15 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30302

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

MODÜLER MUTFAK SİSTEMİ ALINMASI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


17 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


SATIŞ VEYA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere "Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmeti/İSTANBUL" Teknik ve İdari Şartnameye göre "ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık" yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 15.000,00 TL (on beş bin) geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 08.02.2018 günü saat 12:00’a kadar Akfırat Mah. Süleymaniye Bulvarı No: 69 Akfırat/Tuzla/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 09.02.2018 saat 11:00’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

376/1-1


ERTELEME İLANI

MODÜLER MUTFAK SİSTEMİ ALINMASI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

20.12.2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, zarf teslim tarihi 17 Ocak 2018 saat: 10.00, ihale tarihi 18 Ocak 2018 saat: 14:00 olarak duyurulmuş olan, Modüler Mutfak Sistemi ihalesinin zarf teslim tarihi 26 Ocak 2018 saat: 10.00, ihale tarihi 01 Şubat 2018 saat: 14.00’de ertelenmiştir.

383/1-1


17 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü ihtiyacı, 17 kalem muhtelif cins ve miktar kırtasiye malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, istenilen markasına ve özelliklerine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.01.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,  dış zarf muhteviyatında teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları  aynı gün açılacaktır. Teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise, açılmayarak iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

382/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

İdarenin:

Adresi                                 :  Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELİ

Telefon ve faks numarası    :  0 288 2141045- 0 288 2141200

Elektronik Posta Adresi      :  malihizmetler@kirklareli.bel.tr

1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise konut alanı içerisinde yer aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.

İşin Adı: Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmaz Satışı.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00-TL karşılığında satın alabilir.

4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye çıkarılacak taşınmazın muhammen bedeli 8.850.000,00 TL.(sekizmilyonsekizyüzellibintürklirası) olup, geçici teminatı 265.500,00-TL.’dir. (ikiyüzaltmışbeşbinbeşyüztürklirası)

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale 29/01/2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)

İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir)

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a- Teklif mektubunu içeren İç zarf

b- Şartname bedeli olan 200,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz

c- 2886 sayılı Kanunun 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname( şartname eklerinde örneği mevcut)

d- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)

e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)

f- İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)

g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)

h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)

ı- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)

j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi

l- Tüzel kişiler için: 2018 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

165/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüzden, 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasına gönderilecek olan 4.000 Ton. Yarı mamul çay nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu karşılığında Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi İBAN TR 250001 0004 7329 3289 8760 27 nolu hesaba İsim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir.

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.01.2018 günü saat 14.00’e kadar Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

229/1-1


SATIŞ VEYA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 30/01/2018 günü yapılacaktır.)

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle

Sokak/Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(M²)

Hazine

Hissesi (M²)

Cinsi

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale

Saati

1

34160100644

Kadıköy

Suadiye

Bağdat Caddesi

75

333

6

316,50

Tam

Arsa

7.912.500,00

791.250,00

Ticaret+Konut

14.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa ve kiraya çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

142/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay Mahallesi Serin Sokak adresinde bulunan, imar planımızda Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli, tapunun 352 ada 6 parsel numarasındaki 5612,83 m2 miktarlı taşınmaz (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;

2.1 - 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2)                2 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.2 - 199 m2 (Zemin 91 m2 - Asma Kat 108 m2)                  3 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.3 - 245 m2 (Zemin 141 m2 - Asma Kat 104 m2)                4 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.4 - 263 m2 (Zemin 160 m2 - Asma Kat 103 m2)                5 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.5 - 256 m2 (Zemin 148 m2 - Asma Kat 108 m2)                6 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.6 - 262 m2 (Zemin 152 m2 - Asma Kat 110 m2)                7 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.7 - 224 m2 (Zemin 114 m2 - Asma Kat 110 m2)                8 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.8 - 219 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 109 m2)                9 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.9 - 287 m2 (Zemin 183 m2 - Asma Kat 104 m2)              10 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.10 - 269 m2 (Zemin 165 m2 - Asma Kat 104 m2)            11 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.11 - 216 m2 (Zemin 108 m2 - Asma Kat 108 m2)            12 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.12 - 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2)            13 Nolu Bağımsız Bölüm,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3 - Şartname ve ekleri Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’nden;

3.1 - Arsa satışı ihalesi için 500,00-TL,

3.2 - Yeni Belediye Hizmet Binasındaki her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL, bedelle satın alınacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen arsa ve bağımsız bölüm satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17.00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleler, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (arttırma) usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S. N.

Mevkii Nevi

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay Mahallesi Serin Sokak adresinde bulunan, imar planımızda Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli, tapunun 352 ada 6 parsel numarasındaki 5612,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz (arsa)

2.810.000,00-TL

84.300,00-TL

25/01/2018

11:15

 

S. N.

Bağımsız Bölüm No

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

2 Nolu Bağımsız Bölüm

2.330.000,00-TL

69.900,00-TL

25/01/2018

13:30

2

3 Nolu Bağımsız Bölüm

1.600.000,00-TL

48.000,00-TL

25/01/2018

14:00

3

4 Nolu Bağımsız Bölüm

1.970.000,00-TL

59.100,00-TL

25/01/2018

14:30

4

5 Nolu Bağımsız Bölüm

2.115.000,00-TL

63.450,00-TL

25/01/2018

15:00

5

6 Nolu Bağımsız Bölüm

2.060.000,00-TL

61.800,00-TL

25/01/2018

15:30

6

7 Nolu Bağımsız Bölüm

2.460.000,00-TL

73.800,00-TL

25/01/2018

16:00

7

8 Nolu Bağımsız Bölüm

2.160.000,00-TL

64.800,00-TL

26/01/2018

13:30

8

9 Nolu Bağımsız Bölüm

1.760.000,00-TL

52.800,00-TL

26/01/2018

14:00

9

10 Nolu Bağımsız Bölüm

2.310.000,00-TL

69.300,00-TL

26/01/2018

14:30

10

11 Nolu Bağımsız Bölüm

2.165.000,00-TL

64.950,00-TL

26/01/2018

15:00

11

12 Nolu Bağımsız Bölüm

1.735.000,00-TL

52.050,00-TL

26/01/2018

15:30

12

13 Nolu Bağımsız Bölüm

2.330.000,00-TL

69.900,00-TL

26/01/2018

16:00

 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• İkametgah Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU

Tel  : 0452 423 63 00

Fax : 0452 423 63 09

İlan olunur.

318/1-1