14 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30301

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                67.05/407

Toplantı Tarihi ve No    : 28.12.2017 - 252                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.12.2017 - 4118                                     SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Akarca Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları içerisinde yer alan, 192 ada, 22 parselde kayıtlı taşınmazın tescil talebini konu alan Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 18.08.2017 tarih ve 1749 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.10.2017 tarih ve 973 sayılı raporu ve ekleri,  kurum görüşlerini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.11.2017 tarih ve 2037 sayılı yazısı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.11.2017 tarih ve 1476 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2017 tarih ve E.443696 sayılı yazısı, tespiti yapılan taşınmazın tescili yapılana kadarki süreçte tahribatının önlenmesinin belirtildiği Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.12.2017 tarih ve 2332 sayılı yazısı, taşınmazın tescile yönelik işlemlerin durdurulması ve iptal edilmesi talebini konu alan taşınmaz maliklerinin 13.12.2017 tarihli başvurusu, okundu, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Akarca Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları içerisinde yer alan, 192 ada, 22 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olduğu anlaşıldığına, taşınmazın söz konusu Kanununun 7. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, taşınmaz grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişi ve haritanın onaylanmasına, taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" ve "2. Grup Korunması Gerekli Yapıdır" şerhlerinin konulmasına karar verildi.

 

37-1

37-3

37-2

337/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               78.08/3055

Toplantı Tarihi ve No    : 28.12.2017 - 252                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.12.2017 - 4109                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Aşağıtokatlı Mahallesi, Arkbaşı Mevkii, Kentsel Sit Alanı sınırları dışında, Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları içerisindeki köprünün tescil talebini konu alan Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.07.2017 tarih ve 3621 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 31.10.2017 tarih ve 993 sayılı raporu ve ekleri, kurum görüşlerini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.11.2017 tarih ve 2113 sayılı yazısı, Safranbolu Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 17.11.2017 tarih ve 22896094-300-1880 sayılı yazısı, Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.11.2017 tarih ve 5665 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2017 tarih ve E.444634 sayılı yazısı okundu, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Aşağıtokatlı Mahallesi, Arkbaşı Mevkii, Kentsel Sit Alanı sınırları dışında, Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları içerisindeki köprünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olduğu anlaşıldığına, taşınmazın söz konusu Kanununun 7. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, taşınmaz grubunun "1" olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, taşınmaza yönelik hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına karar verildi.

 

38-3

38-4

38-1

38-2

338/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               78.08/3045

Toplantı Tarihi ve No    : 27.12.2017 - 251                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.12.2017 - 4088                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 200 ada 11 parselde yer alan Çeşmenin kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescillenmesini konu alan Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA'nın 28.11.2015 tarihli yüzey araştırması raporu ve 28.12.2015 tarihli dilekçesi ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.12.2017 tarih ve 1260 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;     

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 200 ada 11 parselde yer alan Çeşmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre tarihi, simgesel, belgesel, hatıra, izlenim, onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından özellik gösterdiğinin anlaşıldığına, bu nedenle taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "1" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine,

Ayrıca, Bostanbükü Köyü, 200 ada 11 parselde yer alan çeşmenin esaslı onarıma ihtiyacı olduğu anlaşıldığından, söz konusu çeşmenin durumu için gerekli çalışmaların yapılmasının İl Özel İdaresine hatırlatılmasına karar verildi.

 

39

339/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               78.08/3077

Toplantı Tarihi ve No    : 27.12.2017 - 251                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.12.2017 - 4087                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 190 ada 1 parsel ile 191 ada 10 parseller arasında kadastral boşlukta yer alan Çeşmenin kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescillenmesini konu alan Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA'nın 28.11.2015 tarihli yüzey araştırması raporu ve 28.12.2015 tarihli dilekçesi ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.12.2017 tarih ve 1258 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;     

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 190 ada 1 parsel ile 191 ada 10 parseller arasında kadastral boşlukta yer alan Çeşmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre tarihi, simgesel, belgesel, hatıra, izlenim, onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından özellik gösterdiğinin anlaşıldığına, bu nedenle taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "1" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine,

Ayrıca, Bostanbükü Köyü, 190 ada 1 parsel ile 191 ada 10 parseller arasında kadastral boşlukta yer alan çeşmenin esaslı onarıma ihtiyacı olduğu anlaşıldığından, söz konusu çeşmenin durumu için gerekli çalışmaların yapılmasının İl Özel İdaresine hatırlatılmasına karar verildi.

 

340/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               78.08/3041

Toplantı Tarihi ve No    : 27.12.2017 - 251                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.12.2017 - 4090                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Karıt Köyü, 175 ada 77 - 82 - 85 parsellere oturan değirmenin kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescillenmesini konu alan Doç.Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA'nın 28.11.2015 tarihli yüzey araştırması raporu ve 28.12.2015 tarihli dilekçesi ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.12.2017 tarih ve 1266 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;     

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Karıt Köyü, 175 ada 77 - 82 - 85 parsellere oturan değirmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre mimari, mahalli, belgesel, işlevsel, hatıra, izlenim, yapısal durum, yapım tekniği, biçim bakımından özellik gösterdiğinin anlaşıldığına, bu nedenle taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/2000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

41

341/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 52.08/50

Toplantı Tarihi ve No    : 22.12.2017 - 205                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.12.2017 - 4963                                          SAMSUN

Ordu İli, Perşembe İlçesi, Doğanköy Mahallesi, kısmen 257 ada 1 parselde bulunan taş köprünün tescil değerlendirmesine ilişkin, Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 05.05.2017 gün ve 224 sayılı yazısı ve eki 24 sayılı raporu, konuya ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 27.09.2017 gün ve 4711 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 13.12.2017 gün 526 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ordu İli, Perşembe İlçesi, Doğanköy Mahallesi, kısmen 257 ada 1 parselde bulunan köprünün 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, koruma grubunun I. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, koruma alanı sınırı içinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi.

 

14

314/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            46.05.1000.33

Toplantı Tarihi ve No    : 28.12.2017 - 163                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.12.2017 - 2543                                       GAZİANTEP

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Sadaklar, Ganidağı Turunçlu mahalleleri arasında kalan arkeolojik alanın tesciline yönelik Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.09.2017 tarih ve 3332 sayılı yazısı, Pazarcık Belediye Başkanlığının 03.11.2017 tarih ve 4100 sayılı yazısı, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08.11.2017 tarih ve E.2786285 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23.11.2017 tarih ve E 25661 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Sadaklar, Ganidağı Turunçlu mahalleleri arasında kalan arkeolojik alanın tescil talebinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi.

 

15

315/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 14.12.2017 - 194                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.12.2017 - 2997                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Burunkışla Köyünde bulunan, Kurulumuzun 31.10.2014 tarih, 1272 sayılı kararıyla I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 06.03.2015 tarih, 1462 sayılı kararımızla koordinat bilgileri düzeltilen Süleymanhöyüğü Tümülüsüne ait kadastral bilgilerinin güncellenmesine yönelik Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 10.11.2017 tarih, 1460, Yozgat Kadastro Müdürlüğünün 24.11.2017 tarih, E.2639677, Bölge Kurul Müdürlüğü raportörünün 11/12/2017 tarih ve 5320 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Burunkışla Köyünde bulunan, Kurulumuzun 31.10.2014 tarih, 1272 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 06.03.2015 tarih, 1462 sayılı kararımızla koordinat bilgileri düzeltilen Süleymanhöyüğü Tümülüsünün Koordinat değerlerinin Yozgat Kadastro Müdürlüğünce aktarılan ve kararımız eki olan kadastral haritanın incelenmesinde; söz konusu sit alanının 102 ada, 24, 25 ve 58 nolu parsellere basmadığı, bu parsellerin arasında bulunan kadastro harici olan alanda kaldığı anlaşılmış olup Kurulumuzun 31.10.2014 tarih, 1272 sayılı kararıyla 102 ada, 24, 25 ve 58 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine konulan “I. derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhinin kaldırılmasına, sit alanının bulunduğu kadastro harici alan olan kısmın hazine adına parsel ihdas edilmesine ve bu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhi verilmesi ve bu işlemlerin sonucuna yönelik bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

366

366/1-1