10 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30297

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT BEDELLERİNİN GÜNCELLENMESİ

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (%15,47) esas alınarak, 1 Şubat 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Buna göre;

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan teminat tutarları;

- Yapı Denetim kuruluşları için 268.392,87 TL (İki Yüz Atmış Sekiz Bin Üç Yüz Doksan İki Lira Seksen Yedi Kuruş),

- Laboratuvar kuruluşları için 40.258,93 TL (Kırk Bin İki Yüz Elli Sekiz Lira Doksan Üç Kuruş) olarak belirlenmiştir.

İlgililere duyurulur.

274/1-1

—————

31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanında tarafımızdan gönderildiği gibi yayımlanan “…Ali AKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55202)” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Ali AKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502),…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 04.01.2018 tarihli ve 2449 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

273/1-1

—————

31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanında tarafımızdan gönderildiği gibi yayımlanan “…Mehmet Şerif İNCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64298), Al Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı …” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Mehmet Şerif İNCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64298), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Al Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 04.01.2018 tarihli ve 2423 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

272/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gölhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/357 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

228/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün 15/11/2017 tarihli, 29536253 sayılı yazısına istinaden, 206-22/11/2017 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınan ve Shukrı ALIOSMAN isimli şahıs adına kayıtlı olarak 20/05/2015 tarihinde 15220100TG0005 tescil sayıya kayden Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan işlemi yapılarak yurda girişi yapılan K9101AT plakalı, Setra marka otobüsün, heyet marifetiyle yapılan tespitte otobüse ait parçalardan %78'nin olmadığı tespit edildiği ve süresi içinde yurt dışı edilmediği, 2 no'lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 27/12/2017 tarihli, 17160100CK003075 sayılı ceza kararı ile 27/12/2017 tarihli, 17160100ET000234 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 27/12/2017 tarihli, 17160100CK003075 sayılı ceza kararı muhteviyatı 598.694,00 - TL'nin otuz (30) gün, 27/12/2017 tarihli, 17160100ET000234 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı 82.346,43 - TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

224/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 34 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2257 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan "Pursaklar Saray Kadastro 390, 567 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

227/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

ARALIK 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ERKUT İNŞ. TAAH. VE MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-55

04.12.2017

FİRMA İSTEĞİ

257/1-1


 


 


İstanbul Şehir Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Profesör ve 1 (bir) Doçent alımı için açılan kadrolara 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör adaylarının 6’şar takım ve Doçent adaylarının ise 4’er takım bilimsel dosyaları ile birlikte aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları beklenmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüsü

Orhantepe Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 21

Kartal - İstanbul

T: 444 40 34

T: 0 216 559 90 00/Dahili: 9019/9341

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların başvuru dosyalarında bulunması beklenen belgeler:

1 - Başvuru Dilekçesi (Formu),

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,

3 - YÖK formatında özgeçmiş,

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 50 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8.maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

6 - Bilimsel yayınlar,

7 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

Fakülte

Bölüm

Uzmanlık Alanı

Akademik Unvanlar

Kadro Adedi

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi Bilgi Yönetimi

Profesör

1

İngilizce yayın yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Girişimcilik

Örgüt Kuramı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent

1

En az 2 yıl süre ile İngilizce ders vermiş olmak.

287/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Endüstri Bitkileri

Profesör

1

1

Patatesin Farklı Üretim Metotlarıyla Tarla ve Tor Sera Şartlarında üretilmesi, Bu ortamlarda Fungal Etmenlerin ve Böcek Populasyonlarının Belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

1

Tarım Politikaları Alanında Doktora yapmış olmak.

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Turplarda Vernalizasyon konusunda çalışmış olmak.

Bağ Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Bağcılıkta Klon Seleksiyonu ve Düşük Sıcaklık Stresi konularında çalışmış olmak.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Profesör

1

1

Kuru Şartlarda Aspir Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerin Etkisi konusunda ve Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında çalışma yapmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

1

Tarımsal Sulama ve CBS Konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bitki Besleme

Profesör

1

1

Toprak Mikrobiyolojisi ve Bitki Besleme alanında çalışmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Gıda Mikrobiyolojisi ve Moleküler Biyoloji alanında Uzman olmak.

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi alanında Uzman olmak.

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Tarımsal Kıymet Takdiri konusunda çalışmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

Farklı stratejilerle su uygulanması ile sorunlu topraklardaki tuz yıkanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabili Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Deney hayvanlarında telemetri uygula-maları sertifikasına sahip olmak, Tübitak programlarının birinde yürütücü olmak.

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Alveolar echinococcosis nedeniyle karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarla ilgili çalışması olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Strain ekokardiyografi ve koroner lezyon kompleksite belirteçleri hakkında çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk gastro enteroloji uzmanı olmak, çocukluk dönemi gastrit ve duodenitlerinde nöropeptidlerin rolü ile ilgili çalışması olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Stereoloji sertifikasına sahip olmak, over ve tetstislerde elektron mikroskopik ve stereolojik çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Akut ağrı yönetimi konusunda yurtdışı rotasyonu ve yoğun bakım skorlama sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Bilim Tarihi

Profesör

1

1

Bilgi teorisi ve bilim felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bölgesel Coğrafya

Doçent

1

1

Bölgesel Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını yeniçağ tarihi alanında almış olmak, Osmanlı Şehir Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Ortodonti

Doçent

1

1

Ortodonti alanında doçent unvanı almış ve ortodonti bölümünde çalışıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Hisse senedi yatırımcılarının davranışsal özellikleri ve finansal analiz konularında uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Dış ticaret ve rekabet gücüyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Doçent unvanını mikro iktisat alanında almış ve kayıt dışı ekonomi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İstatistik

Doçent

1

1

Spline Regresyon yöntemleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Sağlık kurumlarında iş etiği ve sağlık çalışanlarının duyarsızlaşma sorunsalı konusunda çalışma yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

İslam, tarih ve ahlak felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Müzik estetiği üzerine çalışmaları olmak.

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf eğitimi alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

1

Kuşburnunun meyvesinin kurutulmasında bazı parametrelerin kurumaya ve C vitamini miktarına etkisi.

Devreler ve Sistemler Teorisi

Profesör

1

1

Memristör aygıt üretimi ve karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yapı Malzemeleri

Profesör

1

1

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak, betonun donma-çözülmesi üzerine çalışmaları olmak.

Malzeme

Profesör

1

1

Metal matrisli in-situ kompozitler ve biyomalzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Ergonomi ve çok kriterli karar verme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

1

Çözünme kinetiği ve biyoyakıtlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Üretim Metalurjisi

Doçent

1

1

Cevher hazırlama, zenginleştirme ve maden atıklarının kullanımı konularında çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Biyokimya

Profesör

1

1

Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalında çalışıyor olmak ve ilgili Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Müzikoloji

Doçent

1

1

Doktora tezini Türk Halk Müziğinde ayak makam ilişkisi üzerine çalışmış olmak ve Aşıklık geleneğine yönelik derleme ve alan araştırmaları yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Onkolojik hastalar ve bakım verenlerin yaşadıkları fiziksel, psikososyal ve manevi sorunlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak, diyabet hastalarında hastalık algısı, tutumu ve uyumu, sağlık inancı ve öz yeterlilik kavramları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Yaşlılara yönelik tutumlar, engelli çocuklara sahip ailelerin psikososyal sorunları, kanser hastalarında yaşam kalitesi ve bakım yükü, kronik hastalarda sağlık okuryazarlığı, sağlık inanç modeli, sağlığı geliştirme modeli ve aile sağlığı alanlarında araştırmaları olmak.

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

1

Atılganlık eğitimi, madde bağımlılığı ve şizofreni konularında çalışmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

1

Doçentliğini halkla ilişkiler bilim alanında almış olmak, siyasal iletişim konusunda çalışma yapmış olmak.

Bilişim

Doçent

1

1

Gazetecilik ve medya çalışmaları alanında doçent olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Din Psikolojisi

Doçent

1

1

Din Psikolojisi alanında doktora ve doçentliğini almış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Veterinerlik Anatomi

Doçent

1

1

Veterinerlik fakültesi mezunu olmak

Veterinerlik Biyokimya

Doçent

1

1

Veterinerlik fakültesi mezunu olmak

Veterinerlik Viroloji

Doçent

1

1

Veterinerlik fakültesi mezunu olmak

Veterinerlik Cerrahi

Doçent

1

1

Veterinerlik fakültesi mezunu olmak

Veterinerlik Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

1

Veterinerlik fakültesi mezunu olmak

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der

İnşaat Teknolojisi

Profesör

1

1

Isıl işlem yoluyla modifiye edilmiş atık expanded polystyrene köpüklerin beton agregası olarak kullanılabilirliği konusunda araştırma yapmış olmak.

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Fizikokimya alanında ''Floresans spektroskopisi solvatasoyn dinamiği ve adsorpsiyon yoluyla boya giderimleri'' konularında çalışma yapmış olmak.

222/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 10 Ocak - 24 Ocak 2018

 

Birim

Bölüm/Prog./Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Doç. Dr.

1

İktisat Alanında Doçent olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim - Tercümanlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Arapça Mütercim - Tercümanlık

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Arapça Mütercim - Tercümanlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Çince Mütercim - Tercümanlık

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Çince Mütercim - Tercümanlık

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Doçent

1

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doç. Dr.

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doç. Dr.

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1**

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr.

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak

 

* Türkçe Tıp

** İngilizce Tıp

292/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Der.

Fakülte/rektörlük/myo/yo

Bölüm

Anabilim dalı

Açıklama

Prof.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

 

Yrd. Doç.

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Mali hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

223/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Prof. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ya da Doçentlik derecesine sahip olmak. Üretim/İmalat Sistemleri Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Envanter Yönetimi, Kalite Kontrol Sistemleri Yönetimi, Stokastik Modelleme alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

256/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

269/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ