13 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30300

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SU JETİ İLE BORU TEMİZLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


DEPO TESLİMİ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU TİM 2 NO'LU VE 30 NO'LU KUYU VİNÇ SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YAPI VE TESİSLERİN İNŞAASI İLE ALAN DÜZENLEMELERİ YAPILARAK YAPIM-İNŞAAT SÜRESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SU JETİ İLE BORU TEMİZLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Çorum Şeker Fabrikası Muhtelif kısımlardaki Boruların basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/14970

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. Km ÇORUM

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Çorum Şeker Fabrikasında bulunan Toplam 57.919 Adet buharlaştırıcı ve ısıtıcı aparatlarındaki Çelik ve Cr - Ni boruların, vakum kazanlarının ve refrijerantların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi Hizmeti yapılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve Saati                       :  25/01/2018 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

360/1-1


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                               :  2018/17638

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası       :  Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik Posta Adresi            :  -

2 - İhale konusu malın

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı   :  Putsch marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres filtrelerde kullanılmak üzere; 10 adet Baş Plaka, 150 adet Membran Plaka, 100 adet Basınç Plaka ve 4 adet Son Plaka olmak üzere toplam 264 adet Filtre Pres Plakası Alımı

b) Teslim Yeri                              :  Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı; Yurtdışı teslimde CPT Ankara.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son Teklif Verme

    (İhale) Tarihi ve Saati               :  5 Şubat 2018 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 05.02.2018 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

361/1-1


DEPO TESLİMİ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Depo teslimi akaryakıt temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/11112

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:   0372 259 47 94-84

                                                         Fax:  0372 251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Motorin (Merkez depoları teslimi)

195.000 Lt.

2

Motorin (Kilimli-Karadon T.İ.M. depo teslimi)

  55.000 Lt.

3

Motorin (Ereğli-Armutçuk T.İ.M. depo teslimi)

125.000 Lt.

4

Motorin (Amasra-Amasra T.İ.M. depo teslimi)

  55.000 Lt.

5

Gazyağı (Amasra-Amasra T.İ.M. depo teslimi)

  55.000 Lt.

 

b) Teslim yeri                               :  Firmalar akaryakıtları, bayisi olduğu ana dağıtım şirketinin depolarından Kurumumuz elemanı nezaretinde ekli akaryakıt taşıma esaslarına göre alarak, iş yerlerimizdeki depolara teslim edeceklerdir.

c) Teslim süresi                            :  365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  29.01.2018 Pazartesi - saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1818001

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

e) İhale şartnamesinde geçici teminat,

f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale şartnamesinde 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c)'de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.2. İş Deneyim Belgesi, istekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği bedelinin % 30’u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 46, 47 ve 48’e göre yapılacaktır.

4.2.3 - İhale tarihinde süresi dolmamış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış akaryakıt bayilik lisanslarının aslı veya noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)

4.2.4 - İhale tarihinde süresi dolmamış, bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti

4.2.5 - Akaryakıtların Tüpraş speklerine uygunluğunu gösteren belgeler Motorin Tüpraş Kod No: 403 speklerinin teknik özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir)

4.2.6 - Akaryakıt taşımacılığı yapacak tankerlerin ruhsatlarının ihale tarihinde süresi dolmamış noter tasdikli suretleri

4.2.7 - İstekliler günlük en az 40 ton akaryakıt taşıması yapabilecek tankerlere (Kendilerine ait tankerler ile başkalarından kiralayacakları tankerlerin toplam kapasiteleri) sahip olacaktır. Başkalarından kiralayacakları tankerlerin bu işe tahsis edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti

4.2.8 - İhale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi ve taşıt belgesi ile taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait taşıt kartlarının fotokopileri (Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. )

4.2.9 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.

4.2.10 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.01.2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

329/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU TİM 2 NO'LU VE 30 NO'LU KUYU VİNÇ SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0372.252 40 00 (70 hat)     Fax: 0372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kozlu TİM 2 no'lu ve 30 no'lu Kuyu Vinç Sistemleri Modernizasyonu,

b) Teslim yeri                               :  Yerli Yükleniciler için: Kozlu İşletme Müesseseleri iş sahaları

                                                     :  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Siparişi takiben 300 günde teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  07/03/2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  :  900-TTK/E-172

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Sistemlerde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification - QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 Maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 07/03/2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No. 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

331/1-1


YAPI VE TESİSLERİN İNŞAASI İLE ALAN DÜZENLEMELERİ YAPILARAK YAPIM-İNŞAAT SÜRESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan, Beydağları Sahil Milli Parkında tünektepe mevkiinde bulunan ve teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen ve onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaası ile alan düzenlemeleri yapılarak yapım-inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle işletilmesi, Çakırlar serisi 48, Kemer Serisi 1, 2, 3 nolu bölmelerde yer alan teleferik alt, üst istasyon yeri ve teleferik hattından oluşan teleferik tesisinin 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle işletilmesi, Konyaaltı sahilinde 6 m2 büfe, 24 m2 gölgelik ve 1.000 m2 şezlong alanından oluşan yerin işletilmesi, tüm bu işletme ve tesislerin süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel 150.000,00 TL + KDV dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İşletme hakkı devri süresi 29 (yirmi dokuz) yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 35.746.422,00 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli 150.000,00 TL’nin toplamı olan 35.896.422,00 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 1.076.892,66 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 01.02.2018 Perşembe günü saat 15.00’de yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

6.1. İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu

9. Geçici teminat

Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumun’dan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname

13. İş Deneyimine ilişkin Belge

İstekliler ihale konusu işin yapım ve işletme niteliğine haiz olmasından dolayı hem yapım hem de turistik tesis işletmeciliği konusundaki deneyimlerini kanıtlayan belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.

13.1. Yapım İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi

a. İş deneyim belgesi, komple bina inşaatına ait olacak ve komple bina inşaatı olarak da, kaba ve ince inşaat imalatları tamamlanmış konut, ticari, fabrika, okul (kreş, ilk, orta, lise ve yükseköğretim), otel, alış veriş merkezi, otobüs terminali, resmi hizmet binası (adliye, hükümet konağı, belediye binaları), yurt, eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları), banka binaları, kongre merkezi, müze ve kütüphane kompleksi, olimpik spor tesisleri, hastane, vb. yapılar kabul edilecektir.

b. İstekli tarafından iş deneyimine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlayan İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi ibraz edilebilir.

c. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

i. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

ii. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

iii. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

iv. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

v. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

d. İsteklinin i, ii, iii, iv, v. maddelerinde yer alan işlerden birine ait belge sunması yeterli olacaktır.

e. İstekli tarafından tahmini yatırım maliyet bedelinin % 70'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya (a) bendinde belirtilen benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş deneyimine ilişkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri tarafından bizzat yapılan bir işe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup şirketi tarafından sözleşmeye dayalı olarak başkasına yaptırılan işlere yönelik de olabilir.

f. İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

g. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

13.2. İşletme İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi

İstekliler son 10 (on) yıl içinde ve en az 3 (yıl) süreyle beş yıldızlı turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeyi teklifleri kapsamında sunacaktır.

14. Banka Referans Mektubu

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

15. Bilânço ve Gelir Tabloları

1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

c. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

d. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

2. İş hacmini gösteren belgeler

a. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

b. İsteklinin toplam cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

e. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

7 - TEKLİFLERİN DİLİ TÜRKÇEDİR.

8 - İHALE SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIKTIR.

9 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 01.02.2018 Perşembe günü saat 15.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

304/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Seyhan İlçesinde bulunan, aşağıda, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Alanı, Hissesi, Cinsi, İmar Durumu, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat bedeli belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No

İlçe

Mahalle Köy

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü M2

Hisse

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminatı TL

1

Seyhan

Zincirlibağlar

10378

6

1,778.00

Tam

Arsa

MERKEZİ İŞ ALANI. E: 1.20 Y Ençok: Serbest

4.445.000,00

133.350,00

2

Seyhan

Zincirlibağlar

10378

7

1,778.00

Tam

Arsa

MERKEZİ İŞ ALANI. E: 1.20 Y Ençok: Serbest

4.000.500,00

120.015,00

 

2 - İhale 24.01.2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina 9. Katta bulunan Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılan taşınmazların satışından KDV alınmayacaktır.

4 - Satışı yapılan taşınmazların teminatı ayrı ayrı yatırılacak olup, taşınmazların satış ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır.

5 - İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir. İta Amirinin İhaleyi onaylamamasına itiraz edilemez. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

6 - Satışı yapılan taşınmazların tapu kaydı üzerinde Seyhan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından konulan Kamu hacizleri ile İcra Dairelerince konulan hacizler bulunduğundan satış bedeli öncelikli olarak hacizlere ödenecektir.

7 - Satışı yapılan taşınmazların tapusu, taşınmazların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasından sonra verilecektir.

8 - Satışı yapılan ve süresi içerisinde parası tahsil edilen taşınmazların satış tarihinden itibaren 3 yıl içinde tapu devri yapılmaması halinde satış iptal edilecek ve ödenen satış bedeli faizsiz olarak ödenecektir.

9 - Satışı yapılan taşınmazların tapu kaydı üzerinde Seyhan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından konulan Kamu hacizleri ile İcra Dairelerince konulan hacizler bulunduğundan, İhale Bedeli, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığının yazısına istinaden ilgili kurum veya icra dairelerine yazdığı yazıya istinaden, ilgili kurum veya icra dairelerine ihalenin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.

10 - İdaremiz ve Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve Encümenin ihaleyi yapmamasına itiraz edilemez.

11 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

12 - Tapu ferağı ve satıştan doğacak her türlü Vergi, Resim, Harçlar, Sözleşme Giderleri, Karar Pulu ve diğer masraflar alıcıya aittir.

13 - İhaleye giren herkes, Şartnameyi okuyup, anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

14 - İhtilaf vukuunda, Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - İSTENİLEN BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a) Belediyeye sunulmak üzere, ihale ilan tarihinden sonra alınmış İkametgâh Belgesi.

b) Nüfus cüzdanı sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.

c) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname.

d) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalardan veya Finans Kurumlarından alınan Süresiz Teminat mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu.

TÜZEL KİŞİLERDEN

a) Ticaret Sicili Tasdiknamesi.

b) Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

c) Arsasının alınacağına dair Yönetim Kurulu Kararı.

d) Tüzel Kişiliği temsilen katılan kişilerden noterden tasdikli vekâletname.

e) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalardan veya Finans Kurumlarından alınan Süresiz Teminat mektubu veya Geçici teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu.

16 - İhaleye katılmak isteyenler, hangi taşınmazın ihalesine katılacaklarsa o taşınmazla ilgili yukarıda yazılı gerekli belgeler ile 2886 sayılı Kanun 37. maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na vereceklerdir. İhaleye katılacaklar ihale saatinde Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

17 - Teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olarak Posta ile gönderilmesi halinde, postada vuku bulacak gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.

18 - İhale ile ilgili şartname Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

İlan olunur.

İrtibat: Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Md. Personeli İhsan Nisa GÜLEN

İş Tel: 0 322 455 3904 - Cep Tel: 0 532 293 55 11

13/1-1


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün İhtiyacı olan 1 yıllık Personel Taşıma hizmeti işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 ŞUBAT 2018 saat 11.00’e kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 06 ŞUBAT 2018 günü saat 14.00’de Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

371/1-1