

386/1-1

—————

VAKFIN ADI: Beyaz Hareket Vakfı

VAKFEDENLER: Aydın İnci, Mehmet Şirin Çiftçi, Rıdvan Aydemir, Sedrettin Fidan

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.12.2017 tarihinde kesinleşen, 03.10.2017 tarihli ve E:2016/448, K:2017/349 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Her yaştan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan herkesin hiçbir ayırım gözetmeden eğitim, öğretim, yardımlaşmasını sağlama, kişisel gelişmesine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Şirin Çiftçi, Sedrettin Fidan, Aydın İnci, Rıdvan Aydemir

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Yönetim Kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

387/1-1

—————

Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Vakfı, Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/5/2016 tarihinde kesinleşen, 17/3/2016 tarih ve E: 2015/156, K: 2016/93 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

414/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.12.2017           Karar No: 518

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beykan Üretim sahası kuyular arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Devedurağı mahallesindeki 40 no’lu parselin 3931,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 75,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 133 no’lu parselin 2367,72 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 155 no’lu parselin 335,58 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 157 no’lu parselin 1384,46 m2’lik kısmının (irtifak hakkı),16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 160 no’lu parselin 2759,75 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 69,43 m2’lik kısmının (mülkiyet), 163 no’lu parselin 3768,68 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 54,46 m2’lik kısmının (mülkiyet), 189 no’lu parselin 3900,57 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 51,17 m2’lik kısmının (mülkiyet), 192 no’lu parselin 16457,40 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 271,53 m2’lik kısmının (mülkiyet), 198 no’lu parselin 2555,14 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 63,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 199 no’lu parselin 610,18 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 208 no’lu parselin 1654,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere toplam 40391,12 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 07.09.2017 tarih ve bunu tamamlayan 23.10.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi, Devedurağı mahallesindeki 40 no’lu parselin 3931,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 75,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 133 no’lu parselin 2367,72 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 155 no’lu parselin 335,58 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 157 no’lu parselin 1384,46 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 160 no’lu parselin 2759,75 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 69,43 m2’lik kısmının (mülkiyet), 163 no’lu parselin 3768,68 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 54,46 m2’lik kısmının (mülkiyet), 189 no’lu parselin 3900,57 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 51,17 m2’lik kısmının (mülkiyet), 192 no’lu parselin 16457,40 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 271,53 m2’lik kısmının (mülkiyet), 198 no’lu parselin 2555,14 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 63,39 m2’lik kısmının (mülkiyet), 199 no’lu parselin 610,18 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 208 no’lu parselin 1654,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 32,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere toplam 40391,12 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Diyarbakır

İlçesi           : Kayapınar

Mahallesi    : Devedurağı

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   40            Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu         3931,39 m² (irtifak hakkı)

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkeri                                  75,39 m2 (mülkiyet)

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Diyarbakır

İlçesi           : Kayapınar

Mahallesi    : Devedurağı

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   133          Maliye Hazinesi                                                     2367,72 m² (irtifak hakkı)

                   Orhan YEŞİL Mustafa Sefvet oğl                                  32,00 m2 (mülkiyet)

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkerim                                                              

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu                                                 

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.               Malikleri                                                İstimlaki istenen miktar (m2)

   155          Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu           335,58 m² (irtifak hakkı)

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkerim

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   157          Aliye YEŞİL                 Abdulkerim                      1384,46 m² (irtifak hakkı)

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim                              16,00 m2 (mülkiyet)

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Diyarbakır

İlçesi           : Kayapınar

Mahallesi    : Devedurağı

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   160          Maliye Hazinesi                                                     2759,75 m² (irtifak hakkı)

                   Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu                 69,43 m2 (mülkiyet)

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkerim 

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   163          Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu         3768,68 m² (irtifak hakkı)

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim oğlu                      54,46 m2 (mülkiyet)

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Maliye Hazinesi

                   Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   189          Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu         3900,57 m² (irtifak hakkı)

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim oğlu                      51,17 m2 (mülkiyet)

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Maliye Hazinesi

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim

                   Muzaffer Mirasçıları

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Diyarbakır

İlçesi           : Kayapınar

Mahallesi    : Devedurağı

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   192          Maliye Hazinesi                                                  16457,40 m² (irtifak hakkı)

                   Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu                271,53 m2 (mülkiyet)

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkerim

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                    Engin YEŞİL               Abdulkerim

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   198          Orhan YEŞİL               Mustafa Servet oğlu        2555,14 m² (irtifak hakkı)

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkerim                              63,39 m2 (mülkiyet)

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim                                                              

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Maliye Hazinesi

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Muzaffer Mirasçıları

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   199          Maliye Hazinesi                                                      610,18 m² (irtifak hakkı)

                   Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkerim

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Muzaffer Mirasçıları

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Diyarbakır

İlçesi           : Kayapınar

Mahallesi    : Devedurağı

Parsel No.     Malikleri                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

   208          Maliye Hazinesi                                                     1654,88 m² (irtifak hakkı)

                   Orhan YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu                  32,00 m2 (mülkiyet)

                   Aliye YEŞİL                 Abdulkerim

                   Murat YEŞİL                Abdulkerim

                   Engin YEŞİL                Abdulkerim

                   Vahdettin YEŞİL          Abdulkerim oğlu

                   Ziya Yusuf YEŞİL       Abdulkerim oğlu

                   Sırma YEŞİL                Ahmet Cemal kızı

                   Cihan YEŞİL                Abdulkerim oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Abdulkerim

                   Kemal YEŞİL               Mustafa Sefvet oğlu

                   Deniz KARADAŞ        Mustafa Sefvet kızı

                   Dilek ULU                    Mustafa Sefvet kızı

                   Haci YEŞİL                  Abdulkerim

                   Mehmet YEŞİL            Feyzi oğlu

                   Sevinç YEŞİL               Mustafa Sefvet kızı

                   Bozbeyli YEŞİL           Mustafa Safvet oğlu

                   Mehmet YEŞİL            Mustafa Sefvet oğlu

                   Seyyit Ahmet YEŞİL    Abdulkerim oğlu

                   Muzaffer Mirasçıları

                                                                                   39725.75 m² Toplam (irtifak hakkı)

                                                                                            665.37 m2 Toplam (mülkiyet)

                                                                                               40391,12 m2 Genel Toplam

411/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85314 sayılı parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 12.12.2017 tarih ve 2004/3223sayılı kararıyla uygun bulunmuştur, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.01.2018 tarih ve 37/32 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 17.01.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85314 Sayılı parselasyon planında uygulamaya giren parseller:

317, 325, 1307, 1486, 1489, 1498, 1623, 1625, 1626, 1627, 1628, 48350/1, 48835/1, 48835/2, 48835/3, 48836/1, 48836/2, 48837/1, 48837/2, 48837/3, 48837/4, 48838/1, 48838/2, 48839/1, 48839/2, 48840/1, 48841/1, 48841/2, 48841/3, 48842/1, 48842/2, 48842/3, 48842/4, 48843/1, 48843/2, 48843/3, 48843/4, 48843/5, 48843/6, 48843/7, 48844/1, 48844/2, 48844/3, 48844/4, 48844/5, 48844/6, 48845/1, 48845/2, 48845/3, 48845/4, 48845/5, 48845/6, 48845/7, 48845/8, 48845/9, 48846/1, 48846/2, 48846/3, 48846/4, 48846/5, 48846/6, 48847/1, 48847/2, 48847/3, 48847/4, 48847/5, 48847/6, 48847/7, 48847/8, 48847/9, 48848/1, 48848/2, 48848/3, 48849/1, 48849/2, 48849/3, 48850/1, 48850/2, 48850/3, 48850/4, 48850/5, 48850/6, 48850/7, 48850/8, 48850/9, 48851/1, 48851/2, 48852/1, 48852/2, 48852/3, 48853/1, 48854/1, 48854/10, 48854/11, 48854/12, 48854/13, 48854/14, 48854/15, 48854/16, 48854/17, 48854/18, 48854/19, 48854/2, 48854/3, 48854/4, 48854/5, 48854/6, 48854/7, 48854/8, 48854/9, 48855/1, 48855/2, 48855/3, 48855/4, 48856/1, 48856/2, 48856/3, 48857/1, 48858/1, 48858/2, 48858/3, 48858/4, 48858/5, 48858/6, 48859/1, 48860/1, 48860/10, 48860/11, 48860/12, 48860/13, 48860/14, 48860/15, 48860/2, 48860/3, 48860/4, 48860/5, 48860/6, 48860/7, 48860/8, 48860/9, 48861/1, 48861/2, 48862/1, 48862/2, 48862/3, 48862/4, 48862/5, 48862/6, 48862/7, 48862/8, 48862/9, 48863/1, 48863/2, 48864/1, 48865/1, 48865/2, 48865/3, 48866/1, 48867/1, 48867/2, 48867/3, 48867/4, 48867/5, 48868/1, 48869/1, 48869/2, 48870/1, 48870/10, 48870/11, 48870/12, 48870/13, 48870/14, 48870/15, 48870/2, 48870/3, 48870/4, 48870/5, 48870/6, 48870/7, 48870/8, 48870/9, 48871/1, 48872/1, 48872/10, 48872/11, 48872/2, 48872/3, 48872/4, 48872/5, 48872/6, 48872/7, 48872/8, 48872/9, 48873/1, 48873/2, 48874/1, 48874/2, 48874/3, 48874/4, 48874/5, 48874/6, 48874/7, 48874/8, 48874/9, 48875/1, 48876/1, 48877/1, 48877/2, 48877/3, 48877/4, 48877/5, 48877/6, 48877/7, 48877/8, 48878/1, 48879/1, 48879/2, 48880/1, 48880/2, 48880/3, 48880/4, 48880/5, 48880/6, 48880/7, 48880/8, 48880/9, 48881/1, 48882/1, 48882/2, 48882/3, 48882/4, 48882/5, 48882/6, 48882/7, 48882/8, 48882/9, 48883/1, 48883/2, 48883/3, 48883/4, 48884/1, 48884/2, 48884/3, 48884/4, 48884/5, 48884/6, 48884/7, 48885/1, 48885/2, 48885/3, 48885/4, 48885/5, 48885/6, 48886/1, 48886/2, 48886/3, 48887/1, 48887/2, 48887/3, 48887/4, 48887/5, 48887/6, 48887/7, 48888/1, 48888/10, 48888/11, 48888/2, 48888/3, 48888/4, 48888/5, 48888/6, 48888/7, 48888/8, 48888/9, 48889/1, 48890/1, 48890/2, 48890/3, 48890/4, 48890/5, 48891/1, 48891/2, 48891/3, 48891/4, 48891/5, 48891/6, 48892/1, 48893/1, 48893/2, 48894/1, 48894/2, 48894/3, 48894/4, 48894/5, 48894/6, 48894/7, 48894/8, 48895/1, 48896/1, 48897/1, 48898/1, 48898/2, 48898/3, 48898/4, 48898/5, 48898/6, 48898/7, 48899/1, 48899/2, 48899/3, 48900/1, 48900/2, 48900/3, 48901/1, 48901/2, 48901/3, 48901/4, 48902/1, 48902/2, 48902/3, 48902/4, 48903/1, 48903/2, 48903/3, 48904/1, 48905/1, 48906/1, 48907/1, 48907/2, 48907/3, 48907/4, 48908/1, 48908/10, 48908/11, 48908/2, 48908/3, 48908/4, 48908/5, 48908/6, 48908/7, 48908/8, 48908/9, 48909/1, 48909/2, 48910/1, 48910/2, 48910/3, 48910/4, 48910/5, 48910/6, 48910/7, 48911/1, 48911/10, 48911/11, 48911/2, 48911/3, 48911/4, 48911/5, 48911/6, 48911/7, 48911/8, 48911/9, 48912/1, 48913/1, 48913/10, 48913/11, 48913/12, 48913/13, 48913/14, 48913/15, 48913/16, 48913/17, 48913/18, 48913/19, 48913/2, 48913/20, 48913/3, 48913/4, 48913/5, 48913/6, 48913/7, 48913/8, 48913/9, 48914/1, 48914/2, 48914/3, 48914/4, 48915/1, 48915/2, 48915/3, 48915/4, 48915/5, 48915/6, 48915/7, 48915/8, 48915/9, 48916/1, 48916/10, 48916/11, 48916/12, 48916/13, 48916/14, 48916/15, 48916/2, 48916/3, 48916/4, 48916/5, 48916/6, 48916/7, 48916/8, 48916/9, 48917/1, 48918/1, 48919/1, 48919/2, 48919/3, 48919/4, 48920/1, 48920/10, 48920/11, 48920/12, 48920/2, 48920/3, 48920/4, 48920/5, 48920/6, 48920/7, 48920/8, 48920/9, 48921/1, 48921/2, 48921/3, 48921/4, 48921/5, 48922/1, 48923/1, 48923/2, 48923/3, 48923/4, 48923/5, 48923/6, 48924/1, 48924/10, 48924/11, 48924/12, 48924/13, 48924/14, 48924/15, 48924/16, 48924/17, 48924/2, 48924/3, 48924/4, 48924/5, 48924/6, 48924/7, 48924/8, 48924/9, 48925/1, 48925/10, 48925/11, 48925/12, 48925/2, 48925/3, 48925/4, 48925/5, 48925/6, 48925/7, 48925/8, 48925/9, 48926/1, 48926/10, 48926/11, 48926/2, 48926/3, 48926/4, 48926/5, 48926/6, 48926/7, 48926/8, 48926/9, 48927/1, 48927/2, 48927/3, 48927/4, 48927/5, 48927/6, 48927/7, 48927/8, 48927/9, 48928/1, 48928/2, 48928/3, 48928/4, 48928/5, 48929/1, 48929/2, 48929/3, 48929/4, 48930/1, 48930/2, 48930/3, 48930/4, 48930/5, 48930/6, 48930/7, 48930/8, 48930/9, 48931/1, 48931/2, 48931/3, 48931/4, 48931/5, 48931/6, 48931/7, 48932/1, 48933/1, 48933/2, 48933/3, 48934/1, 48935/1, 48935/10, 48935/11, 48935/12, 48935/13, 48935/14, 48935/15, 48935/16, 48935/17, 48935/18, 48935/19, 48935/2, 48935/3, 48935/4, 48935/5, 48935/6, 48935/7, 48935/8, 48935/9, 48936/1, 48936/10, 48936/11, 48936/12, 48936/13, 48936/14, 48936/15, 48936/16, 48936/2, 48936/3, 48936/4, 48936/5, 48936/6, 48936/7, 48936/8, 48936/9, 48937/1, 48937/10, 48937/11, 48937/12, 48937/2, 48937/3, 48937/4, 48937/5, 48937/6, 48937/7, 48937/8, 48937/9, 48938/1, 48938/10, 48938/11, 48938/12, 48938/13, 48938/14, 48938/15, 48938/2, 48938/3, 48938/4, 48938/5, 48938/6, 48938/7, 48938/8, 48938/9, 48939/1, 48939/2, 48939/3, 48939/4, 48939/5, 48939/6, 48939/7, 48939/8, 48939/9, 48940/1, 48940/2, 48940/3, 48940/4, 48940/5, 48940/6, 48940/7, 48940/8, 48940/9, 48941/1, 48941/10, 48941/2, 48941/3, 48941/4, 48941/5, 48941/6, 48941/7, 48941/8, 48941/9, 48942/1, 48942/2, 48942/3, 48942/4, 48942/5, 48943/1, 48943/2, 48943/3, 48943/4, 48943/5, 48944/1, 48944/2, 48945/1, 48945/2, 48945/3, 48945/4, 48945/5, 48945/6, 48945/7, 48945/8, 48945/9, 48946/1, 48946/10, 48946/11, 48946/12, 48946/13, 48946/14, 48946/15, 48946/16, 48946/17, 48946/18, 48946/19, 48946/2, 48946/20, 48946/21, 48946/22, 48946/23,48946/3, 48946/4, 48946/5, 48946/6, 48946/7, 48946/8, 48946/9, 48947/1, 48947/10, 48947/11, 48947/12, 48947/13, 48947/14, 48947/15, 48947/2, 48947/3, 48947/4, 48947/5, 48947/6, 48947/7, 48947/8, 48947/9, 48948/1, 48948/10, 48948/11, 48948/12, 48948/13, 48948/14, 48948/15, 48948/16, 48948/17, 48948/2, 48948/3, 48948/4, 48948/5, 48948/6, 48948/7, 48948/8, 48948/9, 48949/1, 48950/1, 48950/10, 48950/11, 48950/12, 48950/13, 48950/2, 48950/3, 48950/4, 48950/5, 48950/6, 48950/7, 48950/8, 48950/9, 48951/1, 48951/10, 48951/11, 48951/12, 48951/13, 48951/14, 48951/15, 48951/16, 48951/2, 48951/3, 48951/4, 48951/5, 48951/6, 48951/7, 48951/8, 48951/9, 48952/1, 48952/10, 48952/11, 48952/12, 48952/13, 48952/14, 48952/2, 48952/3, 48952/4, 48952/5, 48952/6, 48952/7, 48952/8, 48952/9, 48953/1, 48953/2, 48953/3, 48953/4, 48953/5, 48954/1, 48954/2, 48954/3, 48954/4, 48954/5, 48954/6, 48955/1, 48956/1, 48956/2, 48956/3, 48956/4, 48956/5, 48957/1, 48957/2, 48957/3, 48957/4, 48957/5, 48957/6, 48957/7, 48957/8, 48958/1, 48958/10, 48958/11, 48958/12, 48958/13, 48958/14, 48958/15, 48958/2, 48958/3, 48958/4, 48958/5, 48958/6, 48958/7, 48958/8, 48958/9, 48959/1, 48960/1, 48960/10, 48960/11, 48960/12, 48960/13, 48960/14, 48960/2, 48960/3, 48960/4, 48960/5, 48960/6, 48960/7, 48960/8, 48960/9, 48961/1, 48961/2, 48961/3, 48961/4, 48961/5, 48961/6, 48961/7, 48961/8, 48962/1, 48962/2, 48962/3, 49578/1, 49578/2, 49579/1, 49580/1, 49581/1, 49581/2, 49582/1, 49582/2, 49583/1, 49584/1, 49584/2, 49585/1, 49585/2, 49585/3, 49586/1, 49586/2, 49586/3, 49587/1, 49587/2, 49588/1, 49589/1, 49589/2, 49590/1, 49590/2, 49591/1, 49591/2, 49592/1, 49593/1, 49593/2, 49594/1, 49595/1, 49596/1, 49596/2, 49597/1, 49598/1, 49599/1, 49600/1, 49601/1, 49602/1, 49603/1, 49604/1, 49604/2, 49605/1, 49605/2, 49606/1, 49606/2, 49606/3, 49607/1, 49607/2, 49608/1, 49609/1, 49609/2, 49610/1, 49610/2, 49610/3, 49611/1, 49612/1, 49613/1, 49614/1, 49615/1, 49615/2, 49616/1, 49616/2, 49616/3, 49617/1, 49618/1, 49620/1, 49621/1, 49621/2, 49621/3, 49621/4, 49621/5, 49621/6, 49622/1, 49622/2, 49622/3, 49623/1, 49623/2, 49623/3, 49623/4, 49624/1, 49624/2, 49624/3, 49624/4, 49624/5, 49624/6, 49625/1, 49626/1, 49627/1, 49628/1, 49629/1, 49629/2, 49629/3, 49630/1, 49630/2, 49630/3, 49630/4, 49631/1, 49631/2, 49631/3, 49631/4, 49632/1, 49633/1, 49633/2, 49634/1, 49635/1, 49636/1, 49637/1, 49638/1, 49639/1, 49639/2, 49639/3, 49640/1, 49641/1, 49642/1, 49643/1, 49644/1, 49645/1, 49645/2, 49646/1, 49647/1, 49647/2, 49647/3, 49648/1, 49648/2, 49648/3, 49649/1, 49649/2, 49649/3, 49649/4, 49649/5, 49649/6, 49649/7, 49649/8, 49650/1, 49650/2, 49650/3, 49650/4, 49651/1, 49651/2, 49651/3, 49652/1, 49653/1, 49653/2, 49653/3, 49654/1, 49654/2, 49655/1, 49655/2, 49655/3, 49656/1, 49657/1, 49657/2, 49657/3, 49658/1, 49659/1, 49660/1, 49661/1, 49662/1, 49663/1, 49663/2, 49664/1, 49664/2, 49665/1, 49665/2, 49666/1, 49666/2, 49666/3, 49666/4, 49666/5, 49667/1, 49668/1, 49669/1, 49669/2, 49669/3, 49669/4, 49670/1, 49670/2, 49670/3, 49670/4, 49671/1, 49672/1, 49673/1, 49674/1, 49674/2, 49675/1, 49676/1, 49677/1, 49678/1, 49678/2, 49678/3, 49679/1, 49679/2, 49680/1, 49680/2, 49681/1, 49682/1, 49682/2, 49682/3, 49682/4, 49682/5, 49682/6, 49682/7, 49683/1, 49683/2, 49684/1, 49684/2, 49685/1, 49685/2, 49685/3, 49710/1, 49710/2, 49711/1, 49712/1, 49713/1, 49713/2, 49713/3, 49714/1, 49715/1, 49715/2, 49716/1, 49716/2, 49717/1, 49718/1, 49718/2, 49718/3, 49719/1, 49719/2, 49720/1, 49720/2, 49686/1, 49687/1, 49687/2, 49688/1, 49689/1, 49690/1, 49690/2, 49690/3, 49691/1, 49691/2, 49692/1, 49692/2, 49693/1, 49693/2, 49693/3, 49694/1, 49695/1, 49696/1, 49696/2, 49697/1, 49697/2, 49698/1, 49698/2, 49699/1, 49700/1, 49701/1, 49701/2, 49702/1, 49702/2, 49702/3, 49703/1, 49704/1, 49704/2, 49704/3, 49704/4, 49705/1, 49706/1, 49707/1, 49708/1, 49709/1, 49720/3, 49721/1, 49721/2, 49722/1, 49722/2, 49722/3, 49722/4, 49723/1, 49724/1, 49724/2, 49725/1, 49725/2, 49726/1, 49726/2, 49726/3, 49726/4, 49727/1, 49727/2, 49727/3, 49727/4, 49728/1, 49729/1, 49730/1, 49730/2, 49731/1, 49732/1, 49733/1, 49734/1, 49735/1, 49736/1, 49737/1, 49738/1, 49739/1, 49740/1, 49740/2, 49741/1, 49742/1, 49743/1, 49744/1, 49745/1, 49746/1,  yol ve yeşil alan;

İlgililere ilanen duyurulur.

407/1-1

—————

85328 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 12.12.2017 tarih ve 2003/3193 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.12.2017 tarih ve 2730/6061sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85328’nolu parselasyon planı 17.01.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

85328 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Eryaman Mahallesi 45798 ada 1 sayılı parsel.

İlanen duyurulur.

408/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_25.jpg


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim Dalı

Özel Eğitim Öğretmenliği Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıbbi Onkoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Gastroenteroloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

DOÇ. DR.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

DOÇ. DR.

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

429/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Doçent kadrosunun sehven yazılan eski anabilim dalı ve kadro derecesi karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Sehven Yazılan

Yeni

Unvan

Adet

Açıklama

Anabilim Dalı/Program

Derece

Anabilim Dalı/Program

Derece

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye Böl.

Mali Hukuk ABD

2

Maliye Teorisi ABD

1

Doçent

1

Doçentliğini Maliye alanında almış, Kayıt Dışı Ekonomi ve Yasa Dışı Finansal Akımlar konularında çalışmaları olmak

423/1-1