17 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30304

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM BORULARI VE DONANIM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Sakarya Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut + Dükkan İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Sakarya Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 24486 ada 6 parsel Arsa Alanı: 7.444,49 m², Toplam İnşaat alanı: 40.916,36 m², İşin adı / Kullanım şekli: Konut + Dükkan

1 - İhale 07/02/2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No.175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 73.194.793,00 -TL. (Yetmişüçmilyonyüzdoksandörtbin yediyüzdoksanüçtürklirası) dır.

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgâhı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 2.195.843,79 -TL. (İkimilyonyüzdoksanbeşbinsekizyüzkırküçtürklirasıyetmişdokuzkuruş) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ- Teknik personel taahhütnamesi

J- Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.500,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - İş Deneyim Belgeleri;

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler olacaktır.

6 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

7 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

343/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 01.02.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 01.02.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66 Faks: 0 312 397 33 71 - 74

417/1-1


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 30.01.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 30.01.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66 Faks: (0 312) 397 33 71 - 74

418/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu Taşınmazlar

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 10 parseldeki 1.200,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

30.000

100

28.02.2018

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 2 parseldeki 1.018,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

25.000

100

28.02.2018

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42352 ada, 9 parseldeki 355 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.500

100

28.02.2018

4

İzmir ili, Tire ilçesi, İpekçiler Mahallesi, 1769 ada, 111 parseldeki 5.980,62 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki binalar ile)

80.000

100

28.02.2018

5

Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 12 parseldeki 8.109,19 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki binalar ile)

150.000

100

28.02.2018

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahiplerinden teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaza ait İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve teklif ile istenilen belgelerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, teklif sahibinin ismi (teklif sahibinin Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin olduğu belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca 1-2 no.lu taşınmazlar için 0312 585 8230 numaralı telefondan, 0312 585 8194 numaralı fakstan, 3-5 no.lu taşınmazlar için ise 0312 585 8330 numaralı telefondan, 0312 585 8051 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

543/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 30/11/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1 - Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parseldeki 5.874,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2 - Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halitcevriaslangil Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 117.931,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3 - Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 13246 ada, 79 ve 80 no.lu parsellerdeki toplam 21.282,51 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

4 - Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere Mahallesi, 306 ada, 1 no.lu parseldeki 30.481,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5 - İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2861 no.lu parseldeki 138.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6 - Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1564 ada, 1 no.lu parseldeki 5.759,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

7 - Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1565 ada, 1 no.lu parseldeki 2.126,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 18/01/2018 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 22/02/2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 22/02/2018 Perşembe günü, saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 0 312 585 84 54 Faks: 0 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

542/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2018/9376

Dosya No                                               :  2018/02-HİZ-9376

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                                :  0 312 212 69 00 - 2318

d) Faks numarası                                    :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                       :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                                   :  Afşin-Elbistan Kömür Havzası Afşin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması ve Afşin-G Sektörü Kaynak Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer            :  Afşin-Elbistan Kömür Havzası Bölgesi Kahramanmaraş/Afşin

b) Teslim tarihi/işin süresi                      :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                       :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                         :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 29 Çankaya/ ANKARA

c) İhale Usulü                                         :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                              :  05.02.2018, saat 11.00

e) Tekliflerin verileceği yer                     :  Teklifler 05.02.2018 saat 11.00’a kadar; EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                     :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

416/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:

1 - Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, F21 pafta, 157 ada, 7 parsel 9.912,83 m² yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taşınmaz 08.02.2018 tarihi Perşembe günü saat 10:30’da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın İmar Durumu:

Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesi 157 ada 7 parsel nolu taşınmaz 23.11.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı'nın 21.06.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylı planında ayrık nizam Hmax = 5 kat; E= 1,10 olmak üzere kısmen konut alanında, kısmen dere koruma, kısmen dere, kısmen park, kısmen kültürel tesis alanı içinde kalmaktadır. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde imar uygulama alanı içerisinde kalmakta olup henüz imar uygulaması tamamlanmamıştır.

2 - Muhammen bedeli: 49.564.150,00 TL’dir.

3 - İhaleye ait geçici teminat bedeli: 1.486.924,50- TL’dir.

4 - İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesini almak zorunludur.

6 - Müracaatlar en geç 08.02.2018 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

7 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

334/1-1


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM BORULARI VE DONANIM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/14013

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  5 kalem Motor Muhtelif Döküm Boruları ve Donanım Takımı, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  31.01.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 31.01.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

335/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli

İstanbul

İlçesi

Şişli

Mahallesi

Kaptanpaşa

Cadde-Sk.-Mevkii

Tanyolu ve Balcı

Ada

10262

Parsel

1

Yüzölçümü

372,00 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Arsa

Vakfı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği

İstanbul-Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 10262, 1 parsel, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu

Konut

İhale Yöntemi

Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar

1- Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan 2. Bodrum katta bulunan 17 numaralı dükkan, Zemin katta bulunan 19 numaralı dükkan, 1. normal katta bulunan 1-2-4 numaralı daireler, 3. normal katta bulunan 9-10-11-12 numaralı daireler ve 4. Normal katta bulunan 14-16 numaralı çatı piyesli daireler olmak üzere 11 adet bağımsız bölümün İdaremize alınması,

2- İşin yüklenicisi tarafından karşılanmak üzere, taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatın (şerh, beyan vb.) kaldırılması, ifraz – tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin İdaremiz teknik elamanlarının görüş ve onayı alınarak yüklenici tarafından hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve taşınmaz üzerindeki yapıların yıkılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, müteakip güvenlik önlemleri alınarak yapıların yıktırılması ve enkazın işyerinden uzaklaştırılması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere, tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

3- 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazlardan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin, rayiç değer üzerinden hesaplanması (Ekspertizde belirlenen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden def’aten tahsil edilmesi,

4- İmar durumunda iyileşme olması halinde ve/veya ekspertize esas mimari projede belirtilen bağımsız bölümlerin alanlarında değişiklik olması halinde, ihale oranında vakfına yansıtılması,

5- Mimarlar Odasınca internette yayımlanan Avan Proje bedelleri hesap cetveline göre hesaplanacak bedelden az olmamak üzere, mimari avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce, yüklenici tarafından müellifine ödenmesi,

6- Paylaşın dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi şartlarıyla, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Tahmin Edilen Bedel

7.395.000,00 – TL

Geçici Teminat Miktarı

221.850,00 - TL

İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)

e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. –

İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli

250,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati

24.01.2018 -17:00

İhale Tarih ve Saati

29.01.2018-14:30

 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN;

I) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek: 9) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3)

g) Tahmin edilen bedelin % 10' a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir).

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi.

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının % 50’si değerlendirilir.

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu1 (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6)

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

II) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Vakıfbank Beyoğlu/Taksim şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya havale/EFT yapılması halinde İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi.

Bu şartname eki 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmeyen banka geçici teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

g) Tahmin edilen bedelin % 10' a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir).

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi.

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının % 50’si değerlendirilir.

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu2 (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6)

m) Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:7),

II) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

III) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

V) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VII) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

X) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

İLAN OLUNUR.

313/1/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli

İstanbul

İlçesi

Başakşehir

Mahallesi

İkitelli-2

Cadde-Sk.-Mevkii

-

Ada

808

Parsel

2

Yüzölçümü

6.629,40 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Arsa

Vakfı

Silahtar Abdullah Ağa Vakfı

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği

İstanbul-Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 808 ada, 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu

Konut

İhale Yöntemi

Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar

1- Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan A Bloktan (38 adet daire) 3. normal katta 19 ve 20 nolu daireler, 4. normal katta 21, 22, 23, 24 nolu daireler, 5.normal katta 25, 26, 27, 28 nolu daireler, 6. normal katta 29, 30, 31, 32 nolu daireler, 7. normal katta 33, 34, 35, 36 nolu daireler, 8. normal katta 37, 38, 39, 40 nolu daireler, 9. normal katta 41, 42, 43, 44 nolu daireler, 10. normal katta 45, 46, 47, 48 nolu daireler, 11. normal katta 49, 50, 51, 52 nolu daireler, 12. normal katta 53, 54, 55, 56 nolu daireler, B2 Blokta (B2 Bloğun tamamı, 16 daire) 1. bodrum katta 1 ve 2 nolu daireler, zemin katta 3 ve 4 nolu daireler, 1. normal katta 5 ve 6 nolu daireler, 2. normal katta 7 ve 8 nolu daireler, 3. Normal katta 9 ve 10 nolu daireler, 4. normal katta 11 ve 12 nolu daireler, 5. normal katta 13 ve 14 nolu daireler, 6. normal katta 15 ve 16 nolu daireler olmak üzere toplam 54 adet bağımsız bölüme ilave olarak 10.000,- (onbin) TL nakit paranın İdaremize verilmesi,

2- Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; taşınmazların tapu kaydında varsa gerekli takyidatların (şerh, beyan vb.) kaldırılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, taşınmaz üzerindeki yapının yıkılmasına yönelik gerekli izinlerin (ilgili kurum ve kuruluşlardan) alınmasına müteakip güvenlik önlemleri alınarak yapıların yıktırılması ve enkazın işyerinden uzaklaştırılması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

3- 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplaması (Ekspertizde belirlenen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,

4- Taşınmazın onaylı uygulama projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs. değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin sözleşme oranında taraflara yansıtılması,

5- Ayrıca Mimarlar odasınca belirlenecek Avan Proje bedelinden fazla olmamak şartıyla, miamari avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından defaten proje müellifine ödenmesi şartlarıyla, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Tahmin Edilen Bedel

34.700.000,00 TL + 10.000,00 TL = 34.710.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı

1.041.300,00-TL

İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)

e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli

500,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati

25.01.2018 – 17:00

İhale Tarih ve Saati

30.01.2018 – 14:30

 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN;

I) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/ hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek:9) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3)

g) Tahmin edilen bedelin % 10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir).

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi.

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının % 50’si değerlendirilir.

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu1 (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6)

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

II-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Vakıfbank Beyoğlu/Taksim şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya havale/EFT yapılması halinde İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi.

Bu şartname eki 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmeyen banka geçici teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

g) Tahmin edilen bedelin % 10' a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir).

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi.

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının % 50’si değerlendirilir.

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu2 (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6)

m) Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:7),

II) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

III) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

V) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VII) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

X) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbestti

İLAN OLUNUR.

313/2/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                        :  19

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler                 :

a) İli                                                    :  İstanbul

b) İlçesi                                               :  Kâğıthane

c) Mahallesi                                        :  Merkez

d) Pafta No                                         :  ---

e) Ada No                                           :  6807

f) Parsel No                                        :  63

g) Yüzölçümü                                     :  319 m²

h) Satılacak Hisse Oranı                     :  Tamamı

ı) Halihazır                                          :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı                :  Yok

k) İmar Durumu                                  :  Konut Alanı (62 parsel ile tevhit şartı vardır.)

l) Cinsi                                                :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli                        :    1.435.500.-TL

4 - Geçici Teminatı                              :        43.065.- TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                       :  31 Ocak 2018 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer                 :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                                    :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                             :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                               Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                               Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                             :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

425/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 21.12.2017 tarih ve 243 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 25.01.2018 tarihinde saat: 14.45 ile 16.15’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

Ada

Parsel

m2 Yüzölçüm

Muh. Bedel

İhale Tarihi

Saati

Geçici Teminat

731

9

1490,31

105.00.TL

25.01.2018

14.45

4.694.00 TL

731

10

1534,56

105.00.TL

25.01.2018

15.00

4.834.00 TL

731

11

1445,94

105.00.TL

25.01.2018

15.15

4.555.00 TL

731

12

1438,15

105.00.TL

25.01.2018

15.30

4.530.00 TL

731

13

1357,43

105.00.TL

25.01.2018

15.45

4.276.00 TL

731

14

1350,21

105.00.TL

25.01.2018

16.00

4.253.00 TL

731

15

1493,59

105.00.TL

25.01.2018

16.15

4.705.00 TL

428/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2018/20224

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı

                                                            Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139

                                                            Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı,

1. BÖLGE: 18.000 m

Malatya-Pütürge-Sey Deresi, Malatya - Yeşilyurt - Şerefhan Köyü Karotlu Maden Sondajı,

2. BÖLGE: 16.000 m

Erzurum-İspir-Kirazlı, Büyükdere, Başköy, Moryayla Köyleri Karotlu Maden Sondajı,

3. BÖLGE: 53.000 m

Kastamonu-Taşköprü-Cünür-Sökü, Kastamonu-Taşköprü-Sayyayla, Kastamonu-Taşköprü-Oymaağaçseki Karotlu Maden Sondajı,

4. BÖLGE: 5.000 m

Sivas-Zara-Maden Tepe, İki Sivri Tepeler Karotlu Maden Sondajı,

5. BÖLGE: 50.000 m

İzmir-Bergama-Çamlıkkıran Dere, Menteşe Dere, İncirli Dere, Çamlıgedik Tepe, Taşlıtarla Tepe, Balıkesir-Gömeç-Taşlı Tepe, Serenli Tepe, Taşlık Düzü Mevkii, Balıkesir-Havran-Kara T., Pirem T., Boğa Tepe, Balıkesir-Havran-Büyük T., Sulu Taşlar, Çanakkale-Bayramiç-Kayalı Tepe, Tarla Tepe, Sakar Dağı, Çanakkale-Lapseki-Akmaçakıl T., Arılık D. Karotlu Maden Sondajı,

6. BÖLGE: 32.000 m

Eskişehir-Sivrihisar-İstiklalbağ, Afyonkarahisar-Sandıklı-Karacaören-Kızık, Bursa-İnegöl-Tüfekçikonak Karotlu Maden Sondajı,

7. BÖLGE: 26.000 m

Gümüşhane-Kürtün, Gümüşhane-Trabzon-Maçka-Güzelyayla, Trabzon-Araklı-Bahçecik Karotlu Maden Sondajı,

8. BÖLGE: 36.000 m

Artvin-Merkez-Bakırköy Köyü, Artvin-Merkez-Beşağıl Köyü, Artvin-Merkez-Erenler Köyü, Artvin-Merkez-Sakalar Köyü, Artvin-Merkez-Sümbüllü (Sinkot) Köyü, Trabzon-Hayrat-Dağönü Mah., Trabzon-Arsin-Özlü Mah., Trabzon-Hayrat-Göksel Mah. Karotlu Maden Sondajı,

9. BÖLGE: 5.000 m

Diyarbakır-Çüngüş-Elmadere-Oyuklu-Atalar-Malkaya Karotlu Maden Sondajı,

10. BÖLGE: 10.000 m

Sivas-Divriği-Mursal Bucağı Karotlu Maden Sondajı,

11. BÖLGE: 20.000 m

Kırıkkale-Keskin-Dağsolaklısı-Maşat-Çaltepeler-Canlıtepe, Kırıkkale-Keskin-Gülkonak Köyü kuzeydoğusu, Kırıkkale-Karakeçili-Sülübük Köyü-Tülüce Tepe, Kırıkkale-Karakeçili-Küreboğazı Köyü güney ve doğusu, Ankara-Bala-Kartalkaya Sırtı ve Ağapınar Köyü güneybatısı Karotlu Maden Sondajı.

b) Yapılacağı yer                          :  (a) bendinde belirtilen 11 (onbir) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                 :  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bölgeler;

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren;

1. Bölge                        120 (yüzyirmi) takvim günü,

2. Bölge                        120 (yüzyirmi) takvim günü,

3. Bölge                        300 (üçyüz) takvim günü,

4. Bölge                          60 (altmış) takvim günü,

5. Bölge                        300 (üçyüz) takvim günü,

6. Bölge                        200 (ikiyüz) takvim günü,

7. Bölge                        220 (ikiyüzyirmi) takvim günü,

8. Bölge                        220 (ikiyüzyirmi) takvim günü,

9. Bölge                          60 (altmış) takvim günü,

10. Bölge                        90 (doksan) takvim günü,

11. Bölge                      180 (yüzseksen) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                           :  29/01/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

403/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazlardan tapuda Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 8970 ada 3 parsel ve Paşaalanı Mahallesi 7522 ada 4 parsel olarak kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                                  :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                             :  Eskikuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No: 1 Karesi/ BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 266 239 15 10 Dahili: 1303-1308

                                                               Faks:0 266 239 03 20

c) Elektronik Posta Adresi                  :  emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2 - İhale Konusu                                

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki her bir taşınmazların ayrı ayrı satışı

b) Yerleri                                            :  Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 8970 ada 3 parsel, Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 7522 ada 4 parsel

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  31.01.2018 Çarşamba Günü Saat:14:00’da başlayarak 15’er dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) ve (k) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

6 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Başvuru dosyaları 31.01.2018 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

Sıra No

İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Vasfı

Adresi

İmar Planındaki Kullanım Amacı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

Karesi

8970

3

12123,92

Arsa

Paşaalanı Mahallesi A.Gaffar Okkan Cad. No:30

Emsal:2,00 Yençok: Mania yüksekliğinde TİCK Ticaret+Konut Alanı

37.410.000,00-TL

1.122.300,00-TL

31.01.2018

14:00

2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi

2

Karesi

7522

4

6357,45

Arsa

Paşaalanı Mahallesi Bandırma Caddesi No:124

Emsal:2,00 Yençok: Mania yüksekliğinde TİCT Ticaret+Turizm Alanı

22.255.000,00-TL

667.650,00-TL

31.01.2018

14:15

2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi

289/1-1