13 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30300

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Envar El Kur’an Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmed Mohamed AHMED.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/11/2017 tarihinde kesinleşen 27/09/2017 tarihli ve E:2017/158, K:2017/429 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gerekli kanuni izinlerin ilgili kurumlardan alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile; Kur’an-ı Kerim öğretim ve eğitiminin yaygınlaştırılması, Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun güzel okunması, hıfz edilmesi ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ahmet Mohamed AHMED, Mokhtar Mohamed Mahmoud El ASHRY, Mohamed Said Abdelfattah Mahmoud AMMAR, Gamal Shoaib Soliman MORSHED, Abdelmaksoud Ahmed GHONİM.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

358/1-1


Adalet Bakanlığından:

Anamur 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/384 Esas, 2014/1026 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

363/1-1

—————

Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 1960/137 Esas, 1961/215 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

364/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 72 pafta, 247 ada, 71 parsel üzerindeki 1088994 YİBF nolu (A ve B Blok) yapı ile ilgili olarak, 09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Mehmet BOZKIR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8122, Oda Sicil No: 13498) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 12.01.2018 tarihli ve 8241 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

377/1-1

—————

21.03.2017 tarihli ve 6657 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Yeşim YÜKSEL KUZU (Denetçi No: 17120, Oda Sicil No: 59469) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 18.08.2017 tarihli ve E. 2017/1181 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 06.10.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/669 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşim YÜKSEL KUZU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 11.01.2018 tarihli ve 8014 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

378/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanının II. ve IV. Maddeleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

“II - SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİH VE YERİ” “ Yazılı sınav 16.02.2018 Cuma günü, Sözlü sınav 19-20-21 Mart 2018” tarihlerinde yapılacaktır.

“IV - SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ” “Yazılı Sınavda Başarılı olanlar 01.03.2018 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde ilan edilecek” “Başarılı olan adaylar 19-20-21 Mart 2018 tarihlerinde sözlü sınava tabi tutulacaklardır.”

İlgililere duyurulur.

370/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 2018 yılında aşağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik belgesi sınavları yapılacaktır.

 

SINAV MERKEZİ

SINAV TARİHİ

SINAV SAATİ

SON BAŞVURU TARİHİ

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü DİYARBAKIR Tesisleri

20-23 ŞUBAT 2018

09:00

16 ŞUBAT 2018

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü AYDIN Tesisleri

20-23 MART 2018

09:00

16 MART 2018

 

Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü’nde veya DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Türk vatandaşı olmak,

2 - En az ilkokul mezunu olmak (Onaylı diploma sureti),

3 - Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık durumunu gösteren 2018 yılı içinde alınmış sağlık raporu,

4 - Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, Belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya Firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 - 4 adet vesikalık fotoğraf, (4X6 ölçüsünde olacak)

7 - DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; hangi Branşta sınava girmek istediğini, ikametgâh adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten Dilekçe.

Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz.

Yazışma Adresi: DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı

Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0 312) 454 43 69

342/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Eczacılık

Klinik Eczacılık

Yardımcı Doçent

1

Eczacılık Lisans mezunu olmak. Klinik Eczacılık Anabilim Dalında Doktora yapmış ve Onkoloji alanında araştırma yapmış olmak. İngilizce ders verecek seviyede İngilizce biliyor olmak.

384/1-1


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.12.2017-205                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.12.2017-5392                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.205

Elazığ İli, Merkez İlçesi, bir kısmı Sarılı Köyü sınırlarında ve tapunun 1964 nolu parselinde, bir kısmı ise Yukarı Malatcık Köyü sınırlarında ve tescil harici alanda bulunan “Sarılı Tarihi Yerleşimi (Höyüğü) nin tescil talebine ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.10.2017 gün ve 3088 sayılı yazısı ile Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 09.11.2017 gün ve E. 2501856 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez İlçesi, bir kısmı Sarılı Köyü sınırlarında ve tapunun 1964 nolu parselinde, bir kısmı ise Yukarı Malatcık Köyü sınırlarında ve tescil harici alanda bulunan “Sarılı Tarihi Yerleşimi (Höyüğü) Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile I. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına,

“Sarılı Tarihi Yerleşimi (Höyüğü) nin bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

251/1/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2017-203                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2017-5363                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00/1542

Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan, tapunun 174 ada 28 parselde bulunan yapının tescile değer olup olmadığının ve 174 ada 3 parselde bulunan tescilsiz yapının tescilinin yapılması işlemine ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2017 tarihli, E. 27315 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.12.2017 gün ve 4354 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Dabanoğlu Mahallesi, Yiğit Ahmet Sokakta bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2009 gün ve 2681 sayılı kararı ile 174 ada, 28 parsel olarak tescillenen taşınmazın parsel numarası sehven 28 olarak belirtilmiş olup, 174 ada, 3 parsel olarak düzeltilmesine,

- 174 ada 28 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” şerhinin kaldırılarak, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan, tapunun 174 ada 3 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına,

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

Karar verildi.

 

251/2/1-1